Podręcznik doboru wielkości serwera Ge Agm05lh

Podręcznik doboru wielkości serwera Ge Agm05lh to narzędzie stworzone przez firmę GE, które pomaga w wyborze odpowiedniego rozmiaru serwera do zadań, jakie chce się wykonać. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat wielkości pamięci, procesorów, kart rozszerzeń, dysków twardych i innych potrzebnych komponentów, dzięki czemu można dobrać odpowiedni rozmiar serwera do wymagań. Podręcznik również zawiera informacje na temat wydajności i kosztów eksploatacji wybranego serwera, co pomaga w ocenie jego efektywności i opłacalności. Podręcznik jest bardzo przydatny dla specjalistów IT, którzy potrzebują wybrać odpowiedni rozmiar serwera do wykonywania określonych czynności.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik doboru wielkości serwera Ge Agm05lh

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
Vzamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rybnik, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4223011, faks 032 4224124.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. rybnik. eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. 1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie serwera aplikacji do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne.

II. 2) Rodzaj zamówienia: usługi. 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udostępnieniu aplikacji internetowej do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne.Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.. 5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II. 6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):72. 26. 00. 00 - Usługi w zakresie oprogramowania. 7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31. 03. 2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 2) ZALICZKI

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3. 2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na udostępnianiu aplikacji internetowej do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne.

 • III. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III. 4. 1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • III. 2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III. 2.
  • III. 4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III. 6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III. 4) albo w pkt III. 5)

  Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV. 1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 98
  • 2 - Pomoc techniczna - 2
  • IV. 2)przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

   IV. 3) ZMIANA UMOWY

   przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

   Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

   1. Zamawiający określa następujące zasady zmian umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany:1) stawki podatku od towarów i usług - Strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT,2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę jednostkową,3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę jednostkową.2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości ceny jednostkowej w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą wprowadzane pisemnie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV. 1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip. um. eu
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, Wydział Zamówień Publicznych. 4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12. 07. 2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 302. 5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termin realizacji zamówienia:do 31. 2019 r. daty zawarcia umowy, w tym:- termin udostępnienia aplikacji internetowej: do 7 dni od daty zawarcia umowy. 17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

   30. 12. 2014 Views

   Share Embed Flag

   Podręcznik systemowy Serwer MAXDATA PLATINUM 520

   SHOW MORE

   SHOW LESS

   ePAPER READ

   DOWNLOAD ePAPER

   • TAGS
   • dimm
   • procesora
   • serwera
   • celu
   • bios
   • gniazdo
   • systemu
   • cmos
   • zasilanie
   • serwer
   • systemowy
   • maxdata
   • platinum
   • ftp. com

   Create successful ePaper yourself

   Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

   START NOW

    More documentsSimilar magazinesInfo

    <strong>Serwer</strong> <strong>MAXDATA</strong> <strong>PLATINUM</strong> <strong>520</strong> <strong>Podręcznik</strong> <strong>systemowy</strong>

    • Page 2 and 3: 2 Spis rzeczy
    • Page 4 and 5: Rysunek 1.
    • Page 6 and 7: Konfigurowanie systemu Tylne złąc
    • Page 9 and 10: 2 Funkcje płyty serwerowej Niniejs
    • Page 11 and 12: Lokacje złącz oraz podzespołów
    • Page 13: Wymagania sprzętowe Procesor Płyt
    • Page 16 and 17: 6. Upewnić się, że zaciski na ob
    • Page 18 and 19: 7. R
    • Page 20 and 21: Wymiana baterii awaryjnej Litowa ba
    • Page 23 and 24: 4 Narzędzia serwera Konfiguracja p
    • Page 25 and 26: Informacje nt diod LED Płyta serwe
    • Page 27 and 28: Komunikaty o błędach BIOS (ciąg
    • Page 29 and 30: 5 Informacje prawne i scalające Zg
    • Page 31: Wymagania montażowe OSTRZEŻENIE N
    Delete template?

    Are you sure you want to delete your template?

    Save as template?

    no error

    ArCADia BIM

    ArCADia-ARCHITEKTURA

    ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

    ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE

    ArCADia-INWENTARYZATOR

    ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

    ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

    ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE

    ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE

    ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

    ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE

    ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE

    ArCADia-INSTALACJE GAZOWE

    ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWN.

    ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE

    ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN. php? program=arcadia-instalacje-wodociagowe" title="ArCADia-INSTALACJE WODOCI�GOWE - INNOWACYJNY PROGRAM CAD DO PROJKETOWANIA INSTALACJI WODOCI�GOWYCH. jpg" width="6" alt="-"/>ArCADia-INSTALACJE WODOCI�GOWE

    ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE

    ArCADia-P�YTA �ELBETOWA

    ArCADia-S�UP �ELBETOWY

    ArCADia-3D MAKER

    ArCADia-3D VIEWER

    ArCADia-TEXT

    ArCADia-IFC RVT

    ArCADia-TERMOCAD

    ArCADia-RAMA

    INTERsoft-INTELLICAD

    ArCon

    Konstruktor

    EuroZ��cza

    I. php? program=plato" title="PlaTo - ANALIZA I PROJEKTOWANIE �ELBETOWYCH UK�AD�W P�YTOWYCH">PlaTo

    Ceninwest

    NetMan

    Wymarzony Ogr�d

    NOWO�CI
    DLA ARCHITEKTADLA KONSTRUKTORADLA INSTALATORAWSZYSTKIE PROGRAMYARCADIA BIMPARTNER STUDENTINTERsoft PARTNER

    strona g��wna >> wsparcie techniczne >>wybierz program >> arcadia-termocad

    WSPARCIE TECHNICZNE DLA PROGRAMU

    OPIS ZMIAN W KOLEJNYCH WERSJACH |

    Najnowsza 8 wersja programu ArCADia TERMOCAD wprowadza nowy podzia� wersji. Dzi�ki temu przysz�y U�ytkownik mo�e wybra� precyzyjnie jakiej funkcjonalno�ci potrzebuje bez potrzeby inwestowania w bogatsze wersje. Jasny podzia� umo�liwia dopasowanie wyboru programu pod swoje potrzeby.

    Obecnie do wyboru mamy wersj�:
    ArCADia TERMOCAD �CHE 8 – do �wiadectw energetycznych wszystkich budynk�w.
    ArCADia TERMOCAD PCHE 8 – do projektowanej charakterystyki energetycznej budynk�w oraz analiz ekonomicznych i ekologicznych.
    ArCADia TERMOCAD Audyt 8 – do audyt�w energetycznych, remontowych, efektywno�ci energetycznej, a tak�e do audyt�w powykonawczych.

    Zmniejszono wi�c liczb� program�w podstawowych do trzech, r�wnie� liczba dodatkowych modu��w obliczeniowych zosta�a zmniejszona. Funkcjonalno�� modu��w Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny oraz Dotacje NF15/4 zosta�a przeniesiona do programu ArCADia-TERMOCAD PCHE. Aktualnie wi�c dost�pne s� tylko trzy modu�y dodatkowe: Dob�r grzejnik�w, Klimatyzacja – zapotrzebowanie na moc ch�odnicz� oraz Ocena energetyczna.
    Z modu�em Dob�r grzejnik�w otrzymujemy dodatkow� funkcjonalno�� pozwalaj�c� na dobranie ogrzewania pod�ogowego, grzejnikowego, powietrznego i innego dla ka�dego pomieszczenia. Obliczenia zysk�w ciep�a do doboru urz�dze� ch�odz�cych mo�emy wykona� dzi�ki modu�owi Klimatyzacja – zapotrzebowanie na moc ch�odnicz�.Modu� Ocena energetyczna nie wymaga obecnie klucza USB kt�ry s�u�y� do przechowywania licencji, oprogramowanie ArCADia-TERMOCAD 8 w ca�o�ci korzysta obecnie z bardziej elastycznego systemu licencji sieciowych.

    Pomoc do aktualnej wersji programu
    ArCADia-TERMOCAD:

    Podr�cznik u�ytkownika ArCADia-TERMOCAD 7

    Podr�cznik u�ytkownika ArCADia-TERMOCAD 7, edytor graficzny CAD TERMOCADIA.

    rozmiar: 1, 9 MB; data: 22. 01. 2019

    Podr�cznik u�ytkownika ArCADia-TERMOCAD 7

    Podr�cznik u�ytkownika programu ArCADia-TERMOCAD 7.

    rozmiar: 23 MB; data: 22. 2019

    Pomoc do programu ArCADia-TERMO
    otwierana w przegl�darce internetowej

    Poradniki:

    Poradnik projektanta krok po kroku Certyfikat

    Poradnik projektanta krok po kroku Certyfikat

    rozmiar: 3 MB; data: 21. 04. 2015

    Poradnik projektanta krok po kroku Audyt

    Poradnik projektanta krok po kroku Audyt

    Przyk�ad - Analiza �rodowiskowa i ekonomiczna

    Przyk�ad - Analiza �rodowiskowa i ekonomiczna

    rozmiar: 124 KB; data: 18. 11. 2013

    Instrukcja - Analiza �rodowiskowa i ekonomiczna

    Instrukcja - Analiza �rodowiskowa i ekonomiczna

    rozmiar: 988 KB; data: 18. 2013

    Inne pliki do programu:

    Podr�cznik do programu ArCADia-TERMO 6. 4

    Podr�cznik do programu ArCADia-TERMO 6. 4

    rozmiar: 19 MB; data: 2015-10-27

    Podr�cznik do programu ArCADia-TERMO 6. 3

    rozmiar: 15 MB; data: 19. 1. 1">

    Podr�cznik do programu ArCADia-TERMO 6. 1

    rozmiar: 18 MB; data: 28. pl/pdf/podreczniki/Podrecznik_ArCADia-TERMO_5. pdf" title="Podr�cznik do programu ArCADia-TERMO 5. jpg" alt="Podr�cznik do programu ArCADia-TERMO 5. pdf" title="">Podr�cznik do programu ArCADia-TERMO 5. 3

    Podr�cznik do programu ArCADia-TERMO 5. 3

    rozmiar: 28 MB; data: 13. 05. 2014

    Podr�cznik do programu ArCADia-TERMO 4. 4

    rozmiar: 27 MB; data: 09. 10. 2012

    rozmiar: 24. 1 MB; data: 10. 2011

    Podr�cznik do programu ArCADia-TERMO 3. 0

    Podr�cznik uwzgl�dniaj�cy wszystkie wersje programu: TERMO, ArCADia-TERMO ArCADia-TERMO PRO oraz Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny, Dob�r grzejnik�w

    rozmiar: 21. 7 MB; data: 11. 2010

    Podr�cznik do programu ArCADia-TERMO 2. 3

    Podr�cznik uwzgl�dniaj�cy wszystkie wersje programu: TERMO, ArCADia-TERMO ArCADia-TERMO PRO oraz Efekt ekologiczny

    rozmiar: 15. 5 MB; data: 05. 0

    Podr�cznik uwzgl�dniaj�cy wszystkie wersje programu: TERMO, ArCADia-TERMO ArCADia-TERMO PRO

    rozmiar: 12. 5 MB; data: 11. 2009

    Podr�cznik do programu ArCADia-TERMO 1. 5

    rozmiar: 11. 8 MB; data: 08. pl/pdf/certyfikat_audyt_energetyczny/Obliczanie_projektowanego_obci%C4%85%C5%BCenia_cieplnego_Q_wg_PN_EN_12831-2006. pdf" title="Obliczanie projektowanego obci��enia cieplnego Q wg PN-EN 12831:2006">

    Obliczanie projektowanego obci��enia cieplnego Q wg PN-EN 12831:2006

    Poradnik projektanta - krok po kroku

    rozmiar: 0. 5 MB; data: 12. 2008

    Jak wykona� �wiadectwo charakterystyki energetycznej z programem ArCADia-TERMO

    rozmiar: 4. 2 MB; data: 01. pl/pdf/certyfikat_audyt_energetyczny/Obliczenie_zapotrzebowania_na_cieplo_budynku_wg_PN%E2%80%93EN_832_2001. pdf" title="Obliczenie zapotrzebowania na ciep�o budynku wg PN�EN 832:2001">

    Obliczenie zapotrzebowania na ciep�o budynku wg PN�EN 832:2001

    Podr�cznik u�ytkownika dla wersji ArCADia-TERMO 6. 5

    rozmiar: 20. 5 MB, wersja: 6. 5, data: 23. 2016

    Licencje:

    Warunki licencyjne do programu ArCADia-TERMO

    rozmiar: 306 KB; data: 08. 12. 2016

    Prezentacje i samouczki do programu:

    ArCADia-TERMO LT prezentacja programu

    rozmiar: 6 MB; wersja: ArCADia-TERMO LT 4; data: 30. 2011

    ArCADia-TERMO STD prezentacja programu

    rozmiar: 5 MB; wersja: ArCADia-TERMO STD 4; data: 30. pl/swf/arcadia-termo/wstawianie_przegrod_podloga_na_gruncie/wstawianie_przegrd_podoga_na_gruncie. swf? width=1064&height=854" title="Zobacz prezentacj� Prezentacja programu - Wstawianie przegr�d - Pod�oga na gruncie">

    Prezentacja programu - Wstawianie przegr�d - Pod�oga na gruncie

    rozmiar: 2, 8 MB; wersja: ArCADia-TERMO 1. 4; data: 12. 2009

    Prezentacja programu - Wstawianie przegr�d

    Prezentacja programu - Wgrywanie licencji programu

    Prezentacja programu - wsp�praca z ArCADia-INTELLICAD i wykonanie certyfikatu charakterystyki energetycznej

    rozmiar: 2, 8 MB; wersja: ArCADia-TERMO PRO; data: 12. 2008

    Prezentacja programu - modu� EFEKT EKOLOGICZNY w programie ArCADia-TERMO

    Wymagania systemowe:

    • Procesor Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon II (zalecany min. Intel Core i5)
    • 3 GB pami�ci operacyjnej (zalecane min. 12 GB i system 64-bit)
    • 3 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD)
    • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9. 0c 1GB RAM
    • system: Windows 10 lub Windows 8. 1 lub Windows 7 SP1 (zalecany Windows 10 64-bit)

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KOLEJNYCH WERSJACH PROGRAMU ArCADia-TERMOCAD

    ArCADia-TERMOCAD 9. 4074

    Modyfikacje

    • Korekta eksportu danych �wiadectwa do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynk�w
    • Korekta generowanie raportu Audyt 2020
    • Korekta sprawdzenia warunku przyznania premii termomodernizacyjnej

    ArCADia-TERMOCAD 9. 4068

    Nowa funkcjonalno��

   • Zmiana sposobu naliczania premii termomodernizacyjnej i remontowej wynikaj�cy z ustawy z dnia 29 wrze�nia 2022 r. o zmianie niekt�rych ustaw wspieraj�cych popraw� warunk�w mieszkaniowych
   • Dostosowano wzory kart audytu energetycznego i remontowego wg rozporz�dzenia MRiT z dnia 15 grudnia 2022 r
   • Aktualizacja silnika graficznego TERMOCADIA 4
   • Dodano opcj� wy��czenia panelu podgl�du projektu
   • Dodano w opcjach programu mo�liwo�� zdefiniowania domy�lnej stawki VAT
   • Drobne korekty w interfejsie programu
   • Usuni�to b��d wyst�puj�cy przy generowaniu raportu dla audytu powykonawczego
   • Przywr�cenie informacji dot. warto�ci wsp�czynnika nak�adu energii pierwotnej wi w ocenie sprawno�ci systemu
   • Inne drobne poprawki
   • ArCADia-TERMOCAD 8. 3787 (wydana: 14. 2022)

   • Korekta pobieranego rodzaju paliwa dla urz�dze� pomocniczych w sekcji zu�ycia paliw
   • Korekta wyznaczania �redniej sprawno�ci kilku �r�de� opartych na tym samym paliwie
   • Korekta mniejszych usterek
   • Aktualizacja systemu zabezpiecze� licencji sieciowych
   • ArCADia-TERMOCAD 8. 0 (wydana 09. 03. 2022)

   • ArCADia-TERMOCAD �CHE 8 zast�puje programy ArCADia-TERMOCAD LT i ArCADia-TERMOCAD STD dodatkowo otrzymuje funkcjonalno�� modu�u Metoda zu�yciowa.
   • ArCADia-TERMOCAD PCHE 8 zast�puje program ArCADia-TERMOCAD w zakresie wykonywania projektowanej charakterystyki energetycznej oraz dodatkowo otrzymuje funkcjonalno�� modu��w Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny, Dotacje NF15/40
   • ArCADia-TERMOCAD Audyt 8 zast�puje ArCADia-TERMOCAD PRO 2020 w zakresie wykonywania audyt�w energetycznych, remontowych i efektywno�ci energetycznej budynku.
   • Nowy spos�b organizacji pracy nad projektem w postaci wysuwanego panelu z list� raport�w, kt�re maj� zosta� wykonane.
   • Nowy panel podgl�du projektu.
   • Lifting interfejsu oraz obs�uga ciemnego i jasnego motywu.
   • Silnik graficzny TERMOCADIA 4. 0 oparty na ArCADia 14.
   • Baza materia��w RIGIPS, WEBER oraz aktualizacja materia��w ISOVER.
   • Dodanie do bazy emisji zanieczyszcze� aktualnych warto�ci wed�ug danych KOBiZE.
   • Dodanie do bazy warto�ci opa�owych aktualnych warto�ci wed�ug danych KOBiZE.
   • Sieciowy system licencjonowania uwzgl�dniaj�cy nowy podzia� na programy podstawowe.
   • Dla wersji ArCADia-TERMOCAD PCHE 8 wprowadzono analiz� technicznych i ekonomicznych mo�liwo�ci wykorzystania urz�dze�, kt�re automatycznie reguluj� temperatur� oddzielnie w poszczeg�lnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej zgodnie z rozporz�dzeniem MR z dnia 11 wrze�nia 2020 r. w sprawie szczeg�owego zakresu i formy projektu budowlanego oraz rozporz�dzeniem MR z dnia 16 wrze�nia 2020 r. zmieniaj�cego rozporz�dzenie w sprawie warunk�w technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie.
   • Dla wersji ArCADia-TERMOCAD Audyt 8 Dostosowanie audytu efektywno�ci energetycznej do obecnie obowi�zuj�cych przepis�w wed�ug rozporz�dzenia Ministra Energii z dnia 5 pa�dziernika 2017 r. w sprawie szczeg�owego zakresu i sposobu audytu efektywno�ci energetycznej oraz metod obliczania oszcz�dno�ci energii.
   • Dla wersji ArCADia-TERMOCAD Audyt 8 wprowadzono wykonywanie audytu powykonawczego
   • .

    ArCADia-TERMOCAD 7. 6 (wydana 15. 2021)

   • Korekta odczytywania licencji dla wersji ni�szych ni� PRO
   • ArCADia-TERMOCAD 7. 6 (wydana: 18. 08. 2021)

   • Korekta oblicze� dla wykresu temperatury i wykroplenia w metodzie uproszczonej przy definiowaniu przegrody.
   • Korekta wylicze� premii termomodernizacyjnej i remontowej.
   • Dodano mo�liwo�� okre�lenia r�nych funkcji budynku wielofunkcyjnego w projektowanej charakterystyce budynku.
   • Korekta raportu audytu energetycznego dotycz�ca pod�ogi na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych.
   • Korekta raportu audytu energetycznego dotycz�ca okien po�aciowych w tabeli zbiorczej charakterystyki przegr�d budowlanych.
   • Naprawiono b��d polegaj�cy na powielaniu ostatniej warstwy przegrody przy odwracaniu kolejno�ci warstw, je�eli jedn� z nich by�a dobrze wentylowana warstwa powietrza.
   • System licencji sieciowych.
   • ArCADia-TERMOCAD 7. 3274 (wydana: 17. 2020)

   • Silnik graficzny TERMOCADIA 3. 1 oparty na silniku ArCADia 12.
   • Korekta wylicze� premii termomodernizacyjnej polegaj�ca na uwzgl�dnieniu mocy instalacji mikroinstalacji przy ustalaniu wysoko�ci premii termomodernizacyjnej oraz uwzgl�dnienie uchylenia w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remont�w zapisu dotycz�cego budynk�w, w kt�rych po 1984 r. przeprowadzono modernizacj� systemu grzewczego.
   • Korekta Tryb�w pracy – wcze�niej zdefiniowanie tryb�w pracy nie wp�ywa�o na wyniki oblicze�.
   • Korekta warto�ci sprawno�ci sk�adowych systemu grzewczego i wsp�czynnik�w uwzgl�dniaj�cych przerwy w ogrzewaniu na wydruku w karcie audytu energetycznego budynku.
   • Korekta cz�stkowych warto�ci EP na potrzeby ch�odzenia dla budynk�w mieszkalnych. 3184 (wydana: 19. 2020)

   • Korekta �cie�ki dost�pu do katalogu u�ytkownika. 3171 (wydana: 06. 2020)

   • Korekta oblicze� mocy dla mikroinstalacji fotowoltaicznych.
   • Korekta listy aktualnych rozporz�dze� i norm w raportach.
   • Korekta publikowania powierzchni pomieszcze� w audycie.
   • Korekta edycji grup pomieszcze� w audycie. 3135 (wydana: 01. 07. 2020)

   • Obliczenia premii termomodernizacyjnej i remontowej wg rozp. MR z dn. 29. 2020.
   • Mikroinstalacje fotowoltaiczne w audycie energetycznym.
   • Silnik graficzny TERMOCADIA 3. 0 oparty na silniku ArCADia 12. 0
   • Mo�liwo�� modernizacji warstwowych �cian zewn�trznych w budynkach wielkop�ytowych w audycie energetycznym.
   • Dostosowano wzory raport�w do aktualnego rozporz�dzenia.
   • Zmieniono podzia�u powierzchni pomieszcze� w audycie. 2982 (wydana: 03. 02. 2020)

   • Wprowadzono korekty oblicze� wsp�czynnika SPBT dla wielu �r�de� ciep�a w audycie. 2934 (wydana: 13. 2019)

   • Zaktualizowano modu� TERMOCADIA, modu� oparty o system ArCADia 11 (wersja: 11. 2)
   • ArCADia-TERMOCAD 7. 2741 (wydana: 05. 06. 2019)

   • Umo�liwienie eksportu certyfikatu ze zdj�ciem obiektu.
   • Dodana mo�liwo�� edycji ceny energii elektrycznej – audyt efektywno�ci energetycznej.
   • Ograniczono zakres warto�ci w polu „Udzia� pola powierzchni przeszklonej do ca�kowitej” do warto�ci od 0 do 1.
   • Korekta synchronizacji modelu 3D.
   • Zautomatyzowanie przejmowania powierzchni ogrzewanej w obliczeniach energii na urz�dzenia pomocnicze (Certyfikat).
   • Korekta obliczania kosztu ogrzewania powierzchni w audycie.
   • Usuni�ty warunek na Ao w podgl�dzie wydruku w aktualnych WT.
   • Poprawiona numeracja w Projektowanej Charakterystyce.
   • Poprawione obliczenia zu�ycia paliw w przypadku audytu. 2679 (wydana: 08. 2019)

   • Dodanie wielu �r�de� ciep�a i cwu w audycie ( wcze�niej mo�na by�o zdefiniowa� tylko jedno �r�d�o dla systemu, obecnie dodawanie nowych �r�de� dzia�a jak w przypadku certyfikatu).
   • Zaktualizowane WT2017 (zmiana z 2018 r, wprowadzenie zmian wynikaj�cych z zapisu o budynku zajmowanym przez organ wymiaru sprawiedliwo�ci, prokuratur�, lub organ administracji publicznej i b�d�cy jego w�asno�ci� - dzia�aj�cych od 1 stycznia 2019).
   • Dodano mo�liwo�� stworzenia budynku, o kt�rym mowa powy�ej.
   • Zaktualizowano modu� TERMOCADIA, modu� oparty o system ArCADia 11 (wersja: 11. 63) odczyt najnowszego formatu plik�w DWG 2018 oraz wprowadzenie optymalizacji wydajno�ciowych. 2470 (wydana: 05. 09. 2018)

   • Korekty w modelu cieplnym budynku
   • ArCADia-TERMOCAD 7. 2393 (wydana: 10. 2018)

   • Nowy raport Ocena energetyczna
   • ArCADia-TERMOCAD 7. 2351 (wydana 09. 2018)

   • Nowy silnik graficzny kompatybilny z ArCADia 10.
   • Korekta adresu Cenralnego rejestru charakterystyk energetycznych budynk�w.
   • Korekta oblicze� ca�kowitego wsp�czynnika przenikania ciep�a przegr�d typu: �ciana na gruncie, w cz�ci dotycz�cej modernizacji budynku. 2043 (wydana 05. 2017)

   • Korekta wy�wietlania oblicze� dotycz�cych wariant�w doboru grubo�ci warstw docieplenia w audycie.
   • Aktualizacja zamieszczonej dokumentacji dodatkowej oraz jej wyszczeg�lnienie w raportach. 1986 (wydana 09. 2017)

   • Wbudowany edytor graficzny TERMOCADIA do modelowania bry�y budynku
   • Wbudowany edytor tekstowy ArCADia-TEXT
   • Nowa precyzyjna mapa OpenStreetMap
   • Audyt efektywno�ci energetycznej (w wersji PRO; z mo�liwo�ci� modernizacji o�wietlenia i nowym raportem)
   • Nowy raport "Zestawienie przegr�d" (orientacje + powierzchnie)
   • Zapis �CHE do plik�w XML
   • Baza materia��w izolacyjnych ISOVER
   • Program dost�pny w wersji 64-bit, wi�ksza wydajno�� aplikacji
   • ArCADia-TERMO 6. 6. 1905 (wydana 23. 2017)

   • Poprawka umo�liwiaj�ca odczyt projekt�w od wersji 1.
   • Dodano nowe przyk�ady uwzgl�dniaj�ce WT 2017.
   • ArCADia-TERMO 6. 6 (wydana 11. 2017)

   • Dostosowanie mechanizmu przesy�u �wiadectw energetycznych do wersji 1. 1 centralnego rejestru charakterystyk energetycznych budynk�w MIiB.
   • Ustawienie domy�lnych warunk�w technicznych na WT 2017. 5 (wydana 25. 2016)

   • modu� „Dotacje NF15/40”, na osobnej licencji, s�u��cy do oblicze� zapotrzebowania na ciep�o budynk�w mieszkalnych pod k�tem spe�nienia standard�w NF15 lub NF40, stawianych budynkom energooszcz�dnym, umo�liwiaj�cych ubieganie si� o dop�at� na budow� takich dom�w.
   • zaktualizowana baza warto�ci opa�owych i wska�nik�w emisji paliw wg KOBiZE 2016
   • umo�liwienie oblicze� o�wietlenia w efekcie ekologicznym i ekonomicznym zgodnie z obowi�zuj�c� metodologi�
   • aktualizacja eksportu �CHE do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynk�w
   • dodano w audycie opcj� wyboru rodzaju systemu/sposobu przygotowania "centralne/miejscowe" dla system�w ogrzewania i c. w. u. w wariantach po modernizacji (po wskazaniu system�w do modernizacji)
   • ArCADia-TERMO 6. 4 (wydana 02. 2015)

   • rozp. MIiR z 3. 2015 r. dotycz�ce audyt�w
   • nowe wzory kart audytu energetycznego i remontowego
   • zast�pienie przy modernizacji �cian i strop�w oporu cieplnego R wsp�czynnikiem przenikania ciep�a U zgodnym z WT
   • uwzgl�dnienie w obliczeniach strat przez przenikanie wsp�czynnika fij dla przegr�d wewn�trznych
   • mo�liwo�� obliczania temperatury stref�niech�odzonych (obliczenia wg normy�PN-EN ISO 13789)
   • audyt - modernizacja wentylacji mechanicznej/z odzyskiem
   • ArCADia-TERMO 6. 3 (wydana 12. 2015)

   • Dodano funkcj� eksportu �wiadectwa do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynk�w Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
   • Wprowadzono opcj� definiowania podzia�u powierzchni na: mieszkaln�, niemieszkaln�, us�ugow� i inn�. 2 (wydana 21. 2015)

    Nowe obliczenia programu ArCADia-TERMO 6. 2 niezb�dne do wykonania �wiadectwa i charakterystyki energetycznej wed�ug nowej metodologii podanej w rozp. MIiR z dn. 27.

    1. Wprowadzono obliczenia wg metodologii z 27 lutego 2015 roku.
    2. Wprowadzono nowe wzory raportu �wiadectw charakterystyki energetycznej.
    3. Dodano metod� zu�yciow�.
    4. W metodzie zu�yciowej w��czono obliczenia dla rozdzielnego jak i wsp�lnego systemu ogrzewania i ciep�ej wody u�ytkowej.
    5. Wprowadzono obowi�zek podania w �wiadectwie czy analizowany budynek jest budynkiem administracji publicznej lub wymiaru �sprawiedliwo�ci (poniewa� te budynki musz� mie� od 9 marca 2015 r. wykonane �wiadectwo energetyczne).
   • W programie zastosowano nowe algorytmy (wg rozp. 2014 r. ) obejmuj�ce obliczenia zapotrzebowania na ciep�o dla system�w

   • Wprowadzono nowe wzory raportu �wiadectwa charakterystyki energetycznej.
   • Zmniejszono do 2 liczb� raport�w �wiadectwa charakterystyki energetycznej.
   • Zmieniono jednostki dla ciep�ej wody u�ytkowej z dzie� na doba.
   • Zwi�kszono liczb� zalece� z 3 do 5 na ostatniej stronie �wiadectwa.
   • Zaktualizowano wzory do oblicze� Uoze.
   • ArCADia-TERMO 6. 0 (wydana 29. 2014)

   • Wprowadzono mo�liwo�� wykonywania �wiadectw charakterystyki energetycznej wed�ug nowej metodologii podpisanej 3 czerwca 2014 r.
   • Wprowadzono mo�liwo�� oblicze� wsp�czynnik�w EP i EPmax wielkopowierzchniowych budynk�w u�yteczno�ci publicznej. Program otrzyma� certyfikat BREEAM.
   • Dodatkowe obliczenia i raporty:
   • Wprowadzono nowy wz�r raportu �wiadectwa charakterystyki energetycznej.
   • Zmniejszono do 3 liczb� raport�w �wiadectwa charakterystyki energetycznej.
   • Dodano bezpo�redni podgl�d zawarto�ci raport�w przed wydrukiem.
   • Dodano generowanie raport�w do pliku PDF.
   • Dodany do programu �wysuwany panel wyboru oblicze� dla pocz�tkuj�cych u�ytkownik�w, kt�ry automatycznie konfiguruje wszystkie ustawienia programu wraz z autoryzacj� licencji.
   • Wprowadzono mo�liwo�� wykonywania oblicze� zar�wno wed�ug �metodologii z dn. jak i dn. 2008 r.
   • Dano mo�liwo�� oblicze� w audycie wg WT 2014 oraz dodano nowe paliwa oraz urz�dzenia i ich sprawno�ci podane w rozporz�dzeniu MIiR z dn. z 3.
   • Dodano kontekstow� do poszczeg�lnych etap�w oblicze�.
   • Wprowadzono obliczenia ilo�ci emisji CO2.
   • Wprowadzono udzia� �r�de� odnawialnych w zapotrzebowaniu na energi� ko�cow� UOZE.
   • Wprowadzono dodatkowe obliczenia �r�de� energii np. wiatrowej, geotermalnej, ciep�a sieciowego z biomasy.
   • Wprowadzono obliczenia zapotrzebowania na ch��d pojedynczych pomieszcze�.
   • Wprowadzono obliczenia budynk�w (tak�e mieszkalnych) uwzgl�dniaj�cych ich okresowe u�ytkowanie.
   • Wprowadzono obliczenia zysk�w od nas�onecznienia z uwzgl�dnieniem ruchomych urz�dze� przeciws�onecznych.
   • Wprowadzono obliczenia wsp�czynnika LENI dla o�wietlenia w normy� PN-EN 15193:2010
   • Umo�liwiono wprowadzenie warto�ci opa�owej paliw.
   • Zaktualizowano bazy danych do analizy �rodowiskowo-ekonomicznej i �wiadectw charakterystyki energetycznej
   • W programie zastosowano nowe algorytmy (wg metodologii z 3 czerwca 2014 r. ) obejmuj�ce obliczenia zapotrzebowania na ciep�o dla system�w:
   • Ogrzewania.
   • Ch�odzenia.
   • Wentylacji.
   • Ciep�ej wody u�ytkowej.
   • O�wietlenia.
   • Zmodyfikowano spos�b oblicze�:
   • Powierzchni ogrzewanej Af.
   • Strat ciep�a przez wentylacj�.
   • Wielko�ci jednostkowych zysk�w ciep�a.
   • Sprawno�ci przesy�u, regulacji i akumulacji oraz wsp�czynnika SEER.
   • Czasu pracy urz�dze� pomocniczych.
   • Zaktualizowano wzory i obliczenia oraz parametry pomocnicze:
   • Sprawno�ci instalacji i urz�dze� grzewczych, ch�odniczych oraz ciep�ej wody u�ytkowej.
   • Wsp�czynnik�w przenikania ciep�a.
   • Warto�ci opa�owych i emisji CO2 na podstawie danych z KOBiZE.
   • ArCADia-TERMO 5. 900 (wydana 20. 2014)

   • Korekta raportu w Audycie remontowym
   • Zmiana ustawie� domy�lnych wariant�w termomodernizacyjnych w Audycie energetycznym
   • ArCADia-TERMO 5. 894 (wydana 13. 2014)

   • Dodano �rednie miesi�czne ilo�ci opad�w dla ka�dej stacji meteorologicznej w Polsce dla oblicze� wg normy PN-EN ISO 12831 ( III etap - Dane o budynku)
   • Dodano obliczenia dodatk�w U0 do wsp�czynnika Uc wg normy PN-EN ISO 6946:
   • dodatek na ��czniki mechaniczne
   • dodatek na Pustki powietrzne
   • dodatek na Stropodachy odwr�cone
   • Dostosowano program ArCADia-TERMO do otrzymania certyfikatu brytyjskiego standardu BREEAM, stosowanego do oceny �rodowiskowej budynk�w (np. biurowych) na ca�ym �wiecie.
   • dodano obliczenia wska�nika ca�kowitej energii u�ytkowej UC, tot,
   • dodano emisji CO2 dla ogrzewania, ciep�ej wody i ch�odzenia
   • Umieszczono ca�y raport analizy �rodowiskowej i ekonomicznej w jednym pliku. RTF (dotychczas sk�ada� si� on z dw�ch plik�w)
   • Dostosowano program ArCADia-TERMO do wymog�w NFO�iGW:
   • dodano do baz danych aktualne warto�ci opa�owe paliw wg danych KOBiZE
   • dodano do baz danych aktualne warto�ci emisji CO2 wg danych KOBiZE
   • dodano nowe jednostki warto�ci opa�owych: MJ/kg, MJ/m3
   • dodanie nowej jednostki emisji zanieczyszcze�: kg/GJ
   • Dodano do audytu energetycznego zak�adk� Dane do audytu (w etapie Dane og�lne), zawieraj�c� koszty: wykonania audytu, dokumentacji i innych przedsi�wzi��
   • Poprawiono, zmodyfikowano lub zoptymalizowano raporty dotycz�ce:
   • tre�ci opis�w �wiadectwa charakterystyki energetycznej,
   • warunku wsp�czynnika "g" (przepuszczalno�ci promieniowania s�onecznego)
   • symboli w raporcie RTF uproszczonych wynik�w oblicze�
   • obs�ugi zak�adki Powierzchnia okien (np. dodano rysunek pogl�dowy)
   • tre�� komunikat�w ostrzegawczych
   • ArCADia-TERMO 5. 824 (wydana 10. 2014)

   • Wprowadzono korekt� oblicze� energii u�ytkowej o�wietlenia.
   • Wprowadzono korekt� oblicze� i wsp�czynnik�w w cz�ci dotycz�cej Audytu.
   • Wprowadzono korekta obs�ugi funkcji Wytnij/Wklej w drzewie stref cieplnych.
   • Wprowadzono korekt� archiwizacji danych dotycz�cych warto�ci opa�owych paliw po termomodernizacji.
   • Zmodyfikowano generator raport�w RTF wprowadzaj�c dodatkowe zabezpieczenia.
   • Dodano funkcj� ustawiaj�c� interfejs programu zgodnie z najwy�sz�, zainstalowan� licencj�, przy pierwszym uruchomieniu. 777 (wydana 17. 2014)

   • Zmieniono wygl�d strony tytu�owej �wiadectwa energetycznego uwzgl�dniaj�cy, zgodnie z WT 2014, warto�� maksymaln� EP (wska�nik EPmax) jako graniczn� wielko�� dla obliczonego wska�nika EP.
   • Wprowadzono nowy spos�b oblicze� warto�ci maksymalnej EP, oparty o cz�stkowe warto�ci dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciep�ej wody EPH+W, ch�odzenia ∆EPC, i o�wietlenia ∆EPL.
   • Dodano dodatkow� warto�� EPmax+15% dla budynku lub lokalu przebudowywanego na wykresie ko�cowym wska�nika EP (suwak).
   • Dostosowano raporty �wiadectwa energetycznego i projektowanej charakterystyki do warunk�w technicznych WT 2014.
   • Dodano warto�ci maksymalne wsp�czynnik�w przenikania ciep�a U(max) dla okien i drzwi oraz Uc(max) dla pozosta�ych przegr�d uzale�nione od temperatury stref cieplnych.
   • Zmodyfikowano warto�� graniczn� A0max powierzchni okien.
   • Zmodyfikowano warunek g wsp�czynnika przepuszczalno�ci ca�kowitej promieniowania s�onecznego.
   • Wprowadzono mo�liwo�� zdefiniowania przez u�ytkownika parametr�w EPmax U(max) i Uc(max) dla przysz�ych warunk�w technicznych WT 2017 i WT 2021.
   • ArCADia-TERMO 4. 670 (wydana 04. 2013)

   • Dostosowano modu� Efekt ekonomiczny i Efekt ekologiczny do zalece� zgodnych z rozporz�dzeniem w sprawie szczeg�owego zakresu i formy projektu budowlanego. Ka�dym z modu��w mo�na przeprowadzi� odpowiednio por�wnawcz� analiz� ekonomiczn� i �rodowiskow�, a nast�pnie wygenerowa� raport zgodny z zaleceniami ministerstwa. 377 (wydana 19. 2013)

   • Dla audytu dodano pozycj� umo�liwiaj�c� edycj� VAT w wariantach modernizacyjnych.
   • Dla �wiadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej dodano wy�wietlenie warto�ci energii u�ytkowej dla cel�w ogrzewania i wentylacji EUco.
   • Sprawdzenie stopnia energoch�onno�ci budynku na podstawie warto�ci EUco (Pasywny, Energooszcz�dny, Standardowy, S�aby energetycznie) dla �wiadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej. 2012)

   • Rozszerzono bazy danych producent�w element�w budowlanych.
   • Zmodyfikowano zapis projekt�w na dyskach mapowanych.
   • Wprowadzono kilka korekt i poprawek. 320 (wydana 15. 2012)

   • Mo�liwo�� wsp�pracy z nowym modu�em KLIMATYZACJA.
   • Wprowadzono do programu nowy modu� s�u��cy do oblicze� zysk�w ciep�a w pomieszczeniach.
   • Rozszerzono baz� danych warto�ci opa�owych poszczeg�lnych materia��w.
   • Umo�liwiono usuwanie wielu element�w jednocze�nie z listy przegr�d.
   • Umo�liwiono edycj� wsp�czynnika Wel w obliczeniach certyfikatu energetycznego budynku.
   • Wprowadzono zmiany i poprawki w raportach cieplnych pomieszcze�.
   • Wprowadzono zmiany i poprawki w raportach projektowanej charakterystyki energetycznej.
   • Udoskonalono przekazywanie danych z programu ArCADia-ARCHITEKTURA. 145 (wydana 10. 2012)

   • Zaktualizowano raporty dotycz�ce oblicze� wentylacji w stratach ciep�a z pomieszcze�
   • Zmiany w raporcie „Projektowanej Charakterystyki Energetycznej”
   • Zmiany w raporcie „Efektu ekologicznego”
   • Zmiany w raporcie wykrople�
   • Zmiany w obliczeniach audytu dla okien z wentylacj� wywiewn�
   • Korekta sortowania pokoi, przegr�d itd., zar�wno w drzewkach jak i raportach
   • Korekta danych przesy�anych o mostkach cieplnych z ArCADii
   • Korekta obliczenia modernizowanego budynku w audycie
   • ArCADia-TERMO 4. 981 (wydana 09. 2011)

    Dane wej�ciowe

   • Dodano baz� projektant�w, sprawdzaj�cych, wsp�autor�w.
   • Dodana Managera odzyskiwania utraconych projekt�w.
   • Dodana mo�liwo�� ustawiania domy�lnego loga firmy.
   • Obliczenia cieplne

   • Dodano obliczenia warstw s�abo wentylowanych wg normy PN EN 6946:2008.
   • Dodano edycyjn� baz� mostk�w cieplnych:
    U�ytkownik mo�e stworzy� w�asna baz� mostk�w cieplnych, z mo�liwo�ci� okre�lenia automatycznego pobierania d�ugo�ci mostka, doda� zdj�cie mostka. Nowa funkcjonalno�ci umo�liwia tak�e obliczenie wsp�czynnika Ψ dla mostk�w liczonych w innych programach np. „THERM”. Program ArCADia-TERMO na podstawie Ufactor (wsp�czynnika przenikania ca�ej niejednorodnej przegrody) i d�ugo�ci tej przegrody L wylicza L2D i Ψ.
   • Dodano mo�liwo�� oblicze� wsp�czynnika btr i temperatury θU dla stref nie ch�odzonych wg normy PN EN 13789:2008.
   • Dodano mo�liwo�� automatycznego przypisywania typowych mostk�w w definicji przegrody dla �cian na gruncie i pod��g.
   • Dodano mo�liwo�� w��czania/wy��czania widoku przegr�d wewn�trznych w strefach cieplnych i ch�odu.
   • Dla przegrody okna dodano nowe podpowiedzi wsp�czynnik�w U wg normy PN74/B-03404.
   • W strukturze budynku na drzewku dodano nowy widok pomieszcze� na podstawie grup bez podzia�u na kondygnacje.
   • W strukturze budynku do opisu pomieszczenia na drzewku dodano podgl�d straty ciep�a i temperatury obliczeniowej.
   • W grupach struktury budynku dodano globalne przypisywanie pomieszcze� do wybranej strefy cieplnej.
   • W strefach cieplnych i strefach ch�odu dodano raport oblicze� pojemno�ci cieplnej przegr�d Cm, dodatkowo raport ten dodany zosta� do raportu Oblicze� stref cieplnych.
   • Certyfikat

   • Nowy wygl�d okienek do wprowadzania opis�w charakterystyki techniczno-u�ytkowej, instalacje, uwagi. Wygl�d zbli�ony jest do wzoru raportu z Rozporz�dzenia MI.
   • Nowy spos�b oblicze� o�wietlenia w �CHE, umo�liwiaj�cy uwzgl�dnienie mocy opraw o�wietleniowych (do programu zosta�a dodana baza typowych opraw o�wietleniowych), dodatkowo dodano wsp�prac� z ArCADia-Instalacje elektryczne (po wstawieniu opraw w ArCADia-Instalacje elektryczne, program do ArCADia-TERMO wraz z architektur� przenosi typy opraw, moce).
   • W �r�d�ach cieplej wody i ogrzewania odblokowana wpisywanie sprawno�ci instalacji dla kolektor�w s�onecznych.
   • AUDYT

   • Dodano generowanie raportu oblicze� stref cieplnych po termomodernizacji.
   • Dodano mo�liwo�� edycji wynik�w zapotrzebowania na moc i ciep�o po termomodernizacji dla ka�dego wariantu Q1, q1. Dodatkowo u�ytkownik mo�e wczyta� plik z obliczeniami po termomodernizacji do wybranego wariantu.
   • Dodano automatyczne wyliczanie koszt�w podgrzewu ciep�ej wody i koszt�w ogrzania powierzchni u�ytkowej.
   • Dodano mo�liwo�� przerywania oblicze� wariant�w w audycie.
   • Dob�r grzejnik�w

   • Dodano baz� odbiornik�w inne.
   • Dodano baz� grzejnik�w elektrycznych TECENOR.
   • Dodano baz� ogrzewania pod�ogowego KISAN.
   • Ulepszono wygl�d graficzny okienek doboru odbiornik�w.
   • Efekt ekologiczny/ekonomiczny

   • Dodano generowanie do RTF wykres�w por�wnawczych zu�ycia paliwa.
   • Do bazy dodano wska�niki emisji zanieczyszcze� wg opracowania KOBiZE.
   • ArCADia-TERMO 3. 823 (wydana 19. 2011)

   • Wprowadzono korekt� algorytmu oblicze� zysk�w od nas�onecznienia w strefach ch�odu. 802 (wydana 10. 2011)

    Nowe funkcje w programie

   • Umo�liwiono edycj� szeroko�ci przegrody ze zdefiniowanym ca�kowitym wsp�czynnikiem przenikania ciep�a.
   • Umo�liwiono dodanie wsp�czynnika mostka cieplnego w po��czeniu �cian i strop�w ze zdefiniowanym ca�kowitym wsp�czynnikiem ciep�a.
   • Umo�liwiono wprowadzenie dowolnej stawki VAT.
   • Rozszerzono i zaktualizowano baz� sprawno�ci.
   • Umo�liwiono wydruk oblicze� zmodernizowanego budynku. Modyfikacje:
   • Rozszerzono okres obliczeniowy w strefach ch�odu na ca�y rok.
   • Poprawiono przenoszenie okien z ArCADia-ARCHITEKTURA.
   • Wprowadzono kilka poprawek edytorskich w raportach.
   • Poprawiono od�wie�anie danych na oknach dialogowych programu.
   • Dodano kolejny spos�b doboru urz�dze� przy ogrzewaniu pod�ogowym.
   • Rozszerzono i zaktualizowano baz� grzejnik�w. 632 (wydana 15. 2010)

   • Kalkulator obliczania udzia�u procentowego �r�de� ciep�a i ch�odu – funkcja ta zosta�a dodana w Certyfikacie w �r�d�ach ogrzewania i �r�d�ach ch�odu. S�u�y do oblicze� rzeczywistego wykorzystania danego �r�d�a w sakli miesi�ca. U�ytkownik mo�e zdefiniowa� procentowy udzia� �r�d�a dla ka�dego miesi�ca a nast�pnie program przeliczy to na ca�y sezon grzewczy/ch�odniczy.
   • Grupowanie stref – funkcja ta zosta�a dodana w obliczeniach cieplnych/strefy cieplne i Strefy ch�odu. Pozwala na grupowanie wybranych stref w grupy, a nast�pnie obliczenia wsp�lnego Cm, sta�ej czasowej, sezonu grzewczego/ch�odniczego, sezonowego zapotrzebowania na ciep�o QH, nd i ch��d QC, nd.
   • Nowy spos�b oblicze� premii remontowej – funkcja zosta�a dodana do oblicze� Audytu. U�ytkownik mo�e zdefiniowa� ile ma wynosi� premia termomodernizacyjna i na podstawie jakiej warto�ci ma by� naliczana (Planowane koszty ca�kowite, Planowana kwota kredytu, Planowana kwota �rodk�w w�asnych, Roczne oszcz�dno�ci koszt�w), dodatkowo mo�na tworzy� w�asne bazy premii. Funkcja przydatna je�li wykonujemy audyt do premii z funduszy unijnych lub NFO�iGW.
   • Edytor bazy meteorologicznej i aktynometrycznej – funkcja zosta�a dodana do danych o budynku/dane klimatyczne. Funkcja s�u�y do podgl�du lub edycji wybranych do oblicze� danych odno�nie �redniej miesi�cznej temperatury, wilgotno�ci, ilo�ci dni grzewczych, nas�onecznienia.
   • Przenoszenie z architektury mostk�w cieplnych facjatek – funkcja zosta�a dodana do importu danych z ArCADia-ARCHITEKTURA. Program rozpoznaje mastki cieplne na po��czeniu dachu z facjatk� i na podstawie katalogu mostk�w cieplnych z normy PN-EN 14683:2008 wstawia odpowiednia warto��.
   • Przenoszenie z architektury mostk�w po��czenia �cian zewn�trznych z wewn�trznymi – funkcja zosta�a dodana do importu danych z ArCADia-ARCHITEKTURA. Program rozpoznaje mastki cieplne na po��czeniu �ciany zewn�trznej z �cian� wewn�trzn� IW i na podstawie katalogu mostk�w cieplnych z normy PN-EN 14683:2008 wstawia odpowiednia warto��.
   • Dodanie podpowiedzi z skuteczno�ci� o�wietlenia diod LED – funkcja zosta�a dodana do Certyfikatu.
   • Po��czenie z programem do kosztorysowania Ceninwest – funkcja dost�pna w Audycie. Program pozwala na przekazanie danych do programu kosztorysowego Ceninwest, kt�ry mo�e wyeksportowa� kosztorys do formatu. ath (zgodnego z programem Norma). Dodatkowo dla �cian zewn�trznych i wewn�trznych zosta�y przygotowane szablony rob�t niezb�dnych do wykonania docieplenia z uwzgl�dnieniem obr�bki blacharskiej, rob�t przygotowawczych, tynkowania i pracy rusztowa� (wszystkie niezb�dne wymiary i powierzchnie s� wype�niane przez program). �
   • Mo�liwo�� wsp�pracy z nowym modu�em DOB�R GRZEJNIK�W.
   • Dob�r odbiornik�w ciep�a – funkcja dost�pna w strukturze budynku i przy zakupie programu Dob�r grzejnik�w. Program na podstawie wstawionych danych w pomieszczeniach pozwala na dob�r grzejnik�w, ogrzewania pod�ogowego, ogrzewania powietrznego. U�ytkownik mo�e wybiera� z bogatej bazy producent�w (baza do edycji), a tak�e korzysta� z wielu u�atwie�, sortowa� i przyspieszaczy. �
   • Dodanie �cian zewn�trznych i wewn�trznych �ukowych – funkcja dost�pna w definicji przegr�d. Przegroda podobna do �cian r�ni�ca si� tym, i� orientacji okien i drzwi wstawionych do tej przegrody nie definiujemy w �cianie tylko indywidualnie. �
   • ArCADia-TERMO 2. 561 (wydana 01. 2010)

    Nowa funkcjonalno��

   • Dodano obliczanie strumienia powietrza dla wentylacji grawitacyjnej w strukturze budynku zgodnie z norm� PN-B/B-03430/AZ3:2000.
   • Rozszerzono mo�liwo�ci p� edycyjnych tak by by� widoczny tekst wielowierszowy.
   • Dodano baz� materia��w firmy Austrotherm.
   • Dodano baz� materia��w firmy Wienerberger.
   • Dodano baz� materia��w firmy BACHL.
   • Dodano baz� materia��w firmy Ecotherm.
   • Dodano baz� materia��w firmy Recticel.
   • Dodano baz� materia��w firmy Aerogels Polska.
   • Dodano baz� materia��w firmy Schwenk.
   • Dodano baz� sprawno�ci pomp ciep�a firm Viessmann.
   • Dodano baz� sprawno�ci pomp ciep�a firm Biawar.
   • Dodano baz� sprawno�ci pomp ciep�a firm Stiebel.
   • Dodano baz� sprawno�ci pomp ciep�a firm Vikersonn.
   • Dodano baz� sprawno�ci pomp ciep�a firm Danfoss.
   • Dodano baz� sprawno�ci pomp ciep�a firm Sun Energy.
   • ArCADia-TERMO 2. 477 (wydana 11. 2010)

   • Mo�liwo�� wsp�pracy z nowym modu�em EFEKT EKONOMICZNY, kt�ry na podstawie danych wprowadzonych w �wiadectwie Charakterystyki Energetycznej wyliczy zu�ycie paliw poszczeg�lnych system�w zastosowanych w budynku, a nast�pnie na tej podstawie koszty ogrzewania, przygotowania ciep�ej wody, ch�odzenia, o�wietlenia wbudowanego wraz z uwzgl�dnieniem urz�dze� pomocniczych.
   • Wprowadzono dodatkow� funkcjonalno�� w menad�erze struktury budynku (w drzewku) umo�liwiaj�c� wycinanie i wklejanie poszczeg�lnych element�w.
   • Wprowadzono kilka poprawek edytorskich w raportach audytu energetycznego. 438 (wydana 11. 2010)

   • Mo�liwo�� wsp�pracy z nowym modu�em EFEKT EKOLOGICZNY, kt�ry na podstawie danych wstawionych w audycie lub certyfikacie obliczy zu�ycie poszczeg�lnych paliw w budynku z uwzgl�dnieniem urz�dze� pomocniczych i wyst�puj�cych w budynku system�w. U�ytkownik dostanie mo�liwo�� por�wnania emisji SO2, NOx, CO, CO2, Py�u, Sadzy, B-a-P w „Audycie” z modernizowanym budynkiem, w „Certyfikacie” z alternatywnymi �r�d�ami. Wyniki b�dzie mo�na zobaczy� na wykresach zar�wno w programie jak i raporcie rtf.
   • Nowy, szybszy spos�b zapisu plik�w projektu Termo – pliki. thb.
   • Wype�nianie opis�w instalacji – program na podstawie danych wpisanych w certyfikacie i obliczeniach cieplnych wype�ni automatycznie opisy wyst�puj�ce w raportach �CHE odno�nie os�ony budynku, instalacji grzewczej, instalacji cwu, instalacji ch�odu, wentylacji i o�wietlenia wbudowanego.
   • Raport uproszczony oblicze� cieplnych – raport na 2 stronach zawiera: najwa�niejsze informacje o budynku, lokalizacj�, dane klimatyczne, dane geometryczne, obliczone wsp�czynniki strat ciep�a H, zapotrzebowanie na moc ciepln�, sezonowe zapotrzebowanie na ciep�o, opis strumieni powietrza wentylacyjnego, d�ugo�� sezonu grzewczego itp.
   • rozbudowano audyt energetyczny o mo�liwo�ci modernizacji systemu grzewczego, ciep�ej wody z uwzgl�dnieniem koszt�w indywidualnych dla ka�dego wariantu, a tak�e pokazaniem wynik�w cz�stkowych.
   • rozbudowano docieplenia �cian, strop�w, stropodach�w o mo�liwo�� modernizacji docieple� wieloma typami materia��w, dodano mo�liwo�� wpisywania indywidualnych koszt�w dla ka�dego wariantu, a tak�e pokazano wyniki cz�stkowe.
   • rozbudowano podgl�d wariant�w termomodernizacyjnych o mo�liwo�� podgl�du w programie wszystkich wynik�w pojawiaj�cych si� p�niej w raporcie rtf audytu.
   • dodano baz� sprawno�ci – w programie dodano mo�liwo�� tworzenia bazy wsp�czynnik�w sprawno�ci wykorzystywanych w certyfikacie i audycie. Dodano baz� kot��w firmy HDG Bavaria.
   • dodano mechanizm umo�liwiaj�cy blokowania wybranych p�l "K��deczki", kt�re s� automatycznie przeliczane i aktualizowane przez program.
   • Automatyczne tworzenie �r�de� o�wietlenia – program przy przekazaniu danych z ArCADia-ARCHITEKTURA automatycznie tworzy �r�d�a o�wietlenia na podstawie typu pomieszczenia kt�ry ma wstawione domy�lne warto�ci nat�enia o�wietlenia.
   • Wyb�r rodzaju paliwa dla �r�de� ch�odu – dorobiono mo�liwo�� wyboru rodzaju paliwa dla �r�de� ch�odu ( do tej pory w programie wstawiane by�a domy�lna warto�� jak dla energii elektrycznej).
   • rozbudowano raporty oblicze� cieplnych – w cz�ci „wynik�w og�lnych” uwzgl�dniono moce wykorzystywane na zasilanie nagrzewnic wyliczanej na podstawie zastosowanych system�w wentylacyjnych (struktura budynku).
   • w zak�adce Opcje dodano mo�liwo�� wyboru norm do oblicze� strat przez grunt dla wszystkich wersji programu. 361 (wydana 02. 2010)

    Modyfikacje

   • Wprowadzono kilka poprawek edytorskich w raportach �wiadectwa charakterystyki energetycznej i projektowanej charakterystyki energetycznej.
   • Usprawniono mechanizmy zapisu i autozapisu projekt�w. �
   • ArCADia-TERMO 1. 361 (wydana 12. 2010)

   • Umo�liwiono wyb�r typu raportu dla lokalu mieszkalnego. 352 (wydana 01. 2010)

   • Podzia� powierzchni w strefach oraz pokojach.
   • Przejmowanie z ArCADia-ARCHITEKTURY powierzchni rzeczywistej i u�ytkowej pomieszcze�. �
   • Wykonywanie autozapisu w tle dzia�ania aplikacji. 285 (wydana 01. 2009)

   • Umo�liwiono obliczenie „Zapotrzebowania energii elektrycznej ko�cowej” wed�ug obliczonej ilo�ci godzin sezonu grzewczego.
   • Umo�liwiono widokowanie przegr�d wewn�trznych w pomieszczeniach w zale�no�ci od temperatury pomieszcze� s�siaduj�cych.
   • Zmodyfikowano zapis i odczyt plik�w (umo�liwiono odczyt z p�yty).
   • Udoskonalono przenoszenie nazw i symboli przegr�d z ArCADia-ARCHITEKTURA.
   • Udoskonalono konwersj� starszych plik�w.
   • Zmodyfikowano obliczenia dotycz�ce audytu (automatyczne przeliczanie grubo�ci docieplenia dla wariant�w termomodernizacyjnych).
   • Zmodyfikowano generowanie raport�w RTF dla stref cieplnych i audytu. 260 (wydana 12. 2009)

   • Kopia zapasowa - podobnie jak w innych programach CAD, program b�dzie zapisywa� dodatkowy plik z kopia projektu (w opcjach programu ustawiamy co ile ma by� zapisywana kopia), plik zapisywany b�dzie z rozszerzeniem $th (jak b�dziemy chcieli go otworzy� trzeba b�dzie usn�� $).
   • Funkcja cofnij / do przodu - u�ytkownik dostaje mo�liwo�� cofania, dodatkowo list� wykonanych czynno�ci (w opcjach wybieramy ile czynno�ci mamy zapisa�).
   • Wyb�r sposobu sumowania danych geometrycznych dla budynku referencyjnego - w opcjach programu mamy teraz dwa sposoby sumowania parametr�w Ve, A, Awe, Af, c albo na podstawie grup certyfikatu albo dla ca�ego projektu (w�wczas wszystkie grupy maj� te same warto�ci wyliczone dla ca�ego budynku).
   • Kalkulator - wszystkie pola w kt�rych mo�na wstawia� liczby zosta�y wyposa�one w rozbudowany kalkulator, kt�ry opr�cz podstawowych dzia�a� matematycznych ma te� podpi�te obliczenia p�l powierzchni i kubatur wybranych bry�.
   • Sortowanie w drzewkach struktury budynku i definicji przegr�d - w drzewkach przegr�d b�dzie mo�na sortowa� dane wg typ�w i alfabetycznie, w drzewkach struktury budynku alfabetycznie wg przedrostka, numeru i nazwy pomieszczenia. �
   • Manager wyboru tabel do wydruku rtf - wszystkie raporty rtf zosta�y wyposa�one w mo�liwo�� wyboru jakie tabele maj� by� wygenerowane do rtf.
   • Okno podgl�du raportu o b��dach - u�ytkownicy maj�cy mniejsza rozdzielczo�� ni� zalecana 1024x768 b�d� mogli teraz podgl�da� raporty o b��dach w alternatywnym oknie otwieranym poprzez opcje programu. �
   • Dodawanie opis�w do plik�w th - u�ytkownik dostaje mo�liwo�� opisywania plik�w th, tak aby gdy b�dzie powraca� do niego za jaki� czas wiedzia� co w nim by�o zrobione.
   • Wyb�r parametr�w budynku referencyjnego - u�ytkownik dla ka�dej grupy certyfikatu b�dzie m�g� wstawia� parametry dla ciep�ej wody i o�wietlenia dla budynku referencyjnego poprzez wyb�r typu budynku.
   • Mo�liwo�� edycji wyliczonych warto�ci EPref - u�ytkownik dostaje mo�liwo�� edycji obliczonych dla ka�dej grupy certyfikatu warto�� EP referencyjnych.
   • Baza urz�dze� pomocniczych do wylicze� Epom - u�ytkownik dostaje mo�liwo�� tworzenia w�asnej bazy urz�dze� pomocniczych dla trybu wstawiania r�cznego.
   • Obliczanie wsp�czynnika przenikania ciep�a U okien wg normy PN-EN ISO 10077-1 - u�ytkownik dostaje mo�liwo�� wyliczenia wsp�czynnika przenikania stolarki okiennej na podstawie oszklenia i ramy, dodatkow� umieszczone s� podpowiedzi z wsp�czynnikami ram i oszkle� na podstawie norm i danych producent�w.
   • Globalne przypisywanie mostk�w do przegr�d - u�ytkownik mo�e zdefiniowa� dla dowolnej przegrody mostki wyst�puj�ce w niej, a tak�e zdefiniowa� jak pobra� d�ugo�� mostka czy na podstawie wysoko�ci, d�ugo�ci, szeroko�ci, obwodu czy pola powierzchni (program po wstawieniu przegrody do strat przez przenikanie sam pobierze warto�� d�ugo�ci na podstawie zdefiniowanego wariantu, wszystkie mostki z katalogu maja przydzielone domy�lne definicje wyznaczania d�ugo�ci).
   • Praca grupowa - u�ytkownik mo�e wczytywa� struktur� budynku lub strefy cieplne z innych plik�w, przydatna funkcja dla projekt�w wykonywanych przez kilka os�b jednocze�nie.
   • Obliczanie wsp�czynnika zmniejszenia temperatury btr wg normy PN-EN ISO 13789 - u�ytkownik dostaje mo�liwo�� obliczenia w pomieszczeniach i strefach cieplnych wsp�czynnika btr na podstawie wstawionych przegr�d, wentylacji i zysk�w ciep�a.
   • Podgl�d wynik�w EP - u�ytkownik dostaje mo�liwo�� sprawdzania na bie��co wynik�w warto�ci EP na suwaku b�d�c w strukturze budynku, strefach lub sprawno�ciach.
   • Obliczenia kondensacji pary wodnej wg PN-EN ISO 13788 i raporty rtf (ArCADia-TERMO i ArCADia-TERMO PRO)- u�ytkownik dostaje mo�liwo�� sprawdzenia czy w przegrodzie wyst�pi kondensacja pary wodnej i czy w miesi�cach letnich zostanie ona odparowana, dodatkowo obliczenia fRsi, gc, Ma, a tak�e wykresy wkrople� dla ka�dego miesi�ca mo�na zapisa� w raporcie rtf.
   • Globalne przypisywanie parametr�w dla kondygnacji - u�ytkownik dostaje mo�liwo�� przypisywania cz�ci parametr�w w kondygnacji na tej podstawie wszystkie pomieszczenia dostan� z automatu wsp�czynniki: przedrostek, wysoko�� w �wietle, wysoko�� kondygnacji, fRH, e, typ wentylacji, krotno�� wymian, itd. �
   • Systemy wentylacji i obliczanie nagrzewnic - u�ytkownik dostaje mo�liwo�� grupowanie system�w wentylacji na tej podstawie program wyliczy ca�kowity strumie� powietrza nawiewanego i obliczy moc nagrzewnicy wst�pnej lub wt�rnej.
   • Wstawianie wysoko�ci dla �cian zewn�trznych i wewn�trznych - program automatycznie przypisze wysoko�ci �cian (�ciany wewn�trzne H w �wietle, �ciany zewn�trzne H kondygnacji) na podstawie wstawionych w w�a�ciwo�ciach kondygnacji lub grupy wysoko�ciach kondygnacji i w �wietle. �
   • Obliczanie wsp�czynnika fij dla normy PN-EN 12831 - u�ytkownik dostaje mo�liwo�� wyboru sposobu oblicze� wsp�czynnika fij w zale�no�ci czy pomieszczenie s�siaduj�ce znajduje si� w tym samym mieszkaniu, budynku czy te� w innym budynku. �
   • Wykrywanie mostk�w na podstawie modelu budynku zrobionego w ArCADia Architektura - program na podstawie narysowanego projektu architektonicznego przeniesie do Termo nast�puj�ce mostki cieplne z katalogu PN-EN 14683:naro�a �cian C1-C8, po��czenie �ciana zewn�trzna strop wewn�trzny IF1-8, po��czenie �ciana zewn�trzna strop zewn�trzny R1-4, po��czenie �ciany zewn�trznej z stolark� okienn� lub drzwiow� W7-11, po��czenie po�aci dachowych z oknami po�aciowymi W7-11, po��czenie po�aci dachowych C1-C4, po��czenie �ciany zewn�trznej z po�aci� dachow� R9-10. �
   • Pokazywanie przegr�d wewn�trznych o r�nicy mniejszej ni� 4K przekazywanych z ArCADia Architektura - wy��czony zosta� warunek nie pokazywania w strukturze budynku przegr�d o r�nicy temperatur mniejszej ni� 4K. �
   • Mo�liwo�� wyboru jakie kondygnacje i pomieszczenia przekaza� z ArCADia Architektura do TERMO - u�ytkownik dostaje mo�liwo�� wyboru jakie pomieszczenia i kondygnacje maj� przej�� do oblicze� do TERMO. �
   • Przenoszenie z ArCADia Architektura do TERMO nazw i oznacze� wstawionych przegr�d - program do TERMO przeniesie wstawione nazwy i symbole przegr�d.
   • Mo�liwo�� tworzenia pomieszcze� nieogrzewanych i zewn�trznych w ArCADia Architektura i przenoszenie ich do TERMO - u�ytkownik w ArCADia Architektura mo�e zdefiniowa� kt�re pomieszczenia s� nieogrzewane (przypisa� im btr), a tak�e powiedzie� kt�re pomieszczenia s� zewn�trzne w�wczas wszystkie wewn�trzne przegrody tego pomieszczenia zostan� zamienione na zewn�trzne. �
   • Mo�liwo�� wykonywania modernizacji systemu wentylacyjnego - u�ytkownik w obliczeniach Audytu mo�e dowolnie edytowa� obliczeniowe strumienie powietrza Vobl, Vnom, a tak�e zmieni� system wentylacji np. z grawitacyjnego na mechaniczny z odzyskiem.
   • Wykonanie �wiadectwa, charakterystyki budynku po termomodernizacji - u�ytkownik po zdefiniowaniu wszystkich wariant�w termomodernizacji audytu, mo�e dla ka�dego z nich w nowym oknie obliczy� �wiadectwo charakterystyki energetycznej lub Charakterystyk� energetyczn�.
   • Wykonanie Audytu remontowego na podstawie rozporz�dzenia MI z 17. 2009 - u�ytkownik dostaje mo�liwo�� oblicze� audytu remontowego i wygenerowania raportu rtf oblicze� zgodnych z wytycznymi zawartymi w rozporz�dzeniu MI. �
   • Baza cen rob�t remontowych w Audycie remontowym - u�ytkownik dostaje mo�liwo�� stworzenia w�asnej bazy cen poszczeg�lnych rob�t termomodernizacyjnych. 239 (wydana 16. 2009)

    Modyfikacje

   • Udoskonalono algorytmy obliczania ca�kowitych oszcz�dno�ci koszt�w, a tak�e zliczanie powierzchni przegr�d do modernizacji. (Audyt)
   • Wprowadzono kilka korekt kosmetycznych w raportach, a tak�e poprawiono zliczanie sum z tabelek energia u�ytkowa i ko�cowa dla wzoru raportu Budynek i Cz�� budynku. (�CHE)
   • Poprawiono od�wie�anie wynik�w wsp�czynnika strat ciep�a H dla okien ze zdefiniowanymi wymiarami. (Struktura budynku)
   • Poprawiono od�wie�anie wynik�w wsp�czynnika energii pierwotnej EPref dla budynk�w u�yteczno�ci publicznej. (�CHE)
   • ArCADia-TERMO 1. 201 (wydana 04. 2009)

   • Udoskonalono mechanizm doboru wsp�czynnik�w przy wyborze mostk�w cieplnych.
   • ArCADia-TERMO 1. 199 (wydana 02. 2009)

   • Wyeliminowano mo�liwo�� przenoszenia przegr�d z zak�adki "Straty przez przenikanie" do zak�adki "Straty przez grunt". Problem by� powi�zany z parametrem „Zag��bienie w gruncie” p�yty pod�ogowej. 193 (wydana 27. 2009)

    W najnowszej wersji programu ArCADia-TERMO 1. 6 zosta�a wprowadzona nowa funkcjonalno�� pozwalaj�ca na obliczenia Projektowanej Charakterystyki Energetycznej wg zalece� zawartych w „Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniaj�cych rozporz�dzenie w sprawie szczeg�owego zakresu i formy projektu budowlanego”. Charakterystyka energetyczna wymagana jest do Projektu Budowlanego, wy�ej wymienione rozporz�dzenie szczeg�owo opisuje zawarto�� dokumentu:

   • Bilans mocy elektrycznych urz�dze� stanowi�cych jego sta�e wyposa�enie budowlano-instalacyjne i technologiczne.
   • W�a�ciwo�ci cieplne przegr�d budowlanych.
   • Parametry sprawno�ci energetycznej instalacji grzewczych, wentylacyjnych, cwu, ch�odu, o�wietlenia wbudowanego.
   • Dane wykazuj�ce, �e przyj�te w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi�zania spe�niaj� wymagania dotycz�ce oszcz�dno�ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
   • Program umo�liwia obliczenia PCHE i sprawdzenia:

   • Wymaganej powierzchni okien zgodnie z 2. 1-2. 3 Warunk�w Technicznych 2008.
   • Wymaganego wsp�czynnika przepuszczalno�ci energii ca�kowitej okien gC zgodnie z 2. 4 Warunk�w Technicznych 2008.
   • Wymaga� dotycz�cych powierzchniowej kondensacji pary wodnej fRsi zgodnie z 2. 2 Warunk�w Technicznych 2008.
   • Warto�ci wska�nika EP.
   • W�a�ciwo�ci cieplnej przegr�d budowlanych.
   • Bilans mocy urz�dze� elektrycznych.
   • Wg powy�szych oblicze� program wygeneruje raport rtf, w kt�rym opisane b�dzie:

   • Sprawdzenie dla wszystkich przegr�d u�ytych w projekcie czy nie przekraczaj� warto�ci Umax wg WT2008.
   • Sprawdzenie wymaganej powierzchni okien wg WT2008.
   • Sprawdzenie dla wszystkich przegr�d u�ytych w projekcie czy spe�niony jest warunek fRSI wg PN-EN ISO 13788:2003.
   • Zestawienie oblicze� rocznego zapotrzebowania na energie ciepln� QH, nd na potrzeby ogrzewania i wentylacji.
   • Zestawienie oblicze� rocznego zapotrzebowania na energie ciepln� QW, nd na potrzeby przygotowania ciep�ej wody.
   • Zestawienie oblicze� rocznego zapotrzebowania na energie QC, nd na potrzeby ch�odzenia budynku. �
   • Zestawienie sprawno�ci systemu ogrzewania i wentylacji.
   • Zestawienie sprawno�ci systemu przygotowania ciep�ej wody.
   • Zestawienie sprawno�ci systemu ch�odzenia.
   • Zestawienie sprawno�ci systemu o�wietlenia wbudowanego.
   • Zestawienie oblicze� energii pierwotnej EP dla projektowanego budynku i referencyjnego.
   • Zestawienie zbiorcze czy spe�nione s� wszystkie wymagania.
   • Bilans mocy budynku.
   • Dodatkowo w wersji 1. 6 wprowadzono:

   • Dodano dodatkowy podgl�d wynik�w oblicze� stref cieplnych.
   • Rozszerzono spos�b obliczania strat przez grunt dla normy 13790:2008.
   • Umo�liwiono nieuwzgl�dnianie oblicze� sezonu grzewczego w obliczeniach.
   • Wprowadzono zapami�tywanie �cie�ki zapisu bie��cego dokumentu.
   • Dodano mo�liwo�� predefiniowania wymiar�w dla przegr�d typu okna i drzwi.
   • Dodano baz� materia��w firmy Xella, Ursa, Cerpol.
   • Umo�liwiono tworzenie jednej strefy cieplnej dla wszystkich pomieszcze� w projekcie lub wyb�r zakresu temperatury dla ka�dej strefy.
   • Dodano zapis stanu w drzewkach.
   • Umo�liwiono tworzenie stref cieplnych na podstawie grup pomieszcze�.
   • Dodano standardowe menu programu.
   • Umo�liwiono wielowyb�r wierszy w tabelkach.
   • Dodano zapisywanie „Loga” w szablonie danych adresowych.
   • Rozbudowano spos�b oblicze� wsp�czynnika Cm.
   • W drzewku wyboru pomieszcze� lub stref dodano mo�liwo�� wyboru przegrody w tym samym pomieszczeniu/strefie.
   • Zmodyfikowano dane w tabeli „Os�abienie nocne”.
   • Udoskonalono raporty o b��dach dotycz�ce audytu.
   • Usprawniono dzia�anie i obs�ug� drzewa w strukturze budynku.
   • Poprawiono przenoszenie okien po�aciowych z Architektury.
   • Poprawiono zmian� typu przegrody.
   • Poprawione dzia�anie funkcji szukaj w edytorze materia��w.
   • Poprawiono tworzenie „docieplonych” budynk�w w audycie.
   • Poprawiono kopiowanie pomieszcze� i wynikaj�ce z niego b��dy.
   • Poprawiono algorytm wyznaczana wentylacji mieszanej w strefie na podstawie pokoi.
   • Poprawiono i zoptymalizowano algorytm oblicze� audytu.
   • Zmieniono raporty RTF dla normy 13790:2008. 134 (wydana 30. 2009)

   • Zmodyfikowano generowanie raport�w RTF.
   • Zmodyfikowano obliczenia wsp�czynnika Vc dla grawitacji w wentylacji mieszanej.
   • Udoskonalono kopiowanie warstw w przegrodach niejednorodnych. 110 (wydana 05. 2009)

   • Wprowadzono obliczenia AUDYTU ENERGETYCZNEGO wg rozporz�dzenia z 17. 2009 r. z wyliczeniami norma PN-EN 13790:2008 i PN-EN 12831.
   • Mo�liwo�� obliczania wentylacji mieszanej w strefach cieplnych. �
   • Wprowadzono jedn� ikon� dla programu we wszystkich wersjach. �
   • Mo�liwo�� ustalenia udzia�u procentowego w obliczeniach energii pomocniczej. �
   • Mo�liwo�� w��czenia do raport�w poszczeg�lnych urz�dze� pomocniczych dla wentylacji mechanicznej. �
   • Rozbudowano spos�b wprowadzania urz�dze� dla oblicze� energii pomocniczej. �
   • Mo�liwo�� obliczania wymiany ciep�a mi�dzy strefami adiabatycznie lub z uwzgl�dnieniem oddzia�ywa� stref. �
   • Wprowadzono intuicyjny panel doboru norm w wersjach TERMO i ArCADia-TERMO. �
   • Wprowadzono szablony norm pozwalaj�ce na zapis ustawie� sposob�w oblicze�. �
   • Wprowadzono automatyczny wyb�r wzoru �wiadectwa na podstawie wybranego typu budynku. �
   • Mo�liwo�� oblicze� wewn�trznych zysk�w ciep�a metod� szczeg�ow� i uproszczon�. �
   • W strefach cieplnych w zak�adce dodatki pokazano d�ugo�� sezonu grzewczego z rozbiciem na dni i godziny dla ka�dego miesi�ca. �
   • W tabelkach strat ciep�a przez przenikanie, grunt, wentylacje dodano kopiowanie wierszy. �
   • Zmieniono wstawianie mostk�w cieplnych. �
   • Zmodyfikowano tworzenie automatycznie stref nieogrzewanych, teraz s� one tworzone na podstawie wstawionych w pomieszczeniach wsp�czynnik�w btr. �
   • Zmodyfikowano przekazywanie do stref cieplnych temperatur wpisywanych r�cznie w kolumnie pok�j/temp.
   • Poprawione od�wie�anie w oknie „Audyt” -> „System grzewczy” -> „Ocena op�acalno�ci”. �
   • Zmieniono wy�wietlanie danych w raportach RTF audytu. �
   • Zmieniono obliczenia dotycz�ce oszcz�dno�ci koszt�w w audycie. 44 (wydana 31. 2009)

   • Dodano obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ch��d wg normy PN-EN 13790:2008 (Qc, nd).
   • Mo�liwo�� definiowania przegr�d niejednorodnych.
   • Mo�liwo�� przekazywania struktury dach�w i kubatur poddaszy z programu ArCADia - Architektura 3.
   • Mo�liwo�� obliczania mostk�w cieplnych wg normy PN-EN ISO 14683:2008.
   • Rozszerzono i uzupe�niono baz� materia��w.
   • Wprowadzono obliczenie infiltracji uzale�nione od pr�by szczelno�ci dla wentylacji grawitacyjnej. Pokazano rozk�ad warstw w przegrodzie dodaj�c, gdzie jest warstwa zewn�trzna, a gdzie wewn�trzna.
   • Wprowadzono wizualizacja kierunku przegrody.
   • Dodano automatyczne aktualizacje.
   • Zmodyfikowano obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciep�o QH, nd w przypadku oblicze� wieloma strefami.
   • Zmodyfikowano kopiowanie pokoi.
   • Usprawniono obliczanie wsp�czynnika wykorzystania zysk�w ciep�a η, dla stref z du�ymi zyskami ciep�a od stref s�siaduj�cych.
   • Usprawniono obliczanie przegr�d odczytanych z wcze�niejszych wersji ArCADia-ARCHITEKTURA dla norm PN-EN 13790:2006 i PN-EN 13790:2008.
   • Zmodyfikowano obliczenia parametru Ql.
   • Zmodyfikowano zale�no�� parametr�w budynku referencyjnego z danymi o budynku. 11 (wydana 26. 2009)

   • Usprawniono od�wie�anie wynik�w przy zmianach parametr�w o�wietlenia. �
   • Usprawniono od�wie�anie listy b��d�w. �
   • Zmodyfikowano raporty zawieraj�ce �wiadectwo charakterystyki energetycznej. 9 (wydana 24. 2009)

   • Mo�liwo�� korzystania z baz materia�owych starszych wersji programu.
   • Wprowadzono zabezpieczenia stabilizuj�ce prac� programu. �
   • Wstawiono parametry referencyjne i strza�ki na suwaku �wiadectwa Charakterystyki Energetycznej dla lokali mieszkalnych i u�ytkowych. �
   • Usprawniono wydruk raport�w. �
   • Usprawniono kopiowanie warstw w przegrodzie. �
   • Usprawniono wstawianie przegr�d lustrzanych. �
   • Zmodyfikowano obliczanie wsp�czynnika strat ciep�a przez przenikanie z inn� stref� ogrzewan�. �
   • Zmodyfikowano obliczanie wsp�czynnika strat ciep�a przez przenikanie ze strefami nieogrzewanymi. �
  Podręcznik doboru wielkości serwera Ge Agm05lh

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik doboru wielkości serwera Ge Agm05lh

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik doboru wielkości serwera Ge Agm05lh