Instrukcja montażu oraz instrukcja użytkowania i pielęgnacji Callaway 300

Instrukcja montażu i instrukcja użytkowania i pielęgnacji Callaway 300 to instrukcje, które są dostarczane z Callaway 300. Instrukcja montażu umożliwia łatwe i bezpieczne złożenie Callaway 300, podczas gdy instrukcja użytkowania i pielęgnacji zawiera informacje dotyczące użytkowania i pielęgnacji produktu. Instrukcja montażu zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące wszystkich komponentów Callaway 300, w tym ramę, siedzisko, pedały i wszelkie inne części. Instrukcja użytkowania i pielęgnacji zawiera informacje na temat jazdy z Callaway 300 oraz instrukcje dotyczące czyszczenia i konserwacji produktu. Jeśli jesteś nowy w używaniu Callaway 300, instrukcje te pomogą ci w bezpiecznym i wygodnym używaniu produktu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu oraz instrukcja użytkowania i pielęgnacji Callaway 300

(1)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA

INSTRUKCJA MONTAŻU,

OBSŁUGI I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

5. Stalowe i aluminiowe elementy i zestawy konstrukcyjne 5. 12 Pergola (moduł dachowy) SB500R

5. 12

DT-E

(2)

NAZWA WYROBU:

KONSTRUKCJA ALUMINIOWA

PERGOLA (MODUŁ DACHOWY) SB500R

OZNACZENIE PRODUCENTA WYROBU:

 Nazwa producenta:

SELT Sp. z o. o.

 Siedziba producenta:

45- 449 Opole, ul. Wschodnia 23A

 Dane teleadresowe:

Tel: +48 77 553 21 00 (sekretariat)Fax: +48 77 553 22 00

 Strona internetowawww. selt. com

 Adres poczty internetowej:

selt@selt. com

OZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWA WYROBU:

Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa CE.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA:

 jest ważna od dnia: 01 marca 2022 r.

 obowiązuje dla wersji wyrobów oznaczonych powyżej.

(3)

SPIS TREŚCI

Spis treści... 3

1 Wstęp... 4

1. 1 Wskazówki bezpieczeństwa wyrobu.... 2 Objaśnienie symboli i znaków... 3 Terminy i definicje... 5

1. 4 Przedmiot, przeznaczenie i zawartość dokumentacji... 5

2 Informacja Techniczna wyrobu... 7

2. 1 Paremetry techniczne:... 2 Charakterystyka wyrobu... 9

3 Transport i składowanie towaru... 10

3. 1 Kompletność oraz stan jakościowy dostawy... 2 Ogólne warunki transportu i składowania wyrobu... 3 Opisy, które obligatoryjnie muszą być umieszczone na opakowaniu produktu.... 10

4 Montaż wyrobu... 11

4. 1 Ogólne wymagania bezpiecznego montażu... 2 Wymagania dotyczące bezpiecznego montażu wyrobu na wysokości... 3 Przygotowanie do montażu... 4 Ogólne wytyczne do montażu wyrobu... 12

4. 5 Narzędzia montażowe... 6 Miejsca zakotwień przyściennych... 13

4. 7 Montaż... 15

4. 7. 1 Montaż konstrukcji nośnej... 17

4. 2 Zakotwienie ramy dachowej... 2. 1. Montaż przyścienny BELKA poprzeczna (BEZ OSI PIÓR)... 19

4. Montaż przyścienny BELKA wzdłużna (Z OSIAMI PIÓR)... 20

4. 3. Montaż piór doszczelniających... 21

4. 4. Montaż piór... 5. Montaż napędu... 22

5 Obsługa systemu i bezpieczeństwo wyrobu... 25

5. 1 Ogólne wymagania BHP... 2 Wymogi bezpieczeństwa związane ze szczególnymi warunkami i miejscami użytkowania wyrobu... 3 Bezpieczeństwo obsługi... 26

5. 4 Podłączenie do instalacji elektrycznej... 27

5. 5 Sterowanie... 30

5. 6 Uruchomienie i regulacja... 31

5. 7 Niewłaściwe użytkowanie systemu... 35

6 Użytkowanie i konserwacja systemu... 36

6. 1 Użytkowanie systemu zgodnie z przeznaczeniem... 2 Instrukcja dla osób NIEBĘDĄCYCH fachowcami... 3 Wskazania dotyczące ryzyka, AWARII LUB WYPADKU... 37

6. 4 Przeglądy techniczne i naprawy... 38

7 Reklamacja / usterki techniczne... 39

7. 1 Reklamacje (gwarancja Producenta)... 2 Usterki techniczne... 39

8 Demontaż / utylizacja / likwidacja wyrobu... 40

9 Oznakowanie i etykietowanie znakiem CE wyrobu... 41

9. 1 Zgodność wyrobu z normą CE... 2 Informacje towarzyszące oznakowaniu CE... 41

10 WYŁĄCZENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI... 44

10. 1 Wyłączenia z ODPOWIEDZIALNOŚCI... 44

ZAŁĄCZNIK NR 1 (INSTRUKCJA OBSŁUGI SILNIKA PICOLO XL)... 45

(4)

1 WSTĘP

1. 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃ STWA WYROBU.

Wyrób został wykonany zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną w dziedzinie konstruowania oraz technologiiwytwarzania

i spełnia wymogi bezpieczeństwa zgodnie z poniższymi normami.

Lp. Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna

1

Żaluzje łącznie z żaluzjamilistewkowymi zewnętrznymi.

Wymagania eksploatacyjnełącznie z bezpieczeństwem

EN 13659:2015 PN-EN 13659:2015

2 Wyroby budowlane (CPR) Rozporządzenie 305/2011Parlamentu Europejskiego i Rady

Ustawa z dnia 16. 04. 2004 o wyrobachbudowlanych (tj. Dz. U. 2020 poz. 215) zpóźniejszymi zmianami

3 Zasadnicze wymagania dlamaszyn

Dyrektywa 2006/42/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia21. 10. 2008 r. w sprawie zasadniczychwymagań dla maszyn (Dz. 2008 nr 199poz. 1228) z późniejszymi zmianami(Dz. 2011. 124)

4 Dyrektywa niskonapięciowa(LVD)

Dyrektywa 2014/35/UE

Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia2. 06. 2016 w sprawie wymagań dla sprzętuelektrycznego (tj. 2016 poz. 806)Ustawa z 13. 2019 o systemie ocenyzgodności i nadzoru rynku (Dz. 2019poz. 544) z późniejszymi zmianami (Dz. U.

2020 poz. 1086)

5 Dyrektywa kompatybilnościelektromagnetycznej (EMC)

Dyrektywa 2014/30/UE

Ustawa z dnia 13. 2007 o

kompatybilności elektromagnetycznej (tj.

Dz. 2019 poz. 2388)

Ustawa z 13. 2019 o systemie oceny

Dokumenty powiązane: Deklaracja Właściwości Użytkowych na zgodność z EN 13659:2015 oraz instrukcja instalacji,użytkowania silników i sterowania.

1. 2 OBJAŚNIENIE SYMBOLI I ZNAKÓW

Poniższe symbole (piktogramy) oznaczają szczególnie ważne informacje na temat zagrożeń i bezpieczeństwa.

Piktogram Znaczenie piktogramu Informacja

INFORMACJA

Przed użytkowaniem wyrobu należy przeczytać instrukcję obsługi.

Przestrzeganie instrukcji obsługi jest warunkiem:

- bezawaryjnej eksploatacji wyrobu,- użytkowania zgodnego z przeznaczeniem,- zachowania uprawnień m. in. z tytułu gwarancji.

Dla bezpieczeństwa osób zachować instrukcję.

INFORMACJA Brak szkodliwych lub niebezpiecznych konsekwencji dla ludzi lub obiektów.

UWAGA!

Sytuacja mogąca spowodować uszkodzenie produktu lub wymagająca działańprzez użytkownika.

Brak zagrożenia dla ludzi.

(5)

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ten symbol oznacza wszystkie informacje na temat bezpieczeństwa, którychnieprzestrzeganie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osób. Zagrożeniezdrowia lub życia.

Ryzyko: niebezpieczeństwo poważnego obrażenia lub śmierci.

Niebezpieczna operacja mogąca spowodować obrażenia lub uszkodzeniaproduktu.

OSTRZEŻENIE! Zagrożenie dla zdrowia lub życia poprzez porażenie prądem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni.

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo urazu głowy.

ŚRODOWISKO Oznaczenie sprzętu elektrycznego lub elektronicznego podlegającego zbiórcew wyznaczonych punktach.

1. 3 TERMINY I DEFINICJE

Użyte w niniejszej dokumentacji terminy i definicje oznaczają:

Wyrób (Towar): PERGOLA SB500R

System Pergola SB500R wykonany jest z obwodowej ramy z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo orazelementów ze stali nierdzewnej i cynkowanej. Konstrukcja dachu wykonana z ruchomych piór aluminiowych. Pióraposiadają możliwość zmiany kąta nachylenia. Konstrukcja wyrobu oferowana jest standardowo w kolorze z palety RALpo potwierdzeniu ich dostępności przez producenta.

UWAGA: w skład zestawu wchodzą: dwie belki wzdłużne (napędowa i łożyskowa) z dokręconymi rynnami, dwie belki poprzeczne (przednia i tylna), nakrętki do kotwienia przyściennego przelotowego (bez kotew), listwy oraz pióra z LED(zależnie od konfiguracji), dach ruchomy składający się z piór aluminiowych, cięgno ze sworzniami oraz silnik. Rynnyposiadają zaślepki i nie mają wykonanego odpływu wody. Belki posiadają owiercenia przelotowe pod mocowaniaścienne (opcjonalnie brak owierceń).

Dach ruchomy:

Składa się z piór mocowanych do obwodowej ramy z możliwością regulacji kąta nachylenia piór. Pióra poruszane są zużyciem mechanizmu napędzanego silnikiem elektrycznym.

Pióra: Część wyrobu, wykonana z ekstrudowanych profili aluminiowych o estetycznym wyglądzie. Kształt pióra umożliwia odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni dachu i ochronę przed promieniami słonecznymi.

WERSJE WYKONANIA:

Pojedyncza – Konstrukcja samonośna zawierająca pojedynczy moduł dachu ruchomego (z owierceniem ramy pod zakotwienie przelotowe wraz z nakrętkami specjalnymi dla kotew).

Modułowa - Konstrukcja samonośna składająca się ze wzajemnie połączonych modułów ze wspólnymi belkami wewnętrznymi stanowiących wzajemnie powiązaną konstrukcję. UWAGA: mogą tworzyć jedynie ciągi liniowe (wzdłużne lub poprzeczne). Posiadają owiercenia przelotowe ram pod zakotwienia wraz nakrętkami specjalnymi dla kotew.

1. 4 PRZEDMIOT, PRZEZNACZ ENIE I ZAWARTOŚĆ DOK UMENTACJIPrzedmiotem niniejszej dokumentacji są wyroby produkowane przez SELT Sp. o.

Dokumentacja dotyczy wszystkich typów PERGOLA SB500R.

(6)

Instrukcję obsługi i bezpiecznego użytkowania razem z instrukcją silnika, należy przekazać użytkownikowikońcowemu.

WAŻNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE – POSTĘPOWANIE WEDŁUG NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Dokumentacja jest częścią składową dostawy wyrobu i powinna być stale przechowywana w jego pobliżu.

Dokumentacja zawiera:

 ważne zalecenia dla montażu, użytkowania i konserwacji wyrobu,

 ważne zalecenia dla transportu i składowania,

 wskazówki, których przestrzeganie pozwoli na eksploatację wyrobu.

SELT Sp. nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody będące następstwem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej dokumentacji.

W celu dalszego ulepszania wyrobu SELT Sp. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, jakie przy utrzymaniuistotnych parametrów technicznych zostaną uznane za celowe dla podwyższenia, jakości obsługi wyrobu ibezpieczeństwa użytkowania.

Prawa autorskie dla niniejszej dokumentacji pozostają w posiadaniu firmy SELT Sp. z siedzibą w Opolu. Bezzezwolenia SELT Sp. dokumentacji nie wolno wykorzystywać w jakikolwiek sposób ani w całości, ani w części.

(7)

2 INFORMACJA TECHNICZN A WYROBU

Specyfikacja techniczna wyrobu dostępna po zalogowaniu na stronie internetowej www. com2. 1 PAREMETRY TECHNICZNE:

Pergola SB500R - pojedyncza

Rys. Pergola SB500R pojednyncza - Wymiary gabarytowe: B max – szerokość maksymalna, C max – długość maksymalna, H – wysokość ramy (290 mm).

Pergola SB500R - modułowa

Rys. Pergola SB500 modułowa - Wymiary gabarytowe: B1 max – szerokość maksymalna modułu skrajnego, B2 max – szerokość maksymalna modułu środkowego, C max – długość maksymalna, H – wysokość maksymalna ramy (290 mm).

(8)

Wymiary modułu systemu: Szerokość* Długość* Wysokość ramy wysokośćrobocza**

Konstrukcja nośna do 5000 mm do 7000 mm 290 mm

440 mm (**stan zpodniesionymi

pióramiOsiowy rozstaw piór dachu 250 mm

Różnica zamocowań końców pióra

(spadek poprzeczny – wzdłuż osi pióra) 5 mmZakres użytkowania / eksploatacji

Temperatura otoczenia (min/max) +5 do +40°C (otwieranie / zamykanie dachu ruchomego)

Wilgotność powietrza (max) 90% bez kondensacji pary (otwieranie /zamykanie dachu ruchomego)

Napędy (rodzaje napędów):

Napęd liniowy ELERO Picolo XL.

Silnik może być uruchamiany ręcznie przełącznikiem lub

poprzez centralkę zewnętrzną sterowania przewodowego lub radiowego.

Podłączenie do instalacji elektrycznej przewód zasilający o długości około 4 m (po zamontowaniu przewód powinienzostać prawidłowo zabezpieczony).

Napęd elektryczny silnik o parametrach:

- napięcie zasilania 230V/50Hz

- moc 126 W

- pobór prądu 0, 55 A

- stopień ochrony IP 65

- czas pracy ciągłej do 5 min (w zależności od temperatury otoczenia)- wysuw, siła osiowa max 200 mm, siła dynamiczna/statyczna 1200N- prędkość przesuwu tłoka ok. 6 mm/s

- temperatura pracy (min/max) -20 do +80°C

Oświetlenie LED

Opcjonalne - listwy LED z blendą mocowane do boku rynny,zasilacz 24V DC, 150W, max. 6. 25A, IP66 mocowany w belce pergoliOpcjonalne – punkty świetlne w piórach

Montaż:

Zastosowanie Zewnętrzne

Montaż w miejscu Do podłoża nośnego (montaż przelotowy kotwami przez bok belek, SELT wydajetylko nakrętki specjalne-bez kotew)

*-tolerancje wymiarów zewnętrznych wynoszą +/-10 mm.

Szczegółowe dane dotyczące parametrów silników dostępne są na stronach internetowych producentów silników orazna stronie internetowej:

www. com→ NASZA OFERTA → AUTOMATYKA

(9)

2. 2 CHARAKTERYSTYKA WYRO BU

Wyroby produkowane przez SELT Sp. posiadają odpowiednie parametry techniczne i użytkowe.

Charakteryzują się one następującymi właściwościami:

 Dach (pióra) otwierane elektrycznie, przeznaczony do ochrony przed słońcem jak i deszczem (zgodnie zparametrami wyrobu, jaki i jego usytuowaniem).

 Dopuszczalne użytkowanie wyrobu na zewnątrz zgodnie z parametrami wyrobu.

 Lokalizacja, sposób wykończenia, instalacji i uszczelnień jak również intensywne warunki pogodowe, w tymintensywne opady deszczu, mają zasadniczy wpływ na poziom ochrony przeciwdeszczowej jaką zapewniawyrób.

 Ruchome pióra dachu umożliwiają regulacje dostępu światła słonecznego.

 Zastosowanie i używanie wyrobu powinno mieć miejsce w granicach wielkości ograniczonej szóstą klasąwiatrową (wg EN 13659).

 Nie wolno używać do ochrony przed opadami śniegu, a użycie wyrobu podczas opadów śniegu, przyoblodzeniu lub podczas zalegania śniegu lub lodu na dachu, a także użycie poza zakresami temperaturyokreślonymi w instrukcji jest nie dozwolone i może doprowadzić do uszkodzenia wyrobu a nawet uszkodzeniaciała lub śmierci.

 Nie wydziela toksycznych substancji w okresie eksploatacji.

 Emisja hałasu przez wyrób z napędem elektromechanicznym (związany z ruchem roboczym elementówruchomych, wytwarzany przez silnik elektryczny, mechanizm i pióra podczas pracy) nie jest uważana zaznaczące zagrożenie i jest kwestią komfortu.

 Silnik wyrobu posiada stopień ochrony obudowy IP 65.

 Konstrukcja wyrobu i napędu pozwala na zatrzymanie piór pod wybranym kątem w obszarze ich pracy

 Ruch obrotowy piór, uruchamiany może być ręcznym przełącznikiem lub za pomocą zdalnego sterowania.

 Różnice kąta domykania piór dachu ruchomego mogą wynosić około 2° i są naturalną cechą systemu zewzględu na tolerancje wykonania elementów oraz ich regulację podczas montażu.

 Osłony części ruchomych zostały zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający obsługującymbezpieczeństwo przy założeniu, że są prawidłowo eksploatowane.

 Na wyrobie a zwłaszcza jego dolnej części może skraplać się para wodna i spływać lub skapywać woda.

 Wodoodporność, odprowadzanie wody z piór poprzez zintegrowaną rynnę do rynien wzdłużnych na belkach,brak odpływów z rynien wzdłużnych – wykonanie odpływów wymagane przez Klienta.

 Opcjonalne oświetlenie LED w listwach poziomych wzdłuż krawędzi rynien lub/oraz belek poprzecznychlub/oraz w piórach w formie punktów świetlnych.

 Nakrętki rozmiaru M12 dla mocowania przyściennego przelotowo przez belki (brak kotew w dostawie SELT).

(10)

3 TRANSPORT I SKŁADOWA NIE TOWARU

3. 1 KOMPLETNOŚĆ ORAZ STA N JAKOŚCIOWY DOSTAWY

Towary Firmy SELT Sp. są zgodne z technologią ich produkcji. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyrobulub uszkodzenia opakowania wyrobu zastrzeżenia lub uwagi powinny być zgłoszone kierowcy / magazynierowi /brygadzie montażowej i zaznaczone na dokumencie WZ pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu, a także powinien byćz udziałem kierowcy sporządzony protokół opisujący te zastrzeżenia lub uwagi.

Przy odbiorze należy zgłosić przede wszystkim uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, pęknięcia itp., a takżezastrzeżenia ilościowe, pod rygorem uznani ich za niewystępujące. Wady ukryte należy zgłosić zgodnie z warunkamigwarancji lub rękojmi.

3. 2 OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTU I SKŁADOWANIA WYROBUWykaz:

 Wyrób jest zapakowany fabrycznie w kartonowe opakowanie, które zabezpiecza przed jego uszkodzeniempodczas składowania, w trakcie transportu oraz w trakcie jego przemieszczania na miejsce ostatecznegomontażu,

 wyroby do transportu / składowania należy ustawiać zgodnie ze strzałkami znajdującymi się na opakowaniuwyrobu,

 nie należy składować wyrobów w ilości warstw większej niż 2 z uwagi na możliwość zgniecenia opakowania, cow konsekwencji może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wyrobu,

 nie należy obciążać opakowania wyrobu innymi przedmiotami,

 wyroby ustawione na środkach transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wtrakcie transportu (np. przekładkami, pasami zabezpieczającymi, itp. ),

 w trakcie transportu wyroby należy zabezpieczyć przed opadami deszczu lub śniegu,

 miejsca składowania powinny być suche, przewiewne oraz zabezpieczone przed szkodliwym wpływemwarunków atmosferycznych (słońce, deszcz itp. ),

 w przypadku, gdy masa wyrobu przekracza 25 kg jego przemieszczanie na miejsce ostatecznegomontażu, musi być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (w zależności od wagi zamawianegowyrobu).

3. 3 OPISY, KTÓRE OBLIGAT ORYJNIE MUSZĄ BYĆ UMIESZCZONE NA OPAKOWANIU PRODUKTU.

Przed zamontowaniem i użytkowaniem produktu należy dokładnie przeczytać dokumentacjętechniczno – eksploatacyjną dostępną po zalogowaniu na stronie http://www. com/dte-pl

(11)

4 MONTAŻ WYROBU

W niniejszym rozdziale zawarte są ogólne wymagania dotyczące montażu wyrobu.

Prawidłowy montaż jest warunkiem koniecznym dla poprawnego funkcjonowania wyrobu.

SELT Sp. zaleca korzystanie z wykwalifikowanych montażystów, którzy będą mieli umiejętności prawidłowegomontażu wyrobu.

4. 1 OGÓLNE WYMAGANIA BEZPIECZNEGO MONTAŻU

 należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej,

 należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa pracyz urządzeniami elektrycznymi i pracy na wysokościach,

 wyrób musi być zamocowany w sposób mechaniczny; pianki, kleje lub podobne materiały należy stosowaćzgodnie z zaleceniami ich producentów, z uwzględnieniem specyfiki wyrobu,

 podłoże, do którego będzie przymocowany wyrób, powinno być konstrukcją o odpowiednich parametrach,

 przed przystąpieniem do montażu należy odsunąć ze strefy montażu wszystkie niepotrzebne przedmioty, wtym przewody elektryczne (sprawdzić przebieg instalacji w obrębie miejsc mocowań celem wykluczenia ichuszkodzenia), a także oznaczyć miejsce montażu i zastosować odpowiednie zabezpieczenia w celu ochronyosób.

Tabela informacyjna dot. podłoża do jakiego ma być zamontowany wyrób

Wyrób powinien być zamontowany do podłoża lub podkonstrukcji metalowej o odpowiednich parametrach.

Również podłoże, do którego zamontowana jest podkonstrukcja musi mieć właściwe parametry.

Ww. wymogi dla podkonstrukcji i podłoża wymagają oceny specjalisty i obciążają inwestora i wykonawcę.

Inny sposób montażu niż sugerowany przez SELT jest możliwy, o ile zostaną zachowane wymogi wiedzy budowlaneji bezpieczeństwa. W każdym przypadku wymaga to wiedzy specjalistycznej i jest dokonywane na ryzyko inwestoralub wykonawcy.

Zaleca się dokonanie ustaleń ww. zakresie z uprawnionym projektantem.

4. 2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO MONTAŻU WYROBU NA WYSOKOŚCI

Montaż wyrobu, poprzez konieczność wykonywania prac na wysokościach, należy do prac szczególnieniebezpiecznych, gdyż stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowialudzi, a w szczególności upadku z wysokości.

Obowiązek zapewnienia opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas montażu należy do obowiązkówdokonującego instalacji (dalej Instalator) lub zlecającego takie prace (dalej Inwestora).

Inwestor/Instalator powinien określić szczegółowe wymagania BHP przy wykonywaniu prac na wysokości, a zwłaszczazapewnić:

 bezpośredni nadzór nad ich wykonywaniem przez wyznaczone w tym celu osoby (np. kierownika robót,brygadzistę),

 odpowiednie środki zabezpieczające, przede wszystkim sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości,

 szczegółowy instruktaż pracowników wykonujących prace na wysokościach.

Prace na wysokości powyżej 2 m, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej przedupadkiem z wysokości, muszą być wykonywane, co najmniej przez 2 osoby.

Prace na wysokości powinny być zorganizowane i wykonywane w sposób, który nie zmusza pracowników do wychylaniasię poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoją. Nie wolno stawać na elementach wyrobu.

Instalator/Inwestor ma obowiązek zapewnić, aby dostęp do miejsc wykonywania prac na wysokości miały wyłącznieosoby upoważnione i odpowiednio przeszkolone i poinformowane. Inwestor/Instalator powinien poinformować oprowadzonych robotach na wysokości i niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwaniatych prac przez osoby przebywające lub mogące przebywać na terenie prowadzenia takich robót lub w sąsiedztwie tegoterenu.

4. 3 PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

 rozpakować wyrób i sprawdzić czy są wszystkie elementy niezbędne do jego zamontowania,

 przed montażem należy sprawdzić, czy podłoże/podkonstrukcja posiada wystarczającą nośność umożliwiającąbezpieczny montaż i eksploatację.

(12)

Uwaga:

1) Rama SB500R posiada przelotowe owiercenia boków belek (bez kotew mocujących do podłoża) oraznakrętki specjalne do kotew dla rozmiaru M12.

2) Zakup i dobór wkrętów, kołków oraz śrub łączących system z konstrukcją obiektu należydo Instalatora/Inwestora.

4. 4 OGÓLNE WYTYCZNE DO M ONTAŻU WYROBU

 pergola SB500 jest otwartym zewnętrznym samonośnym przykryciem tarasowym. Wyposażenie pod pergoląmusi być przeznaczone do zastosowania zewnętrznego.

 dla bezpiecznego wykonania montażu szkieletu nośnego wymagane są 4 osoby.

 nieprawidłowa instalacja lub błędy w trakcie montażu mogą mieć poważne konsekwencje w eksploatacji

 przed przystąpieniem do montażu sprawdzić czy przestrzeń do montażu jest wolna od przeszkód, w tym osóbi rzeczy, a także należy zapewnić odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie miejsca montażu i obszaruprzyległego,

 elementy kotwiące przeznaczone do montażu wyrobu do podkonstrukcji nie są dołączane (SELT wydajenakrętki kotwiące rozmiar M12), gdyż powinny być dobrane indywidualnie przez instalatora zależnie odmateriału, do którego mają być zamocowane (zaleca się dokonanie ustaleń z uprawnionym projektantem),

 podłoże/podkonstrukcja musi mieć nośność i być przystosowana do przeniesienia sił powstałych odzakotwienia wyrobu i w trakcie jego używania,

 Selt nie odpowiada za szkody lub straty spowodowane użyciem zbyt słabych elementów kotwiących lubzamocowaniem w podłożu o zbyt niskiej nośności,

 wyrób należy chronić przed zabrudzeniami (np. zaprawą murarską, pianą montażową, silikonem), które mogąspowodować jego uszkodzenie,

 w przypadku konieczności użycia pianki poliuretanowej, silikonu lub innych środków, należy bezwzględniestosować się do zaleceń producentów zamieszczonych na opakowaniach

Niewłaściwy montaż może przyczynić się do powstania niebezpiecznych sytuacji dla użytkownika.

Rys. Standardowe ustawienie kierunku otwierania piór w Pergoli SB500.

Rysunki mają charakter poglądowy i nie opisują wszystkich cech produktu, m. związanych z używaniem uszczelek.

4. 5 NARZĘDZIA MONTAŻOWE

Instrukcja montażu, obsługi i bezpiecznego użytkowania po zalogowaniu dostępna jest na stronie internetowej

(13)

Wykaz:

 wiertła do metalu i betonu,

 wiertarka udarowa,

 drabina / rusztowanie, dźwig, podnośnik koszowy, HDS,

 wkrętak,

 miara,

 młotek

 ołówek/pisak,

 poziomica,

 klucze płaskie,

 klucze imbusowe,

 lina do zabezpieczania / wciągania / zdejmowania elementów,

 klucz dynamometryczny.

Dodatkowo osoby wykonujące montaż wyrobu muszą być zaopatrzone w odpowiednie wyposażenie ochronyindywidualnej (takie m. jak ubranie ochronne, rękawice, kask, okulary ochronne i inne według indywidualnychwarunków, takie m. jak zabezpieczenie wysokościowe).

4. 6 MIEJSCA ZAKOTWIEŃ PRZYŚCIENNYC H

Moduł SB500R wymaga zakotwienia do podłoża nośnego. Belki posiadają owiercenia pod montaż przelotowy naściankach bocznych. Standardowe miejsca owierceń:

- dla belek wzdłużnych – osie skrajnych sworzni piór oraz w kierunku środka belki w rozstawach co 500 mm (co 2-ga ośpióra)

- dla belek poprzecznych ok. 850 mm od końców oraz co ok. 1000 mm (zastrzegamy możliwość istotnych zmianrozstawów z uwagi na wymogi technologiczne obróbki)

Zalecany montaż przez kotwienie na belkach wzdłużnych. Kotwienie na belkach poprzecznych zaleca się wybierać jakoalternatywne.

Uwaga:

 Zalecamy konsultacje z uprawnionym projektantem odnośnie rozmieszczenia miejsc zakotwieniaramy

Rys. Sposób zakotwień przyściennych na belkach wzdłużnych – rozwiązanie preferowane (alternatywnie możliwe nabelkach poprzecznych)

(14)

Rys. Sposób zakotwień przyściennych na belkach poprzecznych- rozwiązanie alternatywne (preferowane jest kotwieniena belkach wzdłużnych)

Rys. Przekroje poprzeczne kotwień przyściennych SELT

(15)

4. 7 MONTAŻ

Zweryfikować z arkuszem zamówień deklarowane elementy pergoli: położenie frontu/przodu wyrobu, stronazamontowania napędu oraz kierunek otwierania piór.

Wybrany w arkuszu kierunek otwarcia piór ustala położenie belek poprzecznych: przód i tył.

Rys. Kierunki otwarcia piór z oznaczeniem przodu i tyłu pergoliUwaga:

 Przed przystąpieniem do zakotwienia należy sprawdzić poprawność zmontowania konstrukcji nośnej,poprzez zweryfikowanie przekątnych między narożnikami ramy i w razie konieczności skorygowaćustawienie konstrukcji.

 Zmontowaną konstrukcję nośną należy trwale przytwierdzić do podłoża w miejscu przeznaczeniapoprzez zakotwienie zapewniające stabilne zamocowanie. Dobór zakotwienia należy powierzyćkażdorazowo uprawnionemu projektantowi. Do przykręcenia ramy do podłoża zalecamy śruby / kotwy ośrednicy 12 mm.

 Przed przystąpieniem do montażu należy zweryfikować stan wizualny opakowania elementów

dostarczonych do montażu, stan wizualny elementów oraz ich kompletność. Za uszkodzenia powstałe poodbiorze (przejściu ryzyka) SELT Sp. nie ponosi odpowiedzialności.

 Elementy dostarczone są w opakowaniu i osłonie ze sterczu celem zabezpieczenia w trakcie montażu.

 Akcesoria (śruby, wkręty, pierścienie osadcze małe i duże, pierścienie ślizgowe małe i duże, sworzniepiór, nakrętki specjalne dla kotew, silikon, instrukcja montażu) pakowane są w kartony.

(16)

Rys. Widok montażu Pergoli SB500R pojedynczej.

(17)

4. 1 MONTAŻ KONSTRUKCJI NOŚNEJ

1. Rozmieścić wszystkie elementy belkowe na właściwychbokach. Belki wzdłużne ustawić rynnami do siebie,sprawdzając zgodność strony napędu z arkuszemzamówienia.

2. Belki poprzeczne - przednią i tylną ustawić kieszeniamirewizyjnymi na ich końcach skierowanymi do siebie,sprawdzając zgodność kierunku otwarcia piór z arkuszemzamówień (rys. 1). Na rys. przedstawiono pióradoszczelniające w wersji giętej.

UWAGA: belki poprzeczne posiadają owiercenia poddokręcenie piór doszczelniających (ustawić je w kierunkuwnętrza pergoli)

Rysunek 1

3. Belki poprzeczne nasuwać od zewnątrz od boku stronąkieszeni na łączniki belek wzdłużnych. Skręcić narożniki odgóry śrubami stożkowymi z gniazdem imbusowym M8x60(rys. 2).

Rysunek 2

UWAGA: Elementy konstrukcji nośnej podczas montażu należy zabezpieczyć przed przewróceniem lub upadkiem na osoby dokonujące montażu.

4. Od wewnątrz belek poprzecznych na otwory kieszeninakładać rewizje (występuje wersja prawa i lewa) idokręcać śrubami stożkowymi z gniazdem imbusowymM8x20 (rys. 3).

5.

UWAGA: Przed nałożeniem rewizji należy dokładnie uszczelnić silikonem styk po jej obwodzie przedostatecznym dokręceniem. Brak uszczelnienia możeskutkować późniejszym gromadzeniem się wody wewnątrzkonstrukcji i wyciekami.

Rysunek 3

4. 2 ZAKOTWIENIE RAMY DAC HOWEJ

Kotwienie belek odbywa się przelotowo przez belki pergoli z użyciem specjalnych podkładek aluminiowych M12 (tylkoskrajne kotwy) i nakrętek wzdłużnych M12 - mocujących wyrób do wybranych kotew ściennych (kotwy poza dostawąSelt).

Montaż podkładek wymaga w belkach wzdłużnych odkręcenia zaślepek belek. W belkach poprzecznych wymagazakotwienia tych belek przed scaleniem całej konstrukcji lub zastosowania innych rozwiązań utrzymujących podkładkęna otworze kotwy przed skręceniem ramy w całość (np. na taśmie dwustronnej lub pomocniczej śrubie).

(18)

Rys. 4 Nakrętka wzdłużna M12 Rys. 5 Podkładka aluminiowa M12Mocowania zlokalizowane są w punktach określonych przez Producenta. Miejscem mocowania pergoli może być:

 belka tylna/przednia dachu.

 belka wzdłużna dachu (napędowa lub łożyskowa).

Rysunek 6 - Montaż przyścienny do belki tylnej/przedniej.

Rysunek 7- Montaż przyścienny do belki wzdłużnej.

(19)

Z uwagi na konstrukcję nakrętki wzdłużnej wraz z podkładką aluminiową bezwzględniewymagane jest osadzenie kotew z zachowaniem maksymalnych wymiarów wystającej częścikotwy i gwintu wg rysunku 8 oraz 9.

Niezachowanie odległości skutkuje niebezpiecznym montażem lub brakiem wystarczającejnośności mocowania.

Uwaga: podkładki aluminiowe posiadają odmienne położenie otworu przelotowego (różnica wynosi 5 mm) i należy je dopasować do odpowiedniej belki).

Rysunek 8 – Wymiary wymagane dla kotwyuchwytu przyściennego z podkładkąaluminiową

A. Maksymalna długość części gwintowanejkotwy wystająca z podłoża

B. Maksymalna długość całkowita kotwywystająca z podłoża

C. Minimalna długość części gwintowanej

Rysunek 9 – Wymiary wymagane dla kotwyuchwytu przyściennego bez podkładkialuminiowej

4. MONTAŻ PRZYŚCIENNY BELKA POPRZECZNA (BEZ OSI PIÓR)

UWAGA: Przewidziane kotwy do zakotwienia w ścianie betonowej/żelbetowej o klasie betonu minimum C20/25 (niezarysowany) bez docieplenia: Kotwa sworzniowa FISCHER FAZ II 12/10 A4 (stal nierdzewna) lub kotwa równoważna. Głębokość zakotwienia min 50 mm. Minimalna odległość osi kotwy od krawędzigórnej betonu 75 mm, od krawędzi dolnej 265 mm i minimalna grubość podłoża120 mm.

 W przypadku kotwienia do podłoża o mniejszej nośności niż beton o klasie C20/25 należywykonać indywidualny projekt zakotwienia uwzględniając siły zamieszczone w tabeli 1.

 W przypadku kotwienia do podłoża z ociepleniem należy wykonać indywidualny projektzakotwienia uwzględniając siły obliczeniowe zamieszczone w tabeli 1 oraz moment zginającywywołany zamocowaniem dystansowym.

Tabela 1

Maksymalne siły *Wzdłuż belki (ścinanie poziome) 1, 78 kNPionowo (ścinanie pionowe) 7, 78 kN

Wyrywanie 8, 38 kN

Wciskanie 0, 98 kN

* - Siły na pojedynczą kotew w płaszczyźnie zewnętrznej powierzchni belki

(20)

1. Belka SB500

2. Nakrętka wzdłużna M12

3. Podkładka aluminiowa M12 (tylko pod kotwy skrajne w module)4. Kotwa M12

1. Wyznaczyć położenie otworów dla kotew wedługistniejącego owiercenia zewnętrznej ścianki belkipergoli. Zwrócić uwagę na utrzymanie poziomejpłaszczyzny wyznaczonych osi kotew.

2. Osadzić kotwy w podłożu stosownie do wybranegosystemu kotwienia.

UWAGA: Bezwzględnie zachować wymiary wystającej części kotwy zgodnie z rys. 8-9.

3. Nałożyć belkę na kotwy. W skrajnych kotwach (najbliżejnaroży) wprowadzić od końców belki do komory górnejpodkładki aluminiowe M12 (rys. 10). Zwrócić uwagę napoziom otworów przelotowych w nich - odmienny dlabelki napędowej i łożyskowej. Nakrętki wzdłużne M12(rys. 4) wprowadzamy na gwint kotwy poprzez otwórprzelotowy od wewnątrz belki (rys. Momentdokręcenia wg zaleceń Producenta kotwy.

Rysunek 10

4. MONTAŻ PRZYŚCIENNY BELKA WZDŁUŻNA (Z OSIAMI PIÓR)C20/25 (niezarysowany) bez docieplenia: Kotwa sworzniowa FISCHER FAZ II 12/10 A4 (stal nierdzewna) lub kotwa równoważna. Minimalna odległość osi kotwy od krawędzi górnejbetonu 75 mm, od krawędzi dolnej 265 mm i minimalna grubość podłoża 120 mm.

 W przypadku kotwienia do podłoża o mniejszej nośności niż beton o klasie C20/25 należy wykonaćindywidualny projekt zakotwienia uwzględniając siły zamieszczone w tabeli 2.zakotwienia uwzględniając siły obliczeniowe zamieszczone w tabeli 2 oraz moment zginający

Tabela 2Wzdłuż belki (ścinanie poziome) 0, 88 kNPionowo (ścinanie pionowe) 4, 51 kN

Wyrywanie 1, 68 kN

Wciskanie 0, 03 kN

1. Wyznaczyć położenie otworów dla kotew według istniejącegoowiercenia zewnętrznej ścianki belki pergoli (występuje naprzedłużeniu osi piór). Zwrócić uwagę na utrzymanie poziomej

2. Osadzić kotwy w podłożu stosownie do wybranego systemukotwienia.

UWAGA: Bezwzględnie zachować wymiary wystającej części kotwy zgodnie z rys. W skrajnych kotwach (najbliżej naroży)wprowadzić od końców belki do komory górnej podkładkialuminiowe M12 (rys. 11). Zwrócić uwagę na poziom otworówprzelotowych w nich - odmienny dla belki napędowej iłożyskowej Nakrętki wzdłużne M12 (rys. 4) wprowadzamy nagwint kotwy poprzez otwór pióra od wewnątrz belki (rys. 11).

Moment dokręcenia wg zaleceń Producenta kotwy.

Rysunek 11

(21)

4. MONTAŻ PIÓR DOSZCZELNIAJĄCY CH

1. Do belek poprzecznych dokręcać pióra doszczelniające zzachowaniem ustawień zależnych od kierunku otwarciapiór wg pkt 4. 1- rys. Każde pióro należy zestawić z 2jednakowych segmentów ze stykiem w połowie ichdługości. Zarówno pióra doszczelniające jak i belkipoprzeczne posiadają już fabryczne owiercenie.

2. Tylną powierzchnię pióra dokręcaną do belki poprzecznejnależy przed przyłożeniem uszczelnić dokładnie silikonem(ciągły pas) i następnie przykręcić wkrętami St4, 8x13 wosiach przygotowanych otworów w belce. Następniedoszczelnić silikonem poprzeczny styk na łączeniu obusegmentów piór doszczelniających (strzałki- rys. 12) orazdoszczelnić styk górnej krawędzi pióra z belką.

Rysunek 12.

UWAGA: Dno rynny wzdłużnej posiada podwójne ścianki.

Dla odpływu wody należy wycinać otwór odpływowy.

Odpływ należy starannie uszczelnić. Nieszczelność możeskutkować gromadzeniem wody w podwójnym dnie irozerwaniem profilu rynny (rys. 13).

Rysunek 13

UWAGA1: Zaleca się podczas pierwszych intensywnych opadów deszczu dokonać oględzin newralgicznych dla przecieków miejsc styków i w przypadku zauważonych nieszczelności wykonać uzupełnienie uszczelnieńsilikonem. Miejscami takimi są przeważnie styki rynien z belkami, wewnętrzne krawędzie styków zaślepekrynien oraz styki piór doszczelniających z belkami poprzecznymi jak również ich wzajemny poprzeczny stykw połowie długości.

UWAGA2: Należy regularnie w odstępach max. co 6 miesięcy kontrolować stan wykonanych uszczelnień silikonowych oraz bezwzględnie uzupełniać ubytki (po uprzednim odtłuszczeniu i usunięciu uszkodzonegolub przeciekającego odcinka uszczelnień). W przypadku zauważenia przecieków lub wykropleń należynatychmiast podjąć działania dla naprawy braku szczelności.

4. MONTAŻ PIÓR

UWAGA: Dla wygody montażu piór w systemach modułowych zaleca się, aby montaż piór rozpocząć od skrajnie lewego modułu (patrząc na system od frontu tak, aby silnik znajdował się na prawej belcebocznej). Następnie przystąpić do montaż piór w module po prawej stronę i przemieszczać sięz montażem piór w modułach w prawą stronę.

Widok pióra, strona napędowa (rys. 14).

UWAGA: Sworzeń posiada 4 rowki dla założenia pierścienia osadczego. SELT osadza pierścień fabrycznie na trzecim rowkuod końca sworznia.

Rysunek 14

Widok pióra, strona łożyskowa (rys. 15).

UWAGA: Po stronie łożyskowej występuje sworzeń wydłużony posiadający 5 rowków dla założenia płytkiosadczej.

Rysunek 15

(22)

1. Na górnym końcu zaślepki napędowej zakładać jednostronniew otwór małe tulejki ślizgowe od strony pióra (rys. 16).

2. Powtórzyć czynność dla wszystkich piór.

UWAGA: Tulejki ślizgowe dociskać dokładnie w otworach – brak głębokiego osadzenia może skutkować trudnością wpołączeniu z cięgnem napędowym.

Rysunek 16

3. Zakładać pióra do belek pergoli (w kolejności podanej poniżej):

umieścić poziomo ponad pergolą (strona napędowa od belki zsilnikiem), wsuwać końcem bez pierścienia osadczego w otwórw belce aż do oporu, następnie obniżyć i wsunąć drugi koniecpióra (z pierścieniem), aż do oparcia pierścienia osadczego obelkę. Zakładać brakujący pierścień osadczy duży w roweksworznia pióra będący najbliżej belki (rys. 17).

Rysunek 17

UWAGA 1: Wymagane użycie dedykowanego narzędzia do osadzania pierścieni aby nie wywołać mikropęknięć pierścienia osadczego.

UWAGA 2: Pióra posiadają spadek podłużny. Różnica poziomów mocowania obu końców pióra wynosi 5 mm i domyślnie od strony silnika jest ono mocowane wyżej.

UWAGA: Jeśli założenie pierścienia w rowku stwarza ryzyko wypadania pióra należy przełożyć pierścień na przeciwnym końcu (od strony napędowej) w sąsiedni rowek – bliżej belki aby mocowanie było pewne. Powierzchnie zaślepek piór od strony napędowej muszą po korekcie przełożenia pierścieni osadczych być w jednej linii.

4. Zamontować pierwsze i ostatnie pióro oraz dwa środkowe,żeby wyznaczyć miejsce montażu silnika oraz właściwąpozycję dla jego montażu. Tłok silnika powinien byćschowany (rys. 18), a pióra pergoli powinny być w pozycjiotwartej. Po montażu silnika (pkt 4. 5) należy sprawdzić, czypo wysunięciu tłoka pióra swobodnie się domkną.

5. Powtórzyć montaż dla wszystkich piórRysunek 18

UWAGA: Założenie pierścieni osadczych w niewłaściwe rowki może powodować zbyt duży luz podłużny pióra i w konsekwencji jego wypadnięcie co może stworzyć zagrożenie.

Zakładanie pierścieni osadczych bez użycia dedykowanego narzędzia może tworzyć w nich mikropęknięcia i generować w upływem czasu pękanie oraz nalot korozyjny. MONTAŻ NAPĘDU

1. W cięgnie napędowym zamocować tulejki ślizgowe małe –z obu stron każdego otworu cięgna (rys. 19).brak głębokiego osadzenia może skutkować trudnościąw połączeniu z zaślepkami piór.

Rysunek 19

(23)

2. W uchwyt prowadzący silnika zamiast sworzni należyzałożyć 2 śruby M8x35 (rys. 20). Kolejność wg rys. 21.

Rysunek 20

3. Elementy mocujące zespołu silnika: 1- śruba M8x35; 2-podkładka płaska tworzywowa Igus; 3- tulejka ślizgowa zkołnierzem; 4- podkładka nierdzewna fi 8, 4; 5- nakrętkasamohamowna M8; 6- tulejka ślizgowa z kołnierzem; X-tulejka założona w zaślepce napędowej pióra.

Rysunek 21

4. Dla połączenia cięgna napędowego z zaślepkami piór(nie dotyczy uchwytu silnika) zastosować sworznieuchwytu prowadzącego oraz małe pierścienie osadcze.

Sworzeń posiada 2 rowki: wykorzystać tylko rowekdalszy od końca do zamocowania zaślepek napędowych(bez uchwytu silnika) – rys. 22.

Rysunek 22

5. Zamocować cięgno napędowe do piór.

Rozpocząć mocowanie od uchwytu silnika. Mocowaniena śruby M8x35 -zgodnie z rys. 23. Przyłożyć cięgno doboku uchwytu prowadzącego silnika. Ze stronyprzeciwnej poprzez obrót dostawić otwór zaślepkinapędowej pióra. Śrubę M8 uchwytu wciskać od stronysilnika stosując kolejność podkładek wg rys. 21.

Powtórzyć czynność dla drugiej śruby M8 uchwytusilnika.

UWAGA: Silnik przed montażem cięgna powinien mieć całkowicie schowany tłok (w takiej pozycji dostarczaSELT). Przy wkładaniu śrub M8x35 istnieje ryzykowypchnięcia tulejek ślizgowych (należy uważać isprawdzić ich obecność).

Rysunek 23

(24)

6. Zamocować cięgno napędowe kolejno do pozostałych piór.

Poprzez obrót poszczególnych piór dostawić otwór zaślepkinapędowej pióra do otworu w cięgnie. Wciskać sworzeńuchwytu od strony pióra w połączenie (dopuszcza się takżeodwrotny kierunek), aż do pojawienia się pod drugiej stroniedrugiego rowka montażowego (dalszego od końca). Zakładaćmały pierścień osadczy (rys. 24).

UWAGA: Przy wkładaniu sworznia istnieje ryzyko wypchnięcia tulejek ślizgowych.

Zaleca się użycie dedykowanego narzędzia do osadzaniapierścieni.

Rysunek 24

7. Powtórzyć czynność dla wszystkich piór.

8. Wykonać podłączenie elektryczne silnika. Kablem sterującymwykonać dwukrotne otwarcie i zamknięcie piór.

9. W razie potrzeby wykonać regulację domykania poprzezregulację wyłączników krańcowych na końcu tłoka silnika (rys.

25). W położeniu domkniętych piór nie można doprowadzić do wyginania cięgna. Pokrętło „max” oznacza krańcówkę wysuwania tłoka. Pokrętło „min” oznacza krańcówkęwsuwania tłoka. Jeden obrót powoduje zmianę wysuwu o 0, 7mm (cały zakres pozwala na regulację do 50 mm). Do obrotustosować klucz nasadowy rozmiaru „4”. Należy pozostawićminimalny skok 30 mm.

UWAGA: Regulację krańcówek wykonywać wyłącznie ręcznie kluczem. Użycie wkrętarki/wiertarki grozi zniszczeniem zębatek krańcówek. Praktycznie regulację wykonywać tylko na pokrętle „max”.

Rysunek 25

Dopuszczalny zakres regulacji wyłączników krańcowych

UWAGA: Istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek przekroczenia dopuszczalnego zakresu regulacji.

 Wyłączniki krańcowe „min-schowany” i „max-wysunięty” można regulować maksymalnie o 50 mmw kierunku zmniejszenia skoku.

 Należy zachować minimalny skok 30 mm.

UWAGA!

Przewody elektryczne powinny być właściwiezabezpieczone.

Rysunek 30 Dopuszczalna redukcja skoku silnika1 – Redukcja skoku „wysuwanie”

2 - Redukcja skoku „wsuwanie”

(25)

5 OBSŁUGA SYSTEMU I BE ZPIECZEŃSTWO WYROBU

Produkt można używać tylko w przypadku braku usterek.

5. 1 OGÓLNE WYMAGANIA BHP

 W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wyrobu SELT Sp. zabrania dokonywaniajakichkolwiek zmian konstrukcyjnych, nieprzestrzeganie powyższego warunku zwalnia producenta zodpowiedzialności za wyrób, z odpowiedzialności z ewentualną szkodę lub straty, a odbiorca traci na niegouprawnienia z gwarancji lub rękojmi.

 W czasie transportu, montażu i demontażu oraz przy obsłudze, pielęgnacji i konserwacji wyrobu należyprzestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego.

 Wyrób powinien być konserwowany i naprawiany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednieuprawnienia i kwalifikacje (przeszkolone).

 Osoby, którym powierzono czynności związane z jego bieżącym użytkowaniem, higieną i konserwacją wyrobumają obowiązek zapoznania się z instrukcją obsługi i przestrzegania jej w całości.

 Niedopuszczalne jest czyszczenie produktu w sposób inny niż opisany w punkcie „Przeglądy techniczne inaprawy”.

 Prace konserwacyjne i naprawa produktu powinna być dokonana tylko, gdy wyrób jest odłączony od zasilaniaenergią elektryczną.

 Należy przestrzegać oznaczeń umieszczonych na produkcie (np. piktogramy, strzałki oznaczające kierunekruchu).

 Należy zadbać, aby oznaczenia nie zostały przykryte warstwą farby lub uszkodzone w sposób uniemożliwiającyich odczytanie.

 Instalacja elektryczna i sterowania powinna być wykonana i kontrolowana przez uprawnioną osobę

 Przełącznik do sterowania wyrobem powinien być zamontowany na wysokości zgodnej z krajowymiprzepisami dotyczącymi osób niepełnosprawnych, najlepiej na wysokości mniejszej niż 130 cm.

 W przypadku opadów śniegu, a także przy temperaturze niższej lub równej 0 stopni dach powinien byćotwarty.

 Pergola SB500 nie może być użytkowana, w tym nie można pod nią przebywać w przypadku burzy, gradobicia,intensywnych opadów śniegu, ulewnego deszczu (dach powinien pozostać w pozycji otwartej).

 Obszar pracy piór powinien być wolny od wszelkich przeszkód i przedmiotów (np. kable, gałązki, liście).

 Zabrania się stawania, wspinania, obciążania lub zawieszania się na konstrukcji pergoli osób lub rzeczy (wszczególności na piórach dachowych).

 Zabrania się doczepiania do wyrobu jakichkolwiek przedmiotów bez wyraźnej pisemnej zgody producenta.

 Zabrania się wkładania dłoni pomiędzy poruszające się pióra i inne elementy ruchome oraz wkładania palcówmiędzy profile.

 Wyrób powinien być zamontowany na wysokości, która uniemożliwia swobodny dostęp do piór imechanizmów, a w przypadku częściowego swobodnego dostępu do tych elementów należy zastosować innezabezpieczenia wyłączające ten dostęp.

 W przypadku nietypowych odgłosów pracy silnika lub innych elementów należy natychmiast odciąć zasilaniedo czasu weryfikacji czy wystąpiła usterka i ewentualnie zlecić jej usunięcie.

 Źródła ciepła takie jak grille, otwarty ogień nie mogą znajdować się pod pergolą

5. 2 WYMOGI BEZPIECZEŃSTW A ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI I MIEJSCAMIUŻYTKOWANIA WYROBU

Szczególne wymogi bezpieczeństwa odnoszą się do dzieci w wieku do 42 miesiąca życia. Szczególne wymaganiaużytkowania mają zastosowanie we wszystkich miejscach, do których małe dzieci mają dostęp lub w których mogą sięznaleźć, takich jak np. domy, domy dziecka, szpitale, kościoły, sklepy, szkoły, żłobki, miejsca publiczne oraz inne miejscaw których mogą przebywać dzieci. W przypadku zmiany sposobu użytkowania na jeden z powyższych należy wdrożyćpowyższe uwagi.

(26)

Szczególne wymagania użytkowania mają zastosowanie również we wszystkich miejscach, w których przebywają osobyniepełnosprawne.

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu do Nabywcy należy przeprowadzenie indywidualnej oceny ryzykajego użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i osób niepełnosprawnych.

Przy określaniu wymogów eksploatacyjnych wyrobu istotne jest uwzględnienie racjonalnie przewidywalnych warunkówużytkowania i potencjalnych zagrożeń.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia sterującego dachem. Urządzenie zdalnego sterowaniaprzechowywać z dala od dzieci.

Należy bezwzględnie zadbać, aby dzieci nie wkładały palców w części ruchome dachu i otworyw profilach. Nie pozwól bawić się dzieciom w pobliżu ruchomych części dachu.

Niebezpieczeństwo urazu głowy w przypadku przebywania w obszarze ruchomych piór dachu. Zakazuje sięprzebywania w obszarze pracy piór i mechanizmów

Często kontrolować instalację pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przewodów. Nie używać, jeśliniezbędna jest naprawa.

Należy unikać kontaktu wyrobu z gorącymi przedmiotami (np. grzałki, piecyki, żelazka, kominy, itp. ) lubustawiania pod dachem ruchomym źródeł konwekcyjnego ciepła (np. piecyki, kuchenki, grille, itp. ), gdyżmoże to prowadzić do uszkodzeń wyrobu.

5. 3 BEZPIECZEŃSTWO OBSŁU GIZalecenia i czynności:

 wyrób jest bezpieczny w użytkowaniu pod warunkiem stosowania się do zaleceń zawartych w dokumentacjii prawidłowości jego instalacji,

 wyrób należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem,

 zabrania się użytkowania wyrobu niezgodnego z wymaganiami bezpieczeństwa porażeniowego i pożarowego,

 urządzenia zdalnego sterowania należy przechowywać z dala od dzieci, nie są one zabawką,

 zabrania się przekraczania określonych parametrów pracy wyrobu określonych w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej,

 czas pracy silnika elektrycznego jest określony w pkt 2. 1 „Parametry techniczne” (zależny jest od typu silnikai producenta, szczegółowe dane dostępne są na stronie producenta silnika lub www. com). Przekroczenieokreślonego czasu pracy silnika może doprowadzić do trwałego jego uszkodzenia,

 zabrania się użytkowania niesprawnego lub zdekompletowanego wyrobu (np. bez przełącznika itp. ), a takżedokonywania prowizorycznych napraw, użytkowanie takiego wyrobu może spowodować jego zniszczenie,stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika oraz może być przyczyną utraty gwarancji,

 w pobliżu wyrobu nie należy utrzymywać żadnych ostrych przedmiotów lub wystających części, które mogązahaczyć o dach ruchomy i go zniszczyć,

 system nie może być użytkowany (uruchamiany), w tym dokonywać obrotu piórami, w przypadku intensywnychopadów śniegu, deszczu, przy mrozie lub podczas gradobicia (powinien pozostać w pozycji otwartej),

 nie uruchamiać w warunkach mrozu lub oblodzenia,

 nie wolno przebywać pod wyrobem w trakcie gwałtownych lub intensywnych zjawisk pogodowych (np. ulewnydeszcz, intensywne opady śniegu, burza, gradobicie, silny wiatr itp. ),

 zdecydowanie zaleca się zastosowanie czujnika wiatru,

 należy regularnie czyścić system oraz wykonywać przeglądy we wskazanych odstępach czasu,

 używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych,

 wszelkie prace związane z przeglądami i naprawą wyrobu powinna przeprowadzić osoba odpowiednioprzeszkolona, posiadająca wymagane uprawnienia i kwalifikacje,

 zabrania się użytkowania wyrobu i instalacji elektrycznej bez ważnych i wymaganych przeglądów i pomiarów,

 przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac związanych z konserwacją lub czyszczeniem wyrobunależy go bezwzględnie odłączyć od instalacji elektrycznej,

(27)

 w przypadku prac na elewacji budynku, do którego zakotwiony jest wyrób należy odłączyć go od zasilania,

 należy zwracać uwagę na wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia przewodów elektrycznych,

 w przypadku zauważenia oznak zużycia lub uszkodzenia przewodów elektrycznych wyrób odłączyć od zasilania,a usterkę należy usunąć przy pomocy uprawnionej osoby,

 zabrania się używania lub pozostawiania ostrych przedmiotów przy wyrobie,

 w przypadku bardzo głośnej pracy silnika lub innych elementów należy natychmiast wyłączyć zasilanie i zlecićprzegląd oraz ewentualne usunięcie usterki,

 w przypadku zastosowania automatycznego czujnika pogodowego (wiatr/słońce) należy do przełączyć w trybręczny w okresie: gdy wyrób nie może być użytkowany (m. z uwagi na niższą temperaturę, podejrzenie usterki,w okresie dokonywania przeglądów i konserwacji, gdy instalator operuje przy piórach i mechanizmach wyrobu);

zaleca się także wyłączenie tego czujnika i otwarcie dachu w przypadku dłuższej nieobecności,

 przy wykonywaniu czynności związanych z czyszczeniem wyrobu zachować szczególną ostrożność z uwagi naczęści ruchome i możliwość uszkodzenia ciała; odłączyć zasilanie, obszar pracy właściwie oznaczyć i zabezpieczyć;

przed czyszczeniem wyrobu należy usunąć luźne zabrudzenia odkurzaczem z miękką szczotką lub miotełką, anastępnie czyścić wodą z delikatnymi detergentami z użyciem miękkiej szmatki bawełnianej, po czyszczeniuzawsze spłukać powierzchnię piór wodą (środki czyszczące stosować zgodnie z zaleceniami ich producenta);

Zabrania się używania środków ściernych czy myjki ciśnieniowej, które mogą doprowadzić do uszkodzenia powłokilakierniczej;

 części ruchome lub obracane wyrobu należy, co roku przesmarować sprayem silikonowym,

 należy na bieżąco kontrolować wyrób i na bieżąco usuwać zanieczyszczenia takie jak np. gałęzie, liście, gniazdaptaków i inne przedmioty; przy usuwaniu tych zanieczyszczeń należy zachować ostrożność mając na uwadze to, żeprzedmioty te mogą spaść na osobę przebywającą w pobliżu wyrobu lub na przedmioty znajdujące się podwyrobem..

 używanie ostrych przedmiotów przy wyrobie może doprowadzić do uszkodzenia powłoki lakierniczej,

 pokrycie dachowe w środowisku miejskim jest narażone na oddziaływanie zanieczyszczeń (dym, smog, kwaśnedeszcze), co powoduje zabrudzenie powłoki lakierniczej. Wyrób należy regularnie czyścić, co najmniej raz w roku aw warunkach zwiększonych zanieczyszczeń oraz w środowisku nadmorskim częściej

Nie należy używać wyrobu w przypadku silnych podmuchów wiatru, w trakcie opadów śniegu,marznącego deszczu, a także podczas bardzo intensywnych deszczy, ponieważ wyrób może uleczniszczeniu lub uszkodzeniu oraz może narażać na niebezpieczeństwo osoby znajdujące się w pobliżu(dotyczy wyrobu montowanego na zewnątrz budynku). W takich przypadkach pióra dachu powinny byćw pozycji otwartej.

Zaleca się stosowanie automatyki wiatrowej pomagającej w spełnieniu warunków bezpieczeństwa.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu wyrobu, należy niezwłocznie powiadomićwłaściwy serwis SELT Sp. Użytkowanie uszkodzonego wyrobu oraz samodzielne próby napraw stwarzajązagrożenie dla zdrowia i życia oraz mogą być przyczyną utraty gwarancji

5. 4 PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Po zmontowaniu Pergoli SB500R można przystąpić do podłączenia napędu i układu sterowania do wcześniejprzygotowanych instalacji: elektrycznej zasilającej i sterowniczej. Obowiązek przygotowania instalacji leży po stronieinstalatora/inwestora.

Podłączenie do instalacji elektrycznej zasilającej należy wykonać na podstawie opracowanego wcześniej indywidualnegoschematu elektrycznego z uwzględnieniem zasad ochrony przeciwporażeniowej.

Podłączenie musi uwzględniać warunki środowiskowe, w których wyrób będzie użytkowany oraz zalecenia zawarte wDTR silnika. Załącznik na końcu niniejszego dokumentu.

Normalne warunki środowiskowe:

 takie warunki występują np. w lokalach mieszkalnych i biurowych, salach widowiskowych i teatralnych,klasach szkolnych (z wyjątkiem niektórych laboratoriów), itp.

Warunki środowiskowe o zwiększonym zagrożeniu:

 do środowisk o zwiększonym zagrożeniu zalicza się łazienki i natryski, kuchnie, garaże, piwnice, sauny,pomieszczenia dla zwierząt domowych, bloki operacyjne szpitali, hydrofornie, wymiennikownie ciepła,przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi, kempingi, tereny otwarte, itp.

W pomieszczeniach i przestrzeniach, w których występują warunki o zwiększonym zagrożeniu należy zastosowaćsamoczynne urządzenia wyłączające zasilanie uszkodzonego wyrobu np. wyłączniki różnicowoprądowe.

(28)

Wyłączniki różnicowoprądowe:

 zaleca się stosować w łazienkach, kuchniach, garażach i piwnicach,

 obowiązkowo należy stosować przy basenach pływackich i natryskowych, saunach, na placach budów, przyzasilaniu urządzeń na wolnym powietrzu, w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych, w kempingach ipojazdach wypoczynkowych oraz w pomieszczeniach zagrożonych pożarem.

Wyłączniki różnicowoprądowe stanowią jedynie uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim, nie mogą byćjedynym środkiem ochrony. Ich zadaniem jest uzupełnienie ochrony w przypadku nieskuteczności działania innychśrodków ochrony przed dotykiem bezpośrednim lub w przypadku nieostrożności użytkownika.

Przy podłączeniu należy uwzględnić przepisy bezpieczeństwa użytkowania np. minimalna wysokość, od podłogi, naktórej można instalować osprzęt elektryczny.

Ogólne wytyczne bezpiecznego podłączenia:

• podłączenie musi wykonać elektryk posiadający uprawnienia elektryczne oraz doświadczenie zawodowe,

• podczas podłączania należy przestrzegać przepisów BHP,

• podłączenie elektryczne i ustawienie silników należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta silnikówdołączoną do wyrobu / dostępną na stronie internetowej podanej poniżej.

Dokładny opis warunków dla celów przeciwporażeniowych jakie powinna spełnić instalacja elektryczna, która ma zasilać wyrób.

Zgodnie z normami które obowiązują na terenie danego kraju. Zależnie od użytych odbiorników i konfiguracjisterowania.

Klasa zasilania Co zasilamy Typ instalacji Zabezpieczenia nadprądowe

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Urządzenia Klasy I posiadają izolację

podstawową, która zapewnia ochronę przeddotykiem bezpośrednim. Ponadto w celuzapewnienia ochrony przed dotykiempośrednim (ochrona przy zakłóceniu lubochrona dodatkowa) stosuje się przyłączeniedo zacisku ochronnego urządzenia,

przewodu ochronnego (PE) lub przewoduochronno-neutralnego (PEN). Dzięki temuosiąga się:

1. ochronę przez samoczynne wyłączeniezasilania przez zastosowanie odpowiednichurządzeń

2. ograniczenie napięć dotykowych dopoziomów nieprzekraczających wartościnapięcia dotykowego bezpiecznego (UL)ustalonego dla danych warunkówśrodowiskowych.

Silnik 230V~

ze sterownikiemUrządzeniaklasy I

Konieczne jestużycie instalacji230V~3 żyłowej(przewódochronny,przewódzerowy ifazowy)

Bezpiecznikdopasowany domocy

odbiornika

Wyłącznik różnicowoprądowy

Silnik 24Vzasilany zprzetwornicynapięcie230V/24Vurządzenie klasyI

Urządzenia Klasy II charakteryzują sięzastosowaniem izolacji wzmocnionej, którazapewnia zarówno ochronę przed dotykiembezpośrednim, jak i pośrednim. Innymsposobem zapewnienia ochrony

przeciwporażeniowej w urządzeniach II klasyochronności jest zastosowanie izolacjipodstawowej oraz dodatkowej. Ponieważzastosowana jest izolacja wzmocniona lubdodatkowa, to nie jest konieczne połączenieobudowy urządzenia z przewodem

ochronnym uziemiającym, i można zasilaćurządzenia tej klasy np. przez kabledwużyłowe ze złączami IEC C7. Urządzenia IIklasy ochronności oznaczane są, np. natabliczce znamionowej, odpowiednimsymbolem (tzw. kwadrat w kwadracie).urządzenia klasyII

Wystarczającejest użycieinstalacji230V~2 żyłowej

Podłączenie elektryczne i ustawienie silników należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta silników.

Instrukcje dołączone są do wyrobu jak również dostępne są na stronach internetowych producentów silników oraz nastronie internetowej:

www. com → NASZA OFERTA → AUTOMATYKA

(29)

Błędne podłączenie silnika może doprowadzić do uszkodzenia wyrobu lub stworzenia zagrożenia.

Silnik posiada wyłącznik termiczny, który wyłączy napęd po około 5 minutach pracy ciągłej w celuochrony przed przegrzaniem (zależnie od warunków zewnętrznych). Po wyłączeniu przez zabezpieczenietermiczne należy odczekać do czasu ostygnięcia.. Czas oczekiwania jest zależny od typu silnika itemperatury otoczenia (zwykle po około 16 minut zabezpieczenie termiczne powinno się wyłączyć).

UWAGA: Ryzyko uszkodzenia wyłączników krańcowych wskutek przekroczenia dopuszczalnego zakresu regulacji. Patrz pkt 4. 5.

 Regulację krańcówek wykonywać wyłącznie ręcznie kluczem nasadowym rozmiaru 4.

 Respektować ostrzeżenia podane w instrukcji obsługi silnika „Napęd liniowy Picolo XL. Skróconainstrukcja instalacji”

 Przed wyregulowaniem wyłączników krańcowych tłok należy przesunąć o kilka centymetrów odustawionej pozycji.

Oznaczenie przewodów zasilających silnik (czarne oznaczone cyfrą):

1. N neutralny

2. R faza, ruch w kierunku wsuwanie3. V faza, ruch w kierunku wysuwanie

PE przewód ochronnyZapewnienie szczelności centralek

Podczas montażu gniazda i wtyku Hirschmanna należy przestrzegać poniższych zasad:

 Dławik musi być dobrze dopasowany do przewodu o przekroju okrągłym i dobrze zaciśnięty(nie stosować zamiast dławika taśmy samoklejącej).

 Uszczelka pomiędzy Hirschmannem a centralką musi być założona, a zacisk prawidłowo zaciśnięty.

 Centralka powinna być ułożona w miarę możliwości poziomo, aby woda ściekająca po kablu nie zalegałastale na uszczelce dławika.

 Ponieważ przewód zasilający silnika ma długość 4m, to zapewne zazwyczaj centralka jest montowana nakońcu przewodu i jest łączona do przewodu zasilającego, więc przewody i centralka leżą na profilu i sąnarażone na duże różnice temperatur (profil i centralka jest czarny), działa UV oraz w przypadku opadówdeszczu i śniegu leżą w wodzie.

Ważne

Przewody przechodzące przez metalową ściankę powinny być zabezpieczone i odizolowane tuleją lub osłoną.

Zamocować przewody tak, aby zapobiec ich zetknięciu się z ruchomymi elementami.

Jeżeli odbiornik jest używany na zewnątrz, a przewód zasilający jest typu H05-WF, zamontować przewód wkorytku odpornym na działanie promieni UV, np. pod rynną

Zapewnić dostęp do przewodu zasilającego odbiornika: aby można go było łatwo wymienić.

Ostrzeżenie

Zawsze wykonać pętlę na przewodzie zasilającym, aby uniemożliwić przeniknięcie wody do odbiornika!

(30)

5. 5 STEROWANIE

Programowanie sterowania (przypisanie pilotów zdalnego sterowania, czujników pogodowych i innych elementówsterowania) należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta sterowania.

Odbiornik sterowania zainstalować w miejscu bez narażenia na działanie niekorzystnych czynnikówatmosferycznych oraz deszczu i niedostępnym dla dzieci. Firma SELT rekomenduje montaż wewnątrzbelki lub gdy na zewnątrz to w obudowie o IP65 lub w elastycznej koszulce o stopniu ochrony min. IP65.

Sterowniki systemu Pergola WERSJA RTS WERSJA IO

ODBIORNIK RADIOWY (ma instrukcjęproducenta)

Odbiornik radiowydo silnika Picolo XL 230VAC

Uniwersal SlimReceiver RTS

Pergola Slim receiverio + plug

PILOT

Pilot Situo 1 RTS PURE

Situo 5 RTS

Situo 1 io PURESituo 5 io PUREPilot

dla wersji z czujnikiem słońca

Situo 1 Soliris RTSSituo 5 Soliris RTS

Situo 1 A/M io

dla wersji z czujnikiem słońca,

z kółkiem dla ergonomicznej regulacji jasnościoświetlenia LED centralki White LED Receiver io

Situo 1 Var A/M ioSituo 5 Var A/M io

CZUJNIK POGODOWY

Czujnik wiatru Eolis Sensor RTS Eolis io 230V

Czujnik wiatru i słońca Soliris Sensor RTS Soliris io 230V

Czujnik słońca Sunis Wirefree

Sensor RTS

Sunis Wirefreesensor ioSTEROWNIK

(ma instrukcjędostępną nastronie www)

Sterowanie przez internet Connexoon box io

Typowa stosowana obecnie centralka wyposażona jest wgniazdo i wtyk Hirschmanna

Podłączenie odbiornika radiowego

Zasilanie

gniazdko Hirschmann STAK3+PE

Silnik

wtyk Hirschman STAS3+PE

Oznaczenie przewodówsilnika Picolo XL

1 Niebieski Neutralny 1 Niebieski Neutralny 1

2 Czarny Faza 2 Czarny Góra 2

3 - - 3 Brązowy Dół 3

Zielono-żółty Uziemienie Zielono-żółty Uziemienie Zielono-żółty

(31)

5. 6 URUCHOMIENIE I REGUL ACJA

 należy wyregulować w trakcie montażu położenia krańcowe piór (pozycja zamknięta i otwarta),

 osoba dokonująca regulacji wyłączników krańcowych powinna posiadać wiedzę i doświadczenie w tymzakresie,

 regulacji wyłączników krańcowych należy wykonać zgodnie z DTR silnika; przy każdej regulacji z uwagi nakonieczność operowania w obszarze pracy piór i mechanizmów należy zachować szczególną ostrożność,

 przed uruchomieniem wyrobu należy wykonać pomiary elektryczne, przede wszystkim w celu sprawdzeniaskuteczności zerowania wyrobu i instalacji elektrycznej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,

 nie wolno uruchamiać silnika napędowego bez sprawdzenia prawidłowego mocowania wyrobu,

 podczas ustawiania krańcówek nie opierać się ani nie wieszać na wyrobie, w nie pozostawiać na nim narzędzi,Przy uruchamianiu dachu ruchomego należy zwrócić szczególną uwagę na:

 poprawne i jednakowe obracanie się piór dachu ruchomego.

 poprawne zadziałanie wyłączników krańcowych

Samowolna regulacja położeń krańcowych, przez osobę nieprzeszkoloną, może doprowadzić douszkodzenia ciała lub śmierci, a także wyrobu.

Schemat programowania pilota zdalnego sterowania

Procedura przypisania pilota do odbiornika radiowego PERGOLA SLIM RECEIVER IO oraz UNIVERSAL SLIM RECEIVER RTS

Lp. Procedura Ilustracja Uwagi

1 Włączamy zasilanie

2 Napędzany produkt wykonuje krótki ruch

Liniowy tor ruchu produktu zostałustawiony i żaden nadajnik Somfy niejest zaprogramowany.

Brak ruchu po włączeniu zasilania,idź do punktu 3.

Nie dotyczycentralki RTS

Universal Slim Receiver RTS

Idź do punktu 3a następnie 83 Wstępne przypisanie pilota

Nacisnąć jednocześnie na przyciski Góra i Dół. Napędzany produkt wykonuje krótki ruch.

Jeśli nie wykonuje ruchu idź do 4. Idź do punktu 5

4 Sprawdź czy pilot jest już przypisany Krótkie wciśnięcia przycisku góra lub dółpowodują ruch ciągły we właściwymkierunku?

Pilot jest przypisany

nie powodują ruchu.

Napędzany produkt nie porusza się

Prawdopodobnieinny pilot jestprzypisany docentralki.

Wykonaj proc.

kasowaniawg p. 9

By continuing to use this website, you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy.

Accept

1 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA (OBSŁUGI) ORAZ WARUNKI GWARANCJI MARKIZY TARASOWEJ SILVER PLUS Producent: S. P. S. SELT Tadeusz Selzer Opole, ul. Głogowska 24a Opole Tel

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 1. 1. SYMBOLE I OZNACZENIA STOSOWANE W INSTRUKCJI 2. BEZPIECZEŃSTWO 2. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 2. 2. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA (elementy opcjonalne) 2. 3. RYZYKO ZRANIENIA, USZKODZENIA CIAŁA. WARUNKI PRACY I UŻYTKOWANIA MARKIZY 4. TRANSPORT 5. MONTAŻ, INSTALACJA 5. INSTRUKCJA MONTAŻU 6. WYKAZ CZĘŚCI 7. OPIS PRODUKTU 8. WARUNKI PRACY 9. KONSERWACJA, OPAKOWANIE 10. WARUNKI GWARANCJI ZAŚLEPKA BELKI PRZEDNIEJ BELKA PRZEDNIA TKANINA MARKIZOWA UCHWYT RAMIENIA RAMIĘ MARKIZY PROFIL STALOWY POKRYWA BOCZNA 2

3 1. WPROWADZENIE Niniejsza INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA oraz WARUNKI GWARANCJI jest integralną częścią markizy tarasowej SILVER PLUS i została napisana dla jej użytkowników. Fundamentalną rzeczą jest właściwa obsługa i użytkowania przedmiotowej markizy. Zabrania się usuwania, dodawania i jakiejkolwiek modyfikacji stron i zawartości niniejszej instrukcji. Instrukcja ta musi być łatwo dostępna w całości tak długo jak długo markiza SILVER PLUS jest użytkowana. W przypadku zniszczenia lub zagubienia instrukcji prosimy o kontakt ze sprzedawcą celem otrzymania jej kopii. Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktu i odpowiednich zmian w przynależnej do niego instrukcji montażu i użytkowania wraz z warunkami gwarancji bez powiadomienia. Producenta zastrzega sobie prawo własności przedmiotowej instrukcji montażu i użytkowania wraz z warunkami gwarancji. Dokonywanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji wyrobu przez osoby trzecie bez zgody producenta skutkuje utartą jego gwarancji. Przeczytaj i zachowaj instrukcję obsługi SYMBOLE STOSOWANE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI: i Informacje i środki bezpieczeństwa Instrukcje i ogólne uwagi dotyczące obsługi i bezpieczeństwa. Niewłaściwe użytkowanie markizy może mieć negatywny wpływ na całość konstrukcji i skutkować zmniejszeniem jej właściwości użytkowych, a co za tym idzie pogorszeniem bezpieczeństwa użytkowania. Wykrzyknik umieszczony w trójkącie równoramiennym ma zwrócić uwagę użytkownika na ważne czynności dotyczące obsługi, konserwacji itp. podane w materiałach załączonych z produktem. Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu należy dokładnie zapoznać się z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. Postępowanie zgodnie z niniejszą INSTRUKCJĄ jest istotne dla bezpieczeństwa osób użytkujących markizę. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. W przypadku wystąpienia opadów deszczu, śniegu lub wiatru należy bezzwłocznie zamknąć markizę. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzenia, zniszczenia markizy lub wystąpienia wypadku. Bezwzględnie zabrania się demontażu urządzeń zabezpieczających (patrz rozdział urządzenia zabezpieczające). Markizy z napędem elektrycznych są sterowane (otwierane, zamykane) przy pomocy przełączników, urządzeń zdalnego sterowania pilotów. Wszystkie urządzenia sterujące należy przechowywać poza zasięgiem dzieci oraz nie pozwalać dzieciom na bawienie się urządzeniami sterującymi markizy. Zawsze należy upewnić się, że podczas otwierania i zamykania markizy nikt pod nią nie przebywa. Często kontrolować instalację pod kątem zużycia lub uszkodzenia przewodów. Nie używać jeśli niezbędna jest naprawa. Nie wolno umieszczać jakichkolwiek przedmiotów, rzeczy itp. zarówno na tkaninie markizowej jak i na konstrukcji markizy. Niedopuszczalne jest przytrzymywanie lub wieszanie czy też przyczepianie czegokolwiek do markizy. W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii markizy należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem. Nie wolno uruchamiać, dokonywać samodzielnych napraw wadliwie działającej markizy. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian lub modyfikacji wyrobu przez osoby trzecie bez zgody producenta, zwiększa to ryzyko odniesienia obrażeń i skutkuje utartą gwarancji wyrobu. Wszystkie czynności czyszczenia tkaniny, mycia konstrukcji mogą odbywać się wyłącznie po odcięciu zasilania elektrycznego markizy. Instalacja elektryczna, pierwsze programowanie napędu markizy oraz specjalistyczne czynności obsługi mogą być dokonywane wyłącznie przez specjalistyczne autoryzowane firmy DODATKOWE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE OPCJA WYŁĄCZNIE DLA MARKIZ Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM. Czujnik wiatrowy w przypadku silnego wiatru markiza zamyka się automatycznie. Siła wiatru tzn. prędkość wiatru, przy której czujnik wysyła sygnał o zamknięciu markizy nastawiana jest w czasie programowania inicjującego pracę markizy zgodnie z załączoną instrukcją obsługi czujnika. 3

4 Czujnik słoneczny opcja automatycznego otwierania markizy w czasie silnego nasłonecznienia, przy której czujnik wysyła sygnał o otwarciu markizy nastawiana jest w czasie programowania inicjującego pracę markizy zgodnie z załączoną instrukcją obsługi czujnika. Czujnik wiatrowy, wiatrowo-słoneczny ustawianie parametrów czujnika zgodnie z załączoną Instrukcją Obsługi. Opcja zamykania w czasie wiatru ma pierwszeństwo w stosunku do opcji słońca. Czujnik wiatrowy, słoneczny lub wiatrowo-słoneczny nigdy nie zabezpieczy markizy przed ryzykiem uszkodzenia markizy przed gwałtownymi podmuchami wiatru przekraczającymi nastawy zamykania RYZYKO ZRANIENIA, USZKODZENIA CIAŁA. Ryzyko uszkodzenia dłoni, palców zwłaszcza w markizach z ramionami składanymi w czasie otwierania i zamykania markizy. Celem uniknięcia tego typu obrażeń należy mocować markizę na takiej wysokości od podłoża aby po otworzeniu jej najniższa część znajdowała się w odległości co najmniej 2200mm od podłoża. 2200mm 3. WARUNKI PRACY I UŻYTKOWANIA MARKIZY Zastosowanie Markizy tarasowe stosowane są wyłącznie do ochrony przed promieniowaniem słonecznym np. tarasów, ogródków restauracyjnych, balkonów, witryn sklepowych, stoisk zewnętrznych poprzez rozwinięcie lub zwinięcie do końca tkaniny markizowej. Możliwe jest też również użytkowanie jej z tkaniną częściowo rozwiniętą. Każda markiza może być napędzana ręcznie (korba) lub poprzez siłownik elektryczny (patrz folder/katalog techniczny). Markizy mogą być stosowane wyłącznie do wyżej wymienionych celów nawet w przypadku gdy zamocowana tkanina markizowa posiada cechy tkaniny o zwiększonej odporności na wodę bądź jest wykonana z materiału typu PCV. Markiza może być obsługiwana wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Zabrania się wykorzystania markizy w innych warunkach i do innych celów niż przewidziane przez producenta. Nie zastosowanie się do powyższego może doprowadzić do wypadku. Zabrania się umieszczania czegokolwiek na markizie jak również zawieszania, doczepiania jakichkolwiek elementów do konstrukcji markizy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwą obsługą, niedbałym użytkowaniem, eksploatacją w niewłaściwych warunkach, podłączeniem do niewłaściwej instalacji elektrycznej bądź też samodzielnie dokonanymi zmianami konstrukcji markizy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe po wydaniu produktu, w szczególności na wskutek wpływów warunków atmosferycznych, zakłóceń elektromagnetycznych, wyładowań elektrycznych i przepięć w sieci zasilającej. Nieprzestrzeganie zaleceń podanych w niniejszej instrukcji automatycznie zwalnia producenta od odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Zabrania się instalowania markiz z napędem elektrycznym w miejscach zagrożonych wybuchem ( o zwiększonej ilości mieszanin palnych w atmosferze). 4

5 W przypadku wystąpienia opadów deszczu, śniegu lub wiatru należy bezzwłocznie zamknąć markizę. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzenia / zniszczenia lub nawet możliwość wystąpienia wypadku. i INFORMACJE I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Użytkowanie markizy w temperaturze poniżej 0C może spowodować jej uszkodzenie bądź zniszczenie. Markizy z napędem elektrycznym mogą być instalowane na wysokości większej niż 2500mm od podłoża przy czym odpowiednio dobrane przełączniki sterujące winny być mocowane na ścianie na wysokości minimum 1500mm od podłoża w bezpiecznym miejscu. W przypadku montażu markizy w miejscach użyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły, internaty itp. Należy znakować zgodnie z zasadami bhp miejsce położenia przełącznika/urządzenia sterującego. W przypadku montażu markizy zdalnie sterowanej uchwyt mocujący urządzenia sterującego (pilota) należy montować w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenie do zdalnego sterowania może być również montowane na zewnątrz budynku pod warunkiem, że obwód posiada stopień ochrony ip55 Zabrania się umieszczania konstrukcji, drabin i innych obiektów w obszarze pracy markizy. Tkaniny markizowe Wszystkie akrylowe tkaniny markizowe impregnowane są środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Stwarza to doskonała barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny i w pewnym stopniu zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Dane techniczne tkaniny: - skład: 100% akryl, waga - 300g/m2, - odporność na rozerwanie osnowa: od 127daN/5cm do 140daN/5cm, - wątek: od 83 dan/5cm do 95 dan/5cm, - odporność na przemakanie 300 mm. Za wady materiałowe nie uznaje się Efektu fałdowania powstaje najczęściej w pobliżu szwów bądź krawędzi bocznych poszycia, gdzie podwójna grubość tkaniny tworzona przez zachodzące na siebie krawędzie materiału, zwiększa średnicę nawoju. Znaków po zagięciach podczas konfekcjonowania lub w pobliżu zmarszczek występujących na tkaninie, mogą tworzyć się pewne powierzchniowe zmiany, sprawiające pod światło wrażenie ciemniejszych brudnych zarysowań. Efekty te widoczne są bardziej w przypadku jasnych kolorów. Mikro-prześwitów materiał akrylowy jest pokrywany żywicą fluorową, która oprócz nadawania tkaninie powszechnie znanych właściwości technicznych czyni ją sztywniejszą. Jest to niezbędnym wymogiem biorąc pod uwagę zakres jej zastosowania. Właściwość ta skutkować może powstawaniem mikroprześwitów w pobliżu zagięć, marszczeń lub uszkodzeń tkaniny. Zarysowań ze względu na zastosowanie środka impregnującego tkanina jest wrażliwa na wszelkiego rodzaju zarysowania trudne do uniknięcia nawet przy bardzo precyzyjnym i starannym procesie produkcji. Efekt ten dotyczy przede wszystkim materiałów jednobarwnych. Wydłużenia krawędzi bocznych może pojawić się przy długotrwałym, intensywnym użytkowaniu markiz, których poszycie utrzymywane jest stale w bardzo dużym napięciu, szczególnie na szwach i obrzeżach tkaniny. 5

6 4. TRANSPORT Markiza standardowo pakowana jest folią pęcherzykową, w miejscach newralgicznych zabezpieczona styropianem, a całość zapakowana jest pięciowarstwowa tekturą. 5. MONTAŻ, INSTALACJA Zarówno montaż, instalacja jak i regulacja oraz testowanie ustawień markizy może przeprowadzać wyłącznie uprawniony do tego serwis lub przeszkolone osoby. Przeprowadzający montaż, instalacje i uruchomienie markizy jest odpowiedzialny za takie mocowanie markizy umożliwiający jej prawidłową pracę i uzyskanie zakładanych parametrów jak również użycie odpowiednich elementów złącznych, mocujących itp. Do mocowania markizy wymagane jest stosowanie atestowanych kotew lub elementów złącznych o minimalnej wytrzymałości na działanie siły 70N na powierzchnie 1m 2. Takie mocowanie przewidziane zostało dla struktur podłoża wykonanych z betonu BN 25. W przypadku ścian o innej konstrukcji lub złożonej strukturze konieczna jest konsultacja z projektantem budynku lub architektem INSTRUKCJA MONTAŻU Uchwyty mocujące markizy montaż Poniższe rysunki przedstawiają możliwe sposoby mocowania markizy Silver Plus. Montaż uchwytów ściennych: 1. Zestawienie potrzebnych narzędzi do samodzielnego montażu wiertarka udarowa, wiertła do betonu, miara, poziomnica, klucze oczkowe/płaskie, klucze imbusowe, młotek, drabina, kotwy. Uchwyty ścienne skrajne należy montować w odległości od 20 do 45 cm od końców markizy, pozostałe rozmieścić w jednakowych odstępach. Montaż należy rozpocząć od zaznaczenia miejsc mocowania uchwytów ściennych do ściany w kolejności jak niżej: za pomocą poziomnicy ołówkiem zaznaczyć na ścianie poziom a następnie przyłożyć uchwyt ścienny i zaznaczyć otwory montażowe. 4. Nawiercić otwory w zaznaczonych miejscach. Zamocować kotwy montażowe. 6. Przykręcić uchwyt ścienny. 7. W oparciu o zamocowany uchwyt ścienny (baza) wyznaczyć miejsca mocowania pozostałych uchwytów ściennych zwrócić szczególna uwagę aby montowane uchwyty ścienne były na jednym poziomie oraz w jednej płaszczyźnie. 8. 9. Przykręcić pozostałe uchwyty ścienne. Uwaga przed zamocowaniem markizy sprawdzić liniowość uchwytów ściennych powierzchnia ściany powinna być równej grubości w miejscu mocowań. 10. Założyć markizę na uchwyty ścienne tak, aby belka konstrukcyjna została maksymalnie dociśnięta. 11. Zabezpieczyć belkę konstrukcyjną markizy śrubami M8x65 a następnie zamocować osłonę PCV. 12. Za pomocą poziomicy sprawdzić przy lekko otworzonej markizie czy ramiona składają się w jednej płaszczyźnie, w razie potrzeby poziom ramion regulować poprzez odkręcenie lub dokręcenie wkrętu wewnętrznego M5 w uchwytach ramion. 6

7 Montaż uchwytów sufitowych: 1. Zestawienie potrzebnych narzędzi do montażu wiertarka udarowa, wiertła do betonu, miara, poziomnica, klucze oczkowe/płaskie, klucze imbusowe, młotek, drabina, kotwy. Uchwyty sufitowe skrajne należy montować w odległości 5 do 45 cm od końców markizy, pozostałe rozmieścić w jednakowych odstępach. Montaż należy rozpocząć od zaznaczenia miejsc mocowania uchwytów sufitowych w kolejności jak niżej: odmierzyć wybraną odległość od ściany a następnie ołówkiem zaznaczyć na suficie miejsce mocowania pierwszego uchwytu sufitowego tzn. przyłożyć uchwyt sufitowy do sufitu i zaznaczyć otwory montażowe. Przykręcić uchwyt sufitowy. W oparciu o zamocowany uchwyt sufitowy(baza) wyznaczyć miejsca mocowania pozostałych uchwytów sufitowych zwrócić szczególną uwagę aby montowane uchwyty sufitowe były na jednej linii tj., w jednakowej odległości od ściany. Przykręcić pozostałe uchwyty sufitowe. Uwaga przed zamocowaniem markizy sprawdzić liniowość uchwytów sufitowych powierzchnia sufitu powinna być równa w miejscu mocowań. Do zamocowanych uchwytów sufitowych za pomocą kpl. śrub M10x35 z podkładkami i nakrętkami zamocować uchwyty ścienne. Założyć markizę na uchwyty ścienne tak aby belka konstrukcyjna została maksymalnie dociśnięta. Montaż uchwytów dachowych: 1. Zestawienie potrzebnych narzędzi do samodzielnego montażu wiertarka, wiertła do drewna, miara, poziomnica, klucze oczkowe/płaskie, klucze imbusowe, drabina, śruby do drewna. Uchwyty dachowe należy montować do krokwi możliwie jak najbliżej końców markizy, pozostałe rozmieścić w jednakowych odstępach. Montaż należy rozpocząć od zaznaczenia miejsc mocowania uchwytów dachowych w kolejności jak niżej: odmierzyć wybraną odległość od końca krokwi a następnie ołówkiem zaznaczyć na niej miejsce mocowania pierwszego uchwytu dachowego tzn. przyłożyć uchwyt dachowy do krokwi i zaznaczyć otwory montażowe. Wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach. Przykręcić uchwyt dachowy używając śrub do drewna. W oparciu o zamocowany uchwyt dachowy(baza) wyznaczyć miejsca mocowania pozostałych uchwytów dachowych zwrócić szczególną uwagę aby montowane uchwyty dachowe były w jednej linii tj., w jednakowej odległości od końca krokwi. Należy pamiętać aby rozmieścić do montażu uchwyty dachowe prawy / lewy naprzemiennie tzn. zaczynając od prawej strony markizy (patrząc od czoła markizy). Przykręcić pozostałe uchwyty dachowe. Uwaga przed zamocowaniem markizy sprawdzić liniowość uchwytów dachowych. Do zamocowanych uchwytów dachowych za pomocą kpl. śrub M10x35 z podkładkami i nakrętkami mocować uchwyty ścienne. Zabezpieczyć belkę konstrukcyjną markizy śrubami M8x65 a następnie zamocować osłonę PCV 6. WYKAZ CZĘŚCI NIEZMONTOWANYCH Z MARKIZĄ 1. Uchwyt ścienny (kpl. śruba 6KT M8x65, nakrętka i podkładka 8, materiał A2, nasadka kołpakowa, maskownica śrub), 2. Uchwyt sufitowy wraz z kompletem śrub M10x35 (3szt/uchwyt), nakrętka i podkładka 10, materiał A2, (opcja), 3. Uchwyt dachowy wraz z kompletem śrub M10x35 (3szt/uchwyt), nakrętka i podkładka 10, materiał A2, (opcja), 4. Korba wraz z klipem do korby (w przypadku napędu ręcznego lub silnika z opcją zwijania ręcznego), 5. Czujnik pogodowy wiatrowy (opcja), 6. Czujnik pogodowy słoneczny (opcja), 7. Czujnik pogodowy słoneczno wiatrowy sterowany radiem (opcja), 8. Pilot jednokanałowy, czterokanałowy, pięciokanałowy lub sześciokanałowy kpl. z bateriami (opcja), 9. Odbiornik zdalnego sterowania REM C0 (opcja), 10. Odbiornik zdalnego sterowania REM C1 (opcja), 11. Wyłącznik zwierny lub obrotowy (opcja), 7

8 7. OPIS PRODUKTU Markiza Silver Plus doskonale sprawdza się na dużych tarasach. Dzięki prostej konstrukcji i solidności wykonania znajduje również zastosowanie w instalacjach komercyjnych. Centralna podpora rury nawojowej kompensuje ugięcie rury w markizach o dużej szerokości zapewniając dobre napięcie tkaniny. Konstrukcje markizy są lakierowane techniką proszkową na kolor biały Markiza jest dostarczona ze zmontowanymi ramionami poszyciem, oraz z dołączonymi uchwytami ściennymi (opcjonalnie możliwe jest zastosowanie uchwytów sufitowych bądź dachowych). Rozwijanie i zwijanie markizy odbywa się za pomocą silnika elektrycznego lub korby ręcznej. Aby zwiększyć funkcjonalność zaleca się stosowanie napędu elektrycznego z opcjonalną automatyką wiatrowo-słoneczną i sterowaniem radiowym. WARUNKI PRACY Markizy służą wyłącznie jako ochrona przeciwsłoneczna i nie mogą być używane w każdych warunkach atmosferycznych. Nie należy pozostawiać markizy rozwiniętej podczas wietrznej pogody, gdyż wiatr może spowodować jej uszkodzenie oraz może stanowić zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu. W przypadku zapowiadanych i zbliżających się opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg itp. ) markiza musi być zawsze zwinięta. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia markizy spowodowane działaniem wiatru oraz opadów atmosferycznych jak deszcz, grad, śnieg w przypadku pozostawienia markizy rozwiniętej. Zaleca się stosowanie silników z automatyka wiatrową, zamykającą markizę w przypadku podmuchów wiatru. Automatyka nie gwarantuje zwinięcia markizy przy gwałtownych podmuchach wiatru, dlatego więc należy zwinąć markizę możliwie jak najszybciej. Podczas eksploatacji markizy z napędem korbowym siła wywierana na korbę jest zwielokrotniona przez mechanizm przekładni i przyłożenie zbyt dużej siły zwłaszcza przy domykaniu markizy może doprowadzić do jej uszkodzenia. Markiza z napędem manualnym przekładnia 11:1 otwierana jest poprzez przekręcenie korbą przekładni aż do momentu całkowitego otwarcia ramion z jednoczesnym zachowaniem naprężenia tkaniny. Zamykanie markizy poprzez przekręcenie korbą przekładni aż do momentu wyczucia małego oporu ramiona złożone a belka przednia dotyka rury nawojowej z tkaniną. Nie wolno doprowadzić do nawinięcia tkaniny markizowej w przeciwną stronę (od dołu rury nawojowej), gdyż może to spowodować zerwanie jej z rury nawojowej (patrz rysunek). dobrze źle Zabrania się obciążać dodatkowo markizę poprzez wieszanie na niej przedmiotów. Parametry techniczne Wysięg Wysięg maksymalny Szerokość maksymalna 1, 9 m; 2, 2 m; 2, 5 m 2, 5 m 5 m Szerokość minimalna wysięg + 0, 4 m Ramiona rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem płytkowym Fleyer'a, poziomowanie ramion złożonych Kąt pochyłu 5-40 Uchwyty montażowe ściana, sufit, dach Średnica rury nawojowej Daszek w opcji Kolor konstrukcji Tkanina Falbana Napęd ręczny Napęd automatyczny 70 mm; 80 mm tak biały lakier proszkowy 99 wzorów wysokość 21 (±0, 5 cm), kształt wg wzornika korba 1, 5 m; 1, 8 m; 2, 2 m silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna 8

9 Dostępne kolory konstrukcji Biały RAL 9010 Regulacja kąta pochylenia Uchwyt ramion ze śrubami regulacyjnymi Celem zmiany ustawienia kąta pochylenia markizy należy Rozwinąć całkowicie markizę, Poluzować kluczem imbusowym śruby regulacyjne uchwytów ramion M12x100 Poluzować kluczem imbusowym wkręt wewnętrzny M60 odkręcać (zwiększanie kata nachylenia) lub przykręcać (zmniejszanie kąta nachylenia) śruby. Dokręcić kluczem imbusowym śruby M12x100. Za pomocą poziomnicy sprawdzić czy belka przednia jest ustawiona w poziomie. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwująco czyszczących zawsze należy odłączyć główne zasilanie. KONSERWACJA, OPAKOWANIE Wszystkie akrylowe tkaniny markizowe zaimpregnowane zostały środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Należy pamiętać, iż czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie tkanin za pomocą środków chemicznych mogą zniszczyć warstwą ochronną. Przynajmniej dwa razy w roku (przed i po sezonie) należy przesmarować wszystkie elementy toczne markizy (zaleca się używanie teflonu w aerozolu). Konserwacja Usuwanie zanieczyszczeń poprzez delikatne szczotkowanie bądź odkurzanie powierzchni tkaniny, Sporadyczne czyszczenie tkaniny przy użyciu czystej wody lub łagodnego roztworu wody z mydłem (max temperatura wody 30 C), po zastosowaniu ww. roztworu należy dokładnie spłukać tkaninę czystą wodą, Przed zwinięciem markizy należy dokładnie wysuszyć tkaninę, Do czyszczenia tkaniny nie wolno używać jakichkolwiek rozpuszczalników oraz mocnych detergentów, Zabrania się prania tkanin markizowych. Wszystkie powierzchnie profili aluminiowych, a także stalowe belki konstrukcyjne oraz części aluminiowe markiz są powlekanie farbami proszkowymi metodą elektrostatyczną. Posiadają normy jakości ISO 9001 oraz Międzynarodowy Znak Jakości QUALICOAT. 9

10 Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników, związków zawierających amoniaki lub węglowodory. W celu uniknięcia porysowania powierzchni lakierowanych należy czyścić je zawsze przy użyciu środków czyszczących w płynie. Zaleca się usuwanie zanieczyszczeń z profili aluminiowych przy użyciu delikatnego środka czyszczącego a przy mocniejszych zanieczyszczenia przy pomocy denaturatu. Zabrania się usuwania zanieczyszczeń przy użyciu rozpuszczalników na bazie benzyn lub środkami żrącymi. Markizy tarasowe na czas transportu owijane są folią pęcherzykową a następnie ułożone na podkładkach styropianowych i pakowane w karton, w pozycji odpowiadającej markizie zamocowanej do ściany. Warunki gwarancji markiz balkonowych i tarasowych firmy SELT 1. SELT jako gwarant udziela gwarancji jakości na sprawne działanie swoich produktów pod warunkiem, że zostaną one zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz będą użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i odpowiednio do ich przeznaczenia. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem przyjęcia reklamacji przez firmę SELT jest złożenie odpowiednio wypełnionego formularza reklamacyjnego u dystrybutora produktu. Formularz powinien zawierać datę zgłoszenia, dane zgłaszającego, datę nabycia produktu, numer faktury oraz dokładny opis przyczyny reklamacji. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą lub niepełną naprawę lub wydłużenie czasu naprawy spowodowane niepełnym lub wprowadzającym w błąd opisem usterki. Okres gwarancji wynosi 2 lata i rozpoczyna się w dniu wystawienia faktury. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym korzystanie z produktu przez Kupującego było niemożliwe tzn. licząc od dnia zgłoszenia wady aż do jej usunięcia. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne produktu niezawinione przez Kupującego. Usterki ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie przez firmę SELT w terminie nie dłuższym niż 18 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia produktu do naprawy. Oceny charakteru wady i sposobu jej usunięcia dokonuje przedstawiciel sprzedającego lub gwaranta a zgłoszenie wady winno być dokonane najpóźniej w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć kompletny produkt do punktu sprzedaży firmy SELT w oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym stanowiącym odpowiednie zabezpieczenie. W przeciwnym przypadku reklamujący ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą powstać w czasie transportu do punktu serwisowego. Niedostarczenie reklamowanego produktu do punktu sprzedaży SELT jest równoznaczne z utratą gwarancji. Odsyłanie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić. Wybór sposobu usunięcia wady lub uszkodzenia należy do firmy SELT, która może usunąć wadę poprzez naprawę bądź wymianę części. Wymienione części i elementy przechodzą na własność firmy SELT. Produkt dostarczony do naprawy powinien być czysty. Serwisant ma prawo oczyścić go na koszt nabywcy, po uprzednim uprzedzeniu go o kosztach tej czynności. Gwarancja wygasa w przypadku nie zastosowania poniższych warunków użytkowania markiz: - markiza stanowi jedynie osłonę przeciwsłoneczną; - nie należy pozostawiać markizy rozwiniętej podczas wietrznej pogody lub opadów atmosferycznych, gdyż wiatr, deszcz, grad lub śnieg może spowodować jej uszkodzenie; - zaleca się stosowanie silnika z automatyką wiatrową, zamykającą markizę w przypadku silnego podmuchu wiatru, jednak automatyka nie gwarantuje zwinięcia markizy przy bardzo gwałtownych podmuchach wiatru, dlatego więc należy zwinąć markizę samodzielnie możliwie jak najszybciej; - sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia markizy spowodowane działaniem wiatru oraz opadów atmosferycznych, jak deszcz, grad lub śnieg, w przypadku pozostawienia markizy rozwiniętej nie wolno obciążać jej dodatkowo poprzez wieszanie na niej przedmiotów; - w przypadku markizy z napędem korbowym siła wywierana na korbę jest zwielokrotniona przez mechanizm przekładni. Przyłożenie zbyt dużej siły zwłaszcza przy domykaniu markizy tarasowej lub napinaniu markizy poręczowej, może spowodować jej uszkodzenie; - nie wolno nawinąć tkaniny w przeciwną stronę, gdyż spowoduje to uszkodzenie poszycia; - nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian i przeróbek produktu (np. przesuwania ramion lub wsporników). 13. Niniejsza gwarancja nie obejmuje: - efektu falowania/jodełkowania efekt ten powstaje najczęściej w pobliżu szwów bądź krawędzi bocznych, gdzie podwójna grubość tkaniny tworzona przez zachodzące na siebie krawędzie materiału zwiększa średnicę nawoju; - powstałych znaków po zagięciach - podczas konfekcjonowania lub w pobliżu zmarszczek występujących na materiale, mogą tworzyć się pewne powierzchniowe zmiany, sprawiające pod światło wrażenie ciemniejszych, brudnych zarysowań. Efekty te widoczne są bardziej w przypadku jasnych kolorów; - mikro-prześwitów - materiał akrylowy jest pokrywany żywicą fluorową, która, oprócz nadawania tkaninie powszechnie znanych właściwości technicznych, czyni ją sztywniejszą, co jest niezbędnym wymogiem biorąc pod 10

11 uwagę obszar jej zastosowania. Właściwość ta może skutkować jednak powstawaniem mikro-prześwitów w pobliżu zagięć, marszczeń lub uszkodzeń tkaniny; - zarysowań - ze względu na zastosowanie fluorocarbonu jako środka impregnującego tkanina jest wrażliwa na wszelkiego rodzaju zarysowania, trudne do uniknięcia nawet przy bardzo precyzyjnym i starannym procesie produkcyjnym. Efekt ten dotyczy głównie materiałów jednobarwnych; - wydłużania krawędzi bocznych efekt ten może pojawić się przy długotrwałym, intensywnym użytkowaniu markizy. Poszycie markizy utrzymywane jest stale w bardzo dużym napięciu, przy czym najbardziej poddane jemu są szwy i obrzeża tkaniny. W miejscach tych, z powodu różnic w średnicy nawoju, występuje dodatkowy nacisk, którego skutkiem mogą być wydłużenia i nieznaczne obwisanie krawędzi bocznych; - niewielkiego obwisu tkaniny płaszczyzna poszycia może podlegać pewnemu ugięciu. Stopień występowania tego efektu zależny jest przede wszystkim od: modelu markizy (w szczególności od wysięgu ramion i siły ich naciągu w danym modelu); kąta nachylenia markizy (zwiększenie kąta powodować będzie poprawienie naciągu tkaniny); rodzaju tkaniny; - Uszkodzeń zaistniałych podczas transportu, przeładunku, jeśli produkt przewożony jest przez transport zewnętrzny. - Uszkodzeń lub wadliwego działania spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem lub niedbałością użytkownika lub użytkowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami BHP; - Mechanicznego uszkodzenia produktu i wywołanych nim wad; - Uszkodzeń powstałych w wyniku: wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, wahań napięcia sieci zasilającej, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń; - Kosztów transportu reklamowanych produktów. 14. Gwarancja wygasa w przypadku niedotrzymania terminu płatności. 15. Firma SELT nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktami lub ich wadliwym działaniem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi (stratą zysków, dochodów, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów, pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem). 16. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 17. Decyzja gwaranta odnośnie zasadności zgłoszonych usterek jest decyzja ostateczną. S SELT TADEUSZ SELZER ul. Głogowska 24a OPOLE 07 S. Głogowska 24a OPOLE 07 PN-EN Zasłona do zastosowania zewnętrznego Odporność na obciążenie wiatrem: klasa techniczna 1 S. Głogowska 24a OPOLE 07 PN-EN Zasłona do zastosowania zewnętrznego Odporność na obciążenie wiatrem: klasa techniczna 2 11

Instrukcja montażu oraz instrukcja użytkowania i pielęgnacji Callaway 300

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu oraz instrukcja użytkowania i pielęgnacji Callaway 300

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu oraz instrukcja użytkowania i pielęgnacji Callaway 300