Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Bosch She46c06uc 17

Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Bosch She46c06uc 17 zawiera wszystkie informacje potrzebne do bezpiecznego i prawidłowego użytkowania tego produktu. Zawiera wszystkie zalecenia dotyczące instalacji, użytkowania i utrzymania sprzętu, a także wszystkie informacje o bezpieczeństwie, które należy przestrzegać, aby upewnić się, że produkt jest właściwie użytkowany i przechowywany. Podręcznik zawiera także wszystkie wymagane informacje na temat instalacji, eksploatacji, konserwacji i bezpiecznego użytkowania produktu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Bosch She46c06uc 17

Szkolenie online O199 - Bezpieczeństwo informacji zgodne z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017, jako wsparcie w osiąganiu celów biznesowych organizacji - PCBC S. A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

 1. Czym jest i jak rozumieć bezpieczeństwo informacji
 2. Czym jest i z jakich elementów składa się system zarządzania bezpieczeństwa informacji
 3. Jakie są korzyści i szanse biznesowe wynikające z posiadania systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji
 4. Jakie wymagania stawia norma PN- EN ISO/IEC 27001:2017-06
 5. Jak przeprowadzić projekt wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 • Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem informacji.
 • Czym jest bezpieczeństwo informacji i jego znaczenie dla organizacji.
 • Norma PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06, jej struktura i wymagania.
 • Jak wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • 1 dzień – 8 godzin lekcyjnych

  Dodatkowe informacje o szkoleniu

  Po szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie papierowej.

 • Karta zgłoszenia na szkolenie online

 • SKONTAKTUJ SIĘ
  Natalia Kucharska

  Specjalista ds. szkoleń i organizacji eventów


  +48 22 464 52 31
  +48 669 474 742
  nkucharska@pcbc. pl

  Informacje o szkoleniu

  Cena: 690. 00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  KOMUNIKATYKOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZEMFAQSKARGI I ODWOŁANIAPOLITYKA PRYWATNOŚCIPOLITYKA COOKIESLOGOWANIE INSPEKTORÓW

  COPYRIGHT @ PCBC 2023

  Strona pcbc. pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się zpolityką cookies.

  ZAMKNIJ

  UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
  SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

  Sprawdzone rozwiązania

  dla każdego samorządu.

  przeczytaj

  Prawidłowa identyfikacja aspektów, które powinny stanowić obszar wyjaśnień wykonawcy składającego ofertę z ceną, której realność budzi wątpliwości zamawiającego, stanowi kluczowy element procedury weryfikacyjnej. W nowym P. z. p. nastąpiła ewolucja przykładowo wskazanych kwestii, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania zamawiającego przy wzywaniu wykonawcy o wykazanie przyczyn zaoferowania niskiej ceny ofertowej. Ponadto niektóre aspekty będą musiały być przez instytucję zamawiającą badane obligatoryjnie.

  Przedmiot wyjaśnień wykonawcy

  Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny ofertowej zmierzają do ustalenia czy można przypisać jej przymiot realności, tj. czy posiada potencjał pokrycia kosztów jakie wiążą się z należytym i zgodnym z wymaganiami zrealizowaniem zamówienia. W praktyce niejednokrotnie, zamawiający wzywając wykonawcę do wyjaśnień, powielają w wezwaniu treść art. 90 ust. 1 P. p., w którym wyrażono otwarty katalog czynników, które powinny zostać zweryfikowane w celu ustalenia czy cena ma charakter rażąco niskiej, czy też takiego przymiotu nie można jej przypisać. Powyższe jest zrozumiałe wobec trudności w ustaleniu, tego jakie przyczyny legły u podstaw takiego a nie innego skalkulowania oferty, w szczególności wobec tego, że ustalenie ceny ofertowej stanowi domenę oferentów a nie nabywców. Niemniej jednak należy pamiętać, że prawidłowa identyfikacja potencjalnych obszarów weryfikacji rzutuje na poprawność tego procesu, a w rezultacie ma doniosłe znaczenie dla skutecznego wykazania, że cena ma bądź nie ma, charakter rażąco niskiej.

  Ostateczna identyfikacja aspektów podlegających wyjaśnieniu nie musi nastąpić w sposób bezwzględny już na etapie skierowania pierwszego z wezwań. Ustalenie kluczowych obszarów może następować sukcesywnie w toku procesu wyjaśniania okoliczności budzących wątpliwości zamawiającego, przy czym należy pamiętać, że kierowanie kolejnych wyjaśnień może stanowić obowiązek zamawiającego, w szczególności gdy początkowo „sam zamawiający nie poinformował wykonawcy, jakie elementy oferty budzą jego wątpliwości co do ewentualnego rażącego zaniżenia oferty, a wezwanie miało ogólny charakter, w szczególności było odzwierciedleniem przepisów Prawa zamówień publicznych. ” (wyrok KIO z dnia 16 października 2017 r., KIO 2030/17). Do powyższego nawiązuje KIO w wyroku z dnia 22 maja 2020 r., KIO 410/20, uznając, że zamawiający naruszył art. 1 w zw. z art. 7 ust. wobec stwierdzenia przez Izbę, „że wyjaśnienia przystępującego odpowiadają żądaniu zamawiającego, jednakże jedynie zapoczątkowały one proces mogący w przyszłości doprowadzić do pełnego wyjaśnienia zaoferowanej przez przystępującego ceny i dokonania jej kwalifikacji jako ceny rażąco niskiej, lub jako ceny realnej. W związku z tym nie budzi wątpliwości Izby, że w niniejszej sprawie - uwzględniając jej indywidualny stan na moment orzekania - istnieje potrzeba doprecyzowania elementów składających się na kalkulację ceny oferty przystępującego i wobec treści wyjaśnień zamawiający był zobowiązany do kontynuowania procesu weryfikacji sposobu obliczenia ceny. Sprecyzowanie wątpliwości i oczekiwań ze strony zamawiającego umożliwiłoby wykonawcy przystępującemu odniesienie się do nich na odpowiednim poziomie szczegółowości, a zatem dostarczenia na tyle precyzyjnego materiału dowodowego i wyjaśnień, aby uczynić proces kwalifikacji ceny jako rynkowej, bądź rażąco niskiej, procesem realnym i zgodnym z wymogami ustawy p. p., czego w postępowaniu rozpoznawanym sporem zaniechano. ”

  Ewolucja zakresu wyjaśnień

  Dotychczasowa praktyka rynku zamówień publicznych, ukazuje doniosłą rolę przykładowych aspektów cenotwórczych o wyjaśnienie których mogą zostać wezwani wykonawcy w procedurze badania rażąco niskiej ceny. otwarty katalog dozna ewolucji.

  art. 224 ust. 1 i 3 nowego P.

  Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

  Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. Wyjaśnienia, mogą dotyczyć w szczególności:

  oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177)

  wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych

  oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę

  zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 2177 oraz z 2019 r. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie.

  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów

  zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publiczne

  wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie

  zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie

  wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska

  zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony środowiska

  powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy

  wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy

  zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy

  art.

  Obowiązkowe kwestie podlegające wyjaśnieniu

  W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, jeżeli zamawiający poweźmie wątpliwości co do realności zaoferowanej ceny obowiązany jest żądać wyjaśnień, co najmniej z zakresie:

  1. zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
  2. zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie.

  Powyższe nie tylko ustanawia obligatoryjny obszar weryfikacji czynników cenotwórczych oferty, ale stanowi również wyraz doniosłości analizy wskazanych aspektów. Na etapie prac legislacyjnych (posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji nr 39 z dnia 20 sierpnia 2019 r. ) na powyższe zwrócił uwagę ekspert Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podnosząc, że „naszym zdaniem koszty pracy są elementem, który jest bardzo łatwo obniżyć poprzez stosowanie pozakodeksowych rozwiązań i wynagradzanie poniżej minimalnego wynagrodzenia, co na rynku zamówień publicznych niezwykle często się zdarza. ”.

  Autor artykułu

  Konrad Różowicz

  partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

  Więcej z Przepisów §

  • 06. 02. 2023

   Samorządy też mogą tworzyć grupy VATOd 1 stycznia 2023 r. możliwe jest utworzenie grupy VAT. Pisaliśmy o tym niedawno w artykule,, Grupy VAT – nowe rozwiązanie w... Więcej »

   Samorządy też mogą tworzyć grupy VAT
  • 03. 2023

   Rola referencji w postępowaniu o zamówienie publiczneMimo ugruntowanego już orzecznictwa oraz stanowiska doktryny w dalszym ciągu pojawiają się pytania od Zamawiających, co powin... pl/2023-02-03-rola-referencji-w-postepowaniu-o-zamowienie-publiczne">Rola referencji w postępowaniu o zamówienie publiczne

  • 30. 01. 2023

   Uproszczona procedura planistycznaNa początku listopada wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński zapowiedział w mediach, że za parę tygodni ministerst... pl/2023-01-30-uproszczona-procedura-planistyczna">Uproszczona procedura planistyczna

  Podmiot udostępniający:Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
  Wytworzył informację:Małgorzata Kałużyńska-Jasak2011-03-07Wprowadził‚ informację:Robert Czapski2007-07-30 10:34:53Ostatnio modyfikował:Agnieszka Świątek2016-05-05 11:54:20

  Zadania i kompetencje GIODO wyznaczają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).

  W ich świetle GIODO jest uprawniony do:

  • kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  • wydawania decyzji administracyjnych i rozpatrywania skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych,
  • zapewnienia wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z wydanych decyzji, przez stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • prowadzenia rejestru zbiorów danych oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji, a także udzielania informacji o zarejestrowanych zbiorach danych i zarejestrowanych administratorach bezpieczeństwa informacji,
  • opiniowania projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych,
  • inicjowania i podejmowania przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych,
  • uczestniczenia w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

  W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności:

 • usunięcie uchybień,
 • uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych,
 • zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe,
 • wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego,
 • zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,
 • usunięcie danych osobowych.
 • W razie stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie kierownika jednostki organizacyjnej, jej pracownika lub innej osoby fizycznej będącej administratorem danych wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w ustawie, Generalny Inspektor kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, dołączając dowody dokumentujące podejrzenie. 

  Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Bosch She46c06uc 17

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Bosch She46c06uc 17

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Bosch She46c06uc 17