Podręcznik modernizacji i konserwacji Caffitaly System Fr001

Caffitaly System Fr001 to podręcznik modernizacji i konserwacji, który został opracowany specjalnie dla systemu Caffitaly. Zawiera wszelkie informacje potrzebne do utrzymania, modernizacji i konserwacji urządzenia. Przewodnik zawiera niezbędne informacje dotyczące konfiguracji, instalacji, sprawdzania, naprawy i konserwacji systemu Caffitaly. Przewodnik zawiera także wskazówki dotyczące przygotowania ziaren do mielenia, a także wskazówki dotyczące prowadzenia działań konserwacyjnych, takich jak czyszczenie i dezynfekcja. Przewodnik jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich użytkowników systemu Caffitaly, którzy chcą zapewnić optymalne działanie urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik modernizacji i konserwacji Caffitaly System Fr001

Canon: Podręczniki Inkjet: TR150 series: Konserwacja

przejdź do tekstu głównego

 • Strona główna
 • Wyszukaj
 1. TR150 series
 2. Konserwacja
 • Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny
 • Wykonywanie czynności konserwacyjnych za pomocą komputera (system Windows)
 • Wykonywanie czynności konserwacyjnych za pomocą komputera (system macOS)
 • Czyszczenie
 • Góra strony

  © CANON INC. 2020

  Canon: Podręczniki MAXIFY: iB4100 series: Konserwacja

  przejdź do tekstu głównego

  • Strona główna
  • Wyszukaj
  1. iB4100 series
  2. Konserwacja
 • Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny
 • Wykonywanie czynności konserwacyjnych za pomocą komputera (system Windows)
 • Wykonywanie czynności konserwacyjnych za pomocą komputera (system Mac OS)
 • Czyszczenie
 • Góra strony

  © Canon Inc. 2016

  W zakresie stawki podatku VAT na usługi montażu, rozbudowy, modernizacji, naprawy i konserwacji systemów alarmowych w obiektach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym.

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. ) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. Nr 112, poz. 770 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2012 r. (data wpływu 8 października 2012 r. ) uzupełnionym pismem z dnia 5 grudnia 2012 r. (data wpływu 7 grudnia 2012 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi montażu, rozbudowy, modernizacji, naprawy i konserwacji systemów alarmowych w obiektach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym? jest prawidłowe.

  W dniu 8 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi montażu, rozbudowy, modernizacji, naprawy i konserwacji systemów alarmowych w obiektach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym.

  Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 grudnia 2012 r. o doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego oraz własnego stanowiska.

  W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

  Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wykonuje usługi montażu, rozbudowy, modernizacji, naprawy i konserwacji systemów alarmowych (systemów sygnalizacji włamania i napadu, nazywanych również systemami przeciwwłamaniowymi), sklasyfikowanych w PKWiU 2008 pod numerem 43. 21. 10. 1 -? Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu? oraz 43. 2 -? Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych? (zgodnie z PKWiU 2004 45. 31. 22-00. 00 Roboty związane z instalowaniem systemów przeciwwłamaniowych).

  Systemy alarmowe montowane są w budynkach mieszkalnych (PKOB 11). Usługi świadczone są na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W skład wykonywanej usługi wchodzi szereg czynności takich jak: przygotowanie projektu technicznego, zapewnienie materiałów do instalacji w postaci m. in. czujników, central alarmowych, sygnalizatorów, zasilaczy, akumulatorów, kabli, kamer telewizji dozorowej, modułów i nadajników służących do transmisji i weryfikacji (monitorowania) alarmu. Prace instalacyjne mają na celu montaż, rozbudowę, modernizację, naprawę bądź konserwację instalacji alarmowej z urządzeniami niezbędnymi do zasilania podstawowego i awaryjnego systemu alarmowego, ewentualnie połączenie instalacji z systemem telewizji dozorowej (obserwacyjnej) z zapisem obrazu lub bez zapisu, pozwalającym na zdalne dozorowanie (obserwowanie, monitorowanie) i/lub rejestrowanie w oparciu o zamontowanie kamery, przestrzeni w obiekcie i poza obiektem, w którym montowana jest instalacja.

  Poszczególne czynności wchodzące w skład usługi wykonywane są zarówno przez pracowników Wnioskodawcy, jak i przez podwykonawców. Potwierdzeniem wykonania usługi jest protokół odbioru zawierający m. wykaz zamontowanych urządzeń.

  W piśmie z dnia 5 grudnia 2012 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany wykonuje usługi montażu, rozbudowy, modernizacji, naprawy i konserwacji systemów alarmowych w budynkach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa jest mniejsza niż 300 m2, jak i w budynkach, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2. Wnioskodawca wykonuje ww. usługi w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa jest mniejsza niż 150 m2 jak i w lokalach, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. W przypadku wykonywanych robót konserwacyjnych, przez które Wnioskodawca rozumie roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont, wartość towarów bez podatku VAT wchodzących w podstawę opodatkowania wykonywanych usług nie przekracza 50% tej podstawy.

  W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

  Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane winny być usługi montażu, rozbudowy, modernizacji, naprawy i konserwacji systemów alarmowych wykonywane przez Wnioskodawcę w obiektach budownictwa społecznego oraz budownictwa mieszkaniowego?

  Zdaniem Wnioskodawcy, usługi montażu, rozbudowy, modernizacji, naprawy i konserwacji systemów alarmowych wykonywane przez Wnioskodawcę w obiektach budownictwa społecznego oraz budownictwa mieszkaniowego, podlegają opodatkowaniu stawką podatku 8%. Stanowisko swoje Wnioskodawca wywodzi z następujących regulacji prawnych:

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. Nr 54, poz. 535 ze zm. ), (dalej: PTU), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  W myśl art. 7 ust. 1 PTU, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (? ).

  Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (... ) - art. 8 ust. 1 PTU.

  Stosownie do art. 41 ust. 1 PTU, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

  W świetle regulacji przepisu art. 2 PTU stawka podatku dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust.

  Na mocy art. 146a PTU, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 1 i 3, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 2, art. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
  3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
  4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 1, wynosi 4%.

  Stosownie do art. 12 PTU, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

  Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 12a PTU, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

  Art. 12b PTU stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

  W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 12c PTU).

  Zgodnie z art. 2 pkt 12 PTU, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

  Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. 1316 ze zm. ), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, dział PKOB 11 obejmuje:

  • budynki mieszkalne jednorodzinne - 111
  • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112,
  • budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

  Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

  Stosownie do przepisów art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. )

  • przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6);
  • przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego (art. 3 pkt 7a);
  • przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8).

  Modernizacja oznacza unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie np. istniejącego obiektu budowlanego, prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej (źródło: Wikipedia, wolna encyklopedia). Biorąc pod uwagę przywołane definicje:? budowy?,? remontu?,? modernizacji? oraz? przebudowy?, montaż systemów alarmowych zaliczyć należy do usług modernizacyjnych. Bowiem ma on na celu unowocześnienie, trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej.

  W konsekwencji powyższego, należy stwierdzić, że montaż systemów alarmowych w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowany jest stawką podatku w wysokości 8%, na mocy art. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 12b ustawy.

  W myśl § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. Nr 246, poz. 1649 ze zm. ), (dalej: rozporządzenie), stawkę podatku wymienioną w art. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

  1. towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
  2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
  3. robót konserwacyjnych dotyczących:
   1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
   2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

  - w zakresie w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

  Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia, przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

  Na mocy § 7 ust. 3 rozporządzenia, przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy.

  Wykonywana konserwacja systemów alarmowych spełnia definicję robót konserwacyjnych, zawartą w § 7 ust. 2 rozporządzenia. Tym samym, roboty konserwacyjne dotyczące systemów alarmowych opodatkowane są stawką podatku w wysokości 8%, stosownie do powołanego przepisu § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 z uwzględnieniem § 7 ust. 3 rozporządzenia.

  Stanowisko Wnioskodawcy znajduje oparcie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 kwietnia 2011 r. sygnatura ILPP4/443-42/11-2/ISN.

  W piśmie z dnia 5 grudnia 2012 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca doprecyzował, iż wykonuje usługi montażu, rozbudowy, modernizacji, naprawy i konserwacji systemów alarmowych w budynkach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa jest mniejsza niż 300 m2, jak i w budynkach, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2. usługi w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa jest mniejsza niż 150 m2, jak i w lokalach, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. Postawione we wniosku pytanie dotyczy usług świadczonych w obiektach budownictwa społecznego oraz budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

  Usługi montażu, rozbudowy, modernizacji, naprawy i konserwacji systemów alarmowych wykonywane przez Wnioskodawcę w obiektach budownictwa społecznego oraz budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, podlegają opodatkowaniu stawką podatku 8%.

  Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku wykonywania usług w obiektach budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity odpowiednio 300 m2 i 150 m2, stawkę podatku 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art.

  W przypadku wykonywanych robót konserwacyjnych, przez które Wnioskodawca rozumie roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont, wartość towarów bez podatku VAT wchodzących w podstawę opodatkowania wykonywanych usług nie przekracza 50% tej podstawy.

  Wykonywana konserwacja systemów alarmowych spełnia definicję robót konserwacyjnych, zawartą w § 7 ust.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

  Zgodnie z przepisem art. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

  Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 1 ww. ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (? ).

  Natomiast świadczenie usług, w myśl art. 1 cyt. ustawy, to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (? ).

  Zgodnie z art. 1 ustawy, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust.

  W myśl art. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust.

  Natomiast w myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 1 i 13, art. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

   Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym? zgodnie z art. 12a ustawy? rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264? wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b ustawy stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

   W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 12c ustawy). Nr 73, poz. 392 ze zm. ), obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r., stawkę podatku wymienioną w art. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

   1. towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
   2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
   3. robót konserwacyjnych dotyczących:
    1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
    2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

   Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

   Obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 (art. 2 pkt 12 ustawy).

   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. ), w części I? Objaśnienia wstępne? pkt 2? Pojęcia podstawowe? stanowi m. in., iż:

   • budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów,
   • budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

   Zgodnie z cyt. rozporządzeniem dział PKOB 11 obejmuje:

   • budynki mieszkalne jednorodzinne? 111,
   • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe? 112, w tym: budynki o trzech i więcej mieszkaniach (PKOB 1122),
   • budynki zbiorowego zamieszkania? 113.

   Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ) wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2).

   Ponadto należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

   W myśl art. 3 cyt. ustawy Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o:

   • budowie? należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6),
   • robotach budowlanych? należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7),
   • przebudowie? należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (? ) (pkt 7a),
   • remoncie? należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8).

   W znaczeniu słownikowym (? Współczesny słownik języka polskiego?, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o. o. ),? remont? oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast? montaż? to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei? instalować? oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne. Istotą remontu są więc wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy w istniejącym obiekcie budowlanym lub lokalu mieszkalnym.

   Modernizacja to? unowocześnienie i usprawnienie czegoś? - według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S. A. ).

   Montaż? wg powyższego słownika - to? składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość?.

   Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności wykonuje usługi montażu, rozbudowy, modernizacji, naprawy i konserwacji systemów alarmowych (systemów sygnalizacji włamania i napadu, nazywanych również systemami przeciwwłamaniowymi), sklasyfikowanych w PKWiU 2008 pod numerem 43. 2 -? Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych?.

   Wnioskodawca wykonuje usługi montażu, rozbudowy, modernizacji, naprawy i konserwacji systemów alarmowych w budynkach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa jest mniejsza niż 300 m2, jak i w budynkach, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2.

   Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż postawione we wniosku pytanie dotyczy usług świadczonych w obiektach budownictwa społecznego oraz budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu

   Biorąc pod uwagę ww. powołane definicje:? budowy?,? remontu?,? modernizacji? oraz? przebudowy?, usługi montażu, rozbudowy, modernizacji oraz naprawy systemów alarmowych zaliczyć należy do usług, o których mowa w art. 12 ustawy.

   W konsekwencji powyższego, biorąc pod uwagę przedstawiony wyżej stan prawny, należy stwierdzić, że usługi montażu, rozbudowy, modernizacji oraz naprawy systemów alarmowych w budynkach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa jest mniejsza niż 300 m2 oraz w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa jest mniejsza niż 150 m2 (tj. w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym), opodatkowane są stawką podatku w wysokości 8%, na mocy art. 12 w związku z art. 12a, art. 12b oraz art. 146a pkt 2 ustawy.

   Odnosząc się do usług konserwacji systemów alarmowych należy stwierdzić, iż wykonywane przez Wnioskodawcę ww. usługi spełniają definicję robót konserwacyjnych, zawartą w § 7 ust.

   Tym samym, roboty konserwacyjne systemów alarmowych w budynkach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa jest mniejsza niż 300 m2 oraz w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa jest mniejsza niż 150 m2 (tj. w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym), opodatkowane są stawką podatku w wysokości 8%, stosownie do powołanego przepisu § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

   Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

   Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej? rozpatrzone.

   Jednocześnie zauważa się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja indywidualna wywiera zatem skutek prawny wyłącznie dla Wnioskodawcy.

   Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi? t. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

   Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  Podręcznik modernizacji i konserwacji Caffitaly System Fr001

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik modernizacji i konserwacji Caffitaly System Fr001

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik modernizacji i konserwacji Caffitaly System Fr001