Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Epson 485

Instalacja, użytkowanie i serwisowanie drukarki Epson 485 jest łatwe i bezproblemowe dzięki szczegółowym instrukcjom i poradom, które są dostępne w sieci. Instrukcja obsługi drukarki Epson 485 jest dostępna online, a także można ją dostać od sprzedawcy lub producenta. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji i konfiguracji drukarki, a także porady dotyczące użytkowania i serwisowania. Porady te obejmują również informacje dotyczące wymiany tuszy i papieru, czyszczenia drukarki i usuwania błędów. Instrukcja i porady dotyczące drukarki Epson 485 pomogą Ci maksymalnie wykorzystać możliwości drukarki, a także zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Epson 485

Przykład schematu blokowego

Schemat blokowy – narzędzie służące do przedstawienia kolejnych czynności w projektowanym algorytmie. Jest to diagram, na którym procedura, system lub program komputerowy są reprezentowane przez opisane figury geometryczne połączone strzałkami (niekiedy tylko liniami) zgodnie z kolejnością wykonywania czynności wynikających z przyjętego algorytmu rozwiązania zadania.

Schemat blokowy powinien zapewniać:

 • elastyczność zapisów
 • możliwość zapisu z użyciem składu wybranego języka programowania
 • łatwą kontrolę poprawności algorytmu.

Schematy blokowe pozwalają na prostą zamianę instrukcji na instrukcje programu komputerowego.

Podstawowe elementy budowy[edytuj | edytuj kod]

Do głównych elementów budowy schematów blokowych należą:

 • strzałka (łącznik) – wskazuje kierunek przepływu danych lub kolejność wykonywania
 • operator – prostokąt, do którego wpisywane są wszystkie operacje z wyjątkiem instrukcji wyboru
 • predykat – romb, do którego wpisywane są wyłącznie instrukcje wyboru
 • etykieta (blok graniczny) – owal służący do oznaczania początku albo końca sekwencji schematu (kończy, zaczyna albo przerywa lub przenosi schemat).

Schemat blokowy pozwala dostrzec istotne etapy algorytmu i logiczne zależności między nimi.

Szczegóły budowy schematu[edytuj | edytuj kod]

Zależnie od przedstawianego algorytmu, stosowane są różne zestawy figur geometrycznych, zwanych blokami, których kształty reprezentują umownie rodzaje elementów składowych.

Graficzne przedstawienie bloków w kolejności opisywania

Wyróżnia się następujące rodzaje bloków:

a) blok graniczny – oznacza początek, koniec, przerwanie lub wstrzymanie wykonywania działania, np. blok startu programu
b) blok wejścia-wyjścia – przedstawia czynność wprowadzania danych do programu i przyporządkowania ich zmiennym dla późniejszego wykorzystania, jak i wyprowadzenia wyników obliczeń, np. czytaj z, pisz z+10
c) blok operacyjny – oznacza wykonanie operacji, w efekcie której zmienią się wartości, postać lub miejsce zapisu danych, np. z: = z + 1
d) blok decyzyjny, warunkowy – przedstawia wybór jednego z dwóch wariantów wykonywania programu na podstawie sprawdzenia warunku wpisanego w blok, np. a = b
e) blok wywołania podprogramu – oznacza zmianę wykonywanej czynności na skutek wywołania podprogramu, np. MAX(x, y, z)
f) blok fragmentu – przedstawia część programu zdefiniowanego odrębnie, np. sortowanie
g) blok komentarza – pozwala wprowadzać komentarze wyjaśniające poszczególne części schematu, co ułatwia zrozumienie go czytającemu, np. wprowadzenie danych
h) łącznik wewnętrzny – służy do łączenia odrębnych części schematu znajdujących się na tej samej stronie; powiązane ze sobą łączniki oznaczone są tym samym napisem, np. A1, 7
i) łącznik zewnętrzny – służy do łączenia odrębnych części schematu znajdujących się na różnych stronach; powinien być opisany jak łącznik wewnętrzny i zewnętrzny; poza tym powinien zawierać numer strony, do której się odwołuje, np. 2, 4. 3, B5.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • ISO 5807:1985 Information processing -- Documentation symbols and conventions for data, program and system flowcharts, program network charts and system resources charts (ang. )

Z Encyklopedia Zarządzania

Diagram procesu
Polecane artykuły
 • Diagram relacji
 • 7 narzędzi TQC
 • Drzewo decyzyjne
 • Sieci neuronowe
 • Karta kontrolna
 • Metodyka badania potrzeb informacyjnych
 • Cykl organizacyjny
 • Business Process Modeling Notation
 • DMAIC

Diagram procesu jest jednym z tradycyjnych narzędzi, które wykorzystuje się w zarządzaniu jakością. Warto zauważyć, że jest on często nazywany także schematem przepływu, algorytmem, blokowym schematem powiązań oraz diagramem przepływu. Niemniej jednak jego najbardziej rozpowszechnioną nazwą jest schemat blokowy. (M. Siemieniak 2017, s. 210)

Dzięki zaprezentowaniu ciągu działań przy użyciu schematu blokowego pojawia się szansa na lepsze zrozumienie tego, co stanowi istotę procesu. Schemat ten prezentuje w formie graficznej ciąg działań, które podejmowane są w określonym procesie, przepływ materiałów, przepływ informacji itp. Istotne znaczenie ma już sam etap polegający na przygotowaniu schematu. To właśnie w czasie jego kreowania znajduje się w procesie liczne zależności, które normalnie nie są mocno eksponowane. Jeśli jest to tylko możliwe to należy kształtować schemat blokowy w zespole. Bardzo istotnym jest by w sposób jednoznaczny określić ramy, jakie obejmować ma schemat, a w następnej kolejności wszelkie wielkości wejściowe oraz wyjściowe, które są znaczące dla rozpatrywanego procesu. (A. Hamrol i W. Mantura 2002, s. 218)

Przejrzystość schematu uzyskać można poprzez zastosowanie w nim symboli, które są powszechnie przyjęte. Warto także pamiętać o tym, że schemat powinien być kreowany w formie kolumnowej. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że właściwym jest by w głównej kolumnie umieścić działania, które stanowią istotę danego procesu, natomiast kolumny pełniące funkcje pomocnicze zawierać mają odsyłacze, pętle itp. 218)

J. Fraś i M. Siwkowski wskazują na schemat blokowy, jako narzędzie, które przydatne jest w planowaniu przedsięwzięć. Autorzy stwierdzają, że schematy tego rodzaju znajdują zastosowanie w działaniach skupiających się na planowaniu i kontroli. Co więcej zaznaczają oni, że bazując na idealnym wzorcu stworzonym dla tego modelu możliwym staje się przeprowadzenie działań porównawczych oraz pozbycie się czynności, które uznać można za niepotrzebne, niepoprawne, takie, które wystąpiły w poszczególnych fazach procesu. (J. Siwkowski 2011, s. 374)

Schemat blokowy stosowany jest w celu wskazania chronologii, a także logiki działań procesowych. Ponadto, jest on punktem pełniącym funkcję fundamentu analizy procesów. Diagram daje możliwość dostrzeżenia zależności, które istnieją między elementami składowymi, a ponadto pozwala przedstawić słabe punkty w odniesieniu do przyjętych kryteriów oceny. (Z. Zymonik, A. Hamrol i P. Grudowski 2013, s. 155)

Schemat przebiegu procesu należy do grupy tradycyjnych instrumentów zarządzania przez jakość. Co więcej, ponieważ jest on narzędziem charakteryzującym się tym, że wykorzystuje dane nieliczbowe określa się go mianem logicznego bądź jakościowego (taka charakterystyka określa również jeszcze jedno z tradycyjnych narzędzi, a mowa tu o wykresie przyczynowo- skutkowy Ishikawy). I. Szymańska 2011, s. 250)

Zastosowanie diagramu procesu

G. P. Wójcik wskazuje na następujące sytuacje, w których diagram procesu znajduje swoje zastosowanie:

 • do opisu procesu, który już istnieje,
 • do opracowania zupełnie nowego procesu,
 • w czasie opracowywania ulepszeń,
 • do zilustrowania przebiegu procesów, jakie zachodzą w firmie,
 • jako instrument wykorzystywany w analizie procesów.
(G. Wójcik 2014, s. 130-131)

Poszczególne etapy kreowania schematu blokowego

 1. Nadanie nazwy procesowi.
 2. Wskazanie punktów granicznych danego procesu (wejścia/wyjścia).
 3. Sprecyzowanie poszczególnych działań (operacji), które podejmowane są w procesie.
 4. Utworzenie projektu schematu przepływów po to, aby zaprezentować proces (użycie właściwych symboli graficznych, określenie kolejnych elementów tworzących schemat, a także połączenie graficznych elementów przy użyciu strzałek wyznaczających drogę przebiegu).
 5. Przeprowadzenie, przy współuczestnictwie osób będących zaangażowanymi w proces, działań mających na celu dokonanie oceny bądź skontrolowanie projektu schematu blokowego.
 6. W sytuacji, kiedy jest to uargumentowane należy bazując na wynikach przeglądu udoskonalić schemat blokowy.
 7. Dokonanie weryfikacji schematu blokowego wobec procesu rzeczywistego.
(G. 131)

Ogólny schemat diagramu procesu

Wykorzystanie umownych symboli graficznych w schematach blokowych stosuje się po to, aby w sposób klarowny ukazać zarówno nieskomplikowane jak i w dużym stopniu złożone procesy biznesowe, technologiczne itp. Bloki START oraz KONIEC kolejno stanowią początek i koniec algorytmu. Schemat wskazuje kolejność następujących po sobie czynności, równoczesność podejmowanych aktywności, zależne od decyzji alternatywne omijanie pewnych czynności, a także wskazuje kierunek przepływu wszelkich informacji oraz materiałów. (W. Ładoński i K. Szołtysek 2008, s. 91)

Rys. 1. Najczęściej stosowane symbole graficzne

Źródło: W. 90

Przykład praktycznego zastosowania diagramu procesu

Rys. 2. Schemat blokowy procesu zakupu towaru przez Internet

Źródło: W. 93

Bibliografia

 • Frąś J., Siwkowski M. (2011). Metody i techniki zarządzania jakością, "Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia” nr 46
 • Hamrol A., Mantura W. (2002). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Ładoński W., Szołtysek K. (red. ) (2008). php/Zarz%C4%85dzanie_jako%C5%9Bci%C4%85" title="Zarządzanie jakością">Zarządzanie jakością. Część 3. Metody kształtowania jakości w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 • Siemieniak M. (2017). zeszyty. fem. put. poznan. pl/numery/ZN_OiZ_PP_72_15. pdf">Modele i narzędzia procesu komunikowania organizacyjnego wewnątrz przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 72
 • Szymańska A. Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu”, nr 17
 • Wójcik G. (2014). php/Koszty" title="Koszty">Koszty jakości: wybrane aspekty, Difin, Warszawa
 • Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P. (2013). Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Autor: Anna Matys, Małgorzata Pabian

Schematy blokowe to diagramy przedstawiające etapy procesu. Podstawowe schematy blokowe są łatwe do utworzenia oraz zrozumienia dzięki prostocie i obrazowości kształtów.

Uwaga: Podstawowy schemat blokowy możesz także utworzyć automatycznie na podstawie danych, używając diagramu Wizualizator danych w programie Visio. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie diagramu Wizualizatora danych.

Szablon Podstawowy schemat blokowy w programie Visio zawiera kształty, których można użyć do przedstawiania wielu rodzajów procesów, i jest wyjątkowo przydatny do przedstawiania podstawowych procesów biznesowych, takich jak proces opracowywania propozycji pokazany na poniższej ilustracji.

Tworzenie schematu blokowego

 1. Uruchom program Visio.

 2. Kliknij kategorię Schemat blokowy.

  Kliknij dwukrotnie pozycję Podstawowy schemat blokowy.

  Przeciągnij po jednym kształcie schematu blokowego dla każdego dokumentowanego etapu procesu.

  Połącz kształty schematu blokowego, umieszczając wskaźnik myszy na pierwszym kształcie, a następnie klikając wyświetloną strzałkę, która wskazuje odpowiedni kształt. Jeżeli drugi kształt nie znajduje się bezpośrednio naprzeciwko pierwszego kształtu, kliknij i przytrzymaj małą strzałkę, a następnie przeciągnij i upuść łącznik na środek drugiego kształtu.

  Aby dodać tekst do kształtu lub łącznika, zaznacz go, a następnie wpisz tekst. Po zakończeniu wpisywania tekstu kliknij pusty obszar strony rysunku.

  Aby zmienić kierunek strzałki łącznika, zaznacz łącznik, a następnie na karcie Kształt w grupie Style kształtów kliknij pozycję Linia, wskaż pozycję Strzałki, a następnie wybierz właściwy kierunek i styl strzałki.

Poprawianie wyrównania i odstępów

Naciśnij klawisze CTRL+A, aby zaznaczyć wszystkie elementy na stronie rysunku.

Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Położenie, a następnie kliknij pozycję Automatyczne wyrównanie i odstępy.

Jeżeli to zadziała niezgodne z oczekiwaniami, naciśnij klawisze CTRL+Z, aby wycofać zmiany, i wypróbuj inne opcje dostępne pod przyciskami Wyrównanie i Położenie.

Co reprezentują kształty schematu blokowego?

Wraz z otwarciem szablonu Podstawowy schemat blokowy jest otwierany wzornik Podstawowe kształty schematu blokowego. Każdy kształt we wzorniku odzwierciedla inny rodzaj etapu procesu. Jednak nie ma żadnych standardowego, uniwersalnego znaczenia kształtów — dowolnego kształtu można mieć dowolne znaczenie uzgodnione przez osoby, które będą tworzyć i czytać schematy blokowe. Większość schematów blokowych zwykle używa tylko trzech lub czterech kształtów, o ile nie ma wyraźnego biznesowego powodu, aby użyć więcej.

Kształty w programie Visio mają nazwy, które wiążą się z ich najczęstszym zastosowaniem. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęściej stosowanych kształtów:

  Początek/koniec Tego kształtu należy użyć w pierwszym i ostatnim etapie procesu.

  Proces Ten kształt odpowiada typowemu etapowi procesu. To jest najczęściej używany kształt w prawie każdym procesie. net/pl-pl/media/0f129ef2-5081-4d99-98b1-e288211dbd0d. gif" alt="Kształt Proces" loading="lazy"/>Decyzja Ten kształt wskazuje punkt, w którym wybór kolejnego etapu zależy od podjęcia decyzji. Wyników może być wiele, ale zwykle są tylko dwa odpowiadające decyzjom tak lub nie. net/pl-pl/media/d4c68a25-77e1-43eb-be3c-9a5ea2b75d8b. gif" alt="Kształt Decyzja" loading="lazy"/>Podproces Tego kształtu należy użyć w przypadku zestawu etapów połączonych w celu utworzenia podprocesu zdefiniowanego w innym miejscu — często na innej stronie tego samego dokumentu. Jest on przydatny w bardzo długich i skomplikowanych diagramach

  Dokument Ten kształt reprezentuje etap, którego wynikiem jest dokument. net/pl-pl/media/908189d1-3723-4671-8a75-da38f163e608. gif" alt="Kształt Dokument" loading="lazy"/>Dane Ten kształt wskazuje, że informacje przychodzą do procesu z zewnątrz lub opuszczają proces. Ten kształt można także użyć do przedstawiania materiałów i czasem jest nazywany kształtem wejścia/wyjścia. net/pl-pl/media/5036f7e8-c5c5-4cf1-a927-9b6593ae7640. gif" alt="Kształt Dane" loading="lazy"/>Odwołanie na stronie Ten mały okrąg wskazuje, że następny (lub poprzedni) etap znajduje się w innym miejscu na rysunku. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych schematów blokowych, gdzie należałoby używać długich łączników, które mogą być trudne do śledzenia. net/pl-pl/media/dc191c39-e01f-474c-8c81-1230e60e3a07. gif" alt="Kształt Odwołanie na stronie" loading="lazy"/>Odwołanie międzystronicowe Po upuszczeniu tego kształtu na stronę rysunku jest otwierane okno dialogowe, w którym można utworzyć zestaw hiperlinków między dwoma stronami schematu blokowego lub między kształtem podprocesu a osobną stroną schematu blokowego przedstawiającą etapy w tym podprocesie. net/pl-pl/media/ace7a45e-cba1-4cd9-8b6b-2bb59d9de40a. gif" alt="Kształt Odwołanie międzystronicowe" loading="lazy"/>

Zobacz też

Klip wideo: Tworzenie schematu blokowegoWyświetlanie przykładowych szablonów i diagramów programu Visio w trybie online 

Tworzenie diagramów programu Visio za pomocą ekranu dotykowego

Tworzenie nowego schematu blokowego

Uruchom programVisio dla sieci Web​​​​​.

W Galerii na stronie głównej przewiń w dół do kategorii Podstawowy schemat blokowy. net/pl-pl/media/8e6f5a62-4d42-4bae-93cb-6dfe8af2c3c8. png" alt="Opcje Podstawowy schemat blokowy na stronie głównej programu Visio. " loading="lazy"/>

Wybierz opcję z tego wiersza, a następnie kliknij w niej przycisk Utwórz

Pierwsza opcja oferuje na początek wzornik ze standardowymi kształtami i pustą kanwę. Pozostałe opcje w wierszu oferują wzornik, jak również diagram startowy z kilkoma kształtami dodanymi już na kanwie. 

Projektowanie schematu blokowego

Aby dodać tekst do kształtu lub łącznika, zaznacz go, a następnie wpisz tekst. Po zakończeniu wpisywania tekstu naciśnij klawisz ESC.

Aby zmienić kierunek strzałki łącznika, zaznacz połączenie, a następnie w karcie Kształt wybierz strzałkę w dół obok pozycji Kontur kształtu.

Zostanie wyświetlona galeria Kontur kształtu.

Wskaż pozycję Strzałki, a następnie wybierz preferowany styl i kierunek strzałki. 

Zobacz też

Dodawanie łączników między kształtamiEdytowanie linii, strzałek lub punktów łączników

Ważne: Pakiet Office 2010 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Tworzenie schematu blokowego

Kliknij kartę Plik.

Karta Plik nie jest widoczna?

Jeśli karta Plik nie jest widoczna, przejdź do następnego kroku tej procedury.

Kliknij pozycję Nowe, kliknij pozycję Schemat blokowy, a następnie w obszarze Dostępne szablony kliknij pozycję Podstawowy schemat blokowy.

Kliknij przycisk Utwórz.

Uwaga: Zobacz sekcję Co reprezentują kształty schematu blokowego? , aby uzyskać informacje na temat wyboru kształtów dla poszczególnych etapów.

Połącz kształty schematu blokowego jednym z następujących sposobów.

Łączenie dwóch kształtów:

  Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij przycisk Łącznik.

  Przeciągnij kursor od punktu połączenia pierwszego kształtu do punktu połączenia drugiego kształtu. Po połączeniu kształtów punkty końcowe łącznika zmienią kolor na czerwony. net/pl-pl/media/f6fb958b-d269-4f3f-b5a3-cbb87217dade. jpg" alt="Schemat blokowy z punktami połączenia w kolorze czerwonym" loading="lazy"/>Łączenie jednego kształtu z wieloma kształtami z pojedynczego punktu połączenia:

  Domyślnie łączniki są ustawione jako łączniki z kątem prostym, zatem jeśli pojedynczy punkt jednego kształtu zostanie połączony z trzema innymi kształtami, będzie to wyglądać jak na rysunku poniżej. net/pl-pl/media/16c582ef-a030-470e-b5d3-1f35423110ed. gif" alt="Kształt połączony z trzema innymi kształtami za pomocą łączników z kątem prostym" loading="lazy"/>

  Aby każdy z łączników rozchodził się promieniście z punktu centralnego pierwszego kształtu do punktów na pozostałych kształtach, należy ustawić opcję łączników Łącznik prostoliniowy, jak pokazano na poniższym rysunku. net/pl-pl/media/5cbd5df1-e988-443c-a801-4c7936cb38a7. jpg" alt="Schemat blokowy z łącznikami prostoliniowymi rozchodzącymi się promieniście z punktu centralnego" loading="lazy"/>

  Dla każdego kształtu, z którym chcesz utworzyć połączenie, przeciągnij kursor z tego samego punktu połączenia kształtu do punktu połączenia każdego z pozostałych kształtów.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy z łączników i kliknij pozycję Łącznik prostoliniowy.

  Aby powrócić do edycji normalnej, na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij przycisk Wskaźnik - narzędzie.

  Aby zmienić kierunek strzałki łącznika, zaznacz łącznik, a następnie w grupie Kształt kliknij strzałkę po prawej stronie pozycji Linia, wskaż pozycję Strzałki, a następnie wybierz właściwy kierunek strzałki.

  Początek strony

  Drukowanie dużego schematu blokowego

  Najłatwiejszym sposobem na wydrukowanie schematu blokowego mającego rozmiar większy od rozmiaru papieru w drukarce jest wydrukowanie go na wielu arkuszach, a następnie sklejenie arkuszy taśmą.

  Przed przystąpieniem do drukowania należy upewnić się, że strona rysunku wyświetlana w programie Visio zawiera cały schemat blokowy. Kształty pozostające poza krawędzią strony rysunku programu Visio nie zostaną wydrukowane.

  Aby wydrukować duży schemat blokowy, wykonaj następujące czynności:

  Mając otwarty schemat blokowy, na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Rozmiar, a następnie wybierz pozycję Dopasuj do rysunku.

  Kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij pozycję Podgląd wydruku. net/pl-pl/media/93bc3416-a383-4344-b8a8-db168cb460bd. jpg" alt="Na podglądzie wydruku linie kropkowane oddzielają poszczególne strony" loading="lazy"/>

  Aby wydrukować schemat blokowy na wielu arkuszach papieru, wykonaj następujące czynności:

  W widoku Podgląd wydruku w grupie Drukowanie kliknij przycisk Ustawienia strony.

  Na karcie Ustawienia wydruku w polu Papier drukarki wybierz właściwy rozmiar papieru, jeśli nie jest jeszcze wybrany.

  Kliknij przycisk OK.

  W grupie Podgląd kliknij pozycję Pojedynczy fragment, aby zobaczyć, jak rysunek będzie drukowany na każdym arkuszu. (Możesz przełączać się między stronami, klikając pozycję Następny fragment lub Poprzedni fragment).

  Jeśli rysunek wygląda satysfakcjonująco, w grupie Drukowanie kliknij przycisk Drukuj.

  Po wydrukowaniu rysunku można przyciąć marginesy, nałożyć na siebie strony i połączyć je ze sobą.

  Aby wydrukować schemat blokowy na pojedynczym arkuszu, wykonaj następujące czynności:

  W obszarze Powiększenie wydruku zaznacz opcję Wpasuj w arkusze.

  Po prawej stronie opcji Wpasuj w arkusze wpisz 1 w polu obok tekstu poziomo oraz wpisz 1 w polu obok tekstu pionowo.

  W grupie Drukowanie kliknij przycisk Drukuj.

  Co reprezentują kształty schematu blokowego?

  Wraz z otwarciem szablonu Podstawowy schemat blokowy jest też otwierany wzornik Podstawowy schemat blokowy. Każdy kształt we wzorniku odzwierciedla inny etap procesu.

  Program Visio 2010 zawiera wiele innych specjalistycznych wzorników i kształtów, których można użyć na diagramie schematu blokowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat znajdowania innych kształtów, zobacz Organizowanie i znajdowanie kształtów za pomocą okna Kształty.

  Proces Ten kształt odzwierciedla etap procesu.

  Podproces Tego kształtu należy użyć w przypadku zestawu etapów połączonych w celu utworzenia podprocesu zdefiniowanego w innym miejscu — często na innej stronie tego samego rysunku.

  Pakiet Office 2007 nie jest już obsługiwany. com/microsoft-365/buy/compare-all-microsoft-365-products? ocid=oo_support_mix_marvel_ups_support_smcoffice2007eos_tab" target="_blank" role="button">Uaktualnij teraz

  Tworzenie schematu blokowego

  W menu Plik wskaż pozycję Nowy, wskaż pozycję Schemat blokowy, a następnie kliknij pozycję Podstawowy schemat blokowy.

  Łączenie dwóch kształtów

  Kliknij narzędzie Łącznik na pasku narzędzi Standardowy. net/pl-pl/media/7ba41d0e-363b-4e70-82cb-da46dda522fb. gif" alt="Końcówki łącznika mają kolor czerwony, gdy kształty zostaną sklejone" loading="lazy"/>Łączenie jednego kształtu z wieloma kształtami z pojedynczego punktu połączenia

  Kliknij narzędzie Wskaźnik na pasku narzędzi Standardowy, aby wrócić do normalnego edytowania.

  Aby zmienić kierunek strzałki łącznika, zaznacz połączenie, a następnie w menu Kształt wskaż polecenie Operacje i kliknij pozycję Odwróć końce.

  Co reprezentują kształty schematu blokowego?

  Wraz z otwarciem szablonu Podstawowy schemat blokowy jest otwierany wzornik Podstawowy schemat blokowy.

  Spośród wszystkich kształtów ze wzornika Podstawowy schemat blokowy tylko kilka jest często używanych. Tutaj opisano te często używane kształty. Aby uzyskać więcej informacji o rzadziej używanych kształtach, otwórz rozwijany link (Rzadziej używane kształty schematu blokowego) na końcu tej sekcji.

  Element końcowy Tego kształtu należy użyć w pierwszym i ostatnim etapie procesu.

  Proces wstępnie zdefiniowany Tego kształtu należy użyć w przypadku zestawu etapów połączonych w celu utworzenia podprocesu zdefiniowanego w innym miejscu — często na innej stronie tego samego rysunku.

  Kształty schematu blokowego Możesz kliknąć ten kształt wielokrotny prawym przyciskiem myszy, aby ustawić go na dowolny z następujących kształtów: Proces, Decyzja, Dokument lub Dane. Każdy tekst wpisany w kształcie oraz wszystkie informacje dodane do jego właściwości Dane kształtu pozostają z kształtem.

  Kształt we wzorniku będzie wyglądał następująco:

  To zostanie wyświetlone, gdy przeciągniesz kształt na stronę rysunku i klikniesz go prawym przyciskiem myszy:

  Przechowywane dane Użyj tego kształtu do przedstawienia etapu, którego wynikiem jest przechowywanie informacji. net/pl-pl/media/a05b9db0-bade-4714-8a63-f3ae27582cb9. gif" alt="Kształt Przechowywane dane" loading="lazy"/>

  Rzadziej używane kształty schematu blokowegoŁącznik dynamiczny Ten łącznik rysuje ścieżkę wokół napotkanych kształtów. net/pl-pl/media/5212d79a-445d-4994-bf4f-df0408a6604e. gif" alt="Kształt Łącznik dynamiczny" loading="lazy"/>Łącznik elastyczny — krzywa Ten łącznik ma zakrzywienia, które można dopasować. net/pl-pl/media/e67718df-86e1-4f9e-b8c5-2e265842da6c. gif" alt="Łącznik elastyczny — krzywa" loading="lazy"/>Pole z autodopasowaniem wysokości Jest to pole tekstowe z obramowaniem, które dopasowuje się do ilości wpisywanego tekstu. Możesz ustawić szerokość, przeciągając krawędzie kształtu. Ten kształt nie przedstawia etapu w procesie, jednak to przydatny sposób na dodanie pola tekstowego do schematu blokowego. net/pl-pl/media/f0f8fbe3-8b80-4e8a-8011-993e0505edcf. gif" alt="Pole z autodopasowaniem wysokości" loading="lazy"/>Adnotacja To pole tekstowe otoczone nawiasami dopasowuje się do ilości wpisywanego tekstu. Ten kształt, podobnie jak kształt Pole z autodopasowaniem wysokości, nie odzwierciedla etapu w procesie. Służy do dodawania komentarzy dotyczących kształtów schematu blokowego. net/pl-pl/media/15fb6e9e-ce91-409f-970e-e807cf200091. gif" alt="Kształt Adnotacja" loading="lazy"/>Dane wprowadzane ręcznie To etap, na którym osoba dostarcza informacji do procesu. net/pl-pl/media/a7fc5d27-aded-46c0-a977-c04c8df735b4. gif" alt="Kształt Dane wprowadzane ręcznie" loading="lazy"/>Operacja ręczna To etap, który musi zostać wykonany przez osobę. net/pl-pl/media/d3a4be3a-f418-4777-a5b6-3254f34af58d. gif" alt="Kształt Operacja ręczna" loading="lazy"/>Pamięć wewnętrzna Ten kształt przedstawia informacje przechowywane na komputerze. net/pl-pl/media/274cc67a-34ba-43c2-a47f-be0061cc4edb. gif" alt="Kształt Pamięć wewnętrzna" loading="lazy"/>Dane dostępne bezpośrednio Ten kształt przedstawia informacje przechowywane tak, że do każdego pojedynczego rekordu można uzyskać dostęp bezpośrednio. Odzwierciedla to sposób przechowywania danych na dysku twardym komputera. net/pl-pl/media/5fd29b6b-d2a8-4d37-ba6f-6879d79c846d. gif" alt="Kształt Dane bezpośrednie" loading="lazy"/>Dane dostępne sekwencyjnie Ten kształt przedstawia informacje przechowywane w sekwencji, takie jak dane na taśmie magnetycznej. Gdy dane są przechowywane w sekwencji, muszą zostać pobrane w sekwencji. Aby na przykład uzyskać dostęp do rekordu 7, należy najpierw należy przejść przez rekordy od 1 do 6. net/pl-pl/media/0edaaeec-269c-4b24-b732-0152aae8f051. gif" alt="Kształt Dane sekwencyjne" loading="lazy"/>Karta i taśma papierowa Ten kształt przedstawia fizyczną kartę lub taśmę papierową. We wczesnych systemach komputerowych do przechowywania i pobierania danych oraz do przechowywania i uruchamiania programów używano systemu kart perforowanych i taśmy papierowej. net/pl-pl/media/e27868ec-f773-4cba-87a0-ad491168da51. gif" alt="Kształt karta" loading="lazy"/>Wyświetlanie Ten kształt przedstawia informacje, które są wyświetlane osobie, zwykle na ekranie komputera. net/pl-pl/media/f9683a9a-dc6b-4fd3-b5f0-1dbbf5f37642. gif" alt="Kształt Wyświetlanie" loading="lazy"/>Przygotowanie Ten kształt wskazuje, gdzie są inicjowane zmienne w ramach przygotowania do procedury. net/pl-pl/media/c00d336d-075c-4a13-950a-c097ecda490b. gif" alt="Kształt Przygotowanie" loading="lazy"/>Tryb równoległy Ten kształt pokazuje, gdzie dwa różne procesy mogą działać jednocześnie. net/pl-pl/media/e2370470-591f-408e-9fc6-1e1bc03d7ea1. gif" alt="Kształt Tryb równoległy" loading="lazy"/>Limit pętli Ten kształt oznacza maksymalną liczbę razy, jaką można uruchomić pętle, zanim będzie ona musiała przejść do następnego etapu. net/pl-pl/media/33785e2d-e6ae-4b7c-9762-c01d3c3b9b5e. gif" alt="Kształt Limit pętli" loading="lazy"/>Transmisja sterowania Ten kształt wskazuje etap, który przechodzi do etapu innego niż typowy następny etap po spełnieniu określonych warunków. net/pl-pl/media/1da781dc-2e86-4e58-ba1f-8453f33e7e0a. gif" alt="Kształt Transmisja sterowania" loading="lazy"/>

  Drukowanie dużych schematów blokowych

  Przed przystąpieniem do drukowania należy upewnić się, że strona rysunku wyświetlana w programie Visio zawiera cały schemat blokowy. Można zobaczyć, czy strona rysunku jest wystarczająco duża na schemat blokowy, sprawdzając podgląd w oknie dialogowym Ustawienia strony (menu Plik, Ustawienia strony, karta Ustawienia wydruku). net/pl-pl/media/1f21be23-bcb7-4627-bfb7-87ed3ac445c9. gif" alt="Schemat blokowy, który jest za duży w stosunku do strony rysunku programu Visio, obok schematu blokowego, który pasuje do strony rysunku programu Visio" loading="lazy"/>

  1. Schemat blokowy jest za duży w stosunku do strony rysunku programu Visio.

  2. Schemat blokowy, który pasuje do strony rysunku programu Visio.

  Dopasowywanie strony rysunku programu Visio do schematu blokowego

  W otwartym schemacie blokowym w menu Plik kliknij pozycję Ustawienia strony.

  Kliknij kartę Rozmiar strony.

  W obszarze Rozmiar strony kliknij pozycję Dopasuj rysunek do zawartości.

  Aby zobaczyć, jak zostanie wydrukowany schemat blokowy, zobacz Podgląd wydruku znajdujący się w menu Plik. Na poniższym rysunku przedstawiono schemat blokowy, który zostanie wydrukowany na czterech arkuszach papieru o rozmiarze Letter. net/pl-pl/media/c7d903d3-daff-470d-81b8-3b1e985b7ffb. gif" alt="Podgląd wydruku dużego schematu blokowego, który będzie drukowany na 4 kartkach papieru" loading="lazy"/>

  Drukowanie dużego schematu blokowego na wielu arkuszach papieru

  W menu Plik kliknij pozycję Ustawienia strony. Nie klikaj jeszcze przycisku OK.

  Na karcie Rozmiar strony kliknij pozycję Dopasuj rysunek do zawartości. Teraz na podglądzie jest widoczna różnica między nową stroną a papierem drukarki.

  W menu Plik kliknij pozycję Podgląd wydruku, aby zobaczyć, jak zostanie wydrukowany schemat blokowy.

  Uwaga: Jeśli między stronami są zacieniowane marginesy, oznaczają one obszary, które są drukowane na obu arkuszach papieru, aby podczas ich składania nie było przerw w schemacie blokowym.

Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Epson 485

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Epson 485

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Epson 485