Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Craftsman 247 282820

Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Craftsman 247 282820 to kompletny podręcznik użytkownika, który zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji i korzystania z urządzenia Craftsman 247 282820. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji urządzenia, a także informacje o tym, jak działa urządzenie i w jaki sposób najlepiej go używać. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Craftsman 247 282820 zawiera również informacje na temat wymiany części i naprawy urządzenia, a także informacje na temat bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Craftsman 247 282820 jest bardzo przydatna dla osób, które chcą korzystać z urządzenia Craftsman 247 282820 w sposób bezpieczny i wydajny.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Craftsman 247 282820

Spis treści

Wstęp

Instalacja

Uruchomienie

Wstęp

Emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, mają obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF) za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku.

Wymogiem jest, aby raportowanie odbywało się w formacie elektronicznym spełniającym określone standardy techniczne, to jest specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania.

Zgodnie z wymaganiami:

 • Wszystkie raporty roczne sporządzane są przez emitentów w formacie XHTML. Raporty te mogą być otwierane i przeglądane przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej;
 • Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF, będące składnikami skonsolidowanych raportów rocznych znakowane są przy użyciu języka znaczników XBRL (Extensible Business Reporting Language);
 • Znaczniki XBRL powinny być umieszczone w dokumencie XHTML przy użyciu specyfikacji standardu Inline XBRL. Jego podstawową cechą jest jednoznaczna identyfikacja elementów sprawozdania, poprzez odniesienie każdego z nich do pewnego słownika, zwanego taksonomią;
 • Język jest oparty na XML oraz technologiach pokrewnych, np. XLink, dzięki czemu nie jest związany z żadną platformą sprzętową czy programową;
 • Taksonomia, która ma być stosowana stanowi rozszerzenie taksonomii MSSF opracowanej przez Fundację MSSF;
 • Począwszy od 1 stycznia 2020 r. podstawowe części sprawozdania finansowego (tj. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym), zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF, znakowane są szczegółowo. Ponadto począwszy od 1 stycznia 2022 r. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego znakowana jest zbiorowo.

Czym jest Comarch ESEF

Comarch ESEF to aplikacja webowa umożliwiająca tworzenie i przeglądanie sprawozdań finansowych przez Emitentów papierów wartościowych z rynków regulowanych UE w formacie XBRL/XHTML. Aplikacja posiada funkcjonalności, umożliwiające tworzenie i składanie raportów finansowych w postaci XHTML, czyli stron internetowych z umieszczonymi wewnątrz tagami XBRL.

Proces sporządzenia sprawozdania w aplikacji można podzielić na kilku etapów:

 • Konfiguracja; dodanie firmy oraz użytkowników i ich uprawnień
 • Kreacja sprawozdania finansowego lub import z pliku. docx
 • Aktualizacja i tagowanie pozycji sprawozdania finansowego
 • Przeglądanie sprawozdania i taksonomii
 • Proces walidacji oraz eksportu pliku XHTML zostanie dodany w kolejnych wersjach programu

  Instalacja

  Proces instalacji

  Wybór języka

  Aplikacja Comarch ESEF jest dedykowana na wiele rynków europejskich dlatego w pierwszym kroku instalacji należy wybrać język, w którym dalsza instalacja będzie się toczyć.

  Wybór języka instalacji

  Instalacja dodatków

  W przypadku gdy Instalator wykryje, że na komputerze brakuje komponentów, które są niezbędne do uruchomienia aplikacji zostanie wyświetlone kolejne okno dialogowe wymagające potwierdzenia instalacji dodatków.

  Instalacja brakujących komponentów

  Brakujące dodatki zostaną wyświetlone na liście. Użytkownik musi jedynie zaakceptować ich doinstalowanie przyciskiem Dalej.

  Wymagane dodatki

  Dla poszczególnych brakujących dodatków Comarch ESEF pobierze i uruchomi ich instalatory.

  Instalacja PostgreSQL
  Katalog z PostgreSQL

  Po potwierdzeniu instalacji komponentu PostgreSQL wyświetlona zostanie proponowana ścieżka instalacji komponentu. Sugerujemy pozostawianie, choć możliwe jest wskazanie innego miejsca na dysku.

  Komponenty
  Katalog z bazą danych PostgreSQL
  Katalog z PostgreSQL
  Hasło dla użytkownika postgres

  Uwaga

  Użytkownik postgres i hasło będą wymagane na dalszym etapie instalacji i konieczne do rozpoczęcia etapu właściwej instalacji Comarch ESEF

  Ustawienia PostgreSQL dla instalacji
  Kolejne etapy instalacji
  Właściwy proces instalacji komponentu PostgreSQL

  Instalacja komponentów może potrwać od kliku do kilkunastu minut.

  W toku instalacji PostgreSQL może pojawić się propozycja doinstalowania opcjonalnych narzędzi np. Stack Builder. Nie jest on jednak wymagany przez Comarch ESEF.

  Opcjonalne dodatki

  Dodatek nie jest wymagany, sugerujemy pominięcie instalacji i pozostawienie bez zaznaczenia tego etapu.
  Dodatek mógł być jednak pominięty w poprzednich krokach instalacji.

  Opcjonalne dodatki

  Ustawienia instalacji

  Po zainstalowaniu wymaganych dodatków rozpocznie się właściwy proces instalacji narzędzia, w ramach którego należy zaakceptować warunki Umowy licencyjnej oraz wprowadzić otrzymany klucz licencyjny.

  Po zakończonej instalacji komponentu, uruchomiony zostanie kreator instalatora aplikacji Comarch ESEF.

  Przygotowanie do procesu instalacji Comarch ESEF

  Aby rozpocząć proces instalacji wymagane jest zatwierdzenie warunków licencyjnych.

  Potwierdzenie warunków licencyjnych
  Klucz licencyjny

  Po wprowadzeniu klucza należy skonfigurować użytkownika PostgreSQL, z którego będzie korzystać Comarch ESEF.

  Ustawienie bazy PostgreSQL

  Aby poprawnie zainstalować aplikację, konieczne jest wskazanie użytkownika na bazie danych PostgreSQL. Domyślnym użytkownikiem jest: postgres i to należy wprowadzić do pozycji Użytkownik oraz hasło wprowadzone podczas instalacji komponentu, krok opisanym pod rysunkiem Hasło dla użytkownika postgres.
  Uzupełnienie użytkownika dla bazy PostgreSQL jest konieczne aby instalacja aplikacji Comarch ESEF przebiegła poprawnie. To nie jest użytkownik samej aplikacji Comarch ESEF, lecz loginy związane z samą bazą dla komponentu PostgreSQL.

  W następnym kroku instalacji należy wskazać folder docelowy, w którym zostaną umieszczone pliki programu Comarch ESEF.

  Folder docelowy programu

  Uwaga

  Ustawiona ścieżka instalacji nie powinna zawierać lokalnych znaków diakrytycznych (np. ą, ó).

  Uwaga

  W przypadku usunięcia aplikacji Comarch ESEF pozostaną w bazie danych wykorzystywane tabele ComarchEsefDb oraz ComarchEsefKeysDb. W celu kompletnego usunięcia programu należy ręcznie usunąć te tabele jak i pozostałości programu z folderu docelowego.

  Konto administratora

  Kluczowym elementem w kontekście późniejszej pracy w programie jest ustawienie konta administratora. Administrator odpowiada za przydzielenia dostępów innym użytkownikom oraz wykonanie operacji na raportach finansowych, które wymagają dodatkowych uprawnień. Dlatego zaleca się, aby jako Administratora ustalić osobę, która odpowiada merytorycznie za przygotowanie Raportu Okresowego np. Dyrektora Finansowego.

  Konto administratora

  Należy wskazać adres e-mail takiej osoby oraz hasło, za pomocą którego będzie się ona logowała do aplikacji.
  Wskazany port dla aplikacji będzie wykorzystywany wraz z IP serwera w procesie logowania.

  Uwaga

  Port dla aplikacji nie powinien znajdować się w zakresie od 5000 do 5007, które są już domyślnie wykorzystywane przez serwisy programu.

  Uwaga

  Jeżeli port 8000 bedzie wykorzystany juz dla innej aplikacji, naleźy podać inny wolny.

  Uwaga

  Podczas logowania użytkownicy powinni korzystać bezpośrednio z nazwy serwera i numeru portu. Preferowane jest jednak zdefiniowanie na serwerze odpowiedniej nazwy strony internetowej, która przekieruje użytkownika do aplikacji.

  Właściwa instalacja

  Po skonfigurowaniu konta administratora rozpocznie się właściwy proces instalacji narzędzia.

  Właściwy proces instalacji

  Podczas instalacji zostanie pobrany odpowiedni numer LEI dla którego została wykupiona licencja. Nie ma zatem potrzeby jego ponownego wpisywania w trakcie działania programu.

  Zostanie również pobrana i odczytana najnowsza taksonomia od ESMA. Operacja ta może trwać kilka minut. W tym czasie nie należy zamykać okna informującego o pracy nad taksonomią. Zostanie ono zamknięte automatycznie po zakończeniu działania.

  Odczyt taksonomii

  W toku instalacji mogą się pojawić powiadomienia od zapory sieciowej odnośnie udzielenia dostępów dla komponentów MinIO oraz Nginx. Należy udzielić takiego zezwolenia.

  Powiadomienia zapory sieciowej

  Instalacje może potrwać od kilku do kilkunastu minut.

  Użytkownik zostanie powiadomiony o zakończeniu procesu instalacji:

  Ukończenie procesu instalacji

  Uruchomienie

  Ekran logowania

  Po wpisaniu nazwy hosta oraz portu wskazanego w ustawieniach konta administratora np. http://<nazwa_hosta>:8000 zostanie uruchomiony program z ekranem logowania.

  Uwaga

  W razie komunikatów z błedem dostepu do serwera proxy zalecamy restart komputera po instalacji.

  Korzystanie z aplikacji poprzez localhost lub IP komputera, może powodować problemy z wczytywaniem obrazków oraz działaniem styli sprawozdania

  Ekran logowania

  Po wpisaniu adresu email i hasła administratora zostanie uruchomiona właściwa aplikacja

  Dodawanie użytkownika

  Nowego użytkownika aplikacji należy dodać przez przycisk Dodaj na liście użytkowników oraz wskazanie jego adresu mailowego.

  Dodawanie użytkownika

  Na wskazany adres przyjdzie mail od ComarchESEF@comarch. com z informacją o dodaniu do programu i tymczasowym linkiem do ustawienia hasła nowego użytkownika. Jeśli nie pojawi się ono w ciągu kilku minut należy sprawdzić folder SPAM.

  Po jego kliknięciu na otrzymany odnośnik użytkownik zostanie przekierowany na okno ustawienia własnego hasła.

  Ustawienie hasła użytkownika

  Nowe hasło powinno mieć minimum 8 znaków w tym cyfrę i znak specjalny.

  • Wiórkarka/Krajalnica 77589Craftsman 77589 Podręcznik Operatora
  • Ostrza wyrzynarki 16 pc. Jigsaw Blade Set, U-ShankCraftsman 16 pc. Jigsaw Blade Set, U-Shank Gwarancja ProducentaGniazdo Akcesoria STUDSSKT REPLACEMENT 1/2 00941848000Craftsman STUDSSKT REPLACEMENT 1/2 00941848000 Gwarancja ProducentaKosiarki 917. 37134Craftsman 917. 37134 Instrukcja UżytkownikaPiła 286. 25574Craftsman 286. 25574 Instrukcja PosiadaczaRęcznie Piły & Blades 24 in. Carpenter Handsaw with Soft Grip HandleCraftsman 24 in. Carpenter Handsaw with Soft Grip Handle Gwarancja ProducentaWiertarka 320. 17217Craftsman 320. 17217 Instrukcja UżytkownikaOstrza piły taśmowej CLOSEOUT! 1/2 x 120 in. Band Saw Blade, 14/18TPI, Regular Tooth Bi-Metal BackCraftsman CLOSEOUT! 1/2 x 120 in. Band Saw Blade, 14/18TPI, Regular Tooth Bi-Metal Back Gwarancja ProducentaCiągniki Załączniki 44" High Speed Sweeper Attachment for Riding MowersCraftsman 44" High Speed Sweeper Attachment for Riding Mowers Instrukcja PosiadaczaZestawy Nasadkowe 10 pc. Metric Socket Wrench SetCraftsman 10 pc. Metric Socket Wrench Set Gwarancja ProducentaNarzędzia specjalne Automotive Professional Brake Bleeder & Automotive Test Kit one man Brake Bleeding, Vacuum/Pressure Pump over 1Craftsman Professional Brake Bleeder & Automotive Test Kit one man Brake Bleeding, Vacuum/Pressure Pump over 1 Gwarancja ProducentaCraftsman Professional Brake Bleeder & Automotive Test Kit one man Brake Bleeding, Vacuum/Pressure Pump over 1 Instrukcja PosiadaczaDłuta 11 pc. Cold Chisel Set with Pry BarCraftsman 11 pc. Cold Chisel Set with Pry Bar Gwarancja ProducentaWiertła 4pc Glass and Tile Drill BitsCraftsman 4pc Glass and Tile Drill Bits Gwarancja ProducentaZestawy narzędziowe Mechanika 172 Piece ALL INCH (SAE) Mechanics Tool SetCraftsman 172 Piece ALL INCH (SAE) Mechanics Tool Set Lista zawartośćCraftsman 172 Piece ALL INCH (SAE) Mechanics Tool Set Gwarancja ProducentaTrymery 316. 79617Craftsman 316. 79617 Podręcznik OperatoraArmata Śnieżna 917. 881064Craftsman 917. 881064 Instrukcja PosiadaczaPraca Ławki 8' Workbench Frame - BlackCraftsman 8' Workbench Frame - Black Gwarancja ProducentaKultywator 316. 292561Craftsman 316. 292561 Podręcznik OperatoraSprężarka Powietrzna 919. 16644Craftsman 919. 16644 Instrukcja UżytkownikaAkcesoria Do Kosiarek 486. 246211Craftsman 486. 246211 Podręcznik OperatoraKosiarki 917. 275013Craftsman 917. 275013 Instrukcja UżytkownikaKurki i narzędzia 107 pc. Tap and Die Set, Carbon Steel, Metric/StandardCraftsman 107 pc. Tap and Die Set, Carbon Steel, Metric/Standard Gwarancja ProducentaSzczypce 13 in. Pliers, Arc JointCraftsman 13 in. Pliers, Arc Joint Gwarancja ProducentaKosiarki 247. 38528Craftsman 247. 38528 Instrukcja PosiadaczaKlucze imbusowe 1/2 in. Hex KeyCraftsman 1/2 in. Hex Key Gwarancja ProducentaKlucze kombinowane 24mm Wrench, 12 pt. CombinationCraftsman 24mm Wrench, 12 pt. Combination Gwarancja ProducentaSklep elektryczny Replacement Bulb, XenonCraftsman Replacement Bulb, Xenon Gwarancja ProducentaKlucze dynamometryczne 1/2-in. lbs.Craftsman 1/2-in. Gwarancja ProducentaKosiarki 917. 376233Craftsman 917. 376233 Instrukcja PosiadaczaMyjki Ciśnieniowe 919. 762Craftsman 919. 762 Instrukcja PosiadaczaKosiarki 247. 2898Craftsman 247. 2898 Podręcznik OperatoraKosiarki 917. 377582Craftsman 917. 377582 Instrukcja UżytkownikaNarzędzie Akcesoria Storage Chest-Drawer TrayCraftsman Chest-Drawer Tray Gwarancja ProducentaGabinet WEN 36 in. 5-Drawer Roll Away Tool CabinetCraftsman WEN 36 in. 5-Drawer Roll Away Tool Cabinet Gwarancja ProducentaTrymery 74528Craftsman 74528 InstrukcjaAkcesoria do wiertarek 6 pc. Power Extractor and Damaged Screw RemoverCraftsman 6 pc. Power Extractor and Damaged Screw Remover Gwarancja Producenta

  Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Craftsman 247 282820

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Craftsman 247 282820

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Craftsman 247 282820