Instrukcja obsługi - podręcznik Electrolux Air O Steam 267095

Instrukcja obsługi - podręcznik Electrolux Air O Steam 267095 to profesjonalny podręcznik użytkownika, który zawiera instrukcje i zalecenia dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia. Podręcznik zawiera informacje na temat wszystkich funkcji urządzenia, w tym instrukcje użytkowania, instrukcje konserwacji, informacje o bezpieczeństwie, informacje o gwarancji oraz inne istotne informacje. Instrukcja obsługi - podręcznik Electrolux Air O Steam 267095 jest niezbędna do zapewnienia bezpiecznego, prawidłowego i wydajnego użytkowania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi - podręcznik Electrolux Air O Steam 267095

E---- - niezgodność z wymaganym parametrem (numer prawidłowego parametru wyświetli się na miejscach kresek ”----„.

AIR-O-STEAM
Elektryczne piece konwekcyjno - parowe
Instrukcja obsługi i instalacji

PNC:
260504, 260600-260623, 260626, 260627, 260630-260633, 260636, 260637
Tłumaczenie z języka angielskiego

Z GRUPY ELECTROLUX

1

SCHEMATY MONTAŻOWE (plany instalacji)

2

3

4

5

PL
I
B
C
N

- wejście kabla zasilania energią elektryczną
- doprowadzenie wody (0. 5- 5 °F)
- wyjście spustu wody - rura zbiorcza
- podłączenie wody z kondensacji

6

? 3/4 " M ISO 7/1
? 1 " 1/4M ISO 7/1
? 3/4 " M ISO 7/1

ELEKTRYCZNE PIECE KONWEKCYJNO- PAROWE
INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I OBSŁUGI
SPIS TREŚCI
SCHEMATY MONTAŻOWE (plany instalacji)........................................................................................................... 2
INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I OBSŁUGI............................................................................................................... 7
SPIS TREŚCI......................................................................................................................................................... 7
Identyfikacja urządzenia..................................................................................................................................... 8
I. OPIS OGÓLNY URZĄDZENIA.......................................................................................................................... 8
1.
OPIS URZĄDZENIA................................................................................................................................... 8
2.
TABELA 1: DANE TECHNICZNE.............................................................................................................. 9
3 UWAGI WSTĘPNE......................................................................................................................................... 9
4.
UWAGI NA TEMAT OCHRONY ŚRODOWISKA..................................................................................... 10
4. 1
OPAKOWANIE...................................................................................................................................... 2
UŻYTKOWANIE.................................................................................................................................... 3
CZYSZCZENIE...................................................................................................................................... 4
ZŁOMOWANIE...................................................................................................................................... 10
II.
INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA PIECA......................................................................................................... 11
MIEJSCE INSTALACJI PIECA................................................................................................................ 11
1. 1
OBOWIĄZUJĄCE NORMY................................................................................................................... 11
POSADOWIENIE...................................................................................................................................... 11
3.
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE............................................................................................................. 1
PODŁĄCZENIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO (Fig. 10)..................................................................... 11
PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI WODNEJ........................................................................................... 12
CHARAKTERYSTYKI ZASILANIA WODĄ............................................................................................ 12
UKŁAD ODPŁYWU WODY................................................................................................................... 12
5.
ELEMENTY ZABEZPIECZEŃ PIECA...................................................................................................... 13
6.
SPRAWDZENIE DZIAŁANIA................................................................................................................... 13
7.
KONSERWACJA...................................................................................................................................... 13
8.
WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK................................................................................................ 13
9.
WYKAZ GŁÓWNYCH ZESPOŁÓW......................................................................................................... 14
III.
INSTRUKCJE OBSŁUGI PIECA.................................................................................................................. 14
OTWIERANIE DRZWI PIECA.................................................................................................................. 15
MODELE 6-CIO oraz 10-CIO PÓŁKOWE............................................................................................. 15
1. 2
MODELE 20-TO PÓŁKOWE................................................................................................................. 15
ZAMYKANIE DRZWI................................................................................................................................ 16
2. 1
MODELE 6-CIO oraz 10-CIO PÓŁKOWE............................................................................................. 16
OPIS PANELU STEROWANIA................................................................................................................ 16
UWAGI WSTĘPNE................................................................................................................................ 16
3. 2
GŁÓWNE PRZYCISKI........................................................................................................................... 3
PODSTAWOWE SPOSOBY OBRÓBKI CIEPLNEJ (GOTOWANIA).................................................... 4
SPECJALNE SPOSOBY GOTOWANIA................................................................................................ 17
3. 5
DODATKOWE FUNKCJE..................................................................................................................... 18
EKSPLOATACJA PIECA........................................................................................................................................ 19
POZIOMY STEROWNIKA A i B............................................................................................................... 19
WŁĄCZENIE PIECA.............................................................................................................................. 19
WYBIERANIE STEROWANIA............................................................................................................... 19
RĘCZNY TRYB STEROWANIA............................................................................................................ 20
AUTOMATYCZNY TRYB STEROWANIA (TYLKO DLA STEROWNIKÓW POZIOMU A).................... 24
KODY ALARMÓW I DIAGNOSTYKA...................................................................................................... 30
WYŁĄCZENIE W PRZYPADKU AWARII................................................................................................ 30
7 UTRZYMANIE PIECA I KONSERWACJA................................................................................................... 30
7. 1
OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA Z WYTWORNICY PARY.......................................................... 32
7. 2
WYMIANA ELEMENTÓW JEDNORAZOWEGO UŻYCIA.................................................................... 33
7. 3
ZALECENIA DLA SPECJALNEGO OCZYSZCZANIA.......................................................................... 33
RYSUNKI PANELI STEROWANIA......................................................................................................................... 35
PANEL STEROWANIA (STEROWNIK) DLA POZIOMU A.............................................................................. 35
PANEL STEROWANIA (STEROWNIK) DLA POZIOMU B.............................................................................. 36

7

Identyfikacja urządzenia
,, Dane techniczne" tabliczka znamionowa

I.

OPIS OGÓLNY URZĄDZENIA

1. OPIS URZĄDZENIA
Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich modeli pieca konwekcyjno - parowego.
W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji, o posiadanym modelu urządzenia patrz dane umieszczone
w Tabeli 1-,, DANE TECHNICZNE".
Urządzenie posiada następujące cechy:
o
Cyfrowy wskaźnik temperatury.
Termostatyczną sondę do pomiaru temperatury wewnątrz potrawy.
Możliwość ciągłego monitorowania wprowadzonych parametrów w trakcie trwającego cyklu gotowania / pieczenia.
Cykliczne, samoistne opróżnianie oraz automatyczny cykl czyszczenia wytwornicy pary, przeciwdziałający
osadzaniu się kamienia kotłowego w wytwornicy pary.
Wskaźnik sygnalizujący poziom osadzenia się kamienia kotłowego w bojlerze, (patrz odpowiedni akapit instrukcji).
Automatyczną szybką wentylację odprowadzającą z komory pieca nadmiar wilgoci od zapiekanek.
AIR-BREAK przeciw zwrotne urządzenie spustu wody, przeciwdziałające zwrotnemu przedostawaniu się do
komory pieca oparów z odpływu wody do kanalizacji.
Oświetlenie komory pieca.
Dwustopniowy mechanizm bezpiecznego otwierania drzwi, w celu zabezpieczenia osoby obsługującej piec
przed przypadkowym otwarciem i ewentualnym jej poparzeniem przez wydostającą się parę.
W celu zapewnienia maksymalnej izolacji przed emisją ciepła oraz zapewnienia niskiej temperatury otoczenia na zewnątrz komory drzwi pieca wyposażono w dwie szyby.
Cykl (CLEANING SYSTEM) automatycznego mycia pieca po każdym dniu pracy (dostępny tylko w niektórych modelach. ).
Samo-testujący system, który kodami, sygnalizuje błędną pracę urządzenia lub jego elementów (patrz rozdział,, KODY ALARMÓW I DIAGNOSTYKA".

8

2. TABELA 1: DANE TECHNICZNE
6 GN 1/1

ILOŚĆ PÓŁEK

10 GN 1/1

20 GN 1/1

260450
260451

260462
260463

260456
260457

260452
260453

260464
260465

260458
260459

260454
260455

260466
260467

260460
2604661

°

**

NAPIĘCIE ZASILANIA [VOLT]

400
3 N~

230
3~

200
CZĘSTOTLIWOŚĆ
[Hz]
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
ELEKTR. [kW]

50 / 60

10, 1

17, 5

35

BEZPIECZNIKI
(3 x 500 V)

25

32

40

50

63

PRZEKRÓJ PRZEWODU ZASILANIA
ELEKTR. [mm]

5x2, 5

4x4

5x4

4x10

5x10-

63
4x10
80
0, 19

0, 38

9

17

24

9, 6

34

30

100

PNC

*

A^
B^

KONWEKTOR°
(WYMIENNIK CIEPŁA)
WYTWORNICA PARY **

ELEKTRYCZNA
MOC SILNIKA WENTYLATORA [kW]
MOC ZESPOŁU WYTWORNICY PARY
[kW]
MOC ZESPOŁU
KONWERTERA [kW]
MAKSYMALNA
ILOŚĆ ZAŁADOWANYCH POTRAW [kg}

Emisja hałasu: Poziomy hałasu wytwarzane przez opisane w niniejszym dokumencie urządzenia są poniżej 70 dB (A).
Model konkretnego urządzenia określa kod PNC podany w tabeli 1,, DANE TECHNICZNE" oraz jest umieszczony na samoprzylepnej tabliczce znamionowej znajdującej się u dołu, na lewej bocznej płycie urządzenia.

^

POZIOM STEROWNIKA

3 UWAGI WSTĘPNE
o

Przed rozpoczęciem instalacji, obsługi urządzenia, należy uważnie przeczytać cały podręcznik, ponieważ zawiera on ważne informacje
na temat bezpieczeństwa, obsługi i odpowiedniego utrzymania urządzenia.
UWAGA: Tylko przeszkolony i autoryzowany przez
producenta personel techniczny, może wykonać instalację urządzenia, jak również wykonywać późniejszą konserwację tego urządzenia.
Po przeczytaniu niniejszej instrukcji nie należy
jej wyrzucać. Prosimy zachować ją w bezpiecznym miejscu do późniejszego użytku przez inne
osoby.

Urządzenie zostało skonstruowane z przeznaczeniem tylko do profesjonalnego wykorzystania, w celu obróbki termicznej żywności. Jakiekolwiek inne użytkowanie jest niedozwolone i
uznane zostanie jako niezgodne z przeznaczeniem.
Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel, nie wolno pozostawiać pracującego
urządzenia bez dozoru osoby obsługującej.

o

W przypadku zaobserwowania jakiejkolwiek
nieprawidłowości w pracy lub awarii, urządzenie należy natychmiast wyłączyć.
W przypadku awarii należy wezwać tylko autoryzowany przez producenta serwis; do
naprawy wolno używać tylko oryginalnych
części zamiennych.
Nie zastosowanie się do powyższych wymagań stanowi ryzyko powstania awarii,
które mogą zagrażać bezpieczeństwu i spowodują utratę gwarancji.
Nie wolno myć urządzenia wodą pod ciśnieniem z użyciem rozpylaczy.

4. 2 UŻYTKOWANIE
Nasze urządzenia zostały zaprojektowane, optymalizowane oraz poprzedzone badaniami laboratoryjnymi w sposób gwarantujący najwyższy poziom jakości działania oraz wydajności.
Jednakże w celu uniknięcia strat energii (elektrycznej, nadmiernego zużycia gazu lub wody)
zlecamy aby urządzenie wyłączyć, gdy nie jest
wykorzystywane przez dłuższy okres, albo nie
należy użytkować urządzenia np. z otwartymi
drzwiami gdyż ma to istotny wpływ na efektywność pieca.
O ile możliwe, w celu wstępnego podgrzania,
urządzenie należy włączać bezpośrednio przed
normalnym cyklem pracy. 3 CZYSZCZENIE
W celu zminimalizowania emisji szkodliwych
substancji, urządzenie należy myć (zewnętrzne
i w zależności od potrzeb wewnętrzne części
maszyny) używając środków, które ulegają
przynamniej 90% biodegradacji. 4 ZŁOMOWANIE
Do mycia powierzchni wykonanych ze stali nie
wolno stosować żadnych agresywnych środków
chemicznych zawierających chlor (wybielaczy
kwasu solnego itp. ) również rozcieńczonego ani
szorstkich proszków, które mogłyby uszkodzić
strukturę stali.
Z tego samego powodu należy zwracać uwagę
na to żeby nie używać agresywnych środków
(np. kwas solny) do mycia podłogi pod piecem.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w
paragrafie,, UTRZYMANIE I KONSERWACJA
URZĄDZENIA". UWAGI NA TEMAT OCHRONY
ŚRODOWISKA

4. 1 OPAKOWANIE
Wszystkie materiały użyte do pakowania są
przyjazne dla środowiska naturalnego i mogą
być w zależności od potrzeb przechowywane
lub spalone. Materiały z tworzyw sztucznych
mogą być ponownie użyte w ramach obrotu
wtórnego i są oznaczone w następujący sposób:

Po zakończeniu eksploatacji, przed złomowaniem urządzenia, należy zapoznać się z obowiązującymi, w miejscu jego eksploatacji, przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
Urządzenie jest wyprodukowane w ponad 90%
z elementów metalowych (stal nierdzewna, żelazo, aluminium, metale galwanizowane), które
łatwo mogą być poddane utylizacji - zgodnie z
lokalnymi przepisami obowiązującymi w kraju,
w którym zostało zainstalowane - zgodnie z
konwencjonalnymi zasadami recyklingu, w
ogólnie dostępnych miejscach odzysku surowców wtórnych.
Przed złomowaniem, należy urządzenie uczynić całkowicie niezdatnym do pracy odcinając
przewód zasilania. Należy także zdemontować
wszystkie zamki od zamykanych komór (jeżeli
występują) aby wyeliminować ryzyko zatrzaśnięcia się osób w ich środku.

Symbol

L

na produkcie wskazuje, że ten pro-

dukt nie powinien być traktowany jak odpady urządzeń typu domowego, ale trzeba z nim
postępować w sposób właściwy aby zapobiec możliwym, negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. W kwestii recyklingu tego
produktu, prosimy kontaktować się z agentem
handlowym lub dilerem tego produktu, serwisem
posprzedażnym lubodpowiednim serwisem zajmującym się odpadami.

polietylen - zewnętrzne opaski ochronne,
opakowanie instrukcji obsługi
polipropylen - opakowanie panelu górnego, taśmy
rozciągliwy polistyren - osłony elementów

10

II.

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA PIECA

Ważne: Celem wykonania czynności opisanych w niniejszym paragrafie, należy zdjąć zewnętrzne płyty obudowy
pieca. Celem przeprowadzenia regulacji i /lub sprawdzeń parametrów, niezbędnym jest włączenie urządzenia do
napięcia zasilającego i w takiej sytuacji, w celu wyeliminowania ryzyka porażenia prądem elektrycznym od odsłoniętych elementów i /lub zespołów będących pod napięciem, należy zachować szczególną ostrożność.
1. MIEJSCE INSTALACJI PIECA
Urządzenie może być zainstalowane tylko w
pomieszczeniu z odpowiednio wykonaną wentylacja.

1. 1 OBOWIĄZUJĄCE NORMY
Posadowienie, montaż i instalacje zapewniające zasilanie energią elektryczną, doprowadzenie i zasilanie gazem oraz wodą, jak również instalacja wentylacyjna, muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami państwowymi oraz
lokalnymi wymaganiami, a zwłaszcza w zakresie
dotyczącym bezpieczeństwa.

2. POSADOWIENIE
Rozpakować urządzenie i ostrożnie usunąć folię samoprzylepną zabezpieczającą zewnętrzne
części pieca, należy również zapobiec pozostaniu śladów kleju. Ewentualne pozostałości
kleju można usunąć rozpuszczalnikiem.
Zgodnie z lokalnymi przepisami usunąć elementy opakowania (patrz rozdział,, UWAGI NA
TEMAT OCHRONY ŚRODOWISKA").
Zapotrzebowanie niezbędnej powierzchni oraz
niezbędne wymiary dla przyłączy mediów, dostępne są na rysunkach instalacyjnych znajdujących się na początku niniejszej instrukcji.
Aby podczas konserwacji zapewnić łatwy dostęp do elementów wewnętrznych urządzenia,
jego lewa strona musi być oddalona od ściany,
o co najmniej 50 cm, natomiast prawa strona i
tylny panel oraz pozostałe płaszczyzny muszą
być oddalona, nie mniej niż 5 cm od ściany.
Posadowić urządzenie na docelowym miejscu i
wyrównać wysokość oraz wypoziomować je
przy pomocy wykręcanych nóżek.
Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy.

3. 1 PODŁĄCZENIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO (Fig. 10)
W celu uzyskania dostępu do łączówki z zaciskami
dla przewodu zasilającego należy:
Mod: 6 - 10 - 20 GN
Zdjąć panel obudowy z lewej strony urządzenia.
Podłączyć przewody kabla zasilania do odpowiednich zacisków w listwie elektrycznej, zgodnie ze schematem elektrycznym i dokręcić odpowiednio mocno śrubami zaciskowymi, za
pomocą uchwytów umocować kabel.
Producent nie bierze żadnej odpowiedzialności
za sytuacje związane z podłączeniem elektrycznym niezgodnym z przepisami państwowymi,
branżowymi, SEP lub wykonanym przez osoby
nie posiadające odpowiednich uprawnień. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

lem
. Należy pamiętać o podłączeniu urządzenia do systemu ekwipotencjalnego.
Do podłączenia służy śruba oznaczona symbolem
znajdująca się na zewnętrznej stronie
urządzenia w pobliżu przepustu kablowego.
Przewód połączenia ekwipotencjalnego musi
2
mieć przekrój, co najmniej 10 mm.

Ważne: Upewnić się czy opary odprowadzane wraz
z gorącą wodą do kanalizacji nie powracają pod
piec - do obiegu wentylacyjnego, który chłodzi jego
wewnętrzne elementy.

Urządzenie powinno być trwale podłączone do
sieci zasilania przewodem zasilającym w izolacji gumowej (np. H05RN-F) oraz osłoniętym rurką winidurową lub metalową. Jeżeli urządzenie
podłączane jest z wykorzystaniem istniejącego
przewodu zasilania, należy uważać aby głęboko nie wprowadzać rurki osłony do urządzenia
oraz aby nie miała ona ostrych załamań.
Urządzenie powinno być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym odcinającym
napięcie w całym obwodzie. Szczelina na stykach elementu rozłączającego powinna wynosić, co najmniej 3 mm. Powyższy, łatwo dostępny wyłącznik powinien znajdować się w
pobliżu urządzenia, zamontowany w obwodzie
stałej instalacji zasilania prądem z odpowiednim systemem zabezpieczeń.
Urządzenie musi być uziemione. W tym celu
wewnątrz urządzenia obok głównej listwy elektrycznej znajduje się śruba oznaczona symbo-

Urządzenie musi być podłączone do sieci
zasilania prądem zgodnie z wymaganiami
aktualnych przepisów prawa.
Przed podłączeniem należy upewnić się czy
wartość podłączanego napięcia elektrycznego i
jego częstotliwość jest zgodna z podaną na tabliczce znamionowej wartością napięcia i częstotliwości.

11

4. PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI
WODNEJ

-

Na życzenie, dostarczony piec może być wyposażony w specjalne urządzenie filtrujące wodę (opcja),
które należy podłączyć na wejściu do przyłącza,, B".
Urządzenie to działa również jako zmiękczacz wody, zmniejszający twardość wody do wartości
mniejszej niż 5°F.

(Porównaj z rysunkami instalacyjnymi znajdującymi
się na początku niniejszej instrukcji).
Urządzenie posiada dwa niezależne przyłącza wodne (,, B" i,, N"). Woda zasilająca oba przyłącza musi
być doprowadzona w pobliże urządzenia i zakończona filtrem mechanicznym i zaworem odcinającym.
W przypadku podłączania pieca do nowej instalacji,
przed podłączeniem filtrów, należy pamiętać o
spuszczeniu odpowiedniej ilości wody aby usunąć
zanieczyszczenia, w postaci stałych elementów,
które mogły powstać w trakcie robót hydraulicznych.

PRZYŁĄCZE WODY,, N"

Ważne(TYLKO STEROWNIK POZIOMU A):
Rura zasilania wodą (nie objęta dostawą) musi mieć
wewnętrzny przekrój, co najmniej? 20 mm. oraz nie
posiadać kolanek. 2 UKŁAD ODPŁYWU WODY

System skraplania pary musi być dołączony do źródła zimnej wody pitnej o następujących parametrach:
twardość całkowita: do 40°F (francuska skala
twardości); przy STEROWNIKU A przy piecach
wyposażonych w CLEANING SYSTEM (system
automatycznego czyszczenia pieca) wskazanym jest używanie wody o twardości nie większej niż 5°F (francuska skala twardości).
ciśnienie: między 150-250 kPa, (1, 5 - 2, 5 bara);max. 450 kPa(4. 5bar) wyższe wartości ciśnienia powodują większe zużycie wody.

Piec dostarczany jest z przeciwzwrotnym systemem
nazwanym AIR-BREAK, przeciwdziałającym ewentualnemu zwrotnemu przedostawaniu się oparów z
odpływu wody do kanalizacji, do komory pieca lub
wewnętrznego systemu rur. Zastosowanie tego systemu pozwala na bezpośrednie dołączenie rury odpływowej spustu wody z urządzenia do instalacji
kanalizacyjnej albo do kratki odpływowej w podłodze. Giętka rura odpływowa lub sztywna rura odpływowa może być skierowana na boki lub w kierunku tyłu urządzenia, jeżeli piec nie został posadowiony blisko przy ścianach, jednakże nie można
skierować rury w kierunku przodu pieca, gdyż powierzchnia ta jest zajęta przez konstrukcję postumentu. Wewnętrzny przekrój rury odpływowej nie
może być mniejszy od przekroju rury odpływowej z
pieca (1" 1/4), również nie może być ona dłuższa
niż jeden metr oraz musi być wykonana z materiału
wytrzymującego wysoką temperaturę, (co najmniej
100°C). Przy montażu giętkich rur należy unikać załamań (zadławień) a przy montażu metalowych rur,
na całej jej długości nie należy montować kolanek.
Cała linia odpływu powinna mieć spadek, (co najmniej 5? ), co przeciwdziała gromadzeniu się wody
wewnątrz instalacji odpływu wody.

Uwaga:
Aby sprawdzić prawidłowość instalacji wodnej, należy upewnić się czy obrotowe ramię myjące (SYSTEM MYJĄCY) nie obraca się wolniej niż 100
obr. /min (maks. 120). 1. 2

PRZYŁĄCZE WODY,, B"

(rura zasilania wodą dostarczana jest w ramach dostawy).
Do systemu wytwarzania pary należy podłączyć
wodę pitną o następujących parametrach:
twardość całkowita: od 0. 5° do 5°F (francuska
skala twardości) aby uniknąć osadzania się
kamienia wewnątrz wytwornicy pary.
Na życzenie piec może być wyposażony (jako opcja) w urządzenie zmiękczające wodę, z automatyczną regeneracją, które należy podłączyć do wejścia,, B". Urządzenie to może być również wyposażone w zestaw do eliminacji żywic (dostarczany na
życzenie).
przewodność elektryczna: od 50 do 2000
uS/cm (20? C).

Ważne: Należy instalować tylko urządzenia uzdatniające wodę dostarczone przez producenta pieca.
Wszelkie awarie spowodowane zainstalowaniem
niewłaściwych urządzeń, spowodują automatyczną
utratę gwarancji.
Używanie systemu dozowania, dla ochrony
przed tworzeniem się kamienia kotłowego w rurach (np. system dozowania polifosfatów) jest
również zabronione, gdyż ma to wpływ na wydajność urządzenia. 1 CHARAKTERYSTYKI ZASILANIA
WODĄ
4. 1

zniszczenia wewnętrznych elementów stalowych pieca.
współczynnik pH: powyżej 7.

Uwaga: Jeżeli woda wylewa się z układu urządzenia AIR-BREAK (w pobliżu rury odpływu z pieca),
należy usunąć zaczopowanie powstałe w rurze
ściekowej.
Również zaleca się przedłużenie tej rury ściekowej
wody i skierowanie jej w kierunku boku lub tyłu pieca, jeżeli piec nie jest posadowiony blisko ściany,
ale nie w kierunku przodu pieca ponieważ miejsce
to jest zajęte przez konstrukcję ramy postumentu.

ciśnienie: między 150-250 kPa, (1, 5 - 2, 5 bara); max. 5bar), wyższe wartości ciśnienia powodują większe zużycie wody.
stężenie jonów chloru (Cl-): nie więcej niż -10
ppm, ( wartość dopuszczalna) aby uniknąć

12

WAŻNE:
- Zachować ostrożność, ponieważ niektóre powierzchnie pieca w trakcie pracy są bardzo gorące.
- Nie wolno przykrywać wylotów znajdujących się na
górnej części urządzenia.
-Przy nagrzanym piecu, sprawdzić prawidłowość
funkcjonowania machanizmu zamykania drzwi. Jeśli to konieczne, należy wyregulować położenie zaczepu zamka.

7. KONSERWACJA
Wszystkie ważne elementy urządzenia wymagające
okresowej konserwacji są łatwo dostępne po otwarciu panelu sterowania albo zdjęciu lewego bocznego panelu obudowy pieca lub panelu tylnej ściany
urządzenia.

C - odpływ
C1 - wylot bezpieczeństwa
Ważne:
- Nie blokować wylotu bezpieczeństwa C1.
- Nie podłączać wylotu bezpieczeństwa C1 do instalacji odpływowej.
Jeśli woda wydostaje się z ciśnieniowego hamulca
powietrznego (wylotu bezpieczeństwa C1) oznacza
to, że odpływ C jest zablokowany.
Każde usunięcie takiej blokady musi być przeprowadzone przez wyspecjalizowany personel
techniczny.

8. WYKRYWANIE I USUWANIE
USTEREK
Niestety zawsze podczas długiej i regularnej eksploatacji urządzenia mogą wystąpić uszkodzenia i
usterki w działaniu.
Nie włącza się grzanie w komorze pieca lub jest
niedostateczne.
Możliwe przyczyny:
zadziałał wewnętrzny, w komorze pieca, wyłącznik termiczny;
uszkodziły się elementy grzewcze;
sprawdzić cewkę stycznika w uszkodzonym
obwodzie;
uszkodzony czujnik termostatu wyświetla kod
uszkodzenia "EPt1";
uszkodził się panel sterowania;
zadziałał bezpiecznik,, F2", patrz schemat elektryczny.
Brak wytwarzania pary lub jest jej za mało
zadziałał bezpiecznik,, F2";
brak dostawy wody z sieci wodociągowej;
uszkodzony zespół zamykania odpływ wody z
wytwornicy;
uszkodzone elektromagnetyczne zawory dopływu wody (nie otwierają się).
Jeżeli występują błędy w termostatycznej regulacji temperatury komory pieca:
uszkodził się elektroniczny panel sterowania;
uszkodziła się sonda, zabrudzona, złamana,
(zwarcie lub przerwa w obwodzie elektrycznym
sondy, patrz kod uszkodzenia "EPt3");

5. ELEMENTY ZABEZPIECZEŃ
PIECA
Urządzenie jest wyposażone w następujące elementy zabezpieczeniowe:
BEZPIECZNIKI (patrz schemat elektryczny),
umieszczone są za panelem sterowania.
W celu wymiany odkręcić koszyczek bezpiecznika, wyjąć uszkodzony element, włożyć nowy
o tej samej wartości; wartości podane są na
danej płytce.
TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA KOMORY
PIECA, z ręcznym kasowaniem; umieszczony
za panelem sterowania.
Po osiągnięciu dopuszczalnej temperatury termostat aktywuje się, odłączając zasilanie od
elementów grzewczych.
Ze względu na konieczność usunięcia przyczyny awarii, ponowne załączenie termostatu musi
być wykonane przez autoryzowany serwis.
Automatyczny TERMIK W SILNIKU WENTYLATORA, umieszczony wewnątrz wentylatora,
zadziała z chwilą przegrzania silnika wentylatora i odłączy od pieca napięcie zasilania, zabezpieczając w ten sposób urządzenie..

6. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA
Włączyć urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi.
Przy pomocy niniejszej instrukcji wyjaśnić, osobom obsługującym, sposób obsługiwania urządzenia oraz standardowe czynności związane z
konserwacją pieca podczas eksploatacji.
Nie działa oświetlenie komory pieca
ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ:
przed wymianą żarówki oświetlenia komory pieca,

Piec wyłącza się
zadziałał bezpiecznik,, F2" na skutek uszkodzenia się jakiegoś zewnętrznego elementu.
należy bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego

13

9. WYKAZ GŁÓWNYCH ZESPOŁÓW

(Wszelkie prace wewnątrz urządzenia mogą być
wykonywane tylko przez odpowiednio przeszkolony personel, autoryzowany przez producenta
urządzenia oraz posiadający odpowiednie
uprawnienia. )

(Niżej wymienione interwencje mogą być wykonane
wyłącznie przez fachowców autoryzowanych przezproducenta. )Należy zdemontować panel sterowania
aby uzyskać dostęp do następujących zespołów:

płytek PCB elektroniki;
termostatu zabezpieczającego komorę pieca
(ogranicznik temperatury);
bezpieczników;
mikroprzełączników drzwi;
transformatora dla żarówek oświetlenia komory
pieca;
silnika z przekładnią, dla skrzydełkowego zaworu nadmiarowego w komorze pieca.

Celem uzyskania dostępu do wszystkich pozostałych elementów należy zdemontować lewy boczny
oraz tylny panel urządzenia

III. INSTRUKCJE OBSŁUGI
PIECA

Przed włączeniem pieca należy przeczytać uważnie
niniejszy podręcznik obsługi, który zawiera informa-

cje na temat poprawnej i optymalnej eksploatacji.
Jeżeli potrzeba będzie więcej informacji na temat

14

1. 1 MODELE 6-CIO oraz 10-CIO PÓŁKOWE

właściwości i możliwości urządzenia, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia, który natychmiast może udzielić tych informacji.
Nie należy stawiać garnków lub innych naczyń
na urządzeniu, żeby nie spowodować zatkania
otworów odprowadzających parę i inne produkty spalania.
Okresowo (co najmniej raz na rok), urządzenie
musi być poddane kompleksowemu przeglądowi konserwacyjnemu. W związku z tym zalecamy zawrzeć odpowiednią umowę z autoryzowanym serwisem producenta.
Niektóre modele pieca wyposażone są w sondę
do pomiaru temperatury wewnątrz potrawy.
Jest to precyzyjne urządzenie, które łatwo
uszkodzić przez zgięcie i dlatego wymaga
szczególnie ostrożnego posługiwania się nim.
W trakcie wkładania lub wyjmowania należy
unikać udarów, ciągnięcia za giętki przewód łączący (zwłaszcza przy używaniu pojemników i
wózków) lub przytrzaśnięcia w trakcie zamykania drzwi. Mechaniczne uszkodzenie sondy
nie jest objęte gwarancją.
W cyklu konwekcyjno-parowym (Mix) nie należy ustawiać temperatury większej niż 200210°C, ponieważ mogą zostać uszkodzone
uszczelnienia pieca.
Celem zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza w komorze pieca podczas obróbki
cieplnej, należy pozostawić co najmniej 40 mm
odstępy między poszczególnymi pojemnikami z
potrawami.
a)

Obrócić klamkę drzwi zgodnie lub odwrotnie do
ruchu wskazówek zegara (obojętnie, w którą).
Drzwi otworzą się nieznacznie, bezpiecznie blokując
się.
Jeśli realizowany jest program gotowania, oczywiście przerwany zostaje cykl pracy pieca.

MODELE z SYSTEMEM BEZPIECZEŃSTWA (na
zamówienie)
Piec jest wyposażony w system bezpieczeństwa
aby chronić użytkownika przed poparzeniem gdy
drzwi zostają szeroko owarte. Należy postępować
następująco:
a) Obrócić (maksymalnie) klamkę drzwi w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Drzwi uchylą się i zostaną zablokowane przez system bezpieczeństwa. Jeśli w tym momencie jest
realizowany program kulinarny, zostanie on
przerwany.

Nie należy solić potraw we wnętrzu komory
pieca. Szczególnie podczas cyklu obróbki z
nawilżaniem.

Ważne: Ryzyko poparzenia.
Przy otwieraniu drzwi zachowaj szczególną ostrożność, zwracając uwagę na to żeby nie stać w linii
wydobywających się oparów.

Nie należy prowadzić obróbki cieplnej potraw z łatwopalnymi płynami jak np. wysokoprocentowy alkohol spirytusowy.

UWAGA:
Tacki (pojemniki) z potrawami do obróbki cieplnej
nie mogą być umieszczane w piecu na większą wysokość niż 1, 6 metra. Wymaganie to, jest spełnione
jeśli urządzenie zostało zmontowane zgodnie z naszymi wymaganiami przy zastosowaniu oryginalnego wyposażenia.
Jeżeli stosowane są podstawy inne niż oryginalne,
przy instalacji pieca należy zwrócić szczególną
uwagę, aby nie przekroczyć wyżej podanej wysokości, ponieważ przekroczenie jej może grozić
niebezpieczeństwem podczas gotowania gorących
płynów, (sosy, oleje, stopione tłuszcze, itp. ), które
powstałoby, gdy w czasie obsługi pojemnika znajdującego się na górze nastąpiło jego przechylenie.

b)

Puścić klamkę i powtórzyć operację opisaną w
punkcie,, a" co umożliwi pełne otwarcie drzwi. OTWIERANIE DRZWI PIECA
Piec wyposażony jest w system zabezpieczający,
który ochrania obsługującego piec przed oparzeniem parą, co mogłoby nastąpić przy całkowitym
szybkim otwarciu drzwi pieca. Z tego powodu w zależności od posiadanego modelu należy wykonać
następujące czynności:

1. 2 MODELE 20-TO PÓŁKOWE
Ważne: Ryzyko poparzenia.

15

Niektóre funkcje są wspólne dla wszystkich modeli, niektóre są dostępne tylko w danym modelu. 2 GŁÓWNE PRZYCISKI

Obrócić klamkę drzwi odwrotnie do ruchu
wskazówek zegara.
Wyłącznik główny

Przycisk,, Start/ Stop"; rozpoczęcie cyklu gotowania / programu,

3. 3 PODSTAWOWE SPOSOBY OBRÓBKI CIEPLNEJ (GOTOWANIA)
Obrócić klamkę do pionowego położenia i pociągnąć na zewnątrz. Drzwi napotkają na lekki
opór i po jego pokonaniu całkowicie otworzą
się.

Cykl konwekcyjny (gorące powietrze): idealny do
pieczenia i smażenia w temperaturze do maksimum
300? C przez 10 minut.

Cykl konwekcyjno-parowy (mieszany): przegrzana para. Wykorzystuje w komorze pieca jednoczesną pracę obu generatorów ciepła - wytwornicę pary
i elementy grzewcze pieca, w celu utrzymywania
potraw w miękkim stanie (maksymalna temperatura
250? C). ZAMYKANIE DRZWI
2. 1 MODELE 6-CIO oraz 10-CIO PÓŁKOWE

Cykl parowania: idealny do gotowanie w parze
(temperatura procesu automatycznie ustawiana jest
na 100? C).
Cykl parowania można ustawić na niższą temperaturę: idealną do delikatnego gotowania pakowanej próżniowo żywności oraz do odmrażania (w zakresie temperatury od 25? C do 99? C),
supergorąca para (temperatura od 101°C do
130°C).

Po prostu popchnąć drzwi aż do zatrzaśnięcia. 2 MODELE 20-TO PÓŁKOWE
a)
wskazówek zegara aż do oporu i popchnąć
drzwi do zamka.
Następnie docisnąć drzwi do obudowy pieca, i
obrócić klamkę do pionowej pozycji, aż do zablokowania zamka. OPIS PANELU STEROWANIA

Wyświetlanie poziomu wilgotności: umożliwia
wyświetlanie poziomu wilgotności: w cyklu konwekcyjnym (gorące powietrze), cyklu konwekcyjno parowym (mieszany) oraz cyklu regeneracji. 1 UWAGI WSTĘPNE
Celem ułatwienia przyswojenia sobie funkcji posiadanego modelu pieca, należy posłużyć się rysunkiem prezentującym panel sterowania danego modelu, wybranym ze zbioru rysunków na ostatnich
stronach niniejszej instrukcji.
W zależności od posiadanego modelu, urządzenie
wykonuje różne funkcje i w takim podziale poniżej je
opisano.

16

Cyfrowy termometr /termostat dla kontroli temperatur we wnętrzu komory pieca

Punktów Kontroli). W zależności od zamontowanego systemu, na wskazanej drukarce można wydrukować parametry obróbki potrawy lub zachować je
w komputerze osobistym.

Timer do sterowania czasem obróbki cieplnej.
Cyfrowy termometr / termostat do sterowania
sondą do pomiaru temperatury wewnątrz potrawy.

Cykl mycia: półautomatyczny cykl mycia komory
pieca (patrz rozdział 7,, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA"). 4 SPECJALNE SPOSOBY GOTOWANIA
Cykl pracy ze zredukowaną prędkością (wentylatora): przeznaczony do delikatnego gotowania, jak
również do pieczenia ciasta. Używany w połączeniu
ze wszystkimi cyklami gotowania.

Funkcje dodatkowe
Funkcje przydatne dla aktualnie wykonywanego
procesu obróbki cieplnej.

Cykl pracy ze zredukowaną mocą (grzanie):
przeznaczony do delikatnego gotowania, jak również do pieczenia ciasta. Używany w połączeniu ze
wszystkimi cyklami gotowania.

Faza przerwy:
Pozwala na przerwanie trwającego cyklu, załączenie z opóźnieniem lub ustawienie przerwy pomiędzy
dwoma następującymi po sobie cyklami (np. dla garowania ciasta).

Cykl gotowania z wykorzystaniem ECO-DELTA:
ta metoda gotowania precyzyjnie nadzoruje temperaturę wewnątrz obrabianych produktów w zakresie
od 1 do 120? C.
W tym wariancie temperatura wewnątrz komory pieca jest wyższa jak ustawiona wewnątrz produktu
poddawanego obróbce cieplnej.

Cykl regeneracji: idealny, poprzez zastosowanie
odpowiedniej temperatury i wilgotności, do szybkiej
regeneracji ugotowanych wcześniej potraw (do
250? C).
Program ten zawiera specjalny jednofazowy cykl:
ze specjalnie sterowaną wilgotnością,
wstępnie ustawioną temperaturą 180? C (wartość tę można zmienić),
wykorzystaniem pełnej mocy grzewczej,
ustawiony czas-30 minut (z możliwością regulacji) i po starcie, funkcjonuje zarówno
z drzwiami otwartymi jak i zamkniętymi.

Cykl konwekcyjny (z gorącym powietrzem) oraz
otwartym odpowietrznikiem komory pieca: przydatny do bardzo suchych cykli gotowania; pozwala
na odparowanie wilgotności, jeżeli jest to potrzebne
(maksymalna temperatura 300°C).

Uwaga: - Ryzyko poparzenia.
Przy otwieraniu drzwi gorącego pieca należy zachować szczególną ostrożność.
Alternatywnie do gotowania z nastawionym czasem
może również akceptować ciągły cykl gotowania
Cont lub gotowanie z sondą.

KONTROLKA
otwarte"

Cykl,, ugotuj i utrzymaj": powolne gotowanie i pieczenie idealne dla obróbki termicznej dużych kawałków mięsa.
Może być używany w połączeniu z cyklami gotowania konwekcyjnego (gorące powietrze) i w parze.

Dioda

sygnalizująca

,, drzwi

KONTROLKA - Dioda sygnalizująca odłożenia
się kamienia kotłowego: jeżeli pulsując świeci się,
oznacza to konieczność wykonania procedury usunięcia kamienia kotłowego z wytwornicy pary. Wykonać ją zgodnie z procedurą podaną w paragrafie
7.

Przycisk HACCP:. Pozwala na zapisanie programów gotowania zgodnie ze standardami H. A. C. P.
(Hazard Analysis and Critical Control Points. Polskie
tłumaczenie, to Analiza Zagrożeń i Krytycznych

KONTROLKA - Dioda sygnalizująca status wytwornicy pary:
kontrolka nie świeci się: wytwornica gotowa
do pracy.
kontrolka świeci się pulsując: napełnianie
wodą wytwornicy pary albo brak wody.
Upewnić się czy z wodociągu dopływa woda do
urządzenia!

Ręczne dozowanie wody: pozwala na natychmiastowe zwiększenie wilgotności w piecu w trakcie
trwającego cyklu gotowania.

Ustawianie parametrów obróbki cieplnej: umożliwia ustawianie wartości parametrów gotowania
(wilgotność, temperatura oraz czas obróbki).

Ręczne spuszczanie wody z generatora pary
(bojlera): Poprzez naciśnięcie tego przycisku uruchomiony zostaje spust wody z wytwornicy.

Ważne: Aby ograniczyć osadzanie się kamienia
kotłowego w wytwornicy pary należy:
sprawdzić czy dostarczana woda odpowiada
wymaganym parametrom - patrz,, INSTALACJA"
codziennie po zakończonej pracy spuszczać
wodę z wytwornicy

Automatyczny dwufazowy cykl obróbki cieplnej:
pozwala na wykonywanie po sobie cykli obróbki
cieplnej w dwóch następujących po sobie fazach,
automatycznie przechodząc z jednej do drugiej fazy.
(TYLKO STEROWNIK POZIOMU B). 5 DODATKOWE FUNKCJE
Gwałtowne chłodzenie pieca: funkcja używana w
przypadku, gdy następny cykl ma się odbyć w niższej temperaturze, umożliwia pracę wentylatora i
automatyczny wtrysk wody do komory pieca, także
przy otwartych drzwiach pieca.

Zespół przycisków do obsługi książki kucharskiej z programami, wprowadzonej do pamięci
urządzenia.
Przyciski te umożliwiają wprowadzanie do pamięci,
modyfikację lub wykasowanie programów (receptur)
obróbki cieplnej (TYLKO STEROWNIK POZIOMU
A).

Gdy urządzenie jest gorące, drzwi należy otwierać
ze szczególną ostrożnością.

Przed rozpoczęciem użytkowania pieca należy
upewnić się czy:
18

zawór odcinający dopływ wody jest w pozycji,, otwarty";

Przełącznik programów: umożliwia wybieranie i
pobieranie programów obróbki cieplnej (receptur)
zachowanych w pamięci (TYLKO STEROWNIK
POZIOMU A).

zewnętrzny wyłącznik elektryczny jest w pozycji,, włączony";

urządzenia spustu wody nie są w pozycji
,, zamknięty"

EKSPLOATACJA PIECA
4. POZIOMY STEROWNIKA A i B

kontrolka-dioda

Gotowanie potrawy polega na przeprowadzeniu odpowiedniego procesu obróbki cieplnej. Proces ten
można wykonywać na wiele różnych sposobów: z
różnymi temperaturami, przy różnych czasach
trwania jak również przy różnej wilgotności. Z tego względu parametry te muszą być odpowiednio
nastawiane w celu wykonania CYKLU GOTOWANIA (obróbki cieplnej).
Zgodnie z wyżej wymienionymi zadaniami, główne
funkcje pieca muszą zapewniać wykonanie operacji
podanych w poniższych paragrafach:

pulsuje

Wytwornica pary jest gotowa do pracy (dioda
zgaśnie).
zgaśnie.

WYŁĄCZANIE PIECA

Aby wyłączyć piec należy po prostu naciskać przycisk O głównego włącznika.

?? PROGRAMOWANIE CYKLU GOTOWANIA??
WYBRANIE SPOSOBU GOTOWANIA
USTAWIANIE TEMPERATURY GOTOWANIA
USTAWIANIE CZASU TRWANIA GOTOWANIA
USTAWIANIE I UŻYCIE SONDY
USTAWIANIE WILGOTNOŚCI GOTOWANIA
START CYKLU GOTOWANIA

4. 2

Tryb RĘCZNY lub AUTOMATYCZNY
Panel sterowania podzielony jest na dwie części,
jedna dotyczy obsługi trybu RĘCZNEGO a druga
obsługi trybu AUTOMATYCZNEGO sterowania procedurami

Są również inne paragrafy zawierające dodatkowe
funkcje jak np. :
WYBIERANIE STEROWANIA

RĘCZNIE STEROWANE CYKLE (GOTOWANIE W TRYBIE CIĄGŁYM)
WSTĘPNE PODGRZEWANIE
FUNKCJE DODATKOWE
FAZY GOTOWANIA W AUTOMATYCZNYCH
SEKWENCJACH

Sterownik
RĘCZNEGO sterowania

AUTOMATYCZNEGO sterowania

(poziom B)

(poziom A)

Wreszcie, dla pieców ze sterownikiem poziomu A
umieszczono paragraf dotyczący zapamiętywania
cyklów gotowania i receptur (np. GOTOWANIE
KURCZAKA) oraz programów pod nazwą:
ZAPAMIĘTYWANIE RECEPTUR LUB PROGRAMÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ (GOTOWANIA)

4. 1 WŁĄCZENIE PIECA
Aby włączyć piec, należy nacisnąć przycisk I głównego włącznika

W piecach ze sterownikiem poziomu A, według zapotrzebowania cyklu gotowania, używa się dwu rodzajów elementów sterowania (dla trybu RĘCZNEGO i /lub AUTOMATYCZNEGO).
W piecach ze sterownikiem poziomu B, według zapotrzebowania cyklu gotowania, używa się tylko
jednego rodzaju elementów sterowania (dla trybu
RĘCZNEGO). W piecach ze sterownikiem poziomu
B, według zapotrzebowania cyklu gotowania, używa
się tylko jednego rodzaju elementów sterowania (dla
trybu RĘCZNEGO).

zaistnieje co następuje:
podświetlą się odpowiednie przyciski;
przełączniki na panelu sterowania oraz niektóre
funkcje podświetlą się pulsując;
wyświetlacz termometru/ termostatu TS wyświetli aktualną temperaturę wewnątrz pieca;
oświetlenie pieca zaświeci się;
wytwornica pary będzie w fazie napełniania:

19

4. 3 RĘCZNY TRYB STEROWANIA

pokręcając stosowne pokrętło. Superheated para
(101-130°C)

?? USTAWIANIE CYKLU GOTOWANIA??

4. 3. 1

4. 3

WYBIERANIE SPOSOBU GOTOWANIA

Po WŁĄCZENIU pieca, należy wybrać jeden z następujących sposobów gotowania i naciskać wybrany podświetlany przycisk, tak długo, aż zaświeci się
jego podświetlenie.

para

mieszany

cykl konwekcyjny (gorące powietrze)

Odnośny WYŚWIETLACZ pokazywać będzie za
pomocą dużych cyfr CAŁKOWITY POZOSTAJĄCY
CZAS, natomiast ustawiany CZAS małymi cyframi
(będą pulsować przez 5 sekund).

Ustawić parametry gotowania jak wskazano w następujących paragrafach.
Wyświetlacze temperatury i czasu pulsują przez 5
sekund oczekując na rozpoczęcie ustawiania; jeśli
żadna wartość nie zostanie nastawiona, wstępnie
zaprogramowana wartość (domyślna) bedzie zachowana, co zatrzymuje pulsowanie. 2

USTAWIANIE CZASU GOTOWANIA

Aby nastawić wymagany czas gotowania należy nacisnąć poniżej pokazany podświetlany przycisk.
Przycisk podświetli się.

Np. : 1h30'
CAŁKOWITY POZOSTAJĄCY CZAS
AKTUALNIE POZOSTAJĄCY CZAS

USTAWIANIE TEMPERATURY GOTOWANIA

kontrolka,, CZAS" -
świeci

Celem ustawienia temperatury należy nacisnąć poniżej pokazany podświetlany przycisk. Przycisk
podświetli się.

Dla wzrostu ustawianej wartości należy obracać pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, albo
obracać odwrotnie do ruchu wskazówek celem
zmniejszenia ustawianej wartości wybranego CZASU, wyświetlanej małymi cyframi.
Po 5 sekundach wyświetlana wartość USTAWIONEGO CZASU przestanie pulsować i od tego momentu zostanie automatycznie zapamiętana oraz
stanie się OBOWIĄZUJĄCĄ.

Odnośny WYŚWIETLACZ pokazywać będzie
TEMPERATURĘ w KOMORZE PIECA za pomocą
dużych cyfr, natomiast ustawianą TEMPERATURĘ
małymi cyframi (będą pulsować przez 5 sekund).
Np. : 34°C
TEMPERATURA KOMORY PIECA

Uwaga: W tym wypadku jest tylko jeden cykl gotowania lub jedna faza i dlatego AKTUALNY pozostający czas i CAŁKOWITY POZOSTAJĄCY CZAS
mają tę samą wartość. : 200°C
TEMPERATURA
GOTOWANIA

4. 4

zmniejszenia ustawianej wartości wybranej TEMPERATURY GOTOWANIA, wyświetlanej małymi
cyframi.
Po 5 sekundach wyświetlana wartość TEMPERATURY GOTOWANIA przestanie pulsować i od tego
momentu zostanie automatycznie zapamiętana oraz
stanie się OBOWIĄZUJĄCĄ.
Uwaga: W cyklu parowania nie jest wymagane
ustawianie temperatury, ponieważ cykl jest automatycznie ustawiany na wartość 100? C, można ustawić na niższą temperaturę pracy (od 25? C do 99? ),

USTAWIANIE I UŻYWANIE SONDY
DO POMIARU TEMPERATURY WEWNĄTRZ POTRAWY (DO KONTROLI TEMPERATURY WEWNĄTRZ
POTRAWY)

Dzięki tej metodzie można precyzyjnie gotować/
piec produkty poprzez ustawienie temperatury wewnątrz potrawy. W tym cyklu należy po prostu włożyć sondę do wnętrza gotowanego produktu, a cykl
zakończy się po osiągnięciu ustawionej wcześniej
temperatury wnętrza potrawy.

Ważne: Sonda temperatury jest instrumentem precyzyjnym i ze swej natury delikatnym. Z tego powodu należy zachować szczególną ostrożność przy jej
obsłudze aby jej nie zgiąć zarówno przy wkładaniu
jak i wyjmowaniu oraz aby nie uszkodzić połączo-

20

nych z nią przewodów (szczególnie przy współpracy
z wózkiem). Uszkodzenia mechaniczne oraz spowodowane niewłaściwą obsługą sondy, nie są objęte gwarancją.
2.

kontrolka sondy -
Włączyć piec, i jeżeli to konieczne wykonać
cykl wstępnego podgrzewania.
Wyjąć sondę,, C" z uchwytu,, D" i ostrożnie, włożyć ją do wnętrza produktu. Upewnić się, czy
czubek czujnika (najbardziej czuła część sondy) znajduje się dokładnie w środku potrawy.

POZIOM B
Sonda z
1 czujnikiem

3. : 80°C
USTAWIANA TEMPERATURA

5.

POZIOM A
6 czujnikami

Piec z poziomem A wyposażony jest w sondę
MULTIPOINT z 6 czujnikami wzdłuż żądła, co
umożliwia dokładne odczytywanie temperatury
wewnątrz potrawy nawet wtedy, gdy żądło
umieszczono nie dokładnie w samym środku.
Zamknąć drzwi pieca.
Wybrać cykl gotowania oraz ustawić wartość
temperatury za pomocą termostatu.
Ważne: Dla tej funkcji, pokrętłem TM nie
wolno ustawiać czasu trwania cyklu.
Ustawić TEMPERATURĘ SONDY DO POMIARU TEMPERATURY WEWNĄTRZ POTRAWY
dwukrotnie naciskając podświetlany przycisk.
6.

za pomocą dużych cyfr TEMPERATURĘ
SONDY DO POMIARU TEMPERATURY WEWNĄTRZ POTRAWY natomiast USTAWIANĄ
TEMPERATURĘ małymi cyframi (będą pulsować przez 5 sekund).

Pokrętło należy obracać zgodnie z ruchem
wskazówek zegara dla wzrostu wartości, natomiast celem zmniejszenia USTAWIANEJ wartości wybieranej TEMPERATURY dla sondy
do pomiaru temperatury wewnątrz potrawy, pokrętło należy obracać przeciwnie do ruchu
wskazówek. Ustawiona wartość wyświetlana
jest na małym WYŚWIETLACZU.
Po 5 sekundach wyświetlona wartość USTAWIONEJ TEMPERATURY przestaje pulsować,
zostanie zapamiętana i stanie się OBOWIĄZUJĄCĄ.
Uwaga: przycisk należy ponownie nacisnąć
aby przejść z funkcji SONDA DO POMIARU
TEMPERATURY WEWNĄTRZ POTRAWY do
funkcji CZAS. Odpowiednia KONTROLKA zaświeci się na wyświetlaczu.
Rozpoczęcie cyklu gotowania z sondą temperatury. Należy nacisnąć przycisk Start /
Stop

Zakończenie cyklu gotowania z sondą. Po
osiągnięciu docelowej temperatury wewnątrz
potrawy, piec wyłączy się automatycznie, jak to
opisano w akapicie,, ZAKOŃCZENIE CYKLU
GOTOWANIA" (patrz paragraf 4. 7).
Dezaktywowanie sondy do pomiaru temperatury wewnątrz potrawy. (Wyłącznie jest
możliwe tylko wtedy, gdy cykl obróbki cieplnej
został wcześniej zakończony).
Na wyświetlaczu timera TM, należy ustawić jakąkolwiek wartość czasu,
Cykl gotowania może być również wyłączony
poprzez wyłączenie pieca.
Po zakończeniu cyklu na dużym WYŚWIETLACZU wyświetli się całkowity CZAS gotowania. 5

TYLKO DLA POZIOMU A

Tylko dla sposobu gotowania KONWEKCYJNEGO
(GORĄCE POWIETRZE) oraz KONWEKCYJNO -
PAROWEGO(MIESZANY) lub REGENERACYJNY). : 57°C
TEMPERATURA SONDY

WAŻNE: Jeżeli piec uruchomiono po kilku godzinnej nieaktywności, należy odczekać około 20 minut
przed wykonaniem odczytu poziomu WILGOTNOŚCI (jest to niezbędny okres czasu, który sonda
LAMBDA potrzebuje na ustabilizowanie się), w

21

przeciwnym wypadku odczytany zostanie poziom
wilgotności nie zgodny z rzeczywistą.

dzie zasygnalizowane zgaśnięciem odpowiedniej diody kontrolki (patrz paragraf 4. 1).
W tym czasie, ponieważ timer TM nie odmierza
czasu to podświetlenie przycisku Start / Stop
(rozpoczęcie cyklu gotowania) pulsuje. Taka
sama sytuacja ma także miejsce, gdy zostaną
otwarte drzwi pieca podczas trwania cyklu gotowania.

Aby ustawić wilgotność wymaganą dla gotowania
KONWEKCYJNEGO (GORĄCE POWIETRZE), należy nacisnąć dwa razy stosowny podświetlany
przycisk.
Wybrać sposób gotowania KONWEKCYJNY (GORĄCE POWIETRZE) albo KONWEKCYJNO - PAROWY (MIESZANY) i na długim wyświetlaczu wyświetli się poziom WILGOTNOŚCI WEWNĄTRZ
KOMORY a na małym wyświetlaczu poziom WILGOTNOŚCI, która jest aktualnie ustawiana (pulsując przez 5 sekund).

Przy otwieraniu drzwi gorącego pieca należy zachować szczególną ostrożność. 7
NIA

Np. : 60%
wilgotność
w komorze

ZAKOŃCZENIE CYKLU GOTOWA-

Po upłynięciu zaprogramowanego czasu gotowania,
cykl kończy się automatycznie i rozlegnie się sygnał
dźwiękowy sygnalizujący zakończenie cyklu.
Teraz należy otworzyć drzwi i poddawane obróbce
cieplnej produkty wyjąć z pieca. : 80%
gotowania

wskazówek zegara dla wzrostu poziomu, natomiast celem zmniejszenia USTAWIANEGO poziomu, WILGOTNOŚCI GOTOWANIA, pokrętło
należy obracać przeciwnie do ruchu wskazówek. Ustawiony poziom wyświetla się na małym
WYŚWIETLACZU.
Po 5 sekundach wyświetlony poziom USTAWIONEJ WILGOTNOŚCI GOTOWANIA przestaje pulsować, zostanie zapamiętany i stanie
się OBOWIĄZUJĄCY. 6
Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy przed jego zakończeniem, należy nacisnąć dowolny przycisk
na panelu sterowania lub otworzyć drzwi pieca.
Cykl gotowania może być również przerwany
ręcznie, poprzez naciskanie dłużej niż dwie
sekundy przycisku Start / Stop.

Jeżeli powyższy przycisk będzie naciskany krócej
niż dwie sekundy, piec zignoruje rozkaz przerwania
wykonywania cyklu.
Aby powtórzyć ostatnio wykonywany cykl, należy
powtórnie nacisnąć przycisk Start / Stop.

ROZPOCZĘCIE CYKLU GOTOWANIA

Upewnić się, czy są zamknięte drzwi pieca.
Należy nacisnąć podświetlony przycisk Start /
Stop uruchamiający proces gotowania. Przycisk podświetli się. 8

CYKL RĘCZNY (GOTOWANIE W
TRYBIE CIĄGŁYM)

Poprzez wyłączenie funkcji czasu (timera TS), istnieje możliwość uruchomienia ręcznego trybu sterowania dla cyklu gotowania,.
W tym celu należy wykonywać procedurę podaną w
paragrafie 4. 3,, USTAWIANIE CZASU GOTOWANIA", aż do pojawienia się na wyświetlaczu napisu,, Cont". Oznacza to rozpoczęcie cyklu ciągłego gotowania.

Wyświetlacze wskazują:
HU - wilgotność w komorze pieca
TS - aktualną temperaturę komory pieca;
TM - czas pozostały do zakończenia cyklu /
PRB -temperaturę mierzoną przez sondę do
pomiaru temperatury wewnątrz potrawy. (PeRH
wytwornica pary jest we wstępnej fazie podgrzewania (poczekać aż zgaśnie wyświetlany
kod).
Cykle: parowy, konwekcyjno- parowy (mieszany), konwekcyjny (gorące powietrze) oraz regeneracji nie rozpoczną się zanim wytwornica
pary nie osiągnie temperatury wstępnej, co bę-

W tym przypadku cykl gotowania może być przerwany wyłącznie ręcznie, poprzez naciskanie przycisku Start / Stop przez ponad 2 sekundy albo poprzez wyłączenie pieca.

22

4. 9
FUNKCJE DODATKOWE

wcisnąć przycisk U i obrócić pokrętło aby je wybrać
co spowoduje pulsowanie (pulsujący POMARAŃCZ).
Wcisnąć przycisk
U ponownie aby
NARZĘDZIE/UTILITY zmieniło kolor (pulsująca ZIELEŃ) i w
ten sposób zostało usunięte.
- Aby usunąć inne NARZĘDZIA należy wybrać inny cykl gotowania. W przypadku cyklu już rozpoczętego, przed usunięciem NARZĘDZIA
należy wyłączyć go, przytrzymując przez 2 sekundy
wciśnięty przycisk START/ STOP.

Naciśnięciem przycisku I włączyć piec;
Wybrać cykl gotowania dla poniżej podanych
funkcji dodatkowych:

FUNKCJE DODATKOWE z
wstępnymi nastawami cyklów

Jest to zbędne dla innych funkcji, ponieważ są to
szczegółowe cykle.
4. 10 AUTOMATYCZNY DWUFAZOWY
CYKL OBRÓBKI CIEPLNEJ

Nacisnąć przycisk U (UTILITY (FUNKCJE DODATKOWE);

TYLKO DLA POZIOMU B

U (UTILITY
(FUNKCJE
DODATKOWE)

Piece ze sterownikiem B pozwalają na wykonanie
cyklu gotowania (obróbki cieplnej) w dwóch następujących po sobie fazach. Na przykład:
Faza 1: -cykl konwekcyjny (gorące powietrze),
200°C
-temperatura sondy wnętrza potrawy,
70°C
Faza 2: -cykl konwekcyjno-parowy (mieszany),
220°C
-czas trwania, 40 minut.
Piec po zakończeniu pierwszej fazy cyklu, automatycznie przechodzi do fazy drugiej. Aby zaprogramować dwufazowy cykl gotowania, należy wykonać
następujące czynności:
1. włączyć piec;
2. ustawić: wybrany cykl sposobu gotowania,
temperaturę komory pieca, czas trwania gotowania (lub temperaturę sondy potrawy) w sposób opisany w odpowiednich paragrafach niniejszej instrukcji;
3. nacisnąć przycisk,, PHASE";

Świecą się zielone kontrolki (diody) UTILITY
(FUNKCJE DODATKOWE) a jedna z nich pulsuje;
Np. :
wybrano UTILITY
a w nim HOLD
(ZIELONA kontrolka pulsuje)

Obrócić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek
zegara lub w przeciwnym kierunku, aby wybrać
pulsującą dodatkową funkcję [kontrolka (dioda)
pulsuje kolorem zielonym].
Naciskać przycisk U tak długo, aż stosowna dla
wybranej dodatkowej funkcji kontrolka, zmieni
kolor świecenia z pulsującego zielonego na
pulsujący POMARAŃCZOWY.
Odczekać kolejna 5 sekund aby świecenie kontrolki (diody), stosownej dla wybranej funkcji
dodatkowej, z PULSUJĄCEGO kolorem pomarańczowym zmieniło się w świecenie stałym kolorem POMARAŃCZOWYM.
W końcu nacisnąć przycisk Start / Stop aby
rozpocząć bieg cyklu gotowania..

Dioda fazy drugiej zaświeci się na CZERWONO (faza przygotowana), a dioda fazy pierwszej na ZIELONO (faza nieprzygotowana). W tym samym czasie zaczynają pulsować kontrolki (diody) sposoby
obróbki cieplnej, sygnalizując w ten sposób możliwość zaprogramowania fazy drugiej;
4. wybrać dla fazy drugiej: cykl sposobu gotowania, temperaturę komory pieca, czas trwania
gotowania (lub temperaturę sondy potrawy) w
sposób opisany w odpowiednich paragrafach
niniejszej instrukcji;
5. cykl dwufazowego gotowania został zaprogramowany; teraz należy włożyć produkty do pieca
i nacisnąć przycisk START / STOP aby rozpocząć bieg cyklu gotowania.

Pełny opis działania różnych FUNKCJI DODATKOWYCH podany jest w paragrafie 3. 4,, SPECJALNE SPOSOBY GOTOWANIA".
Jeśli NARZĘDZIA/UTILITIES nie są nastawiane
przez 7 sekund to zostają automatycznie odcięte
co sygnalizuje wyłączenie odpowiedniego przycisku.
- Aby usunąć któreś z następujących nastawionych
NARZĘDZI (stały POMARAŃCZ):

Cykl gotowania rozpoczyna się od fazy pierwszej [kontrolka (dioda) fazy 1 świeci na
CZERWONO] i następnie po zakończeniu fazy
pierwszej automatycznie przechodzi do fazy
drugiej [kontrolka (dioda) fazy 2 świeci na
CZERWONO].

23

4. 4 AUTOMATYCZNY TRYB STEROWANIA (TYLKO DLA STEROWNIKÓW PO-

Start rozpoczęcia fazy drugiej, jest także sygnalizowany krótkim sygnałem akustycznym.

ZIOMU A)
Po wykonaniu pełnej fazy drugiej, cykl gotowania wyłącza się automatycznie jak to już
powyżej opisano.

Wprowadzenie:
Sterowanie w trybie automatycznym za pomocą
funkcji specjalnych, umożliwia wykonywanie cykli
obróbki cieplnej (gotowania), jak również umożliwia
zapamiętywanie cykli po ich ręcznym zaprogramowaniu, po dalsze informacje w tym zakresie patrz
paragraf 4. 3,, RĘCZNY TRYB STEROWANIA".
Jeżeli po ustawieniu programu w trybie ręcznym,
zostaną otwarte drzwi to wszystkie parametry gotowania zostaną skasowane, ponieważ w trybie
ręcznego sterowania, elektroniczny programator nie
zapamiętuje cyklu gotowania.
W związku z powyższym, jeżeli chcemy zapamiętać
te parametry gotowania, wystarczającym będzie
wykonanie czynności opisanych w poniższych paragrafach.
Cykle gotowania (lub RECEPTURY) oraz programy
(np., OCZYSZCZANIE) są sterowane następującymi rozkazami (poleceniami):
Receptury lub
programy

WYŚWIETLACZ

Menu*

* wykaz rozkazów (punktów, poleceń)niezbędnych
dla wykonywania różnych funkcji sterowania
M E N U
D O D
O P
S K A
P O
Z A P
W Y
N A D
Z A C
S Z U
W Y J
P O

A
U
S
T
W
H
K
D
T

J
Ś
R
M
O
Ź
W

Ó
J

F A
F
E R
Ę T
R Z
N A
A J
I

E R D Ź

Ć
E
Z
D

Ę
Z Ę
Ź N I
Ź

E N I

E

E C E P T U R Ę
D Ź
R E C E P T U R Ę
N U M E R
Z W Ę
E D Ł U G
E D Ł U G

N A Z W Y
N U M E R U

P O W R Ó T

P

(program)

=

przycisk dla:

- otwarcia wykazu receptur i programów
- otwarcia wykazu receptur lub programów
- potwierdzenia punktów wybranych z menu
(^) (v)

( & lt;) ( & gt;)

WYŚWIETLACZ =

wybrany punkt

Niektóre potrawy powinny być gotowane przy zastosowaniu zróżnicowanych temperatur i dlatego
cykl gotowania musi składać się z szeregu różnych
faz obróbki cieplnej. Piece poziom A pozwalają na
zaprogramowanie cyklu gotowania składającego się
z sześciu następujących po sobie faz; na przykład:
Faza 1 - cykl konwekcyjny (gorące powietrze)
200? C
-temperatura dla sondy PRB, 70? C
Faza 2 -cykl mieszany (konwekcyjno-parowy),
220? C
-czas trwania, 40 minut
Faza 3 - cykl konwekcyjny (gorące powietrze)
250? C
-czas trwania, 15 minut
i tak dalej, aż do 6 fazy włącznie.
W trakcie cyklu obróbki cieplnej przejście z jednej
fazy do następnej następuje po sobie automatycznie, po zakończeniu poprzedniej fazy, aż do automatycznego zakończenia cyklu, po zakończeniu
ostatniej fazy.

MENU

Wybrać i ustawić wartości dla fazy 2 (jak opisano w punkcie 2).
Celem zaprogramowania dalszych faz (do sześciu), należy powtarzać punkt 4, punkt 5 i
6, max. 7 faz.
Po zaprogramowaniu pełnego zestawu faz, należy produkty włożyć do pieca i przycisnąć
przycisk Start / Stop.

Cykl obróbki cieplnej rozpoczyna się od fazy 1 (wartość 1 pulsuje dla odnośnego punkty na WYŚWIETLACZU), a po zakończeniu pierwszej fazy przechodzi automatycznie do fazy 2 (wartość 2 pulsuje
dla odnośnego punktu na WYŚWIETLACZU) i tak
dalej aż do zakończenia wszystkich zaprogramowanych faz.
faza 2 w działaniu

W celu ustawienia cyklu wielofazowego należy postępować w poniżej podany sposób. Włączyć piec;
2. Wybrać i ustawić (patrz paragraf 4. 3,, RĘCZNY
TRYB STEROWANIA")
sposób gotowania dla fazy 1;
temperaturę komory pieca dla fazy 1;
czas obróbki cieplnej (lub jako alternatywę
nastawić temperaturę dla sondy) dla fazy 1.
3. Nacisnąć przycisk P i na WYŚWIETLACZU
pulsując wyświetli się wartość 1 (faza 1) oraz
opis P:MENU. Nacisnąć przycisk P aby otworzyć menu, na
WYŚWIETLACZU wyświetli się punkt P:ADD
PHASE (można również wybrać inny punkt z
menu)

Celem poinformowania operatora, przejście do każdej nowej fazy jest także sygnalizowane krótkim sygnałem akustycznym.
Po wykonaniu ostatniej fazy następuje automatyczne zakończenie cyklu obróbki cieplnej, jak to już
opisano, sygnalizowane podwójnym, przerywanym
sygnałem akustycznym.
Celem powtórzenia tego samego cyklu obróbki
cieplnej, należy powtórnie nacinać przycisk Start /
Stop.
Po rozpoczęciu cyklu gotowania, jeżeli potrzeba,
można opuścić jedną lub więcej faz i przejść do fazy, która ma być aktualnie wykonana, wykonując
poniższe działania
nacisnąć przycisk ( & gt;) jeden lub więcej razy aby
przejść do wybranej fazy;
nacisnąć przycisk P i przy punkcie,, SKIP PHASE " ponownie należy go nacisnąć, celem potwierdzenia wybranej fazy i natychmiastowego
uruchomienia wykonywania tej fazy;

pulsując faza
wyświetla operacje opisane powyżej

AUTOMATYCZNY WIELOFAZOWY
CYKL OBRÓBKI CIEPLNEJ (GOTOWANIA)

przyciski,, strzałek"
(w lewo lub w prawo)

celem:
- powrót do menu
- wybrania faz

(w górę lub w dół)
(lub użyć pokrętło)

- wybrania receptur lub programów
- wybrania receptur lub menu programów
- wybrania funkcji dodatkowych
- ustawienia wartości

4. 4. 1

DODAJ FAZĘ

Nacisnąć przycisk P aby potwierdzić ten punkt i
na WYŚWIETLACZU pulsując wyświetli się
wartość 2 (faza 2) oraz niektóre z przycisków
TRYBU RĘCZNEGO zaczną świecić pulsując.

4. 2

USTAWIANIE GODZINY, DATY I
OPÓŹNIENIA STARTU PROGRAMU

2.

?? GODZINA I DATA??
Celem ustawienia godziny i daty należy wykonać co
następuje:
1. włączyć piec naciskając przycisk I. Trzymać naciśnięty przycisk TM tak długo, aż
rozlegnie się akustyczny sygnał i na wyświetlaczu pulsując, wyświetlą się cyfry GODZINY.

Nacisnąć przycisk P (program) i wybrać punkt:
P: DELAY START (OPÓŹNIĆ START)
CZYŚCIĆ

wybrany
punkt.

DODAJ
OPÓŹNIĆ

Nacisnąć przycisk P (program) litera D [DELAY
START (OPÓŹNIĆ START)] wyświetli się pulsując.

LITERA D
PULSUJE

Obracać pokrętło (przy pulsującym wyświetlaniu cyfry) zgodnie z ruchem wskazówek zegara
lub w przeciwnym kierunku, aby ustawić aktualną godzinę.
Ponownie nacisnąć przycisk TM i ustawić MINUTY jak opisano w punkcie 3.
dzień

miesiąc

rok

Ustawić żądany czas uruchomienia cyklu
(START) (wyświetla się na małym wyświetlaczu
czasu TM) i nacisnąć przycisk START / STOP.

Teraz cykl uruchomi się o czasie wyznaczonym
przez [DELAY START (OPÓŹNIĆ START)] i litera D
będzie pulsując na WYŚWIETLACZU informować o
punkcie, którego funkcja aktualnie działa. : 24-01-2002
AKTUALNA DATA

4. 3
Np. : 9. 15
AKTUALNA GODZINA
godziny

kontrolka czas-
ZMIENIANIE WPROWADZONYCH
PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ (GOTOWANIA)

Zatrzymywanie, start oraz zapamiętywanie cykli
gotowania, używając do tego odpowiednich przycisków, które mają wpływ na modyfikację następujących parametrów cyklu obróbki cieplnej:

minuty
Np. 25
START OPÓŹNIENIA
10 minut)

sposób obróbki cieplnej;
temperatura gotowania TS;
czas gotowania TM;
temperaturę sondy PRB (zamiast czasu gotowania).

Kiedy modyfikowane są parametry ZAPAMIĘTANYCH programów gotowania, (w trakcie wykonywania procesu gotowania) to przy numerze
programu pojawi się,, *".
Kiedy modyfikowane są parametry zapamiętanych programów gotowania, to nowy parametr
zastąpi stary

Ponownie nacisnąć przycisk TM aby ustawić
DATĘ (wyświetlaną na WYŚWIETLACZU
TEMPERATURY) w taki sam sposób jak dla
godzin (patrz poprzedni punkt 3).
MIESIĄC i ROK powtarzając te same operacje
jak przy ustawiani dnia.

Jeżeli piec wykonuje cykl gotowania złożony z
kilku różnych faz i chcemy zmodyfikować parametry następnej fazy, to należy wykonać następującą
procedurę.

?? OPÓŹNIENIE STARTU PROGRAMU??
(opóźnione rozpoczęcia cyklu gotowania)
Gdy data i aktualna godzina zostały już ustawione
(patrz poprzedni paragraf) należy wykonać następujące operacje:

Nacisnąć przycisk START / STOP aby zatrzymać wykonywanie bieżącego cyklu gotowania.

Nacisnąć przycisk ( & gt;) aby wyświetlić fazę, którą
zamierza się zmodyfikować i zmienić wartości
poprzez wprowadzenie nowych nastawów.

Nacisnąć przycisk P (program) i wybrać wymaganą recepturę lub program

program

wybrano

26

c)

Nacisnąć przycisk START / STOP aby piec
rozpoczął kontynuowanie bieżącego cyklu obróbki cieplnej (gotowania). 4

KRESKA
pulsując
punkt

ZAPAMIĘTYWANIE RECEPTUR LUB
PROGRAMÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ
(GOTOWANIA)

NAZWA
RECEPTURY

Programy nie muszą być obowiązkowo zapamiętywane w numerycznej kolejności (np. 01-02-03).
Można im nadać dowolny numer porządkowy w zakresie od 0 do 99. Punkt obok numeru na wyświetlaczu, oznacza, że numer programu jest wykorzystany (zajęty) (z wprowadzonym programem) natomiast wolne numery, nie posiadają punktu obok
numeru. 5

ZAPAMIĘTAJ
RECEPTURĘ

WYBIERZ
NUMER

Nacisnąć przycisk P aby wybrać numer receptury

NUMER
RECEPTURY
POTWIERDŹ

SZUKANIE WG NUMERU
Nacisnąć przycisk P i wybrać żądaną recepturę lub
program.

Wybrać (gdy pulsuje) numer receptury pod którym zamierza się zapamiętać aktualnie ustawioną recepturę i zatwierdzić ten numer naciskając przycisk P.

Wybrać punkt WRITE NAME (ZAPISZ NAZWĘ)

SZUKANIE RECEPTUR LUB PROGRAMÓW.

Są dwie metody do poszukiwania receptury lub programu
SZUKANIE WG NUMERU (receptury lub programu);
SZUKANIE WG NAZWY (receptury lub programu);
Podczas nastawiania cyklu gotowania, wcisnąć
przycisk P dwukrotnie i wybrać pozycję z menu
WEDŁUG NUMERU LUB NAZWY, lub przytrzymać
wciśnięty przycisk P przez kilka sekund, aby wyjść
z ustawiania cyklu i wykonać co następuje.

Nacisnąć ponownie przycisk P aby rozpocząć
zapamiętywanie programu, wyświetli się punkt
SELECT NUMBER (WYBIERZ NUMER).

ZACHOWAJ
12. Ponownie przez kilka sekund naciskać przycisk
P aby wyjść z procesu zapamiętywania programu.

Nacisnąć ponownie przycisk P aby otworzyć
menu i wybrać punkt STORE RECIPE (ZAPAMIĘTAJ RECEPTURĘ).

wyświetlony
11. Wybrać punkt SAVE ITEM (ZACHOWAJ
PUNKT) i nacisnąć przycisk P aby go zapamiętać

Nacisnąć przycisk P

faza 1
GOTOWANE
KURCZĘ

Jeżeli już receptura (zestawiona z jednej lub więcej
faz gotowania) została zaprogramowana, za pomocą przycisków w trybie RĘCZNYM albo AUTOMATYCZNYM należy wykonać następujące operacje:

nacisnąć przycisk ( & gt;) aby wprowadzić następną
literę lub cyfrę, jak opisano w punkcie 8. i tak
dalej postępować, aż dla programu wprowadzi
się pełną nazwę dla danego programu.

10. Nacisnąć przycisk P aby potwierdzić NAZWĘ
RECEPTURY [np. COOKING CHICKEN (GOTOWANE KURCZĘ)].

-01---(numer receptury)
CHICKEN (KURCZĘ -nazwa receptury)

1
Wybrać pierwszą literę lub cyfrę

9.

-02---(numer receptury)
POTATOES (ZIEMNIAKI -nazwa receptury)

Receptury albo programy (lub cykle gotowania), celem ułatwienie późniejszego ich wywołania, mogą
być przez system pieca zapamiętywane w postaci
numerów (w kolejności) lub identyfikowane według
wprowadzonej nazwy. :

Nacisnąć przycisk P, wyświetlona kreska,, -"
zacznie pulsować

SZUKANIE WG NAZWY
Nacisnąć przycisk P aby otworzyć wykaz receptur
lub programów.

ZAPISZ
NAZWĘ

program
27

CZYŚCIĆ
Faza OPIEKANIA (zamknięcie porów mięsa w wysokiej temperaturze) startuje, a po niej następuje
nagłe schłodzenie i przejście do wolnego gotowania;
w
fazie
DOJRZEWANIA
(która
decyduje
o delikatności mięsa) odpowiedni czas trwania pulsuje na dużym wświetlaczu temperatury sondy
(po naciśnięciu dowolnego przycisku, czas trwania
znika). Potem następuje końcowa faza PRZETRZYMYWANIA, która pozwala utrzymać żywność
w określonej temperaturze.
Cały cykl LTC cycle (łącznie z fazą PRZETRZYMYWANIA) może trwać przez maks. 24 godziny.
Jedną lub więcej faz można opuścić (pominąć)
i przejść do następnej (patrz SKIP PHASE/FAZA
POMINIĘCIA w par. 1 AUTOMATYCZNE,
SEKWENCYJNE, WIELOFAZOWE GOTOWANIE);
to jest użyteczne, przykładowo, gdy gotowanie zostało rozpoczęte przy pomocy innego urządzenia
(faza OPIEKANIA) np. na płycie grillowej i ma być
dokończone w piecu air-o-steam (fazy DOJRZEWANIA I PRZETRZYMYWANIA).
Fazy DOJRZEWANIA nie można pominąć; co oznacza, że jeśli trzeba skorzystać tylko z fazy PRZETRZYMYWANIA nalezy ją nastawić
w UTILITY (patrz par. 9 UTILITIES).

Nacisnąć przycisk P i wybrać punkt SEARCH BY
NAME (SZUKAJ WG NAZWY).
SZUKAJ
WG NAZWY

Nacisnąć przycisk P aby rozpocząć wybranie i szukanie pierwszej litery nazwy żądanej receptury (np.
G -ĘŚ)
litera G
Nacisnąć przycisk P aby potwierdzić tę wybraną literę, pierwsza receptura lub program rozpoczynający
się od litery G wyświetli się na wyświetlaczu
(= szynka
wędzona)

Pierwsza receptura rozpoczynająca się
na literę G

Wybrać z wykazu tych, które rozpoczynają się na G.
żądaną
recepturę

GOOSE =
GĘŚ

4. 6

UŻYWANIE ZAPAMIĘTANYCH
PROGRAMÓW

Główne zalety:
o Doskonała jakość żywności.
o Standardowa procedura LTC gwarantuje powtarzalność wyników gotowania.
o Typowy aromat pieczystego, soczystość w centrum i na obrzeżach.
o Jednolity kolor i doskonała równomierność stopnia
wypieczenia.
o Szybki proces dojrzewania - oszczędność czasu
i wykorzystanie świeżych produktów.
o Znaczący spadek utraty masy, 5-8% (w zależności od jakości produktów i wybranej temperatury
sondy).
o Istotne uzyski w wielkości porcji przeznaczonych
do sprzedaży.
o Ogromne oszczędności energii dzięki inteligentnemu programowi EFS - LTC.

System pieca wyposażony jest w kilka fabrycznie
skonfigurowanych programów, których nie można
wykasować z pamięci. Są one niezbędne do wykonywania kilku standardowych funkcji usługowych.
Poniżej podano fabrycznie skonfigurowane programy, w które wyposażono piec.
GOTOWANIE NISKO-TEMPERATUROWE (EFSLTC)
Gotowanie w niskiej temperaturze jest szczególną
procedurą przeznaczoną do przygotowywania w
szczególności wołowiny np. żeberek, filetów, zrazów, polędwicy, ale także do innych mięs jak cielęciny, jagnięciny, dziczyzny, indyków, kaczek,
wieprzowiny, etc. Do mięs takich jak: polędwica, łopatka, udźca, combra, T-bone, steku, fileta, rąbanki,
etc.
EFS-LTC to fabrycznie ustawiony, całkowicie automatyczny program pozwalający uzyskać dojrzałą,
delikatną i równomiernie ugotowaną żywność.

SYSTEM OCZYSZCZANIA (AIR O CLEAN)
Jest to system oczyszczania, który automatycznie
wykonuje procedurę oczyszczania komory pieca,
używając stosownych detergentów w zależności od
tego, jak mocno zabrudzona jest komora. Program
ten składa się z czterech cykli oczyszczania.

Program ten obejmuje 4 główne fazy:
PODGRZWANIE, OPIEKANIE, DOJRZEWANIE,
PRZETRZYMYWANIE.
Nastawić program jak wskazano poniżej dla wybranych programów. Gdy na dużym wyświetlaczu pojawi się słowo LOAD, po zakończeniu fazy PODGRZEWANIA
(Jeśli konieczne, zmienić wcześniej nastawioną
temperatuę w komorze pieca)
UMIEŚCIĆ żywność w piecu air-o-steam i włożyć do
produktu sondę z 6 czujnikami temperatury.
temperatuę sondy).
Zamknąć drzwi i rozpocząć cykl przez ponowne
wciśnięcie przycisku START.

CLEAN (OCZYSZCZANIE) 1 (lekkie)
Jeżeli zabrudzenie jest jeszcze świeże, pochodzące
od gotowania potraw z małą zawartością tłuszczu
(np. : po cyklu gotowania na parze).
CLEAN (OCZYSZCZANIE) 2 (standardowe)
Jeżeli komora pieca jest nie bardzo zabrudzona po
obróbce cieplnej produktu z tłuszczem.
CLEAN (OCZYSZCZANIE) 3 (mocne zabrudzenie)
Jeżeli komora pieca jest bardzo zabrudzona po obróbce cieplnej tłustego produktu (np. : po obróbce
cieplnej pieczonych kurczaków, pieczonych kiełbas
(parówek) itp.

28

4. 7

CLEAN (OCZYSZCZANIE) 4 (bardzo mocne zabrudzenie)
Jeżeli komora pieca jest bardzo mocno zabrudzona
po obróbce cieplnej bardzo tłustego produktu (np. :
po pieczeniu kurczaków, pieczeniu kiełbas (parówek) itp. ) także z pozostałościami odprowadzanymi
do ścieku (skorupy).

Nacisnąć przycisk I aby włączyć piec.

Nacisnąć przycisk P.

Wybrać recepturę lub program, który ma być
skasowany.

PRE-HEAT... (wstępne podgrzewanie)
Te programy oznaczone skrótem,, PRE-HEAT... ",
używane są do wstępnego podgrzewania komory
pieca z wartością tego parametru specyficzną dla
danego produktu. Wartość parametru może być
modyfikowana lub wyłączana.

Nacisnąć przycisk P i wybrać punkt CANCEL
RECIPE (SKASUJ RECEPTURĘ).

NAZWA RECEPTURY

F00... --- & gt; F19... (receptury kulinarne)
Jest to 20 fabrycznie zaprogramowanych receptur
kulinarnych dla głównych
dań z kuchni międzynarodowej.
Więcej informacji w odnośnej książce kucharskiej.

gotowanie
ziemniaków
potwierdź

Jeżeli pojemniki detergentu i /lub środka płuczącego
zostałyby zupełnie opróżnione lub łączące je rurki
byłyby również puste to przed uruchomieniem cyklu
SYSTEMU OCZYSZCZANIA, zostanie wykonany
cykl dla napełnienia. Pozwoli to na napełnienie rurek
odpowiednimi płynami i na prawidłowe wykonanie
cyklu oczyszczania.
Uwaga 2:
Aby nastawić cykl gotowania, należy dwukrotnie
wcisnąć przycisk P i wybrać pozycję w menu WEDŁUG NUMERU LUB NAZWY, lub wcisnąć i
przytrzymać przez kilka sekund przycisk P, aby
wyjść z ustawień i postępować następująco.
Nacisnąć przycisk P, program A0 rozpocznie
pulsować.
Nacisnąć przycisk P aby ostatecznie skasować
recepturę z programu.

Cykl MYCIA pieca rozpocznie się gdy temperatura
w komorze pieca osiągnie automatycznie 70°C.
Przed wykonaniem cyklu MYCIA pieca należy
upewnić się czy pojemniki (umiejscowione pod panelem sterującym) są wypełnione
detergentami
odpowiedniego typu: sprawdzic uprzednio rozdział
7. DOZÓR I KONSERWACJA.

skasuj recepturę

Aby skorzystać z zaprogramowanych fabrycznie
programów należy:

KASOWANIE RECEPTURY LUB ZAPAMIĘTANEGO PROGRAMU

Na wyświetlaczu wyświetla się napis A0 CLEAN 1.
Wybrać żądany program lub w przeciwnym wypadku przejść do punktu 3. Nacisnąć przycisk START / STOP aby uruchomić cykl A0 CLEAN 1 (lub wybrany inny
program).
Aby wyjść (exit), edytować (edit), ominąć fazę (skip
phase), patrz paragrafy programowania zwykłego.

29

Nacisnąć ponownie przycisk P, i przytrzymać
kilka sekund aby opuścić program.

EPt8-

Czujnik temperatury karty elektronicznej
uszkodzony.
ESCH- Zakłócenia w działaniu urządzeń chłodzących obwód nadzoru sterowania obsługą.
Etub- Ostrzeżenie przegrzania wytwornicy pary
(125? C).
EtucOstrzeżenie przegrzania komory pieca
(320? C).
EFLP- Uszkodzenie w układzie silnika zaworu odprowadzenia pary z pieca.
ETCZadziałanie ogranicznika temperatury komory pieca
ETB
- Samoczynne wyłączenie ogranicznika
temperatury bojlera.

5. KODY ALARMÓW I DIAGNOSTYKA
W przypadku niektórych awarii i niesprawności w
działaniu urządzenia na wyświetlaczach mogą pojawić się kody alarmowe sygnalizujące rodzaj awarii
lub przyczynę usterki w działaniu.
Poniższe kody, mogą wyświetlać się na wyświetlaczu czasu
Kody prezentujące: wartość, funkcję lub stan
Cln
Clnt
cont
cool
End
FILL
Hold
LOAd
oPEnPrEHSoap

StArt
Stby

-program MYCIA włączony.
- Półautomatyczny progrm mycia włączony.
-ustawiono nielimitowany czas.
-schładzanie komory pieca.
-Koniec cyklu lub funkcji.
-napełnianie wytwornicy pary. (Sprawdzić
czy otwarty jest zawór w dopływie wody).
-opcja gotowania, funkcja HOLD jest włączona.
- Umieścić produkty w piecu.
otwieranie zaworu spustu z wytwornicy pary.
wytwornica pary w fazie podgrzewania.
(czekać aż zgaśnie kod).
- Detergent. Natryskać odpowiedni detergent na powierzchnie przeznaczone do
mycia jak wskazano w punkcie 4 surfaces
to be cleaned as indicated in point 4) cyklu
półautomatycznego mycia komory (patrz
par. 7. DOZÓR I KONSERWACJA).
- wcisnąć przycisk START aby uruchomić
program.
- czas oczekiwania na uruchomienie SYSTEMU MYCIA.

WAŻNE!
W sytuacji awarii i wyświetlania kodu alarmowego podczas trwania cyklu, praca pieca zostaje
przerwana i rozlega się ciągły sygnał dźwiękowy.
Dalsze użytkowanie pieca jest dozwolona tylko
wtedy, gdy cykl gotowania nie używa uszkodzonego elementu, który spowodował wywołanie
kodu alarmowego.
Wzywając pomoc serwisu technicznego, należy
podać wyświetlony kod alarmowy. WYŁĄCZENIE W PRZYPADKU
AWARII
W przypadku awarii piec należy wyłączyć, postępując w następujący sposób:
Wyłącznikiem głównym wyłączyć zasilanie
elektryczne pieca, zamknąć dopływy wody (wykorzystując wyłącznik i zawory znajdujące się
poza urządzeniem).
W najbliższym punkcie serwisowym, należy
skontaktować się z autoryzowanym przez producenta i posiadającym odpowiednie uprawnienia personelem technicznym.

Kody ALARMÓW
Kody sygnalizujące konieczność kontaktu z przeszkolonym fachowcem z serwisu technicznego.

7 UTRZYMANIE PIECA I KONSERWACJA

EH20-

za niskie ciśnienie wody dla SYSTEMU
OCZYSZCZANIA (wymagane ciśnienie od
1. 5 do2. 5 bara.
EFUN- wentylator automatycznie resetował urządzenie termicznego zabezpieczenia. Na
małym wyświetlaczu wyświetli się UP w
odniesieniu do pojedynczego wentylatora
(6 - 10 GN) lub górnego wentylatora (20
GN) w komorze albo wyświetli się DO, jeżeli dotyczy dolnego wentylatora (tylko 20
GN).
E---- - niezgodność z wymaganym parametrem
(numer prawidłowego parametru wyświetli
się na miejscach kresek "----,,.
EPt1- Czujnik komory pieca rozłączony lub zwarty.
EPt2- Czujnik wytwornicy pary rozłączony lub
zwarty.
EPt3- Czujnik sondy do pomiaru temperatury
wnętrza potrawy rozłączony lub zwarty.
EPt4- Czujnik obejścia (Bypass) rozłączony lub
zwarty.

Na zakończenie każdego dnia pracy, należy
umyć wnętrze pieca przy pomocy specjalnego
detergentu, zgodnie z zaleceniami jego producenta.
Nie wolno myć pieca rozpylaczami wody pod
ciśnieniem.
Do mycia powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej, nie należy stosować detergentów
(zawierających nawet w rozcieńczeniu) chlor,
wybielacz, kwas solny itp..
Nie wolno stosować agresywnych substancji
(takich jak np. kwas mrówkowy) do mycia podłogi pod piecem.

Urządzenia POZIOMU A dostarczane są z programem automatycznego oczyszczania wnętrza komory pieca zwanym CLEANING SYSTEM (SYSTEM
OCZYSZCZAJĄCY). Jak korzystać z tego programu
do oczyszczania, opisano w paragrafie 4. 5
,, UŻYWANIE ZAPAMIĘTANYCH PROGRAMÓW".

Wykonanie programu CLEAN SYSTEM (SYSTEM
OCZYSZCZANIA) wymaga zastosowania detergentów. Za każdym razem, gdy napełnia się DETERGENTEM, max. 5L pojemnik (po prawej, z CZERWONĄ nakrętką) albo pojemnik ze środkiem
WSPOMAGAJĄCYM PŁUKANIE max. 1, 2L (po lewej, z NIEBIESKĄ nakrętką), należy zwrócić uwagę
na naklejkę umieszczone pod panelem sterowania,
CLEAR RINSER
Max. 1, 2L
(środek
wspomagający
płukanie)

Dla uzyskania lepszych efektów mycia komory pieca, należy wcześniej zdemontować z tyłu komory
pieca zespół prowadnic do palet (jeżeli jest na wyposażeniu) i otworzyć płytę odsysacza.
Celem otwarcia płyty odsysacza A (Rys. 2),
należy wykonać następujące operacje:
wyłączyć piec i odłączyć od sieci zasilania elektrycznego.
Włożyć czubek wkrętaka do otworu B i podważyć (1) w kierunku wnętrza pieca, po wyhaczeniu z kołków B 1 na wspornikach z boku, otworzyć płytę.
Celem całkowitego wyjęcia z pieca płyty odsysacza,, A" (Rys. 2), należy wykonać następujące operacje:
Używając klucza Allena (2), odkręcić (2) nakrętki C1.
Podciągnąć (3) płytę wentylatora i wycofać ją
(4) z dolnego kołka C w komorze pieca.
Nacisnąć (5) na płytę aby umożliwić wyjście
górnego kołka D i całkowite wyjęcie płyty.

DETERGENT
Max. 5L
(środek do
mycia)

Należy stosować następujące produkty myjące:
- ECOLAB " Oven Cleaner Power " detergent (nie w
żelu).
- ECOLAB " Oven Rinse Power " czynnik wspomagający płukanie (nie w żelu).
Prawidłowe mycie komory pieca nie jest zagwarantowane jeśli są stosowane innego typu, niż wskazane powyżej, detergenty lub czynniki wspomagające płukanie.
Komora pieca wyposażona jest w możliwość wykonywania półautomatycznego cyklu oczyszczania. W
tym celu należy wykonać następujące operacje:
Uwaga: Cykl mycia może rozpocząć się tylko wtedy, gdy temperatura w komorze pieca jest niższa niż
90? C. W związku z tym, jeżeli temperatura jest wyższa, należy wcześniej uruchomić funkcję szybkiego
schładzania pieca.

Za pomocą natrysku wody, z wnętrza komory
pieca usunąć duże resztki jedzenia.

wybrać poniższą funkcję dodatkową (patrz
4. 10,, FUNKCJE DODATKOWE"

i uruchomić cykl naciskając przycisk,, START /
STOP.

Montaż płyty wykonać w odwrotnej kolejności do
powyższej procedury następnie nakrętki C1 równo
dokręcić do płyty.

Po około 5 minutach zakończy się 1 cykl i rozlegnie się sygnał akustyczny.
Należy otworzyć drzwi pieca i spryskać jego
wewnętrzne powierzchnie odpowiednim detergentem.
Zamknąć ponownie drzwi. Na wyświetlaczu TS
trwa odliczanie od 120 do 0, jest to czas wymagany dla zadziałania środka odtłuszczającego.
Gdy na wyświetlaczu pojawia się zero, piec
rozpoczyna dziesięciominutowy cykl parowy
(faza 2), po zakończeniu którego rozlega się
sygnał akustyczny. Cykl mycia zakończył się.
Otworzyć ostrożnie drzwi i dokładnie należy
spłukać wnętrze pieca.

o Jeśli występuje, należy umyć filtr przeciwtłuszczowy komory pieca (poza dostawą),
co najmniej jeden raz na trzy cykle gotowania.
o Jeśli występuje, należy umyć filtr powietrza (poza
dostawą), co najmniej jeden raz na miesiąc, wyjmując go spod panela sterującego. Zaniechanie
czysszczenia filtra może wpłynąć negatywnie na
wydajność i wyniki gotowania.
31

Poszczególne elementy i powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej, należy codziennie
umyć letnią wodą z dodatkiem mydła lub detergentu, następnie spłukać dokładnie czystą wodą i wytrzeć do sucha.
Elementów ze stali nierdzewnej w żadnym wypadku nie wolno czyścić agresywnymi detergentami, środkami do szorowania, ścierakami
drutowymi, ostrymi szczotkami itp., mogą one
pozostawić metalowe resztki, które mogą spowodować rdzewienie.
Przy wyłączeniu urządzenia z eksploatacji i postawieniu go w stan stałej konserwacji, należy:
Wyłączyć dopływ prądu głównym wyłącznikiem i odciąć dopływ wody.

Dokładnie oczyścić urządzenie, następnie
szmatką lekko nasączoną oliwią wazelinową nanieść cienką warstwę ochronną na
wszystkie elementy ze stali nierdzewnej.
Miejsce składowania okresowo wietrzyć.

nim przyciskiem lub dźwignią następnie spuścić
ocet (naciskając wymieniony już przycisk).
11. Wyłączyć piec.
12. Włożyć wąż gumowy do rury wlewowej wytwornicy i płukać wytwornicę, aż wypływająca ze
spustu woda, będzie zupełnie czysta.
13. Włożyć z powrotem korek i używając przycisku
zamknąć zawór spustowy (naciskając wymieniony już przycisk). 1 OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA
Z WYTWORNICY PARY
(JEŻELI JEST NA WYPOSAŻENIU)
Wbudowany czujnik osadzania się kamienia
kotłowego, znajduje się wewnątrz wytwornicy
pary i w przypadku konieczności usunięcia kamienia spowoduje zaświecenie się sygnalizatora:

7. 3

Gdy zdecydowano się na usuwanie kamienia kotłowego metodą chemiczną, należy w tym zakresie
przestrzegać instrukcji załączonych do danego
środka chemicznego.
Na przykład używając środka chemicznego ECOLAB's,, STRIP-A-WAY" postępuje się następująco:
wykonać zalecenia przekazane w poprzednich
paragrafach i wykorzystać rurkę wlewu do wytwornicy aby napełnić ją odpowiednimi ilościami
środka chemicznego i wody:
-. 2, 0 litrami płynu do usuwania kamienia kotłowego oraz 6, 0 litra wody (6-10 GN).
-. 4, 5 litra płynu do usuwania kamienia kotłowego oraz 11, 5 litra wody (20 GN).
Włączyć cykl parowy na 12 minut.
Wyłączyć piec i odczekać 40 minut.
Otworzyć zawór spustowy wytwornicy i postępować jak opisano w paragrafie powyżej.

Po zapaleniu się powyższego sygnalizatora, należy
natychmiast usunąć kamień kotłowy z bojlera.
Producent nie bierze odpowiedzialności za sytuacje spowodowane nie wykonywaniem okresowego oczyszczania bojlera (wytwornicy pary)
z kamienia kotłowego (o ile układ jest zainstalowany). Ponadto wszystkie naprawy i wymiany
uszkodzonych części, zaistniałe z powodu powstania kamienia kotłowego nie są objęte gwarancją. Jeżeli charakterystyka zasilania wodą nie
spełnia wymogów producenta (patrz odpowiedni
paragraf) to powstałe z tego powodu uszkodzenia również nie są objęte udzieloną gwarancją.

Włożyć wąż gumowy do rury wlewowej wytwornicy i płukać wytwornicę, aż wypływająca ze
spustu woda będzie zupełnie czysta (bez śladów
płynu do usuwania kamienia kotłowego).

Kamień kotłowy z wytwornicy należy usuwać w
następujący sposób:
za pomocą czystego octu (100%)
lub
chemicznych środków do oczyszczania (instrukcja poniżej).

Włożyć z powrotem korek i używając przycisku
zamknąć zawór spustowy (naciskając wymieniony już przycisk).
Po zakończeniu cyklu usuwania kamienia z bojlera
wskazanym jest, włączyć piec bez produktów na 30
minut w cyklu parowym.
Należy włączyć piec przed usuwaniem kamienia
kotłowego z bojlera (wytwornicy pary). 2
USUWANIE KAMIENIA ZA POMOCĄ
ŚRODKA CHEMICZNEGO

WAŻNE - 2
Jeśli kurek zasilania w wodę nie jest łatwo dostępny, aby opróżnić bojler należy postępować
1) Otworzyć zawór spustowy bojlera specjalnym
przyciskiem.
2) Odczekać 2 minuty i wyłączyć piec; zawór spustowy zamknie się automatycznie.

METODY OCTOWEJ

Zamknąć zawór dopływu wody
Opróżnić wytwornicę naciskając przycisk spustu.

Po jednej minucie zamknąć spust z wytwornicy,
używając odpowiedniego przycisku dźwigni. Wyjąć plastykowy korek z rurki wlewu do wytwornicy i wlać do niej 8 litrów (6-10 GN) albo
16 litrów (20 GN) czystego octu.
5. Otworzyć zawór dopływu wody. Włączyć cykl parowy na 16 minut.
7. Wyłączyć piec i odczekać 60 minut.
8. Uruchomić piec na następne 2 minut.
9. Wyłączyć powtórnie piec i odczekać 60 minut.
10. Przy stale otwartym zaworze dopływu wody,
otworzyć zawór spustowy z bojlera odpowied-

7. 3 ZALECENIA DLA SPECJALNEGO
OCZYSZCZANIA

7. 2 WYMIANA ELEMENTÓW JEDNORAZOWEGO UŻYCIA

Czyszczenie i sprawdzenie systemu odpływu

Wymiana żarówki pieca (Rys. 3)
Jeżeli żarówka jest przepalona to należy:
Wyłączyć zasilanie elektryczne.
Odkręcić cztery śruby pierścienia mocującego
,, A", wyjąć szkiełko,, V" wraz z uszczelnieniem
,, G".
Wyjąć halogen poprzez papier / szmatkę (ze
względu na ryzyko poparzenia) i włożyć nowy o
tych samych parametrach (12V, 20W, 300? C).

Okresowo sprawdzać i udrażniać rurki odpływowe
(ściekowe) aby zapewnić dobry odpływ wody z
Czyszczenie wewnętrznej szyby drzwi (Rys. 5)
Czynność ta może być wykonywana tylko wtedy,
gdy urządzenie jest chłodne. Nie wolno stosować do
jej mycia żadnych ostrych, ścierających środków i
detergentów.
Celem uzyskania dostępu do wnętrza drzwi, należy
otworzyć wewnętrzną płytę szklaną zawieszoną do
drzwi.
Otworzyć drzwi pieca i nacisnąć obydwa (górny
i dolną) zatrzaski blokady,, F". Następnie otworzyć wewnętrzną szybę.

Założyć wszystkie elementy w odwrotnej kolejności niż podano powyżej zwracając uwagę na
poprawne usytuowanie szkiełka i uszczelnienia.
Dobrze jest przed założeniem pierścienia mocującego, uszczelnienie pokryć cienką warstwą
smaru silikonowego.

Wymiana uszczelki drzwi (Rys. 4)

Po umyciu szyby skręcić drzwi w odwrotnej kolejności niż podano powyżej oraz sprawdzić czy dociskają się do gumowych uszczelek.

Wskazówka: Uszczelka pod wpływem pracy ma
skłonność do twardnienia lub pękania. Po zauważeniu takich objawów, należy ją natychmiast wymienić.
W takim przypadku należy:
Podważając uszczelkę wyjąć ją, a następnie
wyjąć pozostałości starego silikonu.
Nałożyć warstwę silikonowej masy uszczelniającej w punktach,, 1"" wzdłuż wewnętrznej ramy
wspornikowej.
Włożyć nową uszczelkę wciskając ją wzdłuż jej
gniazda.

Czyszczenie zespołu obrotowego SYSTEMU OCZYSZCZANIA
Zaleca się oczyszczenie zespołu w następujących
przypadkach:
system oczyszczania nie był używany przez
długi okres czasu;
ramię czyszczące obraca się nierównomiernie
(dysze są prawdopodobnie zatkane);
używano bardzo twardą wodę.
Jeżeli dysze są całkowicie zatkane, używając czubka noża, należy usunąć wszystkie osady.
33

Wyjąć (bez zdejmowania) sprężysty zatrzask A
ze środkowego zespołu rozpylacza. W tym celu
należy włożyć czubek wkrętaka w miejsce zaznaczone strzałką i obrócić go z pozycji pionowej do poziomej jak pokazano na rysunku.
Zdjąć rozpylacz z czopa.

Umieścić rozpylacz w misce z rozpuszczalnikiem, pozwalając mu działać przez całą noc,
następnie należy wypłakać go w dużej ilości
wody.
Zamontować z powrotem rozpylacz na czop i
naciskając sprężysty zatrzask umieścić go na
właściwym miejscu.

RYSUNKI PANELI STEROWANIA
PANEL STEROWANIA (STEROWNIK) DLA POZIOMU A

PANEL STEROWANIA (STEROWNIK) DLA POZIOMU B

36

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen,
cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux products (such as refrigerators,
cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold
each year to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the
world.
Grupa Electrolux jest największym na świecie producentem zmechanizowanych urządzeń
przeznaczonych do kuchni, do czyszczenia oraz do lasu i ogrodu. Każdego roku sprzedaje
ponad 55 milionów produktów (takich jak: lodówki, kuchenki, pralki, odkurzacze, pilarki
łańcuchowe i kosiarki do trawy) o łącznej wartości około 14 miliardów USD w ponad 150
krajach świata.

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji sprzętu opisanego w niniejszej publikacji, bez uprzedzenia.
The Manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.

37

do Iko70czy to ten piec? ( w załączniku)znalazłem jeszcze coś takiegohttp://www. fixya. com/support/t17661833-electrolux_juno_air_o_steam_error_e30

AIR-O-STEAM

Elektryczne piece konwekcyjno - parowe

Instrukcja obs? ugi i instalacji

PNC:

260504, 260600-260623, 260626, 260627, 260630-260633, 260636, 260637

T? umaczenie z j? zyka angielskiego

Z GRUPY ELECTROLUX

SCHEMATY MONTA? OWE (plany instalacji)

I - wej? cie kabla zasilania energi? elektryczn?

B - doprowadzenie wody (0. 5- 5 °F)? 3/4 " M ISO 7/1

C - wyj? cie spustu wody - rura zbiorcza? 1 " 1/4M ISO 7/1

N - pod?? czenie wody z kondensacji? 3/4 " M ISO 7/1

ELEKTRYCZNE PIECE KONWEKCYJNO- PAROWE

INSTRUKCJA POD?? CZENIA I OBS? UGI

SPIS TRE? CI

TOC \o " 1-3 " \h \z HYPERLINK \l " _Toc37385982 " SCHEMATY MONTA? OWE
(plany instalacji) PAGEREF _Toc37385982 \h 2

HYPERLINK \l " _Toc37385983 " INSTRUKCJA POD?? CZENIA I OBS? UGI
PAGEREF _Toc37385983 \h 7

HYPERLINK \l " _Toc37385984 " SPIS TRE? CI PAGEREF _Toc37385984 \h 7

HYPERLINK \l " _Toc37385985 " Identyfikacja urz? dzenia PAGEREF
_Toc37385985 \h 8

HYPERLINK \l " _Toc37385986 " I. OPIS OGÓLNY URZ? DZENIA PAGEREF
_Toc37385986 \h 8

HYPERLINK \l " _Toc37385987 " 1. OPIS URZ? DZENIA PAGEREF _Toc37385987
\h 8

HYPERLINK \l " _Toc37385988 " 2. TABELA 1: DANE TECHNICZNE PAGEREF
_Toc37385988 \h 9

HYPERLINK \l " _Toc37385989 " 3 UWAGI WST? PNE PAGEREF _Toc37385989 \h
9

HYPERLINK \l " _Toc37385990 " 4. UWAGI NA TEMAT OCHRONY? RODOWISKA
PAGEREF _Toc37385990 \h 10

HYPERLINK \l " _Toc37385991 " 4. 1 OPAKOWANIE PAGEREF _Toc37385991 \h
10

HYPERLINK \l " _Toc37385992 " 4. 2 U? YTKOWANIE PAGEREF _Toc37385992 \h
HYPERLINK \l " _Toc37385993 " 4. 3 CZYSZCZENIE PAGEREF _Toc37385993 \h
HYPERLINK \l " _Toc37385994 " 4. 4 Z? OMOWANIE PAGEREF _Toc37385994 \h
HYPERLINK \l " _Toc37385995 " II. INSTRUKCJA POD?? CZENIA PIECA
PAGEREF _Toc37385995 \h 11

HYPERLINK \l " _Toc37385996 " 1. MIEJSCE INSTALACJI PIECA PAGEREF
_Toc37385996 \h 11

HYPERLINK \l " _Toc37385997 " 1. 1 OBOWI? ZUJ? CE NORMY PAGEREF
_Toc37385997 \h 11

HYPERLINK \l " _Toc37385998 " 2. POSADOWIENIE PAGEREF _Toc37385998 \h
11

HYPERLINK \l " _Toc37385999 " 3. POD?? CZENIE ELEKTRYCZNE PAGEREF
_Toc37385999 \h 11

HYPERLINK \l " _Toc37386000 " 3. 1 POD?? CZENIE PRZEWODU ZASILAJ? CEGO
(Fig. 10) PAGEREF _Toc37386000 \h 11

HYPERLINK \l " _Toc37386001 " 4. POD?? CZENIE DO INSTALACJI WODNEJ
PAGEREF _Toc37386001 \h 12

HYPERLINK \l " _Toc37386002 " 4. 1 CHARAKTERYSTYKI ZASILANIA WOD?
PAGEREF _Toc37386002 \h 12

HYPERLINK \l " _Toc37386003 " 4. 2 UK? AD ODP? YWU WODY PAGEREF
_Toc37386003 \h 12

HYPERLINK \l " _Toc37386004 " 5. ELEMENTY ZABEZPIECZE? PIECA PAGEREF
_Toc37386004 \h 13

HYPERLINK \l " _Toc37386005 " 6. SPRAWDZENIE DZIA? ANIA PAGEREF
_Toc37386005 \h 13

HYPERLINK \l " _Toc37386006 " 7. KONSERWACJA PAGEREF _Toc37386006 \h
13

HYPERLINK \l " _Toc37386007 " 8. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
PAGEREF _Toc37386007 \h 13

HYPERLINK \l " _Toc37386008 " 9. WYKAZ G? ÓWNYCH ZESPO? ÓW PAGEREF
_Toc37386008 \h 14

HYPERLINK \l " _Toc37386009 " III. INSTRUKCJE OBS? UGI PIECA PAGEREF
_Toc37386009 \h 15

HYPERLINK \l " _Toc37386010 " 1. OTWIERANIE DRZWI PIECA PAGEREF
_Toc37386010 \h 15

HYPERLINK \l " _Toc37386011 " 1. 1 MODELE 6-CIO oraz 10-CIO PÓ? KOWE
PAGEREF _Toc37386011 \h 15

HYPERLINK \l " _Toc37386012 " 1. 2 MODELE 20-TO PÓ? KOWE PAGEREF
_Toc37386012 \h 16

HYPERLINK \l " _Toc37386013 " 2. ZAMYKANIE DRZWI PAGEREF _Toc37386013
\h 16

HYPERLINK \l " _Toc37386014 " 2. 1 MODELE 6-CIO oraz 10-CIO PÓ? KOWE
PAGEREF _Toc37386014 \h 16

HYPERLINK \l " _Toc37386015 " 2. 2 MODELE 20-TO PÓ? KOWE PAGEREF
_Toc37386015 \h 16

HYPERLINK \l " _Toc37386016 " 3. OPIS PANELU STEROWANIA PAGEREF
_Toc37386016 \h 16

HYPERLINK \l " _Toc37386017 " 3. 1 UWAGI WST? PNE PAGEREF _Toc37386017
HYPERLINK \l " _Toc37386018 " 3. 2 G? ÓWNE PRZYCISKI PAGEREF
_Toc37386018 \h 16

HYPERLINK \l " _Toc37386019 " 3. 3 PODSTAWOWE SPOSOBY OBRÓBKI CIEPLNEJ
(GOTOWANIA) PAGEREF _Toc37386019 \h 16

HYPERLINK \l " _Toc37386020 " 3. 4 SPECJALNE SPOSOBY GOTOWANIA PAGEREF
_Toc37386020 \h 17

HYPERLINK \l " _Toc37386021 " 3. 5 DODATKOWE FUNKCJE PAGEREF
_Toc37386021 \h 18

HYPERLINK \l " _Toc37386022 " EKSPLOATACJA PIECA PAGEREF _Toc37386022
\h 19

HYPERLINK \l " _Toc37386023 " 4. POZIOMY STEROWNIKA A i B PAGEREF
_Toc37386023 \h 19

HYPERLINK \l " _Toc37386024 " 4. 1 W?? CZENIE PIECA PAGEREF
_Toc37386024 \h 19

HYPERLINK \l " _Toc37386025 " 4. 2 WYBIERANIE STEROWANIA PAGEREF
_Toc37386025 \h 19

HYPERLINK \l " _Toc37386026 " 4. 3 R? CZNY TRYB STEROWANIA PAGEREF
_Toc37386026 \h 20

HYPERLINK \l " _Toc37386027 " 4. 4 AUTOMATYCZNY TRYB STEROWANIA (TYLKO
DLA STEROWNIKÓW POZIOMU A) PAGEREF _Toc37386027 \h 24

HYPERLINK \l " _Toc37386028 " 5. KODY ALARMÓW I DIAGNOSTYKA PAGEREF
_Toc37386028 \h 30

HYPERLINK \l " _Toc37386029 " 6. WY?? CZENIE W PRZYPADKU AWARII
PAGEREF _Toc37386029 \h 30

HYPERLINK \l " _Toc37386030 " 7 UTRZYMANIE PIECA I KONSERWACJA
PAGEREF _Toc37386030 \h 30

HYPERLINK \l " _Toc37386031 " 7. 1 OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA Z
WYTWORNICY PARY PAGEREF _Toc37386031 \h 32

HYPERLINK \l " _Toc37386032 " 7. 2 WYMIANA ELEMENTÓW JEDNORAZOWEGO
U? YCIA PAGEREF _Toc37386032 \h 33

HYPERLINK \l " _Toc37386033 " 7. 3 ZALECENIA DLA SPECJALNEGO
OCZYSZCZANIA PAGEREF _Toc37386033 \h 33

HYPERLINK \l " _Toc37386034 " RYSUNKI PANELI STEROWANIA PAGEREF
_Toc37386034 \h 35

HYPERLINK \l " _Toc37386035 " PANEL STEROWANIA (STEROWNIK) DLA POZIOMU
A PAGEREF _Toc37386035 \h 35

HYPERLINK \l " _Toc37386036 " PANEL STEROWANIA (STEROWNIK) DLA POZIOMU
B PAGEREF _Toc37386036 \h 36

Identyfikacja urz? dzenia

''Dane techniczne'' tabliczka znamionowa

I. OPIS OGÓLNY URZ? DZENIA

1. OPIS URZ? DZENIA

Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich modeli pieca konwekcyjno -
parowego.

W celu uzyskania dalszych szczegó? owych informacji, o posiadanym modelu
urz? dzenia patrz dane umieszczone w Tabeli 1- ''DANE TECHNICZNE''.

Urz? dzenie posiada nast? puj? ce cechy:

Cyfrowy wska? nik temperatury.

Termostatyczn? sond? do pomiaru temperatury wewn? trz potrawy.

Mo? liwo?? ci? g? ego monitorowania wprowadzonych parametrów w trakcie
trwaj? cego cyklu gotowania / pieczenia.

Cykliczne, samoistne opró? nianie oraz automatyczny cykl czyszczenia
wytwornicy pary, przeciwdzia? aj? cy osadzaniu si? kamienia kot? owego w
wytwornicy pary.

Wska? nik sygnalizuj? cy poziom osadzenia si? kamienia kot? owego w
bojlerze, (patrz odpowiedni akapit instrukcji).

Automatyczn? szybk? wentylacj? odprowadzaj? c? z komory pieca nadmiar
wilgoci od zapiekanek.

AIR-BREAK przeciw zwrotne urz? dzenie spustu wody, przeciwdzia? aj? ce
zwrotnemu przedostawaniu si? do komory pieca oparów z odp? ywu wody do
kanalizacji.

O? wietlenie komory pieca.

Dwustopniowy mechanizm bezpiecznego otwierania drzwi, w celu
zabezpieczenia osoby obs? uguj? cej piec przed przypadkowym otwarciem i
ewentualnym jej poparzeniem przez wydostaj? c? si? par?.

W celu zapewnienia maksymalnej izolacji przed emisj? ciep? a oraz
zapewnienia niskiej temperatury otoczenia na zewn? trz komory drzwi pieca
wyposa? ono w dwie szyby.

Cykl (CLEANING SYSTEM) automatycznego mycia pieca po ka? dym dniu pracy
(dost? pny tylko w niektórych modelach. ).

Samo-testuj? cy system, który kodami, sygnalizuje b?? dn? prac? urz? dzenia
lub jego elementów (patrz rozdzia? ''KODY ALARMÓW I DIAGNOSTYKA''.

2. TABELA 1: DANE TECHNICZNE

ILO?? PÓ? EK 6 GN 1/1 10 GN 1/1 20 GN 1/1

PNC * A^ 260450 260462 260456 260452 260464 260458 260454 260466 260460

B^ 260451 260463 260457 260453 260465 260459 260455 260467 2604661

KONWEKTOR( (WYMIENNIK CIEP? A) ( ( ( ( ( ( ( ( (

WYTWORNICA PARY ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

NAPI? CIE ZASILANIA [VOLT] 400

3 N( 230

3 ( 200

3 ( 400

3 (

CZ? STOTLIWO?? [Hz] 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 /
60 50 / 60 50 / 60

MAKSYMALNY POBÓR MOCY ELEKTR. [kW] 10, 1 10, 1 10, 1 17, 5 17, 5 17, 5 35 35
35

BEZPIECZNIKI

(3 x 500 V) 25 32 40 32 50 63 63 63

63 80

80

PRZEKRÓJ PRZEWODU ZASILANIA ELEKTR. [mm] 5x2, 5 4x4 4x4 5x4 4x10 4x10
5x10- 4x10

4x10 4x10

4x10

ELEKTRYCZNA MOC SILNIKA WENTYLATORA [kW] 0, 19 0, 19 0, 19 0, 19 0, 19 0, 19
0, 38 0, 38 0, 38

ELEKTRYCZNA MOC ZESPO? U WYTWORNICY PARY [kW] 9 9 9 17 17 17 24 24 24

ELEKTRYCZNA MOC ZESPO? U KONWERTERA [kW] 9, 6 9, 6 9, 6 17 17 17 34 34 34

MAKSYMALNA ILO?? ZA? ADOWANYCH POTRAW [kg} 30 30 30 50 50 50 100 100 100

Emisja ha? asu: Poziomy ha? asu wytwarzane przez opisane w niniejszym
dokumencie urz? dzenia s? poni? ej 70 dB (A).

* Model konkretnego urz? dzenia okre? la kod PNC podany w tabeli 1 ''DANE
TECHNICZNE'' oraz jest umieszczony na samoprzylepnej tabliczce
znamionowej znajduj? cej si? u do? u, na lewej bocznej p? ycie urz? dzenia.

^ POZIOM STEROWNIKA

3 UWAGI WST? PNE

Przed rozpocz? ciem instalacji, obs? ugi urz? dzenia, nale? y uwa? nie
przeczyta? ca? y podr? cznik, poniewa? zawiera on wa? ne informacje na
temat bezpiecze? stwa, obs? ugi i odpowiedniego utrzymania urz? dzenia.

Po przeczytaniu niniejszej instrukcji nie nale? y jej wyrzuca?. Prosimy
zachowa? j? w bezpiecznym miejscu do pó? niejszego u? ytku przez inne
osoby.

UWAGA: Tylko przeszkolony i autoryzowany przez producenta personel
techniczny, mo? e wykona? instalacj? urz? dzenia, jak równie? wykonywa?
pó? niejsz? konserwacj? tego urz? dzenia.

Urz? dzenie zosta? o skonstruowane z przeznaczeniem tylko do
profesjonalnego wykorzystania, w celu obróbki termicznej? ywno? ci.
Jakiekolwiek inne u? ytkowanie jest niedozwolone i uznane zostanie jako
niezgodne z przeznaczeniem.

Urz? dzenie mo? e by? obs? ugiwane wy?? cznie przez odpowiednio przeszkolony
personel, nie wolno pozostawia? pracuj? cego urz? dzenia bez dozoru osoby
obs? uguj? cej.

W przypadku zaobserwowania jakiejkolwiek nieprawid? owo? ci w pracy lub
awarii, urz? dzenie nale? y natychmiast wy?? czy?.

W przypadku awarii nale? y wezwa? tylko autoryzowany przez producenta
serwis; do naprawy wolno u? ywa? tylko oryginalnych cz?? ci zamiennych.

Nie zastosowanie si? do powy? szych wymaga? stanowi ryzyko powstania
awarii, które mog? zagra? a? bezpiecze? stwu i spowoduj? utrat? gwarancji.

Nie wolno my? urz? dzenia wod? pod ci? nieniem z u? yciem rozpylaczy.

Do mycia powierzchni wykonanych ze stali nie wolno stosowa?? adnych
agresywnych? rodków chemicznych zawieraj? cych chlor (wybielaczy kwasu
solnego itp. ) równie? rozcie? czonego ani szorstkich proszków, które
mog? yby uszkodzi? struktur? stali.

Z tego samego powodu nale? y zwraca? uwag? na to? eby nie u? ywa?
agresywnych? rodków (np. kwas solny) do mycia pod? ogi pod piecem.

Wi? cej informacji na ten temat znajduje si? w paragrafie ''UTRZYMANIE I
KONSERWACJA URZ? DZENIA''.

4. UWAGI NA TEMAT OCHRONY? RODOWISKA

4. 1 OPAKOWANIE

Wszystkie materia? y u? yte do pakowania s? przyjazne dla? rodowiska
naturalnego i mog? by? w zale? no? ci od potrzeb przechowywane lub
spalone. Materia? y z tworzyw sztucznych mog? by? ponownie u? yte w ramach
obrotu wtórnego i s? oznaczone w nast? puj? cy sposób:

polipropylen - opakowanie panelu górnego, ta? my

rozci? gliwy polistyren - os? ony elementów

4. 2 U? YTKOWANIE

Nasze urz? dzenia zosta? y zaprojektowane, optymalizowane oraz poprzedzone
badaniami laboratoryjnymi w sposób gwarantuj? cy najwy? szy poziom jako? ci
dzia? ania oraz wydajno? ci. Jednak? e w celu unikni? cia strat energii
(elektrycznej, nadmiernego zu? ycia gazu lub wody) zlecamy aby urz? dzenie
wy?? czy?, gdy nie jest wykorzystywane przez d? u? szy okres, albo nie
nale? y u? ytkowa? urz? dzenia np. z otwartymi drzwiami gdy? ma to istotny
wp? yw na efektywno?? pieca.

O ile mo? liwe, w celu wst? pnego podgrzania, urz? dzenie nale? y w?? cza?
bezpo? rednio przed normalnym cyklem pracy. 3 CZYSZCZENIE

W celu zminimalizowania emisji szkodliwych substancji, urz? dzenie nale? y
my? (zewn? trzne i w zale? no? ci od potrzeb wewn? trzne cz?? ci maszyny)
u? ywaj? c? rodków, które ulegaj? przynamniej 90% biodegradacji. 4 Z? OMOWANIE

Po zako? czeniu eksploatacji, przed z? omowaniem urz? dzenia, nale? y
zapozna? si? z obowi? zuj? cymi, w miejscu jego eksploatacji, przepisami
dotycz? cymi utylizacji odpadów.

Urz? dzenie jest wyprodukowane w ponad 90% z elementów metalowych (stal
nierdzewna,? elazo, aluminium, metale galwanizowane), które? atwo mog?
by? poddane utylizacji - zgodnie z lokalnymi przepisami obowi? zuj? cymi w
kraju, w którym zosta? o zainstalowane - zgodnie z konwencjonalnymi
zasadami recyklingu, w ogólnie dost? pnych miejscach odzysku surowców
wtórnych.

Przed z? omowaniem, nale? y urz? dzenie uczyni? ca? kowicie niezdatnym do
pracy odcinaj? c przewód zasilania. Nale? y tak? e zdemontowa? wszystkie
zamki od zamykanych komór (je? eli wyst? puj? ) aby wyeliminowa? ryzyko
zatrza? ni? cia si? osób w ich? rodku.

Symbol L na produkcie wskazuje,? e ten produkt nie powinien by?
traktowany jak odpady urz? dze? typu domowego, ale trzeba z nim

post? powa? w sposób w? a? ciwy aby zapobiec mo? liwym, negatywnym skutkom
dla? rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi. W kwestii recyklingu tego
produktu, prosimy kontaktowa? si? z agentem

handlowym lub dilerem tego produktu, serwisem posprzeda? nym
lubodpowiednim serwisem zajmuj? cym si? odpadami.

II. INSTRUKCJA POD?? CZENIA PIECA

Wa? ne: Celem wykonania czynno? ci opisanych w niniejszym paragrafie,
nale? y zdj?? zewn? trzne p? yty obudowy pieca. Celem przeprowadzenia
regulacji i /lub sprawdze? parametrów, niezb? dnym jest w?? czenie
urz? dzenia do napi? cia zasilaj? cego i w takiej sytuacji, w celu
wyeliminowania ryzyka pora? enia pr? dem elektrycznym od ods? oni? tych
elementów i /lub zespo? ów b? d? cych pod napi? ciem, nale? y zachowa?
szczególn? ostro? no??.

1. MIEJSCE INSTALACJI PIECA

Urz? dzenie mo? e by? zainstalowane tylko w pomieszczeniu z odpowiednio
wykonan? wentylacja.

1. 1 OBOWI? ZUJ? CE NORMY

Posadowienie, monta? i instalacje zapewniaj? ce zasilanie energi?
elektryczn?, doprowadzenie i zasilanie gazem oraz wod?, jak równie?
instalacja wentylacyjna, musz? by? wykonane zgodnie z obowi? zuj? cymi w
danym kraju przepisami pa? stwowymi oraz lokalnymi wymaganiami, a
zw? aszcza w zakresie dotycz? cym bezpiecze? stwa. POSADOWIENIE

Rozpakowa? urz? dzenie i ostro? nie usun?? foli? samoprzylepn?
zabezpieczaj? c? zewn? trzne cz?? ci pieca, nale? y równie? zapobiec
pozostaniu? ladów kleju. Ewentualne pozosta? o? ci kleju mo? na usun??
rozpuszczalnikiem.

Zgodnie z lokalnymi przepisami usun?? elementy opakowania (patrz
rozdzia? ''UWAGI NA TEMAT OCHRONY? RODOWISKA'').

Zapotrzebowanie niezb? dnej powierzchni oraz niezb? dne wymiary dla
przy?? czy mediów, dost? pne s? na rysunkach instalacyjnych znajduj? cych
si? na pocz? tku niniejszej instrukcji.

Aby podczas konserwacji zapewni?? atwy dost? p do elementów wewn? trznych
urz? dzenia, jego lewa strona musi by? oddalona od? ciany, o co najmniej
50 cm, natomiast prawa strona i tylny panel oraz pozosta? e p? aszczyzny
musz? by? oddalona, nie mniej ni? 5 cm od? ciany.

Posadowi? urz? dzenie na docelowym miejscu i wyrówna? wysoko?? oraz
wypoziomowa? je przy pomocy wykr? canych nó? ek.

Urz? dzenie nie jest przeznaczone do zabudowy.

Wa? ne: Upewni? si? czy opary odprowadzane wraz z gor? c? wod? do
kanalizacji nie powracaj? pod piec - do obiegu wentylacyjnego, który
ch? odzi jego wewn? trzne elementy.

3. POD?? CZENIE ELEKTRYCZNE

Urz? dzenie musi by? pod?? czone do sieci zasilania pr? dem zgodnie z
wymaganiami aktualnych przepisów prawa.

Przed pod?? czeniem nale? y upewni? si? czy warto?? pod?? czanego napi? cia
elektrycznego i jego cz? stotliwo?? jest zgodna z podan? na tabliczce
znamionowej warto? ci? napi? cia i cz? stotliwo? ci.

Urz? dzenie powinno by? trwale pod?? czone do sieci zasilania przewodem
zasilaj? cym w izolacji gumowej (np. H05RN-F) oraz os? oni? tym rurk?
winidurow? lub metalow?. Je? eli urz? dzenie pod?? czane jest z
wykorzystaniem istniej? cego przewodu zasilania, nale? y uwa? a? aby
g?? boko nie wprowadza? rurki os? ony do urz? dzenia oraz aby nie mia? a ona
ostrych za? ama?.

Urz? dzenie powinno by? zabezpieczone wy?? cznikiem ró? nicowopr? dowym
odcinaj? cym napi? cie w ca? ym obwodzie. Szczelina na stykach elementu
roz?? czaj? cego powinna wynosi?, co najmniej 3 mm. Powy? szy,? atwo
dost? pny wy?? cznik powinien znajdowa? si? w pobli? u urz? dzenia,
zamontowany w obwodzie sta? ej instalacji zasilania pr? dem z odpowiednim
systemem zabezpiecze?.

. Nale? y pami? ta? o pod?? czeniu urz? dzenia do systemu ekwipotencjalnego.

znajduj? ca si? na zewn? trznej stronie urz? dzenia w pobli? u przepustu
kablowego.

Przewód po?? czenia ekwipotencjalnego musi mie? przekrój, co najmniej 10
mm2. 1 POD?? CZENIE PRZEWODU ZASILAJ? CEGO (Fig. 10)

W celu uzyskania dost? pu do?? czówki z zaciskami dla przewodu
zasilaj? cego nale? y:

Mod: 6 - 10 - 20 GN

Zdj?? panel obudowy z lewej strony urz? dzenia.

Pod?? czy? przewody kabla zasilania do odpowiednich zacisków w listwie
elektrycznej, zgodnie ze schematem elektrycznym i dokr? ci? odpowiednio
mocno? rubami zaciskowymi, za pomoc? uchwytów umocowa? kabel.

Producent nie bierze? adnej odpowiedzialno? ci za sytuacje zwi? zane z
pod?? czeniem elektrycznym niezgodnym z przepisami pa? stwowymi,
bran? owymi, SEP lub wykonanym przez osoby nie posiadaj? ce odpowiednich
uprawnie?. POD?? CZENIE DO INSTALACJI WODNEJ

(Porównaj z rysunkami instalacyjnymi znajduj? cymi si? na pocz? tku
niniejszej instrukcji).

Urz? dzenie posiada dwa niezale? ne przy?? cza wodne (''B'' i ''N''). Woda
zasilaj? ca oba przy?? cza musi by? doprowadzona w pobli? e urz? dzenia i
zako? czona filtrem mechanicznym i zaworem odcinaj? cym.

W przypadku pod?? czania pieca do nowej instalacji, przed pod?? czeniem
filtrów, nale? y pami? ta? o spuszczeniu odpowiedniej ilo? ci wody aby
usun?? zanieczyszczenia, w postaci sta? ych elementów, które mog? y
powsta? w trakcie robót hydraulicznych. 1 CHARAKTERYSTYKI ZASILANIA WOD?

4. 1. 1 PRZY?? CZE WODY ''N''

Wa? ne(TYLKO STEROWNIK POZIOMU A):

Rura zasilania wod? (nie obj? ta dostaw? ) musi mie? wewn? trzny przekrój,
co najmniej ( 20 mm. oraz nie posiada? kolanek.

System skraplania pary musi by? do?? czony do? ród? a zimnej wody pitnej o
nast? puj? cych parametrach:

- twardo?? ca? kowita: do 40(F (francuska skala twardo? ci); przy
STEROWNIKU A przy piecach wyposa? onych w CLEANING SYSTEM (system
automatycznego czyszczenia pieca) wskazanym jest u? ywanie wody o
twardo? ci nie wi? kszej ni? 5(F (francuska skala twardo? ci).

- ci? nienie: mi? dzy 150-250 kPa, (1, 5 - 2, 5 bara);max. 450 kPa(4. 5bar)
wy? sze warto? ci ci? nienia powoduj? wi? ksze zu? ycie wody.

Uwaga:

Aby sprawdzi? prawid? owo?? instalacji wodnej, nale? y upewni? si? czy
obrotowe rami? myj? ce (SYSTEM MYJ? CY) nie obraca si? wolniej ni? 100
obr. /min (maks. 120).

PRZY?? CZE WODY ''B''

(rura zasilania wod? dostarczana jest w ramach dostawy).

Do systemu wytwarzania pary nale? y pod?? czy? wod? pitn? o nast? puj? cych
parametrach:

- twardo?? ca? kowita: od 0. 5( do 5(F (francuska skala twardo? ci) aby
unikn?? osadzania si? kamienia wewn? trz wytwornicy pary.

Na? yczenie piec mo? e by? wyposa? ony (jako opcja) w urz? dzenie
zmi? kczaj? ce wod?, z automatyczn? regeneracj?, które nale? y pod?? czy? do
wej? cia ''B''. Urz? dzenie to mo? e by? równie? wyposa? one w zestaw do
eliminacji? ywic (dostarczany na? yczenie).

- ci? nienie: mi? dzy 150-250 kPa, (1, 5 - 2, 5 bara); max. 450
kPa(4. 5bar), wy? sze warto? ci ci? nienia powoduj? wi? ksze zu? ycie wody.

- st?? enie jonów chloru (Cl-): nie wi? cej ni? -10 ppm, ( warto??
dopuszczalna) aby unikn?? zniszczenia wewn? trznych elementów stalowych
pieca.

- wspó? czynnik pH: powy? ej 7.

Na? yczenie, dostarczony piec mo? e by? wyposa? ony w specjalne urz? dzenie
filtruj? ce wod? (opcja), które nale? y pod?? czy? na wej? ciu do przy?? cza
''B''. Urz? dzenie to dzia? a równie? jako zmi? kczacz wody, zmniejszaj? cy
twardo?? wody do warto? ci mniejszej ni? 5(F.

- przewodno?? elektryczna: od 50 do 2000? S/cm (20? C).

Wa? ne: Nale? y instalowa? tylko urz? dzenia uzdatniaj? ce wod? dostarczone
przez producenta pieca. Wszelkie awarie spowodowane zainstalowaniem
niew? a? ciwych urz? dze?, spowoduj? automatyczn? utrat? gwarancji.

U? ywanie systemu dozowania, dla ochrony przed tworzeniem si? kamienia
kot? owego w rurach (np. system dozowania polifosfatów) jest równie?
zabronione, gdy? ma to wp? yw na wydajno?? urz? dzenia. 2 UK? AD ODP? YWU WODY

Piec dostarczany jest z przeciwzwrotnym systemem nazwanym AIR-BREAK,
przeciwdzia? aj? cym ewentualnemu zwrotnemu przedostawaniu si? oparów z
odp? ywu wody do kanalizacji, do komory pieca lub wewn? trznego systemu
rur. Zastosowanie tego systemu pozwala na bezpo? rednie do?? czenie rury
odp? ywowej spustu wody z urz? dzenia do instalacji kanalizacyjnej albo do
kratki odp? ywowej w pod? odze. Gi? tka rura odp? ywowa lub sztywna rura
odp? ywowa mo? e by? skierowana na boki lub w kierunku ty? u urz? dzenia,
je? eli piec nie zosta? posadowiony blisko przy? cianach, jednak? e nie
mo? na skierowa? rury w kierunku przodu pieca, gdy? powierzchnia ta jest
zaj? ta przez konstrukcj? postumentu. Wewn? trzny przekrój rury odp? ywowej
nie mo? e by? mniejszy od przekroju rury odp? ywowej z pieca (1'' 1/4),
równie? nie mo? e by? ona d? u? sza ni? jeden metr oraz musi by? wykonana z
materia? u wytrzymuj? cego wysok? temperatur?, (co najmniej 100°C). Przy
monta? u gi? tkich rur nale? y unika? za? ama? (zad? awie? ) a przy monta? u
metalowych rur, na ca? ej jej d? ugo? ci nie nale? y montowa? kolanek. Ca? a
linia odp? ywu powinna mie? spadek, (co najmniej 5? ), co przeciwdzia? a
gromadzeniu si? wody wewn? trz instalacji odp? ywu wody.

Uwaga: Je? eli woda wylewa si? z uk? adu urz? dzenia AIR-BREAK (w pobli? u
rury odp? ywu z pieca), nale? y usun?? zaczopowanie powsta? e w rurze
? ciekowej.

Równie? zaleca si? przed? u? enie tej rury? ciekowej wody i skierowanie
jej w kierunku boku lub ty? u pieca, je? eli piec nie jest posadowiony
blisko? ciany, ale nie w kierunku przodu pieca poniewa? miejsce to jest
zaj? te przez konstrukcj? ramy postumentu.

C - odp? yw

C1 - wylot bezpiecze? stwa

Wa? ne:

- Nie blokowa? wylotu bezpiecze? stwa C1.

- Nie pod?? cza? wylotu bezpiecze? stwa C1 do instalacji odp? ywowej.

Je? li woda wydostaje si? z ci? nieniowego hamulca powietrznego (wylotu
bezpiecze? stwa C1) oznacza to,? e odp? yw C jest zablokowany.

Ka? de usuni? cie takiej blokady musi by? przeprowadzone przez
wyspecjalizowany personel techniczny.

5. ELEMENTY ZABEZPIECZE? PIECA

Urz? dzenie jest wyposa? one w nast? puj? ce elementy zabezpieczeniowe:

- BEZPIECZNIKI (patrz schemat elektryczny), umieszczone s? za panelem
sterowania.

W celu wymiany odkr? ci? koszyczek bezpiecznika, wyj?? uszkodzony
element, w? o? y? nowy o tej samej warto? ci; warto? ci podane s? na danej
p? ytce.

- TERMOSTAT BEZPIECZE? STWA KOMORY PIECA, z r? cznym kasowaniem;
umieszczony za panelem sterowania.

Po osi? gni? ciu dopuszczalnej temperatury termostat aktywuje si?,
od?? czaj? c zasilanie od elementów grzewczych.

Ze wzgl? du na konieczno?? usuni? cia przyczyny awarii, ponowne za?? czenie
termostatu musi by? wykonane przez autoryzowany serwis.

- Automatyczny TERMIK W SILNIKU WENTYLATORA, umieszczony wewn? trz
wentylatora,

zadzia? a z chwil? przegrzania silnika wentylatora i od?? czy od pieca
napi? cie zasilania, zabezpieczaj? c w ten sposób urz? dzenie..

6. SPRAWDZENIE DZIA? ANIA

W?? czy? urz? dzenie zgodnie z instrukcj? obs? ugi.

Przy pomocy niniejszej instrukcji wyja? ni?, osobom obs? uguj? cym, sposób
obs? ugiwania urz? dzenia oraz standardowe czynno? ci zwi? zane z
konserwacj? pieca podczas eksploatacji.

WA? NE:

- Zachowa? ostro? no??, poniewa? niektóre powierzchnie pieca w trakcie
pracy s? bardzo gor? ce.

- Nie wolno przykrywa? wylotów znajduj? cych si? na górnej cz?? ci
urz? dzenia.

-Przy nagrzanym piecu, sprawdzi? prawid? owo?? funkcjonowania machanizmu
zamykania drzwi. Je? li to konieczne, nale? y wyregulowa? po? o? enie
zaczepu zamka.

7. KONSERWACJA

Wszystkie wa? ne elementy urz? dzenia wymagaj? ce okresowej konserwacji s?
? atwo dost? pne po otwarciu panelu sterowania albo zdj? ciu lewego
bocznego panelu obudowy pieca lub panelu tylnej? ciany urz? dzenia.

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Niestety zawsze podczas d? ugiej i regularnej eksploatacji urz? dzenia
mog? wyst? pi? uszkodzenia i usterki w dzia? aniu.

Nie w?? cza si? grzanie w komorze pieca lub jest niedostateczne.

Mo? liwe przyczyny:

zadzia? a? wewn? trzny, w komorze pieca, wy?? cznik termiczny;

uszkodzi? y si? elementy grzewcze;

sprawdzi? cewk? stycznika w uszkodzonym obwodzie;

uszkodzony czujnik termostatu wy? wietla kod uszkodzenia ''EPt1'';

uszkodzi? si? panel sterowania;

zadzia? a? bezpiecznik ''F2'', patrz schemat elektryczny.

Brak wytwarzania pary lub jest jej za ma? o

zadzia? a? bezpiecznik ''F2'';

brak dostawy wody z sieci wodoci? gowej;

uszkodzony zespó? zamykania odp? yw wody z wytwornicy;

uszkodzone elektromagnetyczne zawory dop? ywu wody (nie otwieraj? si? ).

Je? eli wyst? puj? b?? dy w termostatycznej regulacji temperatury komory
pieca:

uszkodzi? si? elektroniczny panel sterowania;

uszkodzi? a si? sonda, zabrudzona, z? amana, (zwarcie lub przerwa w
obwodzie elektrycznym sondy, patrz kod uszkodzenia ''EPt3'');

Piec wy?? cza si?

zadzia? a? bezpiecznik ''F2'' na skutek uszkodzenia si? jakiego?
zewn? trznego elementu.

Nie dzia? a o? wietlenie komory pieca

ZACHOWA? SZCZEGÓLN? OSTRO? NO?? : przed wymian?? arówki o? wietlenia komory
pieca, nale? y bezwzgl? dnie od?? czy? urz? dzenie od zasilania
elektrycznego

9. WYKAZ G? ÓWNYCH ZESPO? ÓW

(Wszelkie prace wewn? trz urz? dzenia mog? by? wykonywane tylko przez
odpowiednio przeszkolony personel, autoryzowany przez producenta
urz? dzenia oraz posiadaj? cy odpowiednie uprawnienia. )

(Ni? ej wymienione interwencje mog? by? wykonane wy?? cznie przez
fachowców autoryzowanych przezproducenta. )Nale? y zdemontowa? panel
sterowania aby uzyska? dost? p do nast? puj? cych zespo? ów:

p? ytek PCB elektroniki;

termostatu zabezpieczaj? cego komor? pieca (ogranicznik temperatury);

bezpieczników;

mikroprze?? czników drzwi;

transformatora dla? arówek o? wietlenia komory pieca;

silnika z przek? adni?, dla skrzyde? kowego zaworu nadmiarowego w komorze
Celem uzyskania dost? pu do wszystkich pozosta? ych elementów nale? y
zdemontowa? lewy boczny oraz tylny panel urz? dzenia

III. INSTRUKCJE OBS? UGI PIECA

Przed w?? czeniem pieca nale? y przeczyta? uwa? nie niniejszy podr? cznik
obs? ugi, który zawiera informacje na temat poprawnej i optymalnej
eksploatacji. Je? eli potrzeba b? dzie wi? cej informacji na temat
w? a? ciwo? ci i mo? liwo? ci urz? dzenia, nale? y skontaktowa? si? ze
sprzedawc? urz? dzenia, który natychmiast mo? e udzieli? tych informacji.

Nie nale? y stawia? garnków lub innych naczy? na urz? dzeniu,? eby nie
spowodowa? zatkania otworów odprowadzaj? cych par? i inne produkty
spalania.

Okresowo (co najmniej raz na rok), urz? dzenie musi by? poddane
kompleksowemu przegl? dowi konserwacyjnemu. W zwi? zku z tym zalecamy
zawrze? odpowiedni? umow? z autoryzowanym serwisem producenta.

Niektóre modele pieca wyposa? one s? w sond? do pomiaru temperatury
wewn? trz potrawy. Jest to precyzyjne urz? dzenie, które? atwo uszkodzi?
przez zgi? cie i dlatego wymaga szczególnie ostro? nego pos? ugiwania si?
nim. W trakcie wk? adania lub wyjmowania nale? y unika? udarów, ci? gni? cia
za gi? tki przewód?? cz? cy (zw? aszcza przy u? ywaniu pojemników i wózków)
lub przytrza? ni? cia w trakcie zamykania drzwi. Mechaniczne uszkodzenie
sondy nie jest obj? te gwarancj?.

W cyklu konwekcyjno-parowym (Mix) nie nale? y ustawia? temperatury
wi? kszej ni? 200-210°C, poniewa? mog? zosta? uszkodzone uszczelnienia
Celem zapewnienia prawid? owej cyrkulacji powietrza w komorze pieca
podczas obróbki cieplnej, nale? y pozostawi? co najmniej 40 mm odst? py
mi? dzy poszczególnymi pojemnikami z potrawami.

Nie nale? y soli? potraw we wn? trzu komory pieca. Szczególnie podczas
cyklu obróbki z nawil? aniem.

Nie nale? y prowadzi? obróbki cieplnej potraw z? atwopalnymi p? ynami jak
np. wysokoprocentowy alkohol spirytusowy.

UWAGA:

Tacki (pojemniki) z potrawami do obróbki cieplnej nie mog? by?
umieszczane w piecu na wi? ksz? wysoko?? ni? 1, 6 metra. Wymaganie to,
jest spe? nione je? li urz? dzenie zosta? o zmontowane zgodnie z naszymi
wymaganiami przy zastosowaniu oryginalnego wyposa? enia.

Je? eli stosowane s? podstawy inne ni? oryginalne, przy instalacji pieca
nale? y zwróci? szczególn? uwag?, aby nie przekroczy? wy? ej podanej
wysoko? ci, poniewa? przekroczenie jej mo? e grozi? niebezpiecze? stwem
podczas gotowania gor? cych p? ynów, (sosy, oleje, stopione t? uszcze,
itp. ), które powsta? oby, gdy w czasie obs? ugi pojemnika znajduj? cego si?
na górze nast? pi? o jego przechylenie.

OTWIERANIE DRZWI PIECA

Piec wyposa? ony jest w system zabezpieczaj? cy, który ochrania
obs? uguj? cego piec przed oparzeniem par?, co mog? oby nast? pi? przy
ca? kowitym szybkim otwarciu drzwi pieca. Z tego powodu w zale? no? ci od
posiadanego modelu nale? y wykona? nast? puj? ce czynno? ci:

MODELE 6-CIO oraz 10-CIO PÓ? KOWE

Wa? ne: Ryzyko poparzenia.

Przy otwieraniu drzwi zachowaj szczególn? ostro? no??, zwracaj? c uwag? na
to? eby nie sta? w linii wydobywaj? cych si? oparów.

Obróci? klamk? drzwi zgodnie lub odwrotnie do ruchu wskazówek zegara
(oboj? tnie, w któr? ).

Drzwi otworz? si? nieznacznie, bezpiecznie blokuj? c si?.

Je? li realizowany jest program gotowania, oczywi? cie przerwany zostaje
cykl pracy pieca.

MODELE z SYSTEMEM BEZPIECZE? STWA (na zamówienie)

Piec jest wyposa? ony w system bezpiecze? stwa aby chroni? u? ytkownika
przed poparzeniem gdy drzwi zostaj? szeroko owarte. Nale? y post? powa?

nast? puj? co:

a) Obróci? (maksymalnie) klamk? drzwi w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.

Drzwi uchyl? si? i zostan? zablokowane przez system bezpiecze? stwa.
Je? li w tym momencie jest realizowany program kulinarny, zostanie on

przerwany.

Pu? ci? klamk? i powtórzy? operacj? opisan? w punkcie ''a'' co umo? liwi
pe? ne otwarcie drzwi.

MODELE 20-TO PÓ? KOWE

Obróci? klamk? drzwi odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.

Obróci? klamk? do pionowego po? o? enia i poci? gn?? na zewn? trz. Drzwi
napotkaj? na lekki opór i po jego pokonaniu ca? kowicie otworz? si?. ZAMYKANIE DRZWI

2. 1 MODELE 6-CIO oraz 10-CIO PÓ? KOWE

Po prostu popchn?? drzwi a? do zatrza? ni? cia. 2 MODELE 20-TO PÓ? KOWE

Obróci? klamk? drzwi odwrotnie do ruchu wskazówek zegara a? do oporu i
popchn?? drzwi do zamka.

Nast? pnie docisn?? drzwi do obudowy pieca, i obróci? klamk? do pionowej
pozycji, a? do zablokowania zamka. OPIS PANELU STEROWANIA

3. 1 UWAGI WST? PNE

Celem u? atwienia przyswojenia sobie funkcji posiadanego modelu pieca,
nale? y pos? u? y? si? rysunkiem prezentuj? cym panel sterowania danego
modelu, wybranym ze zbioru rysunków na ostatnich stronach niniejszej
instrukcji.

W zale? no? ci od posiadanego modelu, urz? dzenie wykonuje ró? ne funkcje i
w takim podziale poni? ej je opisano.

Niektóre funkcje s? wspólne dla wszystkich modeli, niektóre s? dost? pne
tylko w danym modelu.

G? ÓWNE PRZYCISKI

Wy?? cznik g? ówny

Przycisk ''Start/ Stop''; rozpocz? cie cyklu gotowania / programu,

PODSTAWOWE SPOSOBY OBRÓBKI CIEPLNEJ (GOTOWANIA)

Cykl konwekcyjny (gor? ce powietrze): idealny do pieczenia i sma? enia w
temperaturze do maksimum 300? C przez 10 minut.

Cykl konwekcyjno-parowy (mieszany): przegrzana para. Wykorzystuje w
komorze pieca jednoczesn? prac? obu generatorów ciep? a - wytwornic? pary
i elementy grzewcze pieca, w celu utrzymywania potraw w mi? kkim stanie
(maksymalna temperatura 250? C).

Cykl parowania: idealny do gotowanie w parze (temperatura procesu
automatycznie ustawiana jest na 100? C).

Cykl parowania mo? na ustawi? na ni? sz? temperatur? : idealn? do
delikatnego gotowania pakowanej pró? niowo? ywno? ci oraz do odmra? ania (w
zakresie temperatury od 25? C do 99? C),

supergor? ca para (temperatura od 101°C do 130°C).

Wy? wietlanie poziomu wilgotno? ci: umo? liwia wy? wietlanie poziomu
wilgotno? ci: w cyklu konwekcyjnym (gor? ce powietrze), cyklu konwekcyjno
parowym (mieszany) oraz cyklu regeneracji.

Cyfrowy termometr /termostat dla kontroli temperatur we wn? trzu komory
pieca

Timer do sterowania czasem obróbki cieplnej.

Cyfrowy termometr / termostat do sterowania sond? do pomiaru temperatury
wewn? trz potrawy. 4 SPECJALNE SPOSOBY GOTOWANIA

Funkcje dodatkowe

Funkcje przydatne dla aktualnie wykonywanego procesu obróbki cieplnej.

Faza przerwy:

Pozwala na przerwanie trwaj? cego cyklu, za?? czenie z opó? nieniem lub
ustawienie przerwy pomi? dzy dwoma nast? puj? cymi po sobie cyklami (np.
dla garowania ciasta).

Cykl regeneracji: idealny, poprzez zastosowanie odpowiedniej temperatury
i wilgotno? ci, do szybkiej regeneracji ugotowanych wcze? niej potraw (do
250? C).

Program ten zawiera specjalny jednofazowy cykl:

ze specjalnie sterowan? wilgotno? ci?,

wst? pnie ustawion? temperatur? 180? C (warto?? t? mo? na zmieni? ),

wykorzystaniem pe? nej mocy grzewczej,

- ustawiony czas-30 minut (z mo? liwo? ci? regulacji) i po starcie,
funkcjonuje zarówno z drzwiami otwartymi jak i zamkni? tymi.

Uwaga: - Ryzyko poparzenia.

Przy otwieraniu drzwi gor? cego pieca nale? y zachowa? szczególn?
ostro? no??.

Alternatywnie do gotowania z nastawionym czasem mo? e równie? akceptowa?
ci? g? y cykl gotowania Cont lub gotowanie z sond?.

Cykl ''ugotuj i utrzymaj'': powolne gotowanie i pieczenie idealne dla
obróbki termicznej du? ych kawa? ków mi? sa.

Mo? e by? u? ywany w po?? czeniu z cyklami gotowania konwekcyjnego (gor? ce
powietrze) i w parze.

Przycisk HACCP:. Pozwala na zapisanie programów gotowania zgodnie ze
standardami H. A. C. P. (Hazard Analysis and Critical Control Points.
Polskie t? umaczenie, to Analiza Zagro? e? i Krytycznych Punktów
Kontroli). W zale? no? ci od zamontowanego systemu, na wskazanej drukarce
mo? na wydrukowa? parametry obróbki potrawy lub zachowa? je w komputerze
osobistym.

Cykl mycia: pó? automatyczny cykl mycia komory pieca (patrz rozdzia? 7
''CZYSZCZENIE I KONSERWACJA'').

Cykl pracy ze zredukowan? pr? dko? ci? (wentylatora): przeznaczony do
delikatnego gotowania, jak równie? do pieczenia ciasta. U? ywany w
po?? czeniu ze wszystkimi cyklami gotowania.

Cykl pracy ze zredukowan? moc? (grzanie): przeznaczony do delikatnego
gotowania, jak równie? do pieczenia ciasta. U? ywany w po?? czeniu ze
wszystkimi cyklami gotowania.

Cykl gotowania z wykorzystaniem ECO-DELTA: ta metoda gotowania
precyzyjnie nadzoruje temperatur? wewn? trz obrabianych produktów w
zakresie od 1 do 120? C.

W tym wariancie temperatura wewn? trz komory pieca jest wy? sza jak
ustawiona wewn? trz produktu poddawanego obróbce cieplnej.

Cykl konwekcyjny (z gor? cym powietrzem) oraz otwartym odpowietrznikiem
komory pieca: przydatny do bardzo suchych cykli gotowania; pozwala na
odparowanie wilgotno? ci, je? eli jest to potrzebne (maksymalna
temperatura 300°C).

KONTROLKA - Dioda sygnalizuj? ca ''drzwi otwarte''

KONTROLKA - Dioda sygnalizuj? ca od? o? enia si? kamienia kot? owego: je? eli
pulsuj? c? wieci si?, oznacza to konieczno?? wykonania procedury
usuni? cia kamienia kot? owego z wytwornicy pary. Wykona? j? zgodnie z
procedur? podan? w paragrafie 7.

KONTROLKA - Dioda sygnalizuj? ca status wytwornicy pary:

kontrolka nie? wieci si? : wytwornica gotowa do pracy.

kontrolka? wieci si? pulsuj? c: nape? nianie wod? wytwornicy pary albo
brak wody.

Upewni? si? czy z wodoci? gu dop? ywa woda do urz? dzenia!

Ustawianie parametrów obróbki cieplnej: umo? liwia ustawianie warto? ci
parametrów gotowania (wilgotno??, temperatura oraz czas obróbki).

Automatyczny dwufazowy cykl obróbki cieplnej: pozwala na wykonywanie po
sobie cykli obróbki cieplnej w dwóch nast? puj? cych po sobie fazach,
automatycznie przechodz? c z jednej do drugiej fazy. (TYLKO STEROWNIK
POZIOMU B). 5 DODATKOWE FUNKCJE

Zespó? przycisków do obs? ugi ksi?? ki kucharskiej z programami,
wprowadzonej do pami? ci urz? dzenia.

Przyciski te umo? liwiaj? wprowadzanie do pami? ci, modyfikacj? lub
wykasowanie programów (receptur) obróbki cieplnej (TYLKO STEROWNIK
POZIOMU A).

Prze?? cznik programów: umo? liwia wybieranie i pobieranie programów
obróbki cieplnej (receptur) zachowanych w pami? ci (TYLKO STEROWNIK
R? czne dozowanie wody: pozwala na natychmiastowe zwi? kszenie wilgotno? ci
w piecu w trakcie trwaj? cego cyklu gotowania.

R? czne spuszczanie wody z generatora pary (bojlera): Poprzez naci? ni? cie
tego przycisku uruchomiony zostaje spust wody z wytwornicy.

Wa? ne: Aby ograniczy? osadzanie si? kamienia kot? owego w wytwornicy
pary nale? y:

sprawdzi? czy dostarczana woda odpowiada wymaganym parametrom - patrz
''INSTALACJA''

codziennie po zako? czonej pracy spuszcza? wod? z wytwornicy

Gwa? towne ch? odzenie pieca: funkcja u? ywana w przypadku, gdy nast? pny
cykl ma si? odby? w ni? szej temperaturze, umo? liwia prac? wentylatora i
automatyczny wtrysk wody do komory pieca, tak? e przy otwartych drzwiach
Gdy urz? dzenie jest gor? ce, drzwi nale? y otwiera? ze szczególn?
ostro? no? ci?.

Przed rozpocz? ciem u? ytkowania pieca nale? y upewni? si? czy:

zewn? trzny wy?? cznik elektryczny jest w pozycji ''w?? czony'';

zawór odcinaj? cy dop? yw wody jest w pozycji ''otwarty'';

urz? dzenia spustu wody nie s? w pozycji ''zamkni? ty''

EKSPLOATACJA PIECA

4. POZIOMY STEROWNIKA A i B

Gotowanie potrawy polega na przeprowadzeniu odpowiedniego procesu
obróbki cieplnej. Proces ten mo? na wykonywa? na wiele ró? nych sposobów:
z ró? nymi temperaturami, przy ró? nych czasach trwania jak równie? przy
ró? nej wilgotno? ci. Z tego wzgl? du parametry te musz? by? odpowiednio
nastawiane w celu wykonania CYKLU GOTOWANIA (obróbki cieplnej).

Zgodnie z wy? ej wymienionymi zadaniami, g? ówne funkcje pieca musz?
zapewnia? wykonanie operacji podanych w poni? szych paragrafach:

( PROGRAMOWANIE CYKLU GOTOWANIA (

WYBRANIE SPOSOBU GOTOWANIA

USTAWIANIE TEMPERATURY GOTOWANIA

USTAWIANIE CZASU TRWANIA GOTOWANIA

USTAWIANIE I U? YCIE SONDY

USTAWIANIE WILGOTNO? CI GOTOWANIA

START CYKLU GOTOWANIA

S? równie? inne paragrafy zawieraj? ce dodatkowe funkcje jak np. :

R? CZNIE STEROWANE CYKLE (GOTOWANIE W TRYBIE CI? G? YM)

WST? PNE PODGRZEWANIE

FUNKCJE DODATKOWE

FAZY GOTOWANIA W AUTOMATYCZNYCH SEKWENCJACH

Wreszcie, dla pieców ze sterownikiem poziomu A umieszczono paragraf
dotycz? cy zapami? tywania cyklów gotowania i receptur (np. GOTOWANIE
KURCZAKA) oraz programów pod nazw? :

ZAPAMI? TYWANIE RECEPTUR LUB PROGRAMÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ (GOTOWANIA)

4. 1 W?? CZENIE PIECA

Aby w?? czy? piec, nale? y nacisn?? przycisk I g? ównego w?? cznika

zaistnieje co nast? puje:

pod? wietl? si? odpowiednie przyciski;

prze?? czniki na panelu sterowania oraz niektóre funkcje pod? wietl? si?
pulsuj? c;

wy? wietlacz termometru/ termostatu TS wy? wietli aktualn? temperatur?
wewn? trz pieca;

o? wietlenie pieca za? wieci si? ;

wytwornica pary b? dzie w fazie nape? niania:

pulsuje

Wytwornica pary jest gotowa do pracy (dioda zga? nie).

zga? nie. 1 WY?? CZANIE PIECA

Aby wy?? czy? piec nale? y po prostu naciska? przycisk O g? ównego
w?? cznika.

WYBIERANIE STEROWANIA

Tryb R? CZNY lub AUTOMATYCZNY

Panel sterowania podzielony jest na dwie cz?? ci, jedna dotyczy obs? ugi
trybu R? CZNEGO a druga obs? ugi trybu AUTOMATYCZNEGO sterowania
procedurami

Sterownik

R? CZNEGO sterowania Sterownik

(poziom B) (poziom A)

W piecach ze sterownikiem poziomu A, wed? ug zapotrzebowania cyklu
gotowania, u? ywa si? dwu rodzajów elementów sterowania (dla trybu
R? CZNEGO i /lub AUTOMATYCZNEGO).

W piecach ze sterownikiem poziomu B, wed? ug zapotrzebowania cyklu
gotowania, u? ywa si? tylko jednego rodzaju elementów sterowania (dla
trybu R? CZNEGO). W piecach ze sterownikiem poziomu B, wed? ug
zapotrzebowania cyklu gotowania, u? ywa si? tylko jednego rodzaju
elementów sterowania (dla trybu R? CZNEGO).

R? CZNY TRYB STEROWANIA

( USTAWIANIE CYKLU GOTOWANIA (

4. 3. 1 WYBIERANIE SPOSOBU GOTOWANIA

Po W?? CZENIU pieca, nale? y wybra? jeden z nast? puj? cych sposobów
gotowania i naciska? wybrany pod? wietlany przycisk, tak d? ugo, a?
za? wieci si? jego pod? wietlenie.

para mieszany cykl konwekcyjny (gor? ce powietrze)

Ustawi? parametry gotowania jak wskazano w nast? puj? cych paragrafach.

Wy? wietlacze temperatury i czasu pulsuj? przez 5 sekund oczekuj? c na
rozpocz? cie ustawiania; je? li? adna warto?? nie zostanie nastawiona,
wst? pnie

zaprogramowana warto?? (domy? lna) bedzie zachowana, co zatrzymuje
pulsowanie. 2 USTAWIANIE TEMPERATURY GOTOWANIA

Celem ustawienia temperatury nale? y nacisn?? poni? ej pokazany
pod? wietlany przycisk. Przycisk pod? wietli si?.

Odno? ny WY? WIETLACZ pokazywa? b? dzie TEMPERATUR? w KOMORZE PIECA za
pomoc? du? ych cyfr, natomiast ustawian? TEMPERATUR? ma? ymi cyframi (b? d?
pulsowa? przez 5 sekund).

Np. : 34°C

Np. : 200°C TEMPERATURA GOTOWANIA

Dla wzrostu ustawianej warto? ci nale? y obraca? pokr? t? o zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, albo obraca? odwrotnie do ruchu wskazówek celem
zmniejszenia ustawianej warto? ci wybranej TEMPERATURY GOTOWANIA,
wy? wietlanej ma? ymi cyframi.

Po 5 sekundach wy? wietlana warto?? TEMPERATURY GOTOWANIA przestanie
pulsowa? i od tego momentu zostanie automatycznie zapami? tana oraz
stanie si? OBOWI? ZUJ? C?.

Uwaga: W cyklu parowania nie jest wymagane ustawianie temperatury,
poniewa? cykl jest automatycznie ustawiany na warto?? 100? C, mo? na
ustawi? na ni? sz? temperatur? pracy (od 25? C do 99? ), pokr? caj? c
stosowne pokr? t? o. Superheated para (101-130°C)

4. 3 USTAWIANIE CZASU GOTOWANIA

Aby nastawi? wymagany czas gotowania nale? y nacisn?? poni? ej pokazany
pod? wietlany przycisk.

Przycisk pod? wietli si?.

Odno? ny WY? WIETLACZ pokazywa? b? dzie za pomoc? du? ych cyfr CA? KOWITY
POZOSTAJ? CY CZAS, natomiast ustawiany CZAS ma? ymi cyframi (b? d? pulsowa?
przez 5 sekund). : 1h30'

Np. : 1h30'

AKTUALNIE POZOSTAJ? CY CZAS

kontrolka ''CZAS'' -? wieci

zmniejszenia ustawianej warto? ci wybranego CZASU, wy? wietlanej ma? ymi
cyframi.

Po 5 sekundach wy? wietlana warto?? USTAWIONEGO CZASU przestanie pulsowa?
i od tego momentu zostanie automatycznie zapami? tana oraz stanie si?
OBOWI? ZUJ? C?.

Uwaga: W tym wypadku jest tylko jeden cykl gotowania lub jedna faza i
dlatego AKTUALNY pozostaj? cy czas i CA? KOWITY POZOSTAJ? CY CZAS maj? t?
sam? warto??. 4 USTAWIANIE I U? YWANIE SONDY DO POMIARU TEMPERATURY WEWN? TRZ
POTRAWY (DO KONTROLI TEMPERATURY WEWN? TRZ POTRAWY)

Dzi? ki tej metodzie mo? na precyzyjnie gotowa? / piec produkty poprzez
ustawienie temperatury wewn? trz potrawy. W tym cyklu nale? y po prostu
w? o? y? sond? do wn? trza gotowanego produktu, a cykl zako? czy si? po
osi? gni? ciu ustawionej wcze? niej temperatury wn? trza potrawy.

Wa? ne: Sonda temperatury jest instrumentem precyzyjnym i ze swej natury
delikatnym. Z tego powodu nale? y zachowa? szczególn? ostro? no?? przy jej
obs? udze aby jej nie zgi?? zarówno przy wk? adaniu jak i wyjmowaniu oraz
aby nie uszkodzi? po?? czonych z ni? przewodów (szczególnie przy
wspó? pracy z wózkiem). Uszkodzenia mechaniczne oraz spowodowane
niew? a? ciw? obs? ug? sondy, nie s? obj? te gwarancj?.

W?? czy? piec, i je? eli to konieczne wykona? cykl wst? pnego podgrzewania.

(

b

h

l

¸

?

?

â

h "

h "

h "

? h "

b

?

B D F ' Ô? ä

R

T

V

X

|

?

¤

?

?

Ú

Ü

?

?

ä

ae

?

-´-x0 î ¤! p " $#? #? $L% & ¨ & T'(? (×(? ö? öö? ö?? ööööö? ö?? ö?? ö????? -

j

j "

jo/oo

)

-

-'-''---? -? -? -? -Ô-Ö-Ú-Ü-

..

??

?? &?

?? &?

^J

hî?

? $?? $

h? '?

&

F-

F2

F?

hÜF? ^J

d

"

$

X

?

?

tm'tmá''á? Ë? Ëtmqá? Ë? ËjË

hÜF?

???????

Mkd[

j?

F?

??????? 0?????

? YO??? ie, w? o? y? j? do wn? trza produktu. Upewni? si?, czy czubek
czujnika (najbardziej czu? a cz??? sondy) znajduje si? dok? adnie w? rodku
potrawy.

POZIOM B POZIOM A

Sonda z Sonda z

1 czujnikiem 6 czujnikami

Piec z poziomem A wyposa? ony jest w sond? MULTIPOINT z 6 czujnikami
wzd? u??? d? a, co umo? liwia dok? adne odczytywanie temperatury wewn? trz
potrawy nawet wtedy, gdy?? d? o umieszczono nie dok? adnie w samym? rodku.

Zamkn?? drzwi pieca. Wybra? cykl gotowania oraz ustawi? warto?? temperatury za pomoc?
termostatu.

Wa? ne: Dla tej funkcji, pokr? t? em TM nie wolno ustawia? czasu trwania
cyklu.

Ustawi? TEMPERATUR? SONDY DO POMIARU TEMPERATURY WEWN? TRZ POTRAWY
dwukrotnie naciskaj? c pod? wietlany przycisk.

Odno? ny WY? WIETLACZ pokazywa? b? dzie za pomoc? du? ych cyfr TEMPERATUR?
SONDY DO POMIARU TEMPERATURY WEWN? TRZ POTRAWY natomiast USTAWIAN?
TEMPERATUR? ma? ymi cyframi (b? d? pulsowa? przez 5 sekund). : 57°C

Np. : 80°C

USTAWIANA TEMPERATURA

kontrolka sondy -? wieci

Pokr? t? o nale? y obraca? zgodnie z ruchem wskazówek zegara dla wzrostu
warto? ci, natomiast celem zmniejszenia USTAWIANEJ warto? ci wybieranej
TEMPERATURY dla sondy do pomiaru temperatury wewn? trz potrawy, pokr? t? o
nale? y obraca? przeciwnie do ruchu wskazówek. Ustawiona warto??
wy? wietlana jest na ma? ym WY? WIETLACZU.

Po 5 sekundach wy? wietlona warto?? USTAWIONEJ TEMPERATURY przestaje
pulsowa?, zostanie zapami? tana i stanie si? OBOWI? ZUJ? C?.

Uwaga: przycisk nale? y ponownie nacisn?? aby przej?? z funkcji SONDA DO
POMIARU TEMPERATURY WEWN? TRZ POTRAWY do funkcji CZAS. Odpowiednia
KONTROLKA za? wieci si? na wy? wietlaczu.

Rozpocz? cie cyklu gotowania z sond? temperatury. Nale? y nacisn??
przycisk Start / Stop

Zako? czenie cyklu gotowania z sond?. Po osi? gni? ciu docelowej
temperatury wewn? trz potrawy, piec wy?? czy si? automatycznie, jak to
opisano w akapicie ''ZAKO? CZENIE CYKLU GOTOWANIA'' (patrz paragraf
4. 7). Dezaktywowanie sondy do pomiaru temperatury wewn? trz potrawy.
(Wy?? cznie jest mo? liwe tylko wtedy, gdy cykl obróbki cieplnej zosta?
wcze? niej zako? czony).

Na wy? wietlaczu timera TM, nale? y ustawi? jak? kolwiek warto?? czasu,

Cykl gotowania mo? e by? równie? wy?? czony poprzez wy?? czenie pieca.

Po zako? czeniu cyklu na du? ym WY? WIETLACZU wy? wietli si? ca? kowity CZAS
gotowania.

USTAWIANIE WILGOTNO? CI GOTOWANIA

TYLKO DLA POZIOMU A

Tylko dla sposobu gotowania KONWEKCYJNEGO (GOR? CE POWIETRZE) oraz
KONWEKCYJNO - PAROWEGO(MIESZANY) lub Regeneracyjny).

WA? NE: Je? eli piec uruchomiono po kilku godzinnej nieaktywno? ci, nale? y
odczeka? oko? o 20 minut przed wykonaniem odczytu poziomu WILGOTNO? CI
(jest to niezb? dny okres czasu, który sonda LAMBDA potrzebuje na
ustabilizowanie si? ), w przeciwnym wypadku odczytany zostanie poziom
wilgotno? ci nie zgodny z rzeczywist?.

Uwaga:

Aby ustawi? wilgotno?? wymagan? dla gotowania KONWEKCYJNEGO (GOR? CE
POWIETRZE), nale? y nacisn?? dwa razy stosowny pod? wietlany przycisk.

Wybra? sposób gotowania KONWEKCYJNY (GOR? CE POWIETRZE) albo KONWEKCYJNO
- PAROWY (MIESZANY) i na d? ugim wy? wietlaczu wy? wietli si? poziom
WILGOTNO? CI WEWN? TRZ KOMORY a na ma? ym wy? wietlaczu poziom WILGOTNO? CI,
która jest aktualnie ustawiana (pulsuj? c przez 5 sekund). : 60%

wilgotno??

w komorze

Np. : 80%

gotowania

poziomu, natomiast celem zmniejszenia USTAWIANEGO poziomu, WILGOTNO? CI
GOTOWANIA, pokr? t? o nale? y obraca? przeciwnie do ruchu wskazówek.
Ustawiony poziom wy? wietla si? na ma? ym WY? WIETLACZU.

Po 5 sekundach wy? wietlony poziom USTAWIONEJ WILGOTNO? CI GOTOWANIA
przestaje pulsowa?, zostanie zapami? tany i stanie si? OBOWI? ZUJ? CY. 6 ROZPOCZ? CIE CYKLU GOTOWANIA

Upewni? si?, czy s? zamkni? te drzwi pieca.

Nale? y nacisn?? pod? wietlony przycisk Start / Stop uruchamiaj? cy proces
gotowania.

Wy? wietlacze wskazuj? :

HU - wilgotno?? w komorze pieca

TS - aktualn? temperatur? komory pieca;

TM - czas pozosta? y do zako? czenia cyklu / PRB -temperatur? mierzon?
przez sond? do pomiaru temperatury wewn? trz potrawy. (PeRH wytwornica
pary jest we wst? pnej fazie podgrzewania (poczeka? a? zga? nie
wy? wietlany kod).

Cykle: parowy, konwekcyjno- parowy (mieszany), konwekcyjny (gor? ce
powietrze) oraz regeneracji nie rozpoczn? si? zanim wytwornica pary nie
osi? gnie temperatury wst? pnej, co b? dzie zasygnalizowane zga? ni? ciem
odpowiedniej diody kontrolki (patrz paragraf 4. 1).

W tym czasie, poniewa? timer TM nie odmierza czasu to pod? wietlenie
przycisku Start / Stop (rozpocz? cie cyklu gotowania) pulsuje. Taka sama
sytuacja ma tak? e miejsce, gdy zostan? otwarte drzwi pieca podczas
trwania cyklu gotowania. 7 ZAKO? CZENIE CYKLU GOTOWANIA

Po up? yni? ciu zaprogramowanego czasu gotowania, cykl ko? czy si?
automatycznie i rozlegnie si? sygna? d? wi? kowy sygnalizuj? cy zako? czenie
Teraz nale? y otworzy? drzwi i poddawane obróbce cieplnej produkty wyj??
z pieca.

Aby wy?? czy? sygna? d? wi? kowy przed jego zako? czeniem, nale? y nacisn??
dowolny przycisk na panelu sterowania lub otworzy? drzwi pieca.

Cykl gotowania mo? e by? równie? przerwany r? cznie, poprzez naciskanie
d? u? ej ni? dwie sekundy przycisku Start / Stop.

Je? eli powy? szy przycisk b? dzie naciskany krócej ni? dwie sekundy, piec
zignoruje rozkaz przerwania wykonywania cyklu.

Aby powtórzy? ostatnio wykonywany cykl, nale? y powtórnie nacisn??
przycisk Start / Stop. 8 CYKL R? CZNY (GOTOWANIE W TRYBIE CI? G? YM)

Poprzez wy?? czenie funkcji czasu (timera TS), istnieje mo? liwo??
uruchomienia r? cznego trybu sterowania dla cyklu gotowania,.

W tym celu nale? y wykonywa? procedur? podan? w paragrafie 4. 3
''USTAWIANIE CZASU GOTOWANIA'', a? do pojawienia si? na wy? wietlaczu
napisu ''Cont''. Oznacza to rozpocz? cie cyklu ci? g? ego gotowania.

W tym przypadku cykl gotowania mo? e by? przerwany wy?? cznie r? cznie,
poprzez naciskanie przycisku Start / Stop przez ponad 2 sekundy albo
poprzez wy?? czenie pieca. 9 FUNKCJE DODATKOWE

Naci? ni? ciem przycisku I w?? czy? piec;

Wybra? cykl gotowania dla poni? ej podanych funkcji dodatkowych:

FUNKCJE DODATKOWE z wst? pnymi nastawami cyklów

Jest to zb? dne dla innych funkcji, poniewa? s? to szczegó? owe cykle.

Nacisn?? przycisk U (UTILITY (FUNKCJE DODATKOWE);

U (UTILITY (FUNKCJE DODATKOWE)

? wiec? si? zielone kontrolki (diody) UTILITY (FUNKCJE DODATKOWE) a jedna
z nich pulsuje;

Np. :

wybrano UTILITY a w nim HOLD

(ZIELONA kontrolka pulsuje)

Obróci? pokr? t? o zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w przeciwnym
kierunku, aby wybra? pulsuj? c? dodatkow? funkcj? [kontrolka (dioda)
pulsuje kolorem zielonym].

Naciska? przycisk U tak d? ugo, a? stosowna dla wybranej dodatkowej
funkcji kontrolka, zmieni kolor? wiecenia z pulsuj? cego zielonego na
pulsuj? cy POMARA? CZOWY.

Odczeka? kolejna 5 sekund aby? wiecenie kontrolki (diody), stosownej dla
wybranej funkcji dodatkowej, z PULSUJ? CEGO kolorem pomara? czowym
zmieni? o si? w? wiecenie sta? ym kolorem POMARA? CZOWYM.

W ko? cu nacisn?? przycisk Start / Stop aby rozpocz?? bieg cyklu
gotowania..

Pe? ny opis dzia? ania ró? nych FUNKCJI DODATKOWYCH podany jest w
paragrafie 3. 4 ''SPECJALNE SPOSOBY GOTOWANIA''.

Je? li NARZ? DZIA/UTILITIES nie s? nastawiane przez 7 sekund to zostaj?
automatycznie odci? te co sygnalizuje wy?? czenie odpowiedniego przycisku.

- Aby usun?? które? z nast? puj? cych nastawionych NARZ? DZI (sta? y
POMARA? CZ):

wcisn?? przycisk U i obróci? pokr? t? o aby je wybra? co spowoduje
pulsowanie (pulsuj? cy POMARA? CZ).

Wcisn?? przycisk U ponownie aby NARZ? DZIE/UTILITY zmieni? o kolor
(pulsuj? ca ZIELE? ) i w ten sposób zosta? o usuni? te.

- Aby usun?? inne NARZ? DZIA nale? y wybra? inny cykl gotowania. W
przypadku cyklu ju? rozpocz? tego, przed usuni? ciem NARZ? DZIA

nale? y wy?? czy? go, przytrzymuj? c przez 2 sekundy wci? ni? ty przycisk
START/ STOP. 10 AUTOMATYCZNY DWUFAZOWY CYKL OBRÓBKI CIEPLNEJ

TYLKO DLA POZIOMU B

Piece ze sterownikiem B pozwalaj? na wykonanie cyklu gotowania (obróbki
cieplnej) w dwóch nast? puj? cych po sobie fazach. Na przyk? ad:

Faza 1: -cykl konwekcyjny (gor? ce powietrze), 200(C

-temperatura sondy wn? trza potrawy, 70(C

Faza 2: -cykl konwekcyjno-parowy (mieszany), 220(C

-czas trwania, 40 minut.

Piec po zako? czeniu pierwszej fazy cyklu, automatycznie przechodzi do
fazy drugiej. Aby zaprogramowa? dwufazowy cykl gotowania, nale? y wykona?
nast? puj? ce czynno? ci:

w?? czy? piec;

ustawi? : wybrany cykl sposobu gotowania, temperatur? komory pieca, czas
trwania gotowania (lub temperatur? sondy potrawy) w sposób opisany w
odpowiednich paragrafach niniejszej instrukcji;

nacisn?? przycisk ''PHASE'';

Dioda fazy drugiej za? wieci si? na CZERWONO (faza przygotowana), a dioda
fazy pierwszej na ZIELONO (faza nieprzygotowana). W tym samym czasie
zaczynaj? pulsowa? kontrolki (diody) sposoby obróbki cieplnej,
sygnalizuj? c w ten sposób mo? liwo?? zaprogramowania fazy drugiej;

wybra? dla fazy drugiej: cykl sposobu gotowania, temperatur? komory
pieca, czas trwania gotowania (lub temperatur? sondy potrawy) w sposób
opisany w odpowiednich paragrafach niniejszej instrukcji;

cykl dwufazowego gotowania zosta? zaprogramowany; teraz nale? y w? o? y?
produkty do pieca i nacisn?? przycisk START / STOP aby rozpocz?? bieg
cyklu gotowania.

Cykl gotowania rozpoczyna si? od fazy pierwszej [kontrolka (dioda) fazy
1? wieci na CZERWONO] i nast? pnie po zako? czeniu fazy pierwszej
automatycznie przechodzi do fazy drugiej [kontrolka (dioda) fazy 2
? wieci na CZERWONO].

Start rozpocz? cia fazy drugiej, jest tak? e sygnalizowany krótkim
sygna? em akustycznym.

Po wykonaniu pe? nej fazy drugiej, cykl gotowania wy?? cza si?
automatycznie jak to ju? powy? ej opisano.

AUTOMATYCZNY TRYB STEROWANIA (TYLKO DLA STEROWNIKÓW POZIOMU A)

Wprowadzenie:

Sterowanie w trybie automatycznym za pomoc? funkcji specjalnych,
umo? liwia wykonywanie cykli obróbki cieplnej (gotowania), jak równie?
umo? liwia zapami? tywanie cykli po ich r? cznym zaprogramowaniu, po dalsze
informacje w tym zakresie patrz paragraf 4. 3 ''R? CZNY TRYB STEROWANIA''.

Je? eli po ustawieniu programu w trybie r? cznym, zostan? otwarte drzwi to
wszystkie parametry gotowania zostan? skasowane, poniewa? w trybie
r? cznego sterowania, elektroniczny programator nie zapami? tuje cyklu
W zwi? zku z powy? szym, je? eli chcemy zapami? ta? te parametry gotowania,
wystarczaj? cym b? dzie wykonanie czynno? ci opisanych w poni? szych
paragrafach.

Cykle gotowania (lub RECEPTURY) oraz programy (np., OCZYSZCZANIE) s?
sterowane nast? puj? cymi rozkazami (poleceniami):

* wykaz rozkazów (punktów, polece? )niezb? dnych dla wykonywania ró? nych
funkcji sterowania

S Z U K A J

W E D? U G

N U M E R U

W Y J D?

P O T W I E R D?

P O W R Ó T

P (program) = przycisk dla:

- otwarcia wykazu receptur i programów

- otwarcia wykazu receptur lub programów

- potwierdzenia punktów wybranych z menu

(^) (v) = przyciski ''strza? ek''

(w gór? lub w dó? )

(lub u? y? pokr? t? o)

celem:

- wybrania receptur lub programów

- wybrania receptur lub menu programów

- wybrania funkcji dodatkowych

- ustawienia warto? ci

( & lt;) ( & gt;) = przyciski ''strza? ek''

(w lewo lub w prawo)

- powrót do menu

- wybrania faz

WY? WIETLACZ = wy? wietla operacje opisane powy? ej

AUTOMATYCZNY WIELOFAZOWY CYKL OBRÓBKI CIEPLNEJ (GOTOWANIA)

Niektóre potrawy powinny by? gotowane przy zastosowaniu zró? nicowanych
temperatur i dlatego cykl gotowania musi sk? ada? si? z szeregu ró? nych
faz obróbki cieplnej. Piece poziom A pozwalaj? na zaprogramowanie cyklu
gotowania sk? adaj? cego si? z sze? ciu nast? puj? cych po sobie faz; na
przyk? ad:

Faza 1 - cykl konwekcyjny (gor? ce powietrze) 200? C

-temperatura dla sondy PRB, 70? C

Faza 2 -cykl mieszany (konwekcyjno-parowy), 220? C

-czas trwania, 40 minut

Faza 3 - cykl konwekcyjny (gor? ce powietrze) 250? C

-czas trwania, 15 minut

i tak dalej, a? do 6 fazy w?? cznie.

W trakcie cyklu obróbki cieplnej przej? cie z jednej fazy do nast? pnej
nast? puje po sobie automatycznie, po zako? czeniu poprzedniej fazy, a? do
automatycznego zako? czenia cyklu, po zako? czeniu ostatniej fazy.

W celu ustawienia cyklu wielofazowego nale? y post? powa? w poni? ej podany
sposób.

W?? czy? piec;

Wybra? i ustawi? (patrz paragraf 4. 3 ''R? CZNY TRYB STEROWANIA'')

sposób gotowania dla fazy 1;

temperatur? komory pieca dla fazy 1;

czas obróbki cieplnej (lub jako alternatyw? nastawi? temperatur? dla
sondy) dla fazy 1.

Nacisn?? przycisk P i na WY? WIETLACZU pulsuj? c wy? wietli si? warto?? 1
(faza 1) oraz opis P:MENU.

Nacisn?? przycisk P aby otworzy? menu, na WY? WIETLACZU wy? wietli si?
punkt P:ADD PHASE (mo? na równie? wybra? inny punkt z menu)

wybrany punkt

DODAJ FAZ?

Nacisn?? przycisk P aby potwierdzi? ten punkt i na WY? WIETLACZU pulsuj? c
wy? wietli si? warto?? 2 (faza 2) oraz niektóre z przycisków TRYBU
R? CZNEGO zaczn?? wieci? pulsuj? c.

MENU

Wybra? i ustawi? warto? ci dla fazy 2 (jak opisano w punkcie 2).

Celem zaprogramowania dalszych faz (do sze? ciu), nale? y powtarza? punkt
4, punkt 5 i 6, max. 7 faz.

Po zaprogramowaniu pe? nego zestawu faz, nale? y produkty w? o? y? do pieca
i przycisn?? przycisk Start / Stop.

Cykl obróbki cieplnej rozpoczyna si? od fazy 1 (warto?? 1 pulsuje dla
odno? nego punkty na WY? WIETLACZU), a po zako? czeniu pierwszej fazy
przechodzi automatycznie do fazy 2 (warto?? 2 pulsuje dla odno? nego
punktu na WY? WIETLACZU) i tak dalej a? do zako? czenia wszystkich
zaprogramowanych faz.

Celem poinformowania operatora, przej? cie do ka? dej nowej fazy jest
tak? e sygnalizowane krótkim sygna? em akustycznym.

Po wykonaniu ostatniej fazy nast? puje automatyczne zako? czenie cyklu
obróbki cieplnej, jak to ju? opisano, sygnalizowane podwójnym,
przerywanym sygna? em akustycznym.

Celem powtórzenia tego samego cyklu obróbki cieplnej, nale? y powtórnie
nacina? przycisk Start / Stop.

Po rozpocz? ciu cyklu gotowania, je? eli potrzeba, mo? na opu? ci? jedn? lub
wi? cej faz i przej?? do fazy, która ma by? aktualnie wykonana, wykonuj? c
poni? sze dzia? ania

nacisn?? przycisk ( & gt;) jeden lub wi? cej razy aby przej?? do wybranej
fazy;

nacisn?? przycisk P i przy punkcie ''SKIP PHASE " ponownie nale? y go
nacisn??, celem potwierdzenia wybranej fazy i natychmiastowego
uruchomienia wykonywania tej fazy;

USTAWIANIE GODZINY, DATY I OPÓ? NIENIA STARTU PROGRAMU

( GODZINA I DATA (

Celem ustawienia godziny i daty nale? y wykona? co nast? puje:

w?? czy? piec naciskaj? c przycisk I.

Trzyma? naci? ni? ty przycisk TM tak d? ugo, a? rozlegnie si? akustyczny
sygna? i na wy? wietlaczu pulsuj? c, wy? wietl? si? cyfry GODZINY.

Obraca? pokr? t? o (przy pulsuj? cym wy? wietlaniu cyfry) zgodnie z ruchem
wskazówek zegara lub w przeciwnym kierunku, aby ustawi? aktualn?
godzin?.

Ponownie nacisn?? przycisk TM i ustawi? MINUTY jak opisano w punkcie 3. : 24-01-2002

Np. : 9. 25

START OPÓ? NIENIA

10 minut)

kontrolka czas-? wieci

Ponownie nacisn?? przycisk TM aby ustawi? DAT? (wy? wietlan? na
WY? WIETLACZU TEMPERATURY) w taki sam sposób jak dla godzin (patrz
poprzedni punkt 3).

Ponownie nacisn?? przycisk TM aby ustawi? MIESI? C i ROK powtarzaj? c te
same operacje jak przy ustawiani dnia.

( OPÓ? NIENIE STARTU PROGRAMU (

(opó? nione rozpocz? cia cyklu gotowania)

Gdy data i aktualna godzina zosta? y ju? ustawione (patrz poprzedni
paragraf) nale? y wykona? nast? puj? ce operacje:

1. Nacisn?? przycisk P (program) i wybra? wymagan? receptur? lub program

CZY? CI?

wybrano

2. Nacisn?? przycisk P (program) i wybra? punkt: P: DELAY START (OPÓ? NI?
START)

wybrany punkt.

DODAJ OPÓ? NI?

3. Nacisn?? przycisk P (program) litera D [DELAY START (OPÓ? NI? START)]
wy? wietli si? pulsuj? c.

Ustawi??? dany czas uruchomienia cyklu (START) (wy? wietla si? na ma? ym
wy? wietlaczu czasu TM) i nacisn?? przycisk START / STOP.

Teraz cykl uruchomi si? o czasie wyznaczonym przez [DELAY START (OPÓ? NI?
START)] i litera D b? dzie pulsuj? c na WY? WIETLACZU informowa? o punkcie,
którego funkcja aktualnie dzia? a.

ZMIENIANIE WPROWADZONYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ (GOTOWANIA)

Zatrzymywanie, start oraz zapami? tywanie cykli gotowania, u? ywaj? c do
tego odpowiednich przycisków, które maj? wp? yw na modyfikacj?
nast? puj? cych parametrów cyklu obróbki cieplnej:

sposób obróbki cieplnej;

temperatura gotowania TS;

czas gotowania TM;

temperatur? sondy PRB (zamiast czasu gotowania).

Kiedy modyfikowane s? parametry ZAPAMI? TANYCH programów gotowania, (w
trakcie wykonywania procesu gotowania) to przy numerze programu pojawi
si? ''*''.

Kiedy modyfikowane s? parametry zapami? tanych programów gotowania, to
nowy parametr zast? pi stary

Je? eli piec wykonuje cykl gotowania z? o? ony z kilku ró? nych faz i chcemy
zmodyfikowa? parametry nast? pnej fazy, to nale? y wykona? nast? puj? c?
procedur?.

Nacisn?? przycisk START / STOP aby zatrzyma? wykonywanie bie?? cego cyklu
Nacisn?? przycisk ( & gt;) aby wy? wietli? faz?, któr? zamierza si?
zmodyfikowa? i zmieni? warto? ci poprzez wprowadzenie nowych nastawów.

Nacisn?? przycisk START / STOP aby piec rozpocz?? kontynuowanie
bie?? cego cyklu obróbki cieplnej (gotowania).

Receptury albo programy (lub cykle gotowania), celem u? atwienie
pó? niejszego ich wywo? ania, mog? by? przez system pieca zapami? tywane w
postaci numerów (w kolejno? ci) lub identyfikowane wed? ug wprowadzonej
nazwy. : -01---- (numer receptury)

CHICKEN (KURCZ? -nazwa receptury)

-02---- (numer receptury)

POTATOES (ZIEMNIAKI -nazwa receptury)

Je? eli ju? receptura (zestawiona z jednej lub wi? cej faz gotowania)
zosta? a zaprogramowana, za pomoc? przycisków w trybie R? CZNYM albo
AUTOMATYCZNYM nale? y wykona? nast? puj? ce operacje:

Nacisn?? przycisk P

Nacisn?? ponownie przycisk P aby otworzy? menu i wybra? punkt STORE
RECIPE (ZAPAMI? TAJ RECEPTUR? ).

ZAPAMI? TAJ RECEPTUR?

Nacisn?? ponownie przycisk P aby rozpocz?? zapami? tywanie programu,
wy? wietli si? punkt SELECT NUMBER (WYBIERZ NUMER).

wy? wietlony punkt

WYBIERZ NUMER

Nacisn?? przycisk P aby wybra? numer receptury

wybrano

POTWIERD?

Wybra? (gdy pulsuje) numer receptury pod którym zamierza si? zapami? ta?
aktualnie ustawion? receptur? i zatwierdzi? ten numer naciskaj? c
przycisk P.

Wybra? punkt WRITE NAME (ZAPISZ NAZW? )

ZAPISZ NAZW?

Nacisn?? przycisk P, wy? wietlona kreska ''-'' zacznie pulsowa?

Wybra? pierwsz? liter? lub cyfr?

nacisn?? przycisk ( & gt;) aby wprowadzi? nast? pn? liter? lub cyfr?, jak
opisano w punkcie 8. i tak dalej post? powa?, a? dla programu wprowadzi
si? pe? n? nazw? dla danego programu.

Nacisn?? przycisk P aby potwierdzi? NAZW? RECEPTURY [np. COOKING CHICKEN
(GOTOWANE KURCZ? )].

GOTOWANE KURCZ?

Wybra? punkt SAVE ITEM (ZACHOWAJ PUNKT) i nacisn?? przycisk P aby go
zapami? ta?

ZACHOWAJ RECEPTUR?

Ponownie przez kilka sekund naciska? przycisk P aby wyj?? z procesu
zapami? tywania programu.

Programy nie musz? by? obowi? zkowo zapami? tywane w numerycznej
kolejno? ci (np. 01-02-03). Mo? na im nada? dowolny numer porz? dkowy w
zakresie od 0 do 99. Punkt obok numeru na wy? wietlaczu, oznacza,? e
numer programu jest wykorzystany (zaj? ty) (z wprowadzonym programem)
natomiast wolne numery, nie posiadaj? punktu obok numeru.

SZUKANIE RECEPTUR LUB PROGRAMÓW.

S? dwie metody do poszukiwania receptury lub programu

- SZUKANIE WG NUMERU (receptury lub programu);

- SZUKANIE WG NAZWY (receptury lub programu);

Podczas nastawiania cyklu gotowania, wcisn?? przycisk P dwukrotnie i
wybra? pozycj? z menu WED? UG NUMERU LUB NAZWY, lub przytrzyma? wci? ni? ty
przycisk P przez kilka sekund, aby wyj?? z ustawiania cyklu i wykona?
co nast? puje.

SZUKANIE WG NUMERU

Nacisn?? przycisk P i wybra??? dan? receptur? lub program.

SZUKANIE WG NAZWY

Nacisn?? przycisk P aby otworzy? wykaz receptur lub programów.

Nacisn?? przycisk P i wybra? punkt SEARCH BY NAME (SZUKAJ WG NAZWY).

SZUKAJ WG NAZWY

Nacisn?? przycisk P aby rozpocz?? wybranie i szukanie pierwszej litery
nazwy?? danej receptury (np. G -?? )

Nacisn?? przycisk P aby potwierdzi? t? wybran? liter?, pierwsza
receptura lub program rozpoczynaj? cy si? od litery G wy? wietli si? na
wy? wietlaczu

(= szynka w? dzona)

Wybra? z wykazu tych, które rozpoczynaj? si? na G.

GOOSE = G??

U? YWANIE ZAPAMI? TANYCH PROGRAMÓW

System pieca wyposa? ony jest w kilka fabrycznie skonfigurowanych
programów, których nie mo? na wykasowa? z pami? ci. S? one niezb? dne do
wykonywania kilku standardowych funkcji us? ugowych.

Poni? ej podano fabrycznie skonfigurowane programy, w które wyposa? ono
piec.

GOTOWANIE NISKO-TEMPERATUROWE (EFS-LTC)

Gotowanie w niskiej temperaturze jest szczególn? procedur? przeznaczon?
do przygotowywania w szczególno? ci wo? owiny np.? eberek, filetów,
zrazów, pol? dwicy, ale tak? e do innych mi? s jak ciel? ciny, jagni? ciny,
dziczyzny, indyków, kaczek,

wieprzowiny, etc. Do mi? s takich jak: pol? dwica,? opatka, ud? ca, combra,
T-bone, steku, fileta, r? banki, etc.

EFS-LTC to fabrycznie ustawiony, ca? kowicie automatyczny program
pozwalaj? cy uzyska? dojrza??, delikatn? i równomiernie ugotowan?
? ywno??.

Program ten obejmuje 4 g? ówne fazy:

PODGRZWANIE, OPIEKANIE, DOJRZEWANIE, PRZETRZYMYWANIE.

Nastawi? program jak wskazano poni? ej dla wybranych programów. Gdy na
du? ym wy? wietlaczu pojawi si? s? owo LOAD, po zako? czeniu fazy
PODGRZEWANIA

(Je? li konieczne, zmieni? wcze? niej nastawion? temperatu? w komorze
pieca)

UMIE? CI?? ywno?? w piecu air-o-steam i w? o? y? do produktu sond? z 6
czujnikami temperatury.

(Je? li konieczne, zmieni? wcze? niej nastawion? temperatu? sondy).

Zamkn?? drzwi i rozpocz?? cykl przez ponowne wci? ni? cie przycisku START.

Faza OPIEKANIA (zamkni? cie porów mi? sa w wysokiej temperaturze)
startuje, a po niej nast? puje nag? e sch? odzenie i przej? cie do wolnego
gotowania; w fazie DOJRZEWANIA (która decyduje o delikatno? ci mi? sa)
odpowiedni czas trwania pulsuje na du? ym w? wietlaczu temperatury sondy

(po naci? ni? ciu dowolnego przycisku, czas trwania znika). Potem
nast? puje ko? cowa faza PRZETRZYMYWANIA, która pozwala utrzyma?? ywno??
w okre? lonej temperaturze.

Ca? y cykl LTC cycle (?? cznie z faz? PRZETRZYMYWANIA) mo? e trwa? przez
maks. 24 godziny.

Jedn? lub wi? cej faz mo? na opu? ci? (pomin?? ) i przej?? do nast? pnej
(patrz SKIP PHASE/FAZA POMINI? CIA w par. 4. 1 AUTOMATYCZNE,

SEKWENCYJNE, WIELOFAZOWE GOTOWANIE); to jest u? yteczne, przyk? adowo,
gdy gotowanie zosta? o rozpocz? te przy pomocy innego urz? dzenia

(faza OPIEKANIA) np. na p? ycie grillowej i ma by? doko? czone w piecu
air-o-steam (fazy DOJRZEWANIA I PRZETRZYMYWANIA).

Fazy DOJRZEWANIA nie mo? na pomin?? ; co oznacza,? e je? li trzeba
skorzysta? tylko z fazy PRZETRZYMYWANIA nalezy j? nastawi?

w UTILITY (patrz par. 9 UTILITIES).

G? ówne zalety:

* Doskona? a jako??? ywno? ci.

* Standardowa procedura LTC gwarantuje powtarzalno?? wyników gotowania.

* Typowy aromat pieczystego, soczysto?? w centrum i na obrze? ach.

* Jednolity kolor i doskona? a równomierno?? stopnia wypieczenia.

* Szybki proces dojrzewania - oszcz? dno?? czasu i wykorzystanie? wie? ych
produktów.

* Znacz? cy spadek utraty masy, 5-8% (w zale? no? ci od jako? ci produktów
i wybranej temperatury sondy).

* Istotne uzyski w wielko? ci porcji przeznaczonych do sprzeda? y.

* Ogromne oszcz? dno? ci energii dzi? ki inteligentnemu programowi EFS -
LTC.

SYSTEM OCZYSZCZANIA (AIR O CLEAN)

Jest to system oczyszczania, który automatycznie wykonuje procedur?
oczyszczania komory pieca, u? ywaj? c stosownych detergentów w zale? no? ci
od tego, jak mocno zabrudzona jest komora. Program ten sk? ada si? z
czterech cykli oczyszczania.

CLEAN (OCZYSZCZANIE) 1 (lekkie)

Je? eli zabrudzenie jest jeszcze? wie? e, pochodz? ce od gotowania potraw z
ma?? zawarto? ci? t? uszczu (np. : po cyklu gotowania na parze).

CLEAN (OCZYSZCZANIE) 2 (standardowe)

Je? eli komora pieca jest nie bardzo zabrudzona po obróbce cieplnej
produktu z t? uszczem.

CLEAN (OCZYSZCZANIE) 3 (mocne zabrudzenie)

Je? eli komora pieca jest bardzo zabrudzona po obróbce cieplnej t? ustego
produktu (np. : po obróbce cieplnej pieczonych kurczaków, pieczonych
kie? bas (parówek) itp.

CLEAN (OCZYSZCZANIE) 4 (bardzo mocne zabrudzenie)

Je? eli komora pieca jest bardzo mocno zabrudzona po obróbce cieplnej
bardzo t? ustego produktu (np. : po pieczeniu kurczaków, pieczeniu kie? bas
(parówek) itp. ) tak? e z pozosta? o? ciami odprowadzanymi do? cieku
(skorupy).

PRE-HEAT... (wst? pne podgrzewanie)

Te programy oznaczone skrótem ''PRE-HEAT... '', u? ywane s? do wst? pnego
podgrzewania komory pieca z warto? ci? tego parametru specyficzn? dla
danego produktu. Warto?? parametru mo? e by? modyfikowana lub wy?? czana.

F00... --- & gt; F19... (receptury kulinarne)

Jest to 20 fabrycznie zaprogramowanych receptur kulinarnych dla g? ównych

da? z kuchni mi? dzynarodowej.

Wi? cej informacji w odno? nej ksi?? ce kucharskiej.

Aby skorzysta? z zaprogramowanych fabrycznie programów nale? y:

Cykl MYCIA pieca rozpocznie si? gdy temperatura w komorze pieca
osi? gnie automatycznie 70°C.

Przed wykonaniem cyklu MYCIA pieca nale? y upewni? si? czy pojemniki
(umiejscowione pod panelem steruj? cym) s? wype? nione detergentami
odpowiedniego typu: sprawdzic uprzednio rozdzia? 7. DOZÓR I
KONSERWACJA.

UWAGA:

Je? eli pojemniki detergentu i /lub? rodka p? ucz? cego zosta? yby zupe? nie
opró? nione lub?? cz? ce je rurki by? yby równie? puste to przed
uruchomieniem cyklu SYSTEMU OCZYSZCZANIA, zostanie wykonany cykl dla
nape? nienia. Pozwoli to na nape? nienie rurek odpowiednimi p? ynami i na
prawid? owe wykonanie cyklu oczyszczania.

Uwaga 2:

Aby nastawi? cykl gotowania, nale? y dwukrotnie wcisn?? przycisk P
i wybra? pozycj? w menu WED? UG NUMERU LUB NAZWY, lub wcisn?? i

przytrzyma? przez kilka sekund przycisk P, aby wyj?? z ustawie?
i post? powa? nast? puj? co. Nacisn?? przycisk P, program A0 rozpocznie pulsowa?.

Na wy? wietlaczu wy? wietla si? napis A0 CLEAN 1.

Wybra??? dany program lub w przeciwnym wypadku przej?? do punktu 3.

Nacisn?? przycisk START / STOP aby uruchomi? cykl A0 CLEAN 1 (lub
wybrany inny program).

Aby wyj?? (exit), edytowa? (edit), omin?? faz? (skip phase), patrz
paragrafy programowania zwyk? ego.

KASOWANIE RECEPTURY LUB ZAPAMI? TANEGO PROGRAMU

Nacisn?? przycisk I aby w?? czy? piec.

Nacisn?? przycisk P.

Wybra? receptur? lub program, który ma by? skasowany.

Nacisn?? przycisk P i wybra? punkt CANCEL RECIPE (SKASUJ RECEPTUR? ).

gotowanie ziemniaków

skasuj receptur?

Nacisn?? przycisk P aby ostatecznie skasowa? receptur? z programu.

potwierd?

Nacisn?? ponownie przycisk P, i przytrzyma? kilka sekund aby opu? ci?
program. KODY ALARMÓW I DIAGNOSTYKA

W przypadku niektórych awarii i niesprawno? ci w dzia? aniu urz? dzenia na
wy? wietlaczach mog? pojawi? si? kody alarmowe sygnalizuj? ce rodzaj
awarii lub przyczyn? usterki w dzia? aniu.

Poni? sze kody, mog? wy? wietla? si? na wy? wietlaczu czasu

Kody prezentuj? ce: warto??, funkcj? lub stan

Cln -program MYCIA w?? czony.

Clnt - Pó? automatyczny progrm mycia w?? czony.

cont -ustawiono nielimitowany czas.

cool -sch? adzanie komory pieca.

End -Koniec cyklu lub funkcji.

FILL -nape? nianie wytwornicy pary. (Sprawdzi? czy otwarty jest zawór w
dop? ywie wody).

Hold -opcja gotowania, funkcja HOLD jest w?? czona.

LOAd - Umie? ci? produkty w piecu.

oPEn- otwieranie zaworu spustu z wytwornicy pary.

PrEH- wytwornica pary w fazie podgrzewania. (czeka? a? zga? nie kod).

Soap - Detergent. Natryska? odpowiedni detergent na powierzchnie
przeznaczone do mycia jak wskazano w punkcie 4 surfaces to be cleaned as
indicated in point 4) cyklu pó? automatycznego mycia komory (patrz par.
7. DOZÓR I KONSERWACJA).

StArt - wcisn?? przycisk START aby uruchomi? program.

Stby - czas oczekiwania na uruchomienie SYSTEMU MYCIA.

Kody ALARMÓW

Kody sygnalizuj? ce konieczno?? kontaktu z przeszkolonym fachowcem z
serwisu technicznego.

EH20- za niskie ci? nienie wody dla SYSTEMU OCZYSZCZANIA (wymagane
ci? nienie od 1. 5 do2. 5 bara.

EFUN- wentylator automatycznie resetowa? urz? dzenie termicznego
zabezpieczenia. Na ma? ym wy? wietlaczu wy? wietli si? UP w odniesieniu do
pojedynczego wentylatora (6 - 10 GN) lub górnego wentylatora (20 GN) w
komorze albo wy? wietli si? DO, je? eli dotyczy dolnego wentylatora (tylko
20 GN).

E---- - niezgodno?? z wymaganym parametrem (numer prawid? owego parametru
wy? wietli si? na miejscach kresek ''----''.

EPt1- Czujnik komory pieca roz?? czony lub zwarty.

EPt2- Czujnik wytwornicy pary roz?? czony lub zwarty.

EPt3- Czujnik sondy do pomiaru temperatury wn? trza potrawy roz?? czony
lub zwarty.

EPt4- Czujnik obej? cia (Bypass) roz?? czony lub zwarty.

EPt8- Czujnik temperatury karty elektronicznej uszkodzony.

ESCH- Zak? ócenia w dzia? aniu urz? dze? ch? odz? cych obwód nadzoru
sterowania obs? ug?.

Etub- Ostrze? enie przegrzania wytwornicy pary (125? C).

Etuc- Ostrze? enie przegrzania komory pieca (320? C).

EFLP- Uszkodzenie w uk? adzie silnika zaworu odprowadzenia pary z pieca.

ETC- Zadzia? anie ogranicznika temperatury komory pieca

ETB - Samoczynne wy?? czenie ogranicznika temperatury bojlera.

WA? NE!

W sytuacji awarii i wy? wietlania kodu alarmowego podczas trwania cyklu,
praca pieca zostaje przerwana i rozlega si? ci? g? y sygna? d? wi? kowy.

Dalsze u? ytkowanie pieca jest dozwolona tylko wtedy, gdy cykl gotowania
nie u? ywa uszkodzonego elementu, który spowodowa? wywo? anie kodu
alarmowego.

Wzywaj? c pomoc serwisu technicznego, nale? y poda? wy? wietlony kod
alarmowy. WY?? CZENIE W PRZYPADKU AWARII

W przypadku awarii piec nale? y wy?? czy?, post? puj? c w nast? puj? cy
sposób:

Wy?? cznikiem g? ównym wy?? czy? zasilanie elektryczne pieca, zamkn??
dop? ywy wody (wykorzystuj? c wy?? cznik i zawory znajduj? ce si? poza
urz? dzeniem).

W najbli? szym punkcie serwisowym, nale? y skontaktowa? si? z
autoryzowanym przez producenta i posiadaj? cym odpowiednie uprawnienia
personelem technicznym.

7 UTRZYMANIE PIECA I KONSERWACJA

Na zako? czenie ka? dego dnia pracy, nale? y umy? wn? trze pieca przy pomocy
specjalnego detergentu, zgodnie z zaleceniami jego producenta.

Nie wolno my? pieca rozpylaczami wody pod ci? nieniem.

Do mycia powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej, nie nale? y
stosowa? detergentów (zawieraj? cych nawet w rozcie? czeniu) chlor,
wybielacz, kwas solny itp..

Nie wolno stosowa? agresywnych substancji (takich jak np. kwas mrówkowy)
do mycia pod? ogi pod piecem.

Urz? dzenia POZIOMU A dostarczane s? z programem automatycznego
oczyszczania wn? trza komory pieca zwanym CLEANING SYSTEM (SYSTEM
OCZYSZCZAJ? CY). Jak korzysta? z tego programu do oczyszczania, opisano w
paragrafie 4. 5 ''U? YWANIE ZAPAMI? TANYCH PROGRAMÓW''.

Wykonanie programu CLEAN SYSTEM (SYSTEM OCZYSZCZANIA) wymaga
zastosowania detergentów. Za ka? dym razem, gdy nape? nia si?
DETERGENTEM, max. 5L pojemnik (po prawej, z CZERWON? nakr? tk? ) albo
pojemnik ze? rodkiem WSPOMAGAJ? CYM P? UKANIE max. 1, 2L (po lewej, z
NIEBIESK? nakr? tk? ), nale? y zwróci? uwag? na naklejk? umieszczone pod
panelem sterowania,

CLEAR RINSER

Max. 1, 2L

DETERGENT

Max. 5L

(? rodek do mycia)

Nale? y stosowa? nast? puj? ce produkty myj? ce:

- ECOLAB " Oven Cleaner Power " detergent (nie w? elu).

- ECOLAB " Oven Rinse Power " czynnik wspomagaj? cy p? ukanie (nie w? elu).

Prawid? owe mycie komory pieca nie jest zagwarantowane je? li s? stosowane
innego typu, ni? wskazane powy? ej, detergenty lub czynniki wspomagaj? ce
p? ukanie.

Komora pieca wyposa? ona jest w mo? liwo?? wykonywania pó? automatycznego
cyklu oczyszczania. W tym celu nale? y wykona? nast? puj? ce operacje:

Uwaga: Cykl mycia mo? e rozpocz?? si? tylko wtedy, gdy temperatura w
komorze pieca jest ni? sza ni? 90? C. W zwi? zku z tym, je? eli temperatura
jest wy? sza, nale? y wcze? niej uruchomi? funkcj? szybkiego sch? adzania
Za pomoc? natrysku wody, z wn? trza komory pieca usun?? du? e resztki
jedzenia.

wybra? poni? sz? funkcj? dodatkow? (patrz 4. 10 ''FUNKCJE DODATKOWE''

i uruchomi? cykl naciskaj? c przycisk ''START / STOP.

Po oko? o 5 minutach zako? czy si? 1 cykl i rozlegnie si? sygna?
akustyczny.

Nale? y otworzy? drzwi pieca i spryska? jego wewn? trzne powierzchnie
odpowiednim detergentem.

Zamkn?? ponownie drzwi. Na wy? wietlaczu TS trwa odliczanie od 120 do 0,
jest to czas wymagany dla zadzia? ania? rodka odt? uszczaj? cego. Gdy na
wy? wietlaczu pojawia si? zero, piec rozpoczyna dziesi? ciominutowy cykl
parowy (faza 2), po zako? czeniu którego rozlega si? sygna? akustyczny.
Cykl mycia zako? czy? si?.

Otworzy? ostro? nie drzwi i dok? adnie nale? y sp? uka? wn? trze pieca.

Dla uzyskania lepszych efektów mycia komory pieca, nale? y wcze? niej
zdemontowa? z ty? u komory pieca zespó? prowadnic do palet (je? eli jest
na wyposa? eniu) i otworzy? p? yt? odsysacza.

Celem otwarcia p? yty odsysacza A (Rys. 2), nale? y wykona? nast? puj? ce
operacje:

wy?? czy? piec i od?? czy? od sieci zasilania elektrycznego.

W? o? y? czubek wkr? taka do otworu B i podwa? y? (1) w kierunku wn? trza
pieca, po wyhaczeniu z ko? ków B 1 na wspornikach z boku, otworzy? p? yt?.

Celem ca? kowitego wyj? cia z pieca p? yty odsysacza ''A'' (Rys. 2), nale? y
wykona? nast? puj? ce operacje:

U? ywaj? c klucza Allena (2), odkr? ci? (2) nakr? tki C1.

Podci? gn?? (3) p? yt? wentylatora i wycofa? j? (4) z dolnego ko? ka C w
komorze pieca.

Nacisn?? (5) na p? yt? aby umo? liwi? wyj? cie górnego ko? ka D i ca? kowite
wyj? cie p? yty.

Monta? p? yty wykona? w odwrotnej kolejno? ci do powy? szej procedury
nast? pnie nakr? tki C1 równo dokr? ci? do p? yty.

* Je? li wyst? puje, nale? y umy? filtr przeciwt? uszczowy komory pieca
(poza dostaw? ),

co najmniej jeden raz na trzy cykle gotowania.

* Je? li wyst? puje, nale? y umy? filtr powietrza (poza dostaw? ), co
najmniej jeden raz na miesi? c, wyjmuj? c go spod panela steruj? cego.
Zaniechanie czysszczenia filtra mo? e wp? yn?? negatywnie na wydajno?? i
wyniki gotowania.

Poszczególne elementy i powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej,
nale? y codziennie umy? letni? wod? z dodatkiem myd? a lub detergentu,
nast? pnie sp? uka? dok? adnie czyst? wod? i wytrze? do sucha.

Elementów ze stali nierdzewnej w? adnym wypadku nie wolno czy? ci?
agresywnymi detergentami,? rodkami do szorowania,? cierakami drutowymi,
ostrymi szczotkami itp., mog? one pozostawi? metalowe resztki, które
mog? spowodowa? rdzewienie.

Przy wy?? czeniu urz? dzenia z eksploatacji i postawieniu go w stan sta? ej
konserwacji, nale? y:

Wy?? czy? dop? yw pr? du g? ównym wy?? cznikiem i odci?? dop? yw wody.

Dok? adnie oczy? ci? urz? dzenie, nast? pnie szmatk? lekko nas? czon? oliwi?
wazelinow? nanie?? cienk? warstw? ochronn? na wszystkie elementy ze
stali nierdzewnej.

Miejsce sk? adowania okresowo wietrzy?.

OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA Z WYTWORNICY PARY

(JE? ELI JEST NA WYPOSA? ENIU)

Wbudowany czujnik osadzania si? kamienia kot? owego, znajduje si?
wewn? trz wytwornicy pary i w przypadku konieczno? ci usuni? cia kamienia
spowoduje za? wiecenie si? sygnalizatora:

Po zapaleniu si? powy? szego sygnalizatora, nale? y natychmiast usun??
kamie? kot? owy z bojlera.

Producent nie bierze odpowiedzialno? ci za sytuacje spowodowane nie
wykonywaniem okresowego oczyszczania bojlera (wytwornicy pary) z
kamienia kot? owego (o ile uk? ad jest zainstalowany). Ponadto wszystkie
naprawy i wymiany uszkodzonych cz?? ci, zaistnia? e z powodu powstania
kamienia kot? owego nie s? obj? te gwarancj?. Je? eli charakterystyka
zasilania wod? nie spe? nia wymogów producenta (patrz odpowiedni
paragraf) to powsta? e z tego powodu uszkodzenia równie? nie s? obj? te
udzielon? gwarancj?.

Kamie? kot? owy z wytwornicy nale? y usuwa? w nast? puj? cy sposób:

- za pomoc? czystego octu (100%)

lub

chemicznych? rodków do oczyszczania (instrukcja poni? ej).

Nale? y w?? czy? piec przed usuwaniem kamienia kot? owego z bojlera
(wytwornicy pary). 2 USUWANIE KAMIENIA ZA POMOC? METODY OCTOWEJ

Zamkn?? zawór dop? ywu wody

Opró? ni? wytwornic? naciskaj? c przycisk spustu.

Po jednej minucie zamkn?? spust z wytwornicy, u? ywaj? c odpowiedniego
przycisku d? wigni.

Wyj?? plastykowy korek z rurki wlewu do wytwornicy i wla? do niej 8
litrów (6-10 GN) albo 16 litrów (20 GN) czystego octu.

Otworzy? zawór dop? ywu wody.

W?? czy? cykl parowy na 16 minut.

Wy?? czy? piec i odczeka? 60 minut.

Uruchomi? piec na nast? pne 2 minut.

Wy?? czy? powtórnie piec i odczeka? 60 minut.

Przy stale otwartym zaworze dop? ywu wody, otworzy? zawór spustowy z
bojlera odpowiednim przyciskiem lub d? wigni? nast? pnie spu? ci? ocet
(naciskaj? c wymieniony ju? przycisk).

Wy?? czy? piec.

W? o? y? w?? gumowy do rury wlewowej wytwornicy i p? uka? wytwornic?, a?
wyp? ywaj? ca ze spustu woda, b? dzie zupe? nie czysta.

W? o? y? z powrotem korek i u? ywaj? c przycisku zamkn?? zawór spustowy
7. 3 USUWANIE KAMIENIA ZA POMOC?? RODKA CHEMICZNEGO

Gdy zdecydowano si? na usuwanie kamienia kot? owego metod? chemiczn?,
nale? y w tym zakresie przestrzega? instrukcji za?? czonych do danego
? rodka chemicznego.

Na przyk? ad u? ywaj? c? rodka chemicznego ECOLAB's ''STRIP-A-WAY''
post? puje si? nast? puj? co:

wykona? zalecenia przekazane w poprzednich paragrafach i wykorzysta?
rurk? wlewu do wytwornicy aby nape? ni? j? odpowiednimi ilo? ciami? rodka
chemicznego i wody:

-. 2, 0 litrami p? ynu do usuwania kamienia kot? owego oraz 6, 0 litra wody
(6-10 GN).

-. 4, 5 litra p? ynu do usuwania kamienia kot? owego oraz 11, 5 litra wody
(20 GN).

W?? czy? cykl parowy na 12 minut.

Wy?? czy? piec i odczeka? 40 minut.

Otworzy? zawór spustowy wytwornicy i post? powa? jak opisano w paragrafie
powy? ej.

wyp? ywaj? ca ze spustu woda b? dzie zupe? nie czysta (bez? ladów p? ynu do
usuwania kamienia kot? owego).

Po zako? czeniu cyklu usuwania kamienia z bojlera wskazanym jest, w?? czy?
piec bez produktów na 30 minut w cyklu parowym.

WA? NE - 2

Je? li kurek zasilania w wod? nie jest? atwo dost? pny, aby opró? ni?
bojler nale? y post? powa? nast? puj? co:

1) Otworzy? zawór spustowy bojlera specjalnym przyciskiem.

2) Odczeka? 2 minuty i wy?? czy? piec; zawór spustowy zamknie si?
automatycznie.

WYMIANA ELEMENTÓW JEDNORAZOWEGO U? YCIA

Wymiana? arówki pieca (Rys. 3)

Je? eli? arówka jest przepalona to nale? y:

Wy?? czy? zasilanie elektryczne.

Odkr? ci? cztery? ruby pier? cienia mocuj? cego ''A'', wyj?? szkie? ko ''V''
wraz z uszczelnieniem ''G''.

Wyj?? halogen poprzez papier / szmatk? (ze wzgl? du na ryzyko poparzenia)
i w? o? y? nowy o tych samych parametrach (12V, 20W, 300? C).

Za? o? y? wszystkie elementy w odwrotnej kolejno? ci ni? podano powy? ej
zwracaj? c uwag? na poprawne usytuowanie szkie? ka i uszczelnienia. Dobrze
jest przed za? o? eniem pier? cienia mocuj? cego, uszczelnienie pokry?
cienk? warstw? smaru silikonowego.

Wymiana uszczelki drzwi (Rys. 4)

Wskazówka: Uszczelka pod wp? ywem pracy ma sk? onno?? do twardnienia lub
p? kania. Po zauwa? eniu takich objawów, nale? y j? natychmiast wymieni?.

W takim przypadku nale? y:

Podwa? aj? c uszczelk? wyj?? j?, a nast? pnie wyj?? pozosta? o? ci starego
silikonu.

Na? o? y? warstw? silikonowej masy uszczelniaj? cej w punktach ''1''''
wzd? u? wewn? trznej ramy wspornikowej.

W? o? y? now? uszczelk? wciskaj? c j? wzd? u? jej gniazda.

ZALECENIA DLA SPECJALNEGO OCZYSZCZANIA

Czyszczenie i sprawdzenie systemu odp? ywu

Okresowo sprawdza? i udra? nia? rurki odp? ywowe (? ciekowe) aby zapewni?
dobry odp? yw wody z urz? dzenia.

Czyszczenie wewn? trznej szyby drzwi (Rys. 5)

Czynno?? ta mo? e by? wykonywana tylko wtedy, gdy urz? dzenie jest
ch? odne. Nie wolno stosowa? do jej mycia? adnych ostrych,? cieraj? cych
? rodków i detergentów.

Celem uzyskania dost? pu do wn? trza drzwi, nale? y otworzy? wewn? trzn?
p? yt? szklan? zawieszon? do drzwi.

Otworzy? drzwi pieca i nacisn?? obydwa (górny i doln? ) zatrzaski blokady
''F''. Nast? pnie otworzy? wewn? trzn? szyb?.

Po umyciu szyby skr? ci? drzwi w odwrotnej kolejno? ci ni? podano powy? ej
oraz sprawdzi? czy dociskaj? si? do gumowych uszczelek.

Czyszczenie zespo? u obrotowego SYSTEMU OCZYSZCZANIA

Zaleca si? oczyszczenie zespo? u w nast? puj? cych przypadkach:

system oczyszczania nie by? u? ywany przez d? ugi okres czasu;

rami? czyszcz? ce obraca si? nierównomiernie (dysze s? prawdopodobnie
zatkane);

u? ywano bardzo tward? wod?.

Je? eli dysze s? ca? kowicie zatkane, u? ywaj? c czubka no? a, nale? y usun??
wszystkie osady.

Wyj?? (bez zdejmowania) spr?? ysty zatrzask A ze? rodkowego zespo? u
rozpylacza. W tym celu nale? y w? o? y? czubek wkr? taka w miejsce
zaznaczone strza? k? i obróci? go z pozycji pionowej do poziomej jak
pokazano na rysunku.

Zdj?? rozpylacz z czopa.

Umie? ci? rozpylacz w misce z rozpuszczalnikiem, pozwalaj? c mu dzia? a?
przez ca?? noc, nast? pnie nale? y wyp? aka? go w du? ej ilo? ci wody.

Zamontowa? z powrotem rozpylacz na czop i naciskaj? c spr?? ysty zatrzask
umie? ci? go na w? a? ciwym miejscu.

RYSUNKI PANELI STEROWANIA

PANEL STEROWANIA (STEROWNIK) DLA POZIOMU A

PANEL STEROWANIA (STEROWNIK) DLA POZIOMU B

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered
appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million
Electrolux products (such as refrigerators, cookers, washing machines,
vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a
value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the
world.

Grupa Electrolux jest najwi? kszym na? wiecie producentem
zmechanizowanych urz? dze? przeznaczonych do kuchni, do czyszczenia oraz
do lasu i ogrodu. Ka? dego roku sprzedaje ponad 55 milionów produktów
(takich jak: lodówki, kuchenki, pralki, odkurzacze, pilarki? a? cuchowe i
kosiarki do trawy) o?? cznej warto? ci oko? o 14 miliardów USD w ponad 150
krajach? wiata.

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji sprz? tu opisanego w
niniejszej publikacji, bez uprzedzenia.

The Manufacturer reserves the right to modify the appliances presented
in this publication without notice.

PAGE 1

PL

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Instrukcja obsługi - podręcznik Electrolux Air O Steam 267095

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi - podręcznik Electrolux Air O Steam 267095

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi - podręcznik Electrolux Air O Steam 267095