Sprawozdanie z badania Frigidaire Ffu17fg4aw0

Frigidaire Ffu17fg4aw0 jest to jedna z najbardziej zaawansowanych lodówek na rynku. Lodówka ta jest wyposażona w wielofunkcyjny panel sterujący, który zapewnia użytkownikom pełną kontrolę nad temperaturą i poziomem wilgoci wewnątrz lodówki. Dodatkowo, lodówka ta jest wyposażona w technologię Advanced Airflow, która jest odpowiedzialna za utrzymywanie stałej temperatury wewnątrz lodówki i optymalnego wykorzystania energii. Sprawozdanie z badania wykazało, że lodówka ta jest wysoce efektywna i niezawodna. Jest to niezawodna lodówka, która jest idealna dla domów, w których temperatura i wilgotność są kluczem do zachowania świeżości produktów spożywczych.

Ostatnia aktualizacja: Sprawozdanie z badania Frigidaire Ffu17fg4aw0

Dziennik Ustaw

Dz. U. 2023. 120 t. j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 16 stycznia 2023 r.

Art. 64.  [Zakres obowiązku badania sprawozdań finansowych]

1. 

Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

1)

banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;

1a)

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

2)

jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b;

2a)

jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

2b)

krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;

3)

spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

4)

pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a)

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b)

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,

c)

przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

2. 

W jednostkach sporządzających łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 51 ust. 1, warunki określone w ust. 1 stosuje się do łącznego rocznego sprawozdania finansowego.

3. 

Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR.

4. 

Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

Premium

To jest dokument premium. Niektóre dokumenty na Studocu są premium. Przejdź na wersję premium, aby odblokować.

Chcesz uzyskać pełny dostęp? Wykup pakiet Premium i odblokuj wszystkie strony:8

  • Uzyskaj dostęp do wszystkich dokumentów

  • Zdobądź nieograniczoną ilość pobrań

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Wydział Elektryczny

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Przedmiot: Laboratorium Elektrotechniki i elektroniki

Ćwiczenie nr: 2

Temat: Badanie układów i prostowników

Rok akademicki: 20

20/2021 Wykonawca: Data

Kierunek: ZiIP

Wykonania

Oddania

Studia: stacjonarne Alicja Rybczyńska

ćwiczenia sprawozdania

Rok studiów: III 18. 12. 2020 02. 2020

Semestr: V

Nr grupy: ZP1 Ocena:

Uwagi:

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania i właściwości układów prostownikowych i filtrujących.

2. Wiadomości teoretyczne

Dioda prostownicza

Dioda przeznaczona głównie do prostowania prądu przemiennego, jej główną cechą jest możliwość

przewodzenia prądu o dużym natężeniu. Głównymi parametrami diod prostowniczych jest maksymalne

dopuszczalne napięcie wsteczne (napięcie pomiędzy anodą i katodą w stanie zatkania) i maksymalny

prąd przewodzenia, parametry te określają możliwość użycia diody w konkretnym zastosowaniu. Innymi

parametrami ważnymi w tego rodzaju zastosowaniach jest maksymalny prąd chwilowy (określający

odporność na przeciążenia), maksymalna moc tracona na diodzie, czas odzyskiwania zdolności

zaworowej (wyznacza maksymalną częstotliwość prądu prostowanego).

Prostowniki

Prostownik jest to układ umożliwiający przepływ prądu jednokierunkowego przez odbiornik w sytuacji

gdy źródło wytwarza napięcie przemienne. Najprostszym prostownikiem jest prostownik

jednopołówkowy (1- fazowy prosty), wykorzystujący jedną diodę prostowniczą. Schemat takiego

prostownika wraz z przebiegami prądu odbiornika i napięcia źródła przedstawiono na rys. 1

Dlaczego treść niniejszej strony jest nieostra?

To dokument dla subskrybentów wersji Premium. Zostań subskrybentem wersji Premium, aby przeczytać cały dokument.

Art. 69.  [Składanie rocznego sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym; publikacja oświadczenia lub sprawozdania na temat informacji niefinansowych]

1. 

Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

1b. 

Kierownik oddziału przedsiębiorcy zagranicznego składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe oddziału.

1c. 

Kierownik oddziału, mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej - w rozumieniu przepisów Prawa bankowego, zwanych dalej "instytucją kredytową lub finansową", składa we właściwym rejestrze sądowym, sporządzone i zbadane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie siedziby instytucji kredytowej lub finansowej oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji wraz ze sprawozdaniem z działalności oraz sprawozdaniem z badania.

1d. 

Przepis ust. 1c stosuje się odpowiednio do skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności oraz sprawozdaniem z badania.

1e. 

Złożeniu we właściwym rejestrze sądowym nie podlega, z zastrzeżeniem ust. 1f, roczne sprawozdanie finansowe oddziału instytucji kredytowej lub finansowej.

1f. 

Kierownik oddziału instytucji kredytowej lub finansowej mającej siedzibę w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1c, składa również we właściwym rejestrze sądowym podlegające obowiązkowi badania roczne sprawozdanie finansowe oddziału wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli:

1)

roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji kredytowej lub finansowej nie jest sporządzone według zasad przyjętych bądź równoważnych z przyjętymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub

2)

w państwie siedziby tej instytucji kredytowej lub finansowej nie jest spełniony warunek wzajemności w odniesieniu do instytucji kredytowych lub finansowych mających siedzibę w państwie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1g. 

Kierownik jednostki, o której mowa odpowiednio w art. 63f ust. 1 lub art. 63g ust. 1, składa we właściwym rejestrze sądowym odpowiednio sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej lub skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, w terminie określonym w ust. 1.

2. 

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 ust. 1, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w ust.

3. 

Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do jednostki dominującej sporządzającej roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej.

3a. 

Kierownik jednostki wraz ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z działalności, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej, sprawozdaniem z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanym sprawozdaniem z płatności na rzecz administracji publicznej składa we właściwym rejestrze sądowym również odmowę podpisu, do której ma zastosowanie art. 52 ust. 2, oraz oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, do których ma zastosowanie art. 2b, jeżeli zostały sporządzone.

4. 

Kierownik jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 56 ust. 2, składa we właściwym rejestrze sądowym przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego:

1)

skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wyższego szczebla wraz ze sprawozdaniem z badania,

2)

skonsolidowane sprawozdanie z działalności jednostki dominującej wyższego szczebla

- w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w pkt 1, nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

5. 

W przypadkach, o których mowa w art. 49b ust. 11 i art. 55 ust. 2e, kierownik jednostki zamieszcza na stronie internetowej tej jednostki przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych albo sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych sporządzone przez jednostkę dominującą wyższego szczebla, w ciągu 30 dni od dnia jego zatwierdzenia, nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego tej jednostki dominującej.

Sprawozdanie z badania Frigidaire Ffu17fg4aw0

Bezpośredni link do pobrania Sprawozdanie z badania Frigidaire Ffu17fg4aw0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Sprawozdanie z badania Frigidaire Ffu17fg4aw0